intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 4)

Chia sẻ: Changling | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

363
lượt xem
195
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 4)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 4)

  1. §¸p ¸n ch¬ng tr×nh 45 tiÕt §Ò sè 4 PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1. c 3. a, b, c, d 5. c 7. a, b 9. c, d 2. b, d 4. c 6. a, c 8. a, b,d 10. a PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. d 3. d 5. b 7. d 9. b 2. d 4. d 6. b 8. a 10. d PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. § 2. § 3. § 4. S 5. S PhÇn IV: §iÒn vµo chç trèng (1 ®iÓm) 1. ........ khoa häc c«ng nghÖ vµ gi¸o dôc ®µo t¹o 2. ........ ChÝnh phñ ph¶i c«ng bè mét c¸ch ®Çy ®ñ, râ rµng, kÞp thêi mäi quy ®Þnh, luËt lÖ cã liªn quan ®Õn th¬ng m¹i ®Ó c¸c ®èi t¸c hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng. 3. ........ tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vèn .......... 4. ........ hai xu híng tù do th¬ng m¹i vµ b¶o hé th¬ng m¹i. PhÇn V: GhÐp c©u (0,5 ®iÓm) 1: b, 2: d, 3: a PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän (3,5 ®iÓm) 1. - Lîi thÕ cña kinh tÕ tri thøc lµ khoa häc c«ng nghÖ cao vµ lao ®éng cã kiÕn thøc; - §Çu t cho khoa häc c«ng nghÖ t¹o c¬ së cho KHCN ph¸t triÓn; ®Çu t cho gi¸o dôc ®µo t¹o gãp phÇn t¹o ra lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é, cã tri thøc. 2. C©u tù luËn më: * Nªn ¸p dông v×: - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù do cã giíi h¹n t¹o ®éng lùc n©ng cao chÊt l - îng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm; - MÆt hµng quÇn ¸o ®· cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nhÊt ®Þnh, xuÊt khÈu sang nhiÒu thÞ trêng, t¨ng thu ngo¹i tÖ. * Kh«ng nªn v×: tuy lµ mÆt hµng cã lîi thÕ s¶n xuÊt nhng n¨ng lùc c¹nh tranh kh«ng cao nªn vÉn cÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé cã giíi h¹n. 3. §óng v×: - Chñ ®Çu t cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t vµo lÜnh vùc nµo, ®Þa bµn nµo; - §Çu t trùc tiÕp quan t©m ®Õn viÖc tèi ®a hãa lîi nhuËn nªn chñ ®Çu t chØ ®Çu t vµo nh÷ng lÜnh vùc, ®Þa bµn cã tû suÊt lîi nhuËn cao, m«i trêng ®Çu t thuËn lîi. 4. §óng v×: - Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ ph¶i më cöa thÞ tr êng néi ®Þa vµ tËn dông nguån lùc bªn ngoµi; - Muèn tËn dông tèt nguån lùc bªn ngoµi ph¶i hîp t¸c chÆt chÏ;
  2. - Trong qu¸ tr×nh më cöa thÞ tr êng néi ®Þa, c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt trªn c¶ thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2