Danh sách nhà cung ứng được chon

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
17
download

Danh sách nhà cung ứng được chon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh sách nhà cung ứng được chon

  1. D ANH SAÙ C H NHAØ CUNG ÖÙ N G ÑÖÔÏ C CHOÏ N Stt Teân nhaø cung öùng Ngöôøi lieân heä Ñòa chæ Dòch vuï/saûn phaåm Ghi chuù cung caáp Ngaøy…….. thaùng…….naêm……… Tröôûng phoøng Ngöôøi ñaùnh giaù Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản