Dao tiện định hình

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
796
lượt xem
173
download

Dao tiện định hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn dao: Ta nhận thấy rằng chi tiết cần có dạng hình trụ tròn xoay trên đó bao gồm các mặt côn và các mặt trụ. Cho nên ta chọn dao tiện định hình lăng trụ, giá thẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dao tiện định hình

  1. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 K44 Dao tiÖn ®Þnh h×nh I. Chi tiÕt gia c«ng. - VËt liÖu: ThÐp 45 cã giíi h¹n bÒn σb = 750 (N/ mm2). - H×nh d¹ng nh− sau: 1x45° Ø22 Ø20 Ø14 Ø16 10 12 18 20 24 II. Chän dao: Ta nhËn thÊy r»ng chi tiÕt cÇn cã d¹ng h×nh trô trßn xoay trªn ®ã bao gåm c¸c mÆt mÆt c«n vμ c¸c mÆt trô. Cho nªn ta chän dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô, g¸ th¼ng. Bëi v× so víi dao tiÖn ®Þnh h×nh trßn th× tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô chÕ t¹o dÔ dμng h¬n dång thêi gia c«ng chi tiÕt sÏ cho ®é chÝnh x¸c h¬n. Do cã ®én cøng v÷ng cao h¬n ®ång thêi h¹n chÕ ®−îc sai sè lo¹i 2 cßn sai sè lo¹i 1 cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®−îc. III. TÝnh to¸n chiÒu cao h×nh d¸ng profile dao S¬ ®å tÝnh to¸n c¸c th«ng sè t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn l−ìi c¾t cña dao nh− sau: Ci A = R .sin γ 0 B Ti B = R .cos γ 0 sin γ = A /R i A i 1 i C = R i.cos γ γ0 R γi i Ri T = C -B ti t = Ti.cos γ 0 α0 * Chän ®iÓm c¬ së §iÓm c¬ së ®−îc chän lμ mét ®iÓm n»m ngang t©m chi tiÕt vμ xa chuÈn kÑp cña dao nhÊt (hoÆc gÇn t©m chi tiÕt nhÊt). VËy ta chän ®iÓm 1 lμ ®iÓm c¬ së: Trang 1
  2. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 TËp 1 HDTKDCC) Ta cã γ = 20 , cßn α = 120 0 Theo B¶ng3.4 (Trang 13 * TÝnh to¸n t¹i c¸c ®iÓm A = r1.sin γ1 = 7.sin200 = 2,394 (mm). T¹i ®iÓm c¬ s¬ ta cãa cã: B = r1.cos γ1 = 7.cos200 = 6,778 (mm) - §iÓm 2 : sin γ2 = A/r1 = 2,394/8 = 0,2995 ⇒ γ2 = 17,4360. C2 = r2.Cos γ2 = 8.Cos17,4360= 7,633 (mm). τ1 = C1 B = 7,633 6,778 = 1,055 (mm). t1 = τ1.Cosγo = 1,055.Cos 200 = 0,992 (mm). - §iÓm 7 : sin γ7 = A/r7 = 2,394/9 = 0,266 ⇒ γ5 = 15,4260. C5 = r5.Cos γ5 = 9.Cos 15,4260= 8,676 (mm). τ5 = C5 B = 8,676 6,778 = 2,098 (mm). t5 = τ 5.Cosγo = 2,098.Cos 200 =1,791 (mm). - §iÓm 5 : sin γ5 = A/r5 = 2,394/10 = 0,2394 ⇒ γ5 = 13,8520. C5 = r5.Cos γ5 = 10.Cos 13,8520= 9,709 (mm). τ5 = C5 B = 9,709 6,778 = 3,131 (mm). t5 = τ 5.Cosγo = 3,131.Cos 200 = 2,942 (mm). Ta cã b¶ng sè liÖu tæng hîp nh− sau: Thø tù i Gãc A B Ci Ti ti tr−íc 2 17,436 7,633 1,056 0,992 2,394 6,578 1 20 6,578 0 0 5 13,852 9,709 3,131 2,942 7 15,423 8,676 2,098 1,791 III. TÝnh to¸n kÝch th−íc dao. d max − d min 20 − 14 ChiÒu s©u c¾t lín nhÊt lμ: t max = = = 3 (mm). 