intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
18
lượt xem
1
download

Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này trình bày về việc đào tạo tiến sĩ ở Australia, cụ thể là đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội. Nghiên cứu trọng tâm vào những quy định tuyển sinh đầu vào, quy trình tuyển chọn ứng viên, bảo vệ đề cương nghiên cứu, thông qua đạo đức nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu hằng năm, quy định về bài báo và báo cáo tại hội thảo quốc tế và đánh giá luận án tiến sĩ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/323029296<br /> <br /> Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị<br /> cho Việt Nam<br /> Article · February 2018<br /> CITATIONS<br /> <br /> READS<br /> <br /> 0<br /> <br /> 55<br /> <br /> 1 author:<br /> Cuong Huu Nguyen<br /> UNSW Sydney<br /> 20 PUBLICATIONS   10 CITATIONS   <br /> SEE PROFILE<br /> <br /> Some of the authors of this publication are also working on these related projects:<br /> <br /> Human resource development for higher education quality assurance systems View project<br /> <br /> Investigating transnational education in Vietnamese universities View project<br /> <br /> All content following this page was uploaded by Cuong Huu Nguyen on 09 February 2018.<br /> <br /> The user has requested enhancement of the downloaded file.<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 62-64; 26<br /> <br /> ĐÀO T O TI N SĨ CÁC NGÀNH KHOA H C XÃ H I AUSTRALIA<br /> VÀ M T S KHUY N NGH CHO VI T NAM<br /> Nguyễn Hữu C ơng - Tr ng Đ i học New South Wales, Australia<br /> Ngày nhận bài: 27/11/2017; ngày sửa chữa: 18/12/2017; ngày duyệt đăng: 19/12/2017.<br /> Abstract: On April 4th, 2017, the Minister of Education and Training promulgated the new<br /> doctoral training regulation consisting of many strict rules focusing on admission, supervisors and<br /> conditions for dissertation defence. In order to have information to benchmark doctoral training in<br /> our country with that of foreign countries, this paper discusses the processes of PhD admission and<br /> training in social sciences in Australia. In addition, the research provides several recommendations<br /> to enhance the quality of doctoral training in domestic institutions.<br /> Keywords: Doctoral training, social sciences, quality, research, Australia.<br /> 1. M đ u<br /> Australia đ c biết đến với nền giáo d c tiên tiến. Văn<br /> bằng do nhiều tr ng đ i học c a Australia c p đ c quốc<br /> tế công nhận. Ngoài ra, nhiều tr ng đ i học c a Australia<br /> đ c xếp h ng nằm trong số những tr ng đ i học hàng<br /> đầu trên thế giới. Những ch ơng trình đào t o tiến sĩ t i<br /> các tr ng đ i học c a Australia cũng đ c đánh giá r t<br /> cao, qua đó thu hút học viên từ nhiều nơi trên thế giới. Bài<br /> viết này trình bày về việc đào t o tiến sĩ Australia, c thể<br /> là đào t o tiến sĩ các ngành khoa học xã hội. Nghiên c u<br /> trọng tâm vào những quy định tuyển sinh đầu vào, quy<br /> trình tuyển chọn ng viên, b o vệ đề c ơng nghiên c u,<br /> thông qua đ o đ c nghiên c u, báo cáo kết qu nghiên c u<br /> hằng năm, quy định về bài báo và báo cáo t i hội th o quốc<br /> tế và đánh giá luận án tiến sĩ.