intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 20)

Chia sẻ: Changling | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

289
lượt xem
115
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 20)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 20)

  1. §¸p ¸n ch¬ng tr×nh 45 tiÕt §Ò sè 20 PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1. a, b, c, d 3. a, b, c, d 5. a 7. a, b, c, d 9. a 2. c, d 4. a 6. c 8. a, b 10. b PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. d 3. b 5. b 7. d 9. b 2. b 4. d 6. d 8. c 10. c PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. S 2. S 3. S 4. S 5. S PhÇn IV: §iÒn vµo chç trèng (1 ®iÓm) 1. ........ s¶n xuÊt, ®Çu t vµ th¬ng m¹i. 2. ........ lµ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i quèc tÕ, trong ®ã Nhµ níc kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ thÞ trêng, ®Ó cho hµng ho¸ ®îc tù do lu th«ng gi÷a trong vµ ngoµi níc, t¹o ®iÒu kiÖn cho th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn. 3. ........ kh«ng t¹o ra ......... 4. ........ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng. PhÇn V: GhÐp c©u (0,5 ®iÓm) a - 2; b - 1; c - 3 PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän (3,5 ®iÓm) 1. Sai v×: - Kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn mèi quan hÖ mËt thiÕt vµ sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ trong mét nÒn kinh tÕ thÕ giíi thèng nhÊt; - Kh«ng ph¶i toµn bé nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia ®Òu tham gia cÊu thµnh nÒn KTTG. 2. Sai v×: NÕu t nh©n vay vèn cña níc ngoµi mµ chÝnh phñ ®øng ra b¶o l·nh th× vÉn cã thÓ t¹o ra nî chÝnh phñ. 3. Sai v×: lóc nµy cÇu gÇn ®¹t tíi tr¹ng th¸i b·o hoµ vµ æn ®Þnh nªn cung còng kh«ng cã xu híng t¨ng. 4. Kh¸c nhau trªn c¸c khÝa c¹nh: - Chñ thÓ tham gia liªn kÕt; - C¬ së ph¸p lý; - Môc ®Ých liªn kÕt; - H×nh thøc liªn kÕt; - Néi dung liªn kÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2