2 2 Tõ chiÒu s©u c¾t tmax = 4 (mm) dùa vμo B¶ng 3.2a (Trang 11 - HDTKDCC) Ta cã c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña dao tiÖn ®Þnh h×nh l¨ng trô nh− sau: Trang 2
  3. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 tmax B H E A F r d M 3 9 75 4 15 - 0,5 4 21,31 Tõ ®©y ta cã kÕt cÊu cña dao nh− sau: α+ γ r F A L d B E H V . PhÇn phô cña profin dông cô : PhÇn phô cña profin dông cô c¾t dïng ®Ó v¸t mÐp vμ chuæn bÞ cho nguyªn c«ng c¾t ®øt chi tiÕt ra khái ph«i cã kÝch th−íc nh− sau: L ϕ t max t b fa c ϕ d ϕ L KÝch th−íc cña phÇn phô nh− sau: Chän a = b = 1 ( mm). g : ChiÒu réng l−ìi dao c¾t ®øt chän g = 2 ( mm ) t : ChiÒu cao cña l−ìi c¾t phÇn c¸t ®øt t = 2 (mm) f : ChiÒu réng v¸t cña chi tiÕt chän f = 1 ( mm ) ⇒ c = f + g = 3 ( mm ) ϕ1 = 30° ϕ = 45° Trang 3
  4. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 g )*tgϕ1 + 2 = (3 2 )*tg 30° + 2 = 3 ( mm ) d=(c ChiÒu dμi cña dao : L = lc + a + b + d + g = 24 + 1 + 1 + 4 + 2 = 31 ( mm ) VI. §iÒu kiÖn kü thuËt 1. VËt liÖu phÇn c¾t : Hîp kim cøng VËt liÖu th©n dao : ThÐp 45 2. §é cøng sau khi nhiÖt luyÖn - PhÇn c¾t HRC 62 - 65 - PhÇn c¾t th©n dao HRC 30 - 40 3. §é bãng : - MÆt tr−íc + mÆt sau > ∇9 - MÆt tùa trªn th©n dao thÊp h¬n ∇4 4. Sai lÖch + gãc mμi s¾c : - Sai lÖch gãc tr−íc γ : 20o±2o - Gãc ϕ :15o±2o - Gãc ϕ1 :45o±2o Trang 4
  5. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 dao phay ®Þnh h×nh cã hít l−ng. Yªu cÇu: TÝnh to¸n thiÕt kÕ dao phay ®Þnh h×nh cã gãc tr−íc γ > 0 ®Ó gia c«ng chi tiÕt ë h×nh vÏ sau .Víi vËt liÖu chi tiÕt lμ thÐp 45 cã σb = 650N/mm2.Trong ®ã c¸c mÆt I vμ II kh«ng gia c«ng I II R1 3 15 5 14 2 33 I Ph©n tÝch chi tiÕt vμ chän dao Chi tiÕt cã d¹ng r·nh, cã profile phøc t¹p bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng vμ cung trßn. V× vËy ta chän dao phay h×nh hít l−ng, lμ lo¹i dao phæ biÕn dïng ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt ®Þnh h×nh. Víi d¹ng profile phøc t¹p nh− vËy ta chØ hít l−ng dao 1 lÇn, tøc lμ kh«ng mμi l¹i mÆt sau sau khi ®· nhiÖt luyÖn. §Ó gi¶m nhÑ lùc c¾t ta chÕ t¹o dao cã gãc tr−íc d−¬ng (γ > 0 ). V× chiÒu cao profile lín nhÊt hcmax = 15 mm, chiÒu réng r·nh l =33 mm, ta nhËn thÊy r»ng kÕt cÊu cña l−ìi c¾t ®ñ cøng v÷ng do ®ã ta chÕ t¹o dao cã ®¸y r·nh tho¸t phoi th¼ng. VËy ®Ó gia c«ng chi tiÕt nμy ta chÕ t¹o dao lμ dao phay ®Þnh h×nh hít l−ng 1 lÇn, cã gãc tr−íc d−¬ng, ®¸y r·nh tho¸t phoi th¼ng. 