<br /> 2. N i dung nghiên c u<br /> 2.1. Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở<br /> Australia<br /> Các tr ng đ i học c a Australia đ c tự ch hoàn<br /> toàn về xây dựng ch ơng trình đào t o. Tuy nhiên, các<br /> ch ơng trình khi xây dựng ph i phù h p với Khung văn<br /> bằng quốc gia Australia. Với các ch ơng trình đào t o<br /> tiến sĩ thì những ch ơng trình này ph i đ c xây dựng<br /> để những ng i tốt nghiệp đ t đ c những kiến th c, kĩ<br /> năng và kh năng ng d ng kiến th c và kĩ năng trong<br /> công việc m c 10 - m c cao nh t c a Khung văn bằng<br /> quốc gia Australia. Ngoài ra, các tr ng đ i học c a<br /> Australia cũng hoàn toàn tự ch trong quá trình tuyển<br /> sinh đầu vào cũng nh thực hiện đào t o. Những phần<br /> d ới đây trình bày c thể về quá trình đào t o tiến sĩ các<br /> ngành khoa học xã hội các tr ng đ i học Australia.<br /> 2.1.1. Quy định về tuyển sinh đầu vào<br /> Việc tuyển sinh đầu vào các ngành đào t o tiến sĩ t i<br /> các tr ng đ i học c a Australia đ c thực hiện qua xét<br /> <br /> hồ sơ. Mỗi tr ng có quy định riêng về điều kiện đ để<br /> nộp hồ sơ. Tuy nhiên, quy định tối thiểu để hồ sơ đ c<br /> xem xét là tốt nghiệp đ i học lo i khá với điểm trung bình<br /> chung từ 75/100 tr lên hoặc có bằng th c sĩ với điểm<br /> trung bình chung tối thiểu là 75/100. Trong đó, c u phần<br /> về nghiên c u (luận văn, dự án) ph i chiếm ít nh t 25%.<br /> Đối với những ng i học th c sĩ ng d ng<br /> (coursework) hoặc tỉ lệ nghiên c u th p hơn 25% thì ph i<br /> cung c p các bằng ch ng ch ng tỏ năng lực nghiên c u<br /> khoa học c a mình nh các bài báo đăng trên các t p chí<br /> nghiên c u, bài trình bày t i hội th o chuyên ngành.<br /> Thông th ng với những tr ng h p này, các tr ng<br /> th ng ph i xét hồ sơ kĩ hơn và thực hiện một số kiểm<br /> tra thêm nh phỏng v n hoặc yêu cầu cung c p các bài<br /> báo [1], [2], [3].<br /> Ngoài những quy định về văn bằng và điểm số, ng i<br /> dự tuyển nếu không ph i là ng i b n ngữ nói tiếng Anh<br /> còn ph i đáp ng yêu cầu về tiếng Anh. Thông th ng,<br /> yêu cầu có ch ng chỉ IELTS hoặc các ch ng chỉ t ơng<br /> đ ơng đ t ít nh t 7.0, trong đó kĩ năng viết th p nh t 7.0<br /> và không có kĩ năng nào d ới 6.0 [4], [5], [6].<br /> Những quy định trên chỉ là m c tối thiểu và những<br /> hồ sơ chỉ đ t m c tối thiểu th ng khó đ c ch p<br /> nhận những tr ng hoặc những ngành có tính c nh<br /> tranh cao.