intTypePromotion=1

Danh sách phân phối nhiều tài liệu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
10
download

Danh sách phân phối nhiều tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách phân phối nhiều tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách phân phối nhiều tài liệu

  1. D ANH SAÙCH PHAÂN PHOÁI NHIEÀU TAØI LIEÄU Stt Teân taøi lieäu Ngaøy ban Soá ban Soá söûa Boä phaän nhaän taøi lieäu Ghi chuù haønh haønh ñoåi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Löu yù : Boä phaän ñöôïc nhaän ñaùnh daáu “x”, khoâng ñöôïc nhaän ñaùnh daáu “o” Ghi chuù Baûn soá Chöùc danh Boä phaän Hoï vaø Teân Kyù nhaän khi thu hoài Pheâ duyeät Ngaøy thaùng naêm Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2