2 TÝnh to¸n profile dao trong tiÕt diÖn chiÒu trôc Ta cÇn x¸c ®Þnh chiÒu cao profile dao trong tiÕt diÖn chiÒu trôc ®Ó chÕ t¹o ra dao c¾t. S¬ ®å tÝnh Od R Ri γ γi Profin chi tiÕt β I II 6 1 EF i 4 hci hdi 3 2 T Profin dao phay trong tiÕt diÖn chiÒu trôc C¸c th«ng sè trªn s¬ ®å trªn ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau. Trang 5
  6. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 - Gãc tr−íc γ x¸c ®Þnh theo B¶ng 2-V (Trang 5 - TËp 2 H§TKDCC).Víi vËt liÖu lμ thÐp 45 cã σb = 650 N/mm2. Ta cã γ = 150 (øng víi dao c¾t th«) Cßn gãc sau chÝnh αn = 120 vμ gãc sau phô α1 = 80 . - B¸n kÝnh ®Ønh dao x¸c ®Þnh theo B¶ng 9-V (Trang 16 - TËp 2 H§TKDCC) Víi chiÒu cao lín nhÊt cña profile chi tiÕt hcmax = 15 mm. Ta cã b¸n kÝnh ®Ønh dao R = 60 mm. Dùng profile dao b»ng ®å thÞ ( §© thùc hiÖn ë trªn s¬ ®å trªn). XÐt ®iÓm i trªn chi tiÕt, ®Ó gia c«ng ®−îc ®iÓm i th× ph¶i cã mét ®iÓm i t−¬ng øng thuéc profile chi tiÕt. Ta x¸c ®Þnh ®iÓm i ®ã nh− sau: Tõ ®iÓm i trªn profile chi tiÕt dãng ngang sang phÝa dao c¾t ®−êng OT t¹i E . LÊy O lμm t©m quay mét cung trßn cã b¸n kÝnh OE c¾t vÕt mÆt tr−íc t¹i F. VÏ ®−êng cong hít l−ng acsimet qua F c¾t OT t¹i G . Tõ G dãng ®−êng Δ ng−îc l¹i vÒ phÝa chi tiÕt, tõ ®iÓm i thuéc profile chi tiÕt h¹ ®−êng th¼ng vu«ng gãc xuèng ®−êng Δ c¾t ®−êng Δ t¹i i ta ®−îc ®iÓm i lμ ®iÓm trªn profile dao dïng ®Ó gia c«ng ®iÓm i trªn profile chi tiÕt Theo s¬ ®å ta cã : hdi = GT = ET- EG = hdi EG.(Víi EG chÝnh lμ ®é gi¸ng cña ®−êng cong hít l−ng acsimet øng víi gãc ë t©m lμ β) K .Z Ta cã EG = .β Mμ βi = γi - γ 2π ⎛ R . sin γ ⎞ ⎛ R . sin γ ⎞ a R . sin γ ⇒ γi = arsin⎜ ⎜ R − h ⎟ ⇒ β i = arsin⎜ R − h ⎟ − γ sin γi = = ⎟ ⎜ ⎟ Ri R − h ci ⎝ ci ⎠ ⎝ ci ⎠ ⎛ R . sin γ ⎞ ⎤ ⎡ K .Z ⎢arcsin⎜ ⎜ R − h ⎟ − γ⎥ ⇒ h i = h ci − ⎟ 2π ⎝ ci ⎠ ⎦ ⎣ Trong ®ã: - K : l−îng hít l−ng. - Z : sè r¨ng dao phay. TËp 2 HDTKDCC) ⇒ K = 6,5 ; Z = 10 (r¨ng). Theo B¶ng 9 V (Trang16 NhËn thÊy r»ng profile chi tiÕt cã mét ®o¹n cung trßn. VËy profile dao còng cã mét ®o¹n cong t−¬ng øng. NÕu x¸c ®Þnh profile ®o¹n ®ã còng nh− c¸c ®o¹n kh¸c th× ®Î ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c yªu cÇu th× sè l−îng ®iÓm tÝnh to¸n ph¶i ®ñ lín nh− thÕ khèi l−îng tÝnh to¸n sÏ rÊt nÆng nÒ. §Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n ta sÏ thay thÕ ®o¹n cong ®ã b»ng mét cung trßn thay thÕ ®i qua 3 ®iÓm. Trªn s¬ ®å tÝnh ta ®· cã 2 ®iÓm lμ 4 vμ 6.VËy ta chØ cßn ph¶i tÝnh thªm 1 ®iÓm n÷a lμ ®iÓm 5 Ta chän ®iÓm 5 cã l5 = 25 mm: h c 5 = h c 4 + r − r 2 − (l 5 − l 4 ) = 7 + 13 − 13 3 − (25 − 21) 2 = 7,63mm LËp b¶ng tÝnh to¸n: §iÓm hci hdi Li §iÓm hci hdi Li 1 15 0 4 7 21 14,063 6,632 Trang 6