<br /> 2.1.2. Quy trình tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu sinh<br /> Mỗi tr ng đ i học c a Australia và mỗi ngành học<br /> có quy trình tuyển chọn ng viên làm nghiên c u sinh<br /> (NCS) khác nhau. Tuy nhiên, các b ớc cơ b n th ng là:<br /> 1) ng viên xác định lĩnh vực nghiên c u và xem xét các<br /> điều kiện để nộp hồ sơ; 2) Chuẩn bị đề c ơng nghiên c u<br /> và tìm giáo s h ớng dẫn; 3) Chuẩn bị và nộp hồ sơ;<br /> 4) Hồ sơ đ c ch p thuận và nhà tr ng gửi gi y thông<br /> báo nhập học; 5) Đóng học phí và nhập học.<br /> <br /> 62<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 62-64; 26<br /> <br /> Trong các b ớc này thì b ớc chuẩn bị đề c ơng<br /> nghiên c u và tìm giáo s h ớng dẫn là khó khăn và v t<br /> v nh t. Đề c ơng nghiên c u là văn b n r t quan trọng<br /> để tìm giáo s h ớng dẫn và nộp hồ sơ. Thông th ng,<br /> đề c ơng nghiên c u bao gồm: tên đề tài dự kiến nghiên<br /> c u, m c đích nghiên c u và tầm quan trọng c a nghiên<br /> c u, ph ơng pháp nghiên c u, thông tin về các công trình<br /> nghiên c u tr ớc đây có liên quan.<br /> ng viên sẽ sử d ng đề c ơng nghiên c u này để tìm<br /> giáo s h ớng dẫn. Các tr ng đ i học c a Australia<br /> th ng công bố công khai danh sách các giáo s có thể<br /> h ớng dẫn NCS với các thông tin c thể về chuyên môn,<br /> chuyên ngành sẽ h ớng dẫn trên website c a tr ng. Khi<br /> tìm đ c giáo s phù h p, ng viên sẽ gửi đề c ơng<br /> nghiên c u cùng những thông tin về việc học tập, nghiên<br /> c u tr ớc đây, công việc đang làm cho giáo s đó và<br /> mong muốn giáo s sẽ đồng ý h ớng dẫn. Các giáo s<br /> th ng xem xét đề c ơng nghiên c u và những thông tin<br /> về ng viên r t kĩ l ỡng tr ớc khi đ a ra quyết định<br /> “nhận” hay “không nhận” sinh viên đó. Một số ng viên<br /> đ c “nhận” chỉ sau khi liên l c với một hoặc hai giáo s<br /> do đề tài phù h p với lĩnh vực nghiên c u c a giáo s và<br /> có h ớng nghiên c u kh thi. Nhiều ng i ph i liên l c<br /> với c 10 hoặc 20 ng i nh ng cũng không đ c nhận<br /> do đề tài không h p lí, h ớng nghiên c u không kh thi<br /> hoặc ng viên không ch ng tỏ đ năng lực nghiên c u<br /> để làm NCS. Đây đ c coi là b ớc th nh t để sàng lọc<br /> những ng i đ năng lực để làm NCS.<br /> Sau khi đã tìm đ c giáo s h ớng dẫn, ng viên sẽ<br /> chuẩn bị hồ sơ để nộp cho tr ng. Hồ sơ bao gồm nhiều<br /> văn b n nh các văn bằng và b ng điểm, nh ng đặc biệt<br /> quan trọng là đề c ơng nghiên c u và việc xác nhận<br /> h ớng dẫn đề tài c a giáo s . Hội đồng tuyển chọn c a<br /> tr ng sẽ xét duyệt các hồ sơ. Việc đ c giáo s ch p<br /> thuận h ớng dẫn không đ m b o ng viên sẽ đ c nhận<br /> vào làm NCS t i tr ng. Các thành viên hội đồng tuyển<br /> chọn với nhiều giáo s cùng chuyên ngành với đề tài<br /> nghiên c u c a ng viên sẽ đánh giá hồ sơ với sự l u tâm<br /> đặc biệt vào đề tài nghiên c u, ph ơng pháp nghiên c u<br /> và năng lực nghiên c u c a ng viên. Những đề tài<br /> không phù h p, không x ng tầm hoặc quá rộng, hoặc quá<br /> hẹp sẽ không đ c xem xét. Ngoài ra, những ng viên<br /> không có hoặc có ít minh ch ng về việc nghiên c u tr ớc<br /> đây cũng sẽ bị lo i [2], [7], [8].<br /> 2.1.3. Bảo vệ đề c ơng nghiên cứu<br /> Nếu hồ sơ xin học tiến sĩ đ c ch p thuận, nhà tr ng<br /> sẽ gửi gi y báo nhập học cho ng viên. ng viên sẽ tìm<br /> các nguồn học bổng hoặc tự túc để theo học ch ơng trình<br /> đào t o tiến sĩ. Th i gian đào t o tiến sĩ Australia từ 34 năm đối với những NCS học toàn th i gian (full-time)<br /> <br /> hoặc g p đôi đối với những NCS học bán th i gian (parttime). Yêu cầu th i gian học tập và nghiên c u t i tr ng<br /> từ 35-40 gi /tuần và 48 tuần/năm (đ c nghỉ 4<br /> tuần/năm).<br /> Trong năm đầu tiên, sau từ 9-12 tháng, NCS ph i<br /> thực hiện b o vệ đề c ơng nghiên c u, thực ch t là b o<br /> vệ t cách ng viên tiến sĩ (confirmation of candidature)<br /> tr ớc Hội đồng đánh giá. Đây là một hội đồng khoa học<br /> gồm 3 giáo s có cùng chuyên ngành với đề tài nghiên<br /> c u. Hội đồng sẽ đánh giá m c độ nghiên c u c a ng<br /> viên và ph ơng pháp sẽ triển khai nghiên c u.<br /> Để thực hiện buổi b o vệ này, ng viên ph i chuẩn bị<br /> văn b n và gửi cho Khoa, Hội đồng đánh giá tr ớc buổi<br /> b o vệ ít nh t một tháng. Văn b n gửi đi kho ng 50-80<br /> trang là kết qu đã nghiên c u, th ng là phần giới thiệu<br /> về đề tài, tổng quan và cơ s lí luận, ph ơng pháp nghiên<br /> c u, kế ho ch và đ ng h ớng cho việc nghiên c u trong<br /> năm tiếp theo và cho đến khi hoàn thành luận án.<br /> Kết qu c a buổi b o vệ đề c ơng nghiên c u đ c<br /> đánh giá 3 c p độ: hài lòng, hài lòng một phần và không<br /> hài lòng. Những ng viên đ c đánh giá “hài lòng” sẽ tiếp<br /> t c thực hiện nghiên c u nh kế ho ch đã đề ra. Những<br /> ng viên đ c đánh giá “hài lòng một phần” sẽ đ c Hội<br /> đồng đ a ra các khuyến nghị để thực hiện nghiên c u thêm<br /> hoặc ph i thay đổi ph ơng pháp nghiên c u. Sau từ 3-6<br /> tháng, Hội đồng sẽ họp với NCS và giáo s h ớng dẫn để<br /> th o luận về những tiến triển trong nghiên c u c a NCS<br /> theo nh khuyến nghị. Nếu các khuyến nghị đã đ c thực<br /> hiện, NCS sẽ đ c đánh giá “hài lòng”. Nếu các khuyến<br /> nghị ch a đ c thực hiện hoặc nghiên c u không có gì<br /> tiến triển thêm, Hội đồng sẽ đánh giá “không hài lòng”.<br /> Những NCS bị đánh giá “không hài lòng” sẽ ph i quay l i<br /> học từ đầu và tìm h ớng nghiên c u mới hoặc bị buộc thôi<br /> học [9], [10], [11].<br /> Nh vậy, việc b o vệ đề c ơng nghiên c u là một<br /> b ớc để NCS ch ng tỏ năng lực nghiên c u và h ớng<br /> nghiên c u c a mình. Đây cũng là một khâu để kiểm soát<br /> những nghiên c u không đúng h ớng, kém ch t l ng.<br /> 2.1.4. Thông qua Đạo đức Nghiên cứu<br /> Trong các nghiên c u xã hội học th ng bao gồm<br /> nghiên c u thực địa hoặc thu thập dữ liệu. Thông th ng,<br /> việc này liên quan đến kh o sát, phỏng v n, quan sát hoặc<br /> th o luận nhóm. Theo quy định, NCS tr ớc khi đi thực địa<br /> hoặc thu thập dữ liệu ph i nhận đ c văn b n đồng ý c a<br /> y ban Đ o đ c Nghiên c u (Research Ethics<br /> Committee) c a tr ng. NCS hoặc giáo s h ớng dẫn<br /> chính ph i nộp hồ sơ cho y ban Đ o đ c Nghiên c u.<br /> Trong hồ sơ, ph i nêu rõ các ph ơng pháp nghiên c u,<br /> công c nghiên c u, đối t ng sẽ tham gia cung c p dữ<br /> liệu và mẫu văn b n đồng ý tham gia nghiên c u. M c<br /> <br /> 63<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 62-64; 26<br /> <br /> đích c a việc này là để b o vệ nhà tr ng, b o vệ NCS và<br /> ng i tham gia cung c p dữ liệu. y ban Đ o đ c Nghiên<br /> c u sẽ họp để xem từng hồ sơ c thể. Trung bình ph i m t<br /> kho ng 3-5 tháng để hồ sơ đ c thông qua và NCS ph i<br /> chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần. Với những đối t ng tham gia<br /> nghiên c u là trẻ em, ng i già, ng i tàn tật thì th i gian<br /> có thể kéo dài đến 10 tháng hoặc một năm vì y ban Đ o<br /> đ c Nghiên c u cần làm rõ việc l y dữ liệu có minh b ch,<br /> khách quan hay không và có làm tổn h i đến những ng i<br /> cung c p dữ liệu hay không [12].<br /> Kết qu nghiên c u có thể bị h y bỏ nếu nh NCS<br /> thực hiện việc thu thập dữ liệu tr ớc khi nhận đ c văn<br /> b n đồng ý c a y ban Đ o đ c Nghiên c u hoặc không<br /> đ c ng i tham gia nghiên c u đồng ý bằng văn b n.<br /> Đây cũng là một khâu để đ m b o ch t l ng các luận án<br /> tiến sĩ c a Australia.<br /> 2.1.5. Báo cáo kết quả nghiên cứu hằng năm<br /> Ngoài việc b o vệ đề c ơng nghiên c u sau hoặc trong<br /> năm th nh t, mỗi năm tiếp theo, NCS đều ph i báo cáo<br /> kết qu nghiên c u tr ớc Hội đồng chuyên môn c a<br /> tr ng. Thành phần c a Hội đồng, quy trình báo cáo kết<br /> qu nghiên c u và ý kiến c a Hội đồng t ơng tự nh đối<br /> với b o vệ đề c ơng nghiên c u. Đây đ c coi là việc<br /> giám sát th ng niên c a nhà tr ng đối với tiến độ thực<br /> hiện luận án c a NCS và cũng là cơ hội để nhà tr ng đ a<br /> ra các khuyến nghị hỗ tr NCS thực hiện nghiên c u theo<br /> đúng tiến độ và kế ho ch đề ra [10], [11], [13].<br /> Thông th ng, sau năm th hai, NCS sẽ báo cáo về<br /> kết qu c a việc nhận đ c ch p thuận c a y ban Đ o<br /> đ c Nghiên c u, việc đi nghiên c u thực địa hoặc thu<br /> thập dữ liệu. Hết năm th 3, NCS sẽ báo cáo về việc phân<br /> tích dữ liệu, một số kết qu ban đầu có đ c từ việc phân<br /> tích dữ liệu và các nội dung chính c a luận án. Tr ớc khi<br /> nộp luận án kho ng 2 tháng, NCS sẽ báo cáo kết qu c a<br /> toàn bộ luận án.<br /> 2.1.6. Quy định về bài báo, báo cáo tại hội thảo quốc tế<br /> NCS các ngành khoa học xã hội các tr ng đ i học<br /> c a Australia không bắt buộc ph i có bài báo hoặc bài<br /> trình bày hội th o quốc tế nh các ngành khoa học tự<br /> nhiên. Tuy nhiên, các NCS th ng cố gắng để có bài báo<br /> đăng trên t p chí quốc tế hoặc chí ít thì cũng có bài trình<br /> bày trong các hội th o quốc tế. Các tr ng th ng dành<br /> một kho n kinh phí để hỗ tr NCS đi báo cáo t i hội th o<br /> trong n ớc hoặc ngoài n ớc ít nh t một lần trong c quá<br /> trình nghiên c u [14].<br /> Việc có bài báo hoặc bài trình bày t i hội th o có ích<br /> r t nhiều cho NCS trong quá trình hoàn thiện luận án,<br /> cũng nh thuận l i trong đ t b o vệ đề c ơng nghiên c u<br /> và các đ t báo cáo kết qu nghiên c u hằng năm.<br /> <br /> 2.1.7. Đánh giá luận án tiến sĩ<br /> Các tr ng đ i học c a Australia không quy định<br /> NCS các ngành khoa học xã hội ph i b o vệ luận án.<br /> Luận án sau khi hoàn thành và đ c các giáo s h ớng<br /> dẫn thông qua sẽ đ c nộp cho tr ng. Nhà tr ng sẽ có<br /> trách nhiệm gửi luận án đi ch m. Việc đánh giá luận án<br /> th ng do 2 hoặc 3 giáo s cùng chuyên ngành hoặc các<br /> chuyên ngành có liên quan nh ng không gi ng d y hoặc<br /> làm việc t i tr ng thực hiện. Trong số các giáo s đánh<br /> giá luận án th ng có một giáo s n ớc ngoài.<br /> Giáo s h ớng dẫn có thể đề xu t nhà tr ng danh<br /> sách các giáo s tham gia đánh giá luận án. Tuy nhiên,<br /> việc gửi luận án cho giáo s nào là do nhà tr ng quyết<br /> định và danh sách các giáo s ch m luận án đ c giữ bí<br /> mật. Luận án chỉ đ c đánh giá đ t khi t t c các giáo s<br /> đánh giá cho đ t [14], [15].<br /> 2.2. Một số khuyến nghị cho Việt Nam<br /> Qua việc nghiên c u những quy định về đào t o tiến<br /> sĩ các ngành khoa học xã hội một số tr ng đ i học<br /> Australia và qua thực tiễn, tác gi có một số khuyến nghị<br /> về việc đào t o trình độ tiến sĩ Việt Nam nh sau:<br /> Thứ nhất, nên quy định một trong các điều kiện để<br /> tuyển sinh NCS là ng viên dự tuyển ph i có minh ch ng<br /> về sự liên hệ và đồng ý h ớng dẫn nghiên c u c a một<br /> ng i h ớng dẫn. Điều này đ m b o cơ s đào t o có<br /> đúng và đ ng i h ớng dẫn đúng với chuyên ngành c a<br /> ng viên.<br /> Thứ hai, nên quy định về đ o đ c nghiên c u. Trong<br /> các chuyên ngành khoa học xã hội với đối t ng nghiên<br /> c u là con ng i (nhiều tr ng h p là trẻ em, học sinh,<br /> ng i già, ng i bệnh, ng i tàn tật) thì v n đề quy định<br /> đ o đ c trong nghiên c u là r t quan trọng.<br /> Thứ ba, nên quy định NCS cần thực hiện b o vệ đề<br /> c ơng nghiên c u sau năm th nh t và báo cáo kết qu<br /> nghiên c u hàng năm tr ớc Hội đồng đánh giá c a<br /> tr ng. Việc báo cáo kết qu này sẽ giúp cơ s đào t o<br /> nắm đ c tiến độ thực hiện nghiên c u c a NCS, cũng<br /> nh có những hỗ tr cần thiết để NCS hoàn thành luận<br /> án đúng tiến độ.<br /> Thứ t , cần quy định rõ danh m c các t p chí khoa<br /> học n ớc ngoài có uy tín mà NCS có thể công bố bài viết<br /> (ngoài những t p thuộc cơ s dữ liệu c a ISI/Scopus). Ví<br /> d nh các t p chí thuộc cơ s dữ liệu c a Scimago<br /> (website: www.scimagojr.com) và các t p chí thuộc các<br /> nhà xu t b n c a 500 tr ng đ i học hàng đầu thế giới<br /> theo xếp h ng Times Higher Education World<br /> University<br /> Rankings<br /> hàng<br /> năm<br /> (website:<br /> www.timeshighereducation.com).<br /> (Xem tiếp trang 26)<br /> <br /> 64<br /> <br /> View publication stats<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản