ĐẠO ĐỨC - ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HKI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
181
lượt xem
29
download

ĐẠO ĐỨC - ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HKI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố và hệ thống những kiến thức đã học trong các bài sau.: Trung thực trong học tập ,Vượt khó trong học tập ,Bày tỏ ý kiến , Tiết kiệm tiền của,Tiết kiệm thời gian. -Biết thực hiện hành vi : Trung thực ,khắc phục khó khăn , biết bày tỏ ý kiến và biết lắng nghe ý kiến …Biết tiết kiệm tiền của và thời gian. -Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện tốt trong thực tế: Đối với bạn bè , ngoài xã hội….,trong lớp , ngoài trường. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO ĐỨC - ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HKI

  1. O C ( TI T 11 ) ÔN T P VÀ TH C HÀNH KĨ NĂNG GI A HKI I-M c tiêu: -C ng c và h th ng nh ng ki n th c ã h c trong các bài sau.: Trung th c trong h c t p ,Vư t khó trong h c t p ,Bày t ý ki n , Ti t ki m ti n c a,Ti t ki m th i gian. -Bi t th c hi n hành vi : Trung th c ,kh c ph c khó khăn , bi t bày t ý ki n và bi t l ng nghe ý ki n …Bi t ti t ki m ti n c a và th i gian. -V n d ng các ki n th c ã h c th c hi n t t trong th c t : iv i b n bè , ngoài xã h i….,trong l p , ngoài trư ng. II- dùng h c t p: -Phi u h c t p. III- ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ:
  2. -Th nào là ti t ki m thì gi .? -2 hs lên tr l i câu h i. -Chúng ta c n ph i s d ng thì gi như th nào? -L p nh n xét . -Nh n xét , ánh giá. -Hs l ng nghe. 2- Bài m i: -Hs ho t ng nhóm 6. -Gi i thi u –Ghi . *Nhóm 1, 2 th o lu n,phân vai. 3-Ôn t p: -Nhóm lên trình bày -T ch c cho hs ho t ng theo nhóm 6 . ti u ph m. Y/c nhóm phân vai và th o lu n ti u -L p theo dõi và nh n ph m. xét nhóm nào di n hay hơn. * N/1,2: Em hãy cùng nhóm xây d ng * Nhóm 3, 4 th o lu n m t ti u ph m v ch ” trung th c trong h c gi i quy t tình hu ng. – ai t p. di n nhóm lên trình bày. * N /3,4:Gi i quy t tình hu ng.Th o -L p theo dõi ,nh n lu n và ghi và phi u , i di n nhóm lên trình xét. bày. -B n Nam b m ph i ngh h c nhi u ngày . Theo em b n Nam c n ph i làm gì * Nhóm 5 th o lu n
  3. theo k p các b n trong l p? N u em là b n gi i quy t tình hu ng. cùng l p v i Nam . em có th làm gì giúp - i di n nhóm lên b n? trình bày. *N/ 5 :Gi i quy t tình hu ng, th o lu n -L p nh n xét . và ghi vào phi u . i di n nhóm trình bày. * Nhóm 6; Th o lu n - B m quy t nh chuy n Mai sang và gi i quy t tình hu ng. h c t p trư ng khác nhưng không cho Mai bi t.N u em là mai em s làm gì? - i di n nhóm lên trình bày . * N 6: Gi i quy t tình hu ng ,th o lu n và ghi vào phi u . ài di n nhóm trình bày. -L p nh n xét. -Sáng nào th c d y .H i cũng n m c -Hs l ng nghe gv ch t trên giư ng .M gi c mãi m i ch u ánh răng , l i . r a m t, n u là em thì em ph i làm gì? -Hs tr l i câu h i. -Gv ch t l i ý chính sau m i l n hs óng ti u ph m ho c trình bày tình hu ng. 3-C ng c : -Hs chơi trò chơi. -H i: +Th nào là trung th c trong h c t p? -L p theo dõi và nh n xét ai nhanh nh t.
  4. +Vư t khó trong h c t p giúp chúng ta i u gì? +Khi bày t ý ki n ,các em ph i có thái như th nào? -Hs l ng nghe. +Vì sao ta ph i ti t ki m ti n c a? + Vì sao ta ph i ti t ki m th i gian? -Trò chơi: Ai nhanh nh t. -Gv ph bi n trò chơi. -Ch n câu tr l i úng dán thành m t bông hoa p.Bông hoa nào nhi u cánh hơn thì th ng. -Hai nhóm, m i nhóm 2 hs l n lư t lên ch n câu úng cho nhóm c a mình. +Câu y/c sau: -Tìm ý úng theo ch : -Nhóm a: trung th c. -Nhóm b : ti t ki m.
  5. Nh n xét , ánh giá Nhóm nào nhanh nh t , tuyên dương ,thư ng. -T ng k t và giáo d c tư tư ng: Qua bài ôn t p hôm nay,các em ã kh c sâu ki n th c v tính trung th c , ti t ki m. t hi u bi t ó cô mong r ng các em luôn luôn trung th c trong h c t p ,bi t ti t ki m ti n c a và th i gian làm nhi u vi c có ích hơn. -D n dò; V nhà ôn bài và th c hành úng nh ng i u ã h c. -Bài sau; Hi u th o v i ông bà ,cha me.
  6. MÔN: SHTT SINH HO T L P ( ti t 11 ) I/ SƠ K T TU N : +Nh n xét tu n qua :hs i h c chuyên c n.Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t như:Dung, Th c , Th o , Nhi , Trư ng, Th o Vy. Thành ,Toàn . + Tham gia công tác i t t. +Th c hi n h i tr ng v sinh t t. +Truy bài u gi tương it t II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I ƯU I M: +Th c hi n t t vi c truy bài u gi . +Ghi chép bài y . +Tham gia m i ho t ng t t. +Mua tăm ng h ngư i mù - t t. +-Tham gia i văn ngh t t.
  7. T N T I: + Gi t qu n chưa t t. +H c t p không t p trung trong l p.( Cư ng , Vi n, Sơn, Th nh , Na, Như) +Còn nói chuy n như: Thành. , Hưng Nam., Y n. +Chưa, tham gia tích c c v sinh sân trư ng.(Thành, Hưng, Thuc.,Nga,Thiên) III/ BI N PHÁP KH C PH C : +T p l p t qu n, gv theo dõi , nh n xét c th . + i m danh sau khi v sinh sân trư ng,x p lo i thi ua . IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N: -T 1 tr c l p. - Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i,thu ti n h c phí. - Ki m tra sách v c a Sơn, Trí, Vi n, Cư ng, B o. -Ki m tra v sinh cá nhân ,móng tay, áo qu n c l p. -Thăm ph huynh em Sang, Cư ng , Th nh .( lúc 17 gi ngày4,5 / 11 / 2005)
  8. V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i.
  9. KHOA H C: (TI T 21 ) I-M c tiêu;
Đồng bộ tài khoản