Danh sách VSA

Chia sẻ: Nguyen Thi Bich Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
33
download

Danh sách VSA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA - Tính đến tháng 12/2005. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách VSA

  1. 37 CHUẨN MỰC KIỂM TỐN VIỆT NAM (VSA) (Tính đến tháng 12/2005) oOo VSA Tên chuẩn mực Năm 200 Mục tiêu & nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm tốn báo cáo tài chính 1999 210 Hợp đồng kiểm tốn 1999 220 Kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn 2003 230 Hồ sơ kiểm tốn 1999 240 Gian lận và sai sót 2001 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật & các quy định trong kiểm tốn báo cáo tài chính 2000 260 Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm t ốn với Ban lãnh đ ạo đ ơn v ị đ ược 2005 kiểm tốn 300 Lập kế hoạch kiểm tốn. 2001 310 Hiểu biết về tình hình kinh doanh. 2000 320 Tính trọng yếu trong kiểm tốn. 2003 330 Thủ tục kiểm tốn trên cơ sở đánh giá rủi ro 2005 400 Đánh giá rủi ro & kiểm sốt nội bộ 2001 401 Thực hiện kiểm tốn trong môi trường tin học 2003 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm tốn đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngồi 2005 500 Bằng chứng kiểm tốn 2000 501 Bằng chứng kiểm tốn bổ sung đối với các khoản mục & sự kiện đặc biệt 2003 505 Thông tin xác nhận từ bên ngồi 2005 510 Kiểm tốn năm đầu tiên – Số dư đầu năm tài chính 2000 520 Quy trình phân tích 2000 530 Lấy mẫu kiểm tốn & các thủ tục lựa chọn khác 2001 540 Kiểm tốn các ước tính kế tốn 2001 545 Kiểm tốn việc xác định và trình bày giá trị hợp lý 2005 550 Các bên liên quan 2003 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày khố sổ kế tốn lập báo cáo tài chính 2003 570 Hoạt động liên tục 2003 580 Giải trình của Giám đốc 2000 600 Sử dụng tư liệu của kiểm tốn viên khác 2003 610 Sử dụng tư liệu của kiểm tốn nội bộ 2001 620 Sử dụng tư liệu của chuyên gia 2005 700 Báo cáo kiểm tốn về báo cáo tài chính 1999 710 Thông tin có tính so sánh 2005 720 Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã kiểm t ốn 2005 800 Báo cáo kiểm tốn về những công việc kiểm tốn đặc biệt 2003 910 Công tác sốt xét báo cáo tài chính 2003 920 Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước 2003 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 2005 1000 Kiểm tốn báo cáo quyết tốn vốn đầu tư hồn thành 2005 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn 2005 (QĐ 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ Tài chính)
Đồng bộ tài khoản