intTypePromotion=1

Danh sách nhà cung ứng chính thức

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
11
download

Danh sách nhà cung ứng chính thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách nhà cung ứng chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách nhà cung ứng chính thức

  1. D ANH SAÙ C H NHAØ CUNG ÖÙ N G CHÍNH THÖÙ C Stt Teân nhaø cung Ngöôøi lieân heä Ñòa chæ Hieäu löïc Ngaøy ñaùnh giaù Ghi chuù öùng laïi Pheâ duyeät Ngaøy…….. thaùng…….naêm……… Toång Giaùm Ñoác Tröôûng phoøng Ngöôøi ñaùnh gía Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2