  7. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 2 0 5 5 7,63 25 0 7,224 3 0 19 6 15 33 0 14,063 3 TÝnh to¸n profile trong tiÕt diÖn qua mÆt tr−íc cña dao: Ta cÇn x¸c ®Þnh chiÒu cao profile dao trong tiÕt diÖn qua mÆt tr−íc cña dao ®Ó kiÓm tra dao sau khi chÕ t¹o cã ®¹t yªu cÇu hay kh«ng. S¬ ®å tÝnh to¸n nh− sau: Od R γ Ri Profin chi tiÕt I II 6 1 EF i Δ 4 hci 3 2 T 1' h dti i' 6' 4' 2' 3' Prof i n dao phay re Tõ s¬ ®å ta cã: ⎛ ⎞⎞ ⎛ R. sin γ ( R − hci ). sin ⎜ arcsin⎜ − γ ⎟⎟ ⎜ R−h ⎟⎟ R i . sin β (R − h ci ). sin β ⎜ ⎝ ⎠⎠ ⎝ = h dti = TF = = ⇒ hdti ci sin γ sin γ sin γ ⎛ R . sin γ ⎞ ë trªn ta ®· cã: β = ar sin⎜ ⎜R −h ⎟−γ ⎟ ⎝ ci ⎠ ⎛ ⎞ ⎛ R . sin γ ⎞ ( R − h ci ). sin⎜ ar sin⎜ ⎟ − γ⎟ ⎜R −h ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ci ⎠ ⎝ ⎠ = VËy ta cã: h dti sin γ Trong tiÕt diÖn chiÒu trôc ®o¹n profile cong còng ®−îc thay thÕ b»ng mét cung trßn thay thÕ ®i qua 3 ®iÓm. Trªn s¬ ®å tÝnh ta ®· cã 2 ®iÓm lμ 4 vμ 6.VËy ta chØ cßn ph¶i tÝnh thªm 1 ®iÓm n÷a lμ ®iÓm 5. Ta chän ®iÓm 5 cã l5 = 25 mm LËp b¶ng tÝnh to¸n: §iÓm hci hdi Li §iÓm hci hdi Li Trang 7
  8. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 1 15 0 4 7 21 15,720 7.282 2 0 5 5 7,63 25 0 7.941 3 0 19 6 15 33 0 15.720 4 Chän kÕt cÊu dao C¸c th«ng sè kÕt cÊu dao ®−îc chän theo B¶ng 9-V (Trang 16 TËp 2 HDTKDCC ) ThÓ hiÖn cô thÓ trªn b¶n vÏ chi tiÕt. 5 ThiÕt kÕ d−ìng D−ìng ®o dïng ®Ó kiÓm tra dao sau khi chÕ t¹o ,®−îc chÕ t¹o theo cÊp chÝnh x¸c7 víi miÒn dung sai H, h . Theo luËt kÝch th−íc bao vμ bÞ bao. D−ìng kiÓm dïng ®Ó kiÓm tra d−ìng ®o , ®−îc chÕ t¹o theo cÊp chÝnh x¸c 6 víi miÒn dung sai Js , js . Theo luËp kÝch th−íc bao vμ bÞ bao. VËt liÖu lμm d−ìng : ThÐp lß xo 65Γ. §é cøng sau nhiÖt luyÖn ®¹t 62..65 HRC. §é nh¸m bÒ mÆt lμm viÖc Ra ≤ 0,63μm . C¸c bÒ mÆt cßn l¹i ®¹t Ra ≤ 1,25μm. KÝch th−íc danh nghÜa cña d−ìng theo kÝch th−íc profile dao trªn mÆt tr−íc . C¸c kÝch th−íc cßn l¹i thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ chi tiÕt. ThiÕt kÕ dao phay ®Üa m« ®un Yªu cÇu: ThiÕt kÕ dao phay ®Üa m« ®un ®Ó phay b¸nh r¨ng cã vËt liÖu lμ thÐp 45, gãc ¨n khíp α = 200 vμ m« ®un m = 5 cßn Z = 24(r¨ng). I.TÝnh to¸n vμ vÏ profin dao Tr−íc hÕt ta chän m«t nhãm dao trong bé ®Ó thiÕt kÕ , ta chän nhãm sè 5 N0 5 trong bé cã sè r¨ng gia c«ng tõ 26 - 34 r¨ng .V× vËy con dao ta cÇn thiÕt kÕ cã sè r¨ng gia c«ng lμ Z = 26 bëi v× víi con dao ®ã th× ®é cong ®−êng th©n khai sÏ lín v× vËy víi c¸c b¸nh r¨ng cã sè r¨ng Z > 26 ®−îc gia c«ng b»ng dao cã Z=26 sÏ cã profin do·ng h¬n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ra vμo ¨n khíp dÔ h¬n. 1.TÝnh to¸n pr«fin dao Profin cña dao phay ®Üa m« ®un trong tiÕt diÖn chiÒu trôc còng lμ profin theo mÆt tr−íc vμ trïng khÝt víi profin tr¾c diÖn cña b¸nh r¨ng . C¸c sè liÖu cÇn tÝnh to¸n ®Ó vÏ: -B¸n kÝnh vßng c¬ së r0 : 3,5.26 m.Z cos(αo) = cos200 = 42,75 mm ro = 2 2 -B¸n kÝnh vßng ch©n r¨ng Ri (kh«ng dÞch chØnh ) m.(Z - 2,5) 3,5.(26 - 2,5) Ri = = = 41,125 mm 2 2 -B¸n kÝnh vßng ®Ønh r¨ng Re : Trang 8
  9. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 m.(Z + 2) 2,5.(26 + 2) Re = = = 49 mm 2 2 -B¸n kÝnh vßng chia R : m.Z 3,5.26 R= = = 45,5 mm 2 2 §Ó vÏ ®−îc profin dao ta lËp hÖ trôc Oxy víi gèc ë t©m O cña b¸nh r¨ng . Gi¶ sö cã ®iÓm M (x,y) bÊt kú n»m trªn profin r¨ng víi b¸n kÝnh lμ Rx th× to¹ ®é x, y chÝnh lμ ph−¬ng tr×nh profin r¨ng ⎧x = R x .Sinδ x = R x .Sin(δ o + θ o ) Ta cã : ⎨ ⎩y = R x .Cosδ x = R x .Cos(δ o + θ o ) Víi θx = inv(αx)= tgαx - αx ro Cos(αx) = Rx δo = δc - inv(αo) = π/(2.Z) - ( tgα0 -α0) = 180/(2.26) ( tg200 -20) = 23,10 t =y-r VËy ta cho Rx biÕn thiªn tõ Ro ®Õn Re th× sÏ vÏ ®−îc profin cña r¨ng Tõ ®ã ta cã b¶ng tÝnh t¹i c¸c ®iÓm nh− sau : B¶ng tÝnh to¸n t¹i c¸c ®iÓm §iÓm Ri Xi Yi §iÓm Ri Xi Yi 1 42.750 0.000 0.000 9 45.785 2.914 45.782 2 43.141 1.998 43.049 10 46.226 3.096 46.612 3 43.531 2.018 43.481 11 46.656 3.289 46.540 4 43.922 2.184 43.868 12 47.047 3.492 46.917 5 44.313 2.303 44.253 13 47.438 3.704 47.293 6 44.703 2.734 44.637 14 47.828 3.927 47.667 7 45.094 2.914 45.020 15 48.219 4.159 48.039 8 54.484 3.096 46.612 16 49.000 4.651 48.779 Trang 9
  10. Chu quèc HiÕu Líp CTM6 - K44 2-C¸c kÝch th−íc kÕt cÊu cña dao C¸c kÝch th−íc cña dao tra theo m« ®un cña b¸nh r¨ng ta cÇn thiÕt kÕ. Víi m«®un m = 3,5 ta cã c¸c kÝch th−íc cña dao nh− sau: ChiÒu réng dao B = 12 mm L−îng hít l−ng k = 4,5 mm ChiÒu cao profin dao theo mÆt tr−íc H = 15 mm B¸n kÝnh cung trßn r·nh r¨ng r = 1,5 mm §−êng kÝnh ngoμi D = 75 mm §−êng kÝnh lç d = 27 mm Sè r¨ng dao Z = 12 r¨ng Trang 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản