intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đáp án đề thi đại học môn hóa mã đề 02

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

808
lượt xem
317
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi đại học môn hóa mã đề 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi đại học môn hóa mã đề 02

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 ðÁP ÁN ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 002 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:................................ Câu 1. Khi nói v s kh i, ñi u kh ng ñ nh nào sau ñây luôn ñúng ? A. Trong nguyên t , s kh i b ng t ng kh i lư ng các h t proton và nơtron B. Trong nguyên t , s kh i b ng t ng s h t proton và nơtron C. Trong nguyên t , s kh i b ng nguyên t kh i D. Trong nguyên t , s kh i b ng t ng s các h t proton, nơtron và electron Câu 2. Hai nguyên t X và Y ñ ng k ti p nhau trong m t chu kì có t ng s proton trong hai h t nhân nguyên t là 25. X và Y thu c chu kì và nhóm nào sau ñây trong b ng HTTH ? A. Chu kì 2, các nhóm IA và IIA B. Chu kì 3, các nhóm IA và IIA C. Chu kì 2, các nhóm IIA và IIIA D. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA Câu 3. Fe có th ñư c dùng làm ch t xúc tác cho ph n ng ñi u ch NH3 t N2 và H2 theo ph n ng sau: N2 + 3H2 2NH3 Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng khi nói v vai trò c a Fe trong ph n ng: A. Làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n B. Làm tăng n ng ñ các ch t trong ph n ng C. Làm tăng t c ñ ph n ng D. Làm tăng h ng s cân b ng c a ph n ng Câu 4. Cho cân b ng: 2NO2 (màu nâu) N2O4 (không màu) ∆H = -58,040C. Nhúng bình ñ ng h n h p NO2 và N2O4 vào nư c ñá thì: A. H n h p v n gi nguyên màu như ban ñ u B. Màu nâu ñ m d n C. Màu nâu nh t d n D. H n h p chuy n sang màu xanh Câu 5. Có 4 dung d ch ñ u có n ng ñ b ng nhau: HCl có pH = a; H2SO4 có pH = b; NH4Cl có pH = c và NaOH có pH = d. K t qu nào sau ñây là ñúng ? A. d < c < a < b B. a < b < c < d C. c < a < d < b D. b < a < c < d Câu 6. Dung d ch X ch a h n h p KOH và Ba(OH)2 có n ng ñ tương ng là 0,2M và 0,1M. Dung d ch Y ch a h n h p H2SO4 và HCl có n ng ñ l n lư t là 0,25M và 0,75M. Th tích dung d ch X c n ñ trung hòa v a ñ 40 ml dung d ch Y là: A. 0,063 lít B. 0,125 lít C. 0,15 lít D. 0,25 lít Câu 7. Ngư i ta ñi u ch oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nào sau ñây? A. Chưng c t phân ño n không khí l ng B. ði n phân nư c C. ði n phân dung d ch NaOH D. Nhi t phân KClO3 v i xúc tác MnO2 Câu 8. Cho dung d ch NaOH dư tác d ng v i dung d ch AlCl3 thu ñư c dung d ch X. Trong X có nh ng ch t nào sau ñây ? A. NaAlO2 + NaCl B. NaAlO2 + NaCl + AlCl3 C. NaAlO2 + NaCl + NaOH + H2O D. NaAlO2 + NaOH Câu 9. ði n phân dung d ch h n h p g m AgNO3, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3 (v i ñi n c c trơ). Các kim lo i l n lư t xu t hi n t i catot theo th t : A. Ag – Cu – Fe B. Fe – Ag – Cu C. Fe – Cu – Ag D. Cu – Ag – Fe Câu 10. Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i: Fe, Cu, Ag. ð tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay ñ i kh i lư ng có th dùng hóa ch t nào sau ñây? A. Dung d ch AgNO3 dư B. Dung d ch HCl ñ c C. Dung d ch FeCl3 dư D. Dung d ch HNO3 dư Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 1/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 11. Nguyên t c ñi u ch flo là: A. dùng ch t oxi hoá m nh oxi hoá mu i florua B. dùng dòng ñi n oxi hoá mu i florua C. cho HF tác d ng v i ch t oxi hoá m nh D. dùng ch t có ch a F ñ nhi t phân ra F2 Câu 12. Phương trình ph n ng nào sau ñây vi t sai? o A. 2Al + 3Cl2 t 2AlCl3 → B. 8Al + H2SO4 (ñ c, ngu i)  → 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O C. 2Al + 3HgCl2  → 2AlCl3 + 3Hg D. 10Al + 36HNO3 (loãng)  → 10Al(NO3)3 + 3N2 ↑ + 18H2O Câu 13. Ph n ng nào sau ñây dùng ñ gi i thích hi n tư ng t o th ch nhũ trong các hang ñ ng t nhiên? A. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O B. CaO + CO2  → CaCO3 C. Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O to D. CaCO3 + CO2 + H2O  → Ca(HCO3)2 Câu 14. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). Hai kim lo i ñó là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr (88) D. Sr và Ba Câu 15. Ph n ng nào sau ñây vi t sai ? (1) 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 (2) 2Fe + 6HNO3  → Fe(NO3)3 + 3H2 (3) 8Fe + 15H2SO4 ñ c  → 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O (4) 2Fe + 3CuCl2 → 2FeCl3 + 3Cu A. (1), (2) sai B. (1), (2), (4) sai C. (3) sai D. T t c ñ u sai Câu 16. Cho 3 phương trình ion rút g n: a) Cu2+ + Fe  → Cu + Fe2+ b) Cu + 2Fe3+  → Cu2+ + 2Fe2+ c) Fe + Mg  2+ → Fe + Mg2+ Nh n xét nào dư i ñây là ñúng? A. Tính kh c a: Mg > Fe > Fe2+ > Cu B. Tính kh c a: Mg > Fe2+ > Cu > Fe C. Tính oxi hóa c a: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ D. Tính oxi hóa c a: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+ Câu 17. Trong s các ch t sau ñây, ch t nào ch a hàm lư ng s t nhi u nh t? A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeS2 D. Fe2(SO4)3 Câu 18. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,27 gam b t nhôm và 2,04 gam b t Al2O3 trong dung d ch NaOH dư thu ñư c dung d ch X. Cho CO2 dư tác d ng v i dung d ch X thu ñư c k t t a X1, nung X1 nhi t ñ cao ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n X2. Bi t H = 100%. Kh i lư ng X2 là: A. 2,04 gam B. 2,31 gam C. 2,55 gam D. 3,06 gam Câu 19. Cho m t lư ng h n h p CuO và Fe2O3 tan h t trong dung d ch HCl thu ñư c 2 mu i có t l mol 1:1. Ph n trăm kh i lư ng CuO và Fe2O3 trong h n h p l n lư t là A. 45,38% và 54,62% B. 50% và 50% C. 54,62% và 45,38% D. Không tính ñư c Câu 20. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 cho tác d ng v i dung d ch HCl ñ c, dư thu ñư c 5,6 lít khí (ñktc). Ph n 2 cho vào dung d ch NaOH dư thu ñư c 3,36 lít khí (ñktc). % kh i lư ng Cu có trong h n h p là: A. 8,5% B. 13,5% C. 17% D. 28% Câu 21. Hòa tan 9,14 gam h p kim Cu, Mg, Al b ng m t lư ng v a ñ dung d ch HCl thu ñư c 7,84 lít khí X (ñktc) và 2,54 gam ch t r n Y và dung d ch Z. L c b ch t r n Y, cô c n c n th n dung d ch Z thu ñư c lư ng mu i khan là: A. 19,025 gam B. 31,45 gam C. 33,99 gam D. 56,3 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 2/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 22. Cho khí CO ñi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu ñư c 10,68 gam ch t r n A và khí B. Cho toàn b khí B h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì th y t o ra 3 gam k t t a. m có giá tr : A. 11,16 gam B. 11,58 gam C. 12,0 gam D. 12,2 gam Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 20 gam h n h p A g m Mg, Fe2O3 b ng dung d ch H2SO4 loãng dư th y thoát ra V lít H2 (ñktc) và thu ñư c dung d ch B. Thêm t t NaOH ñ n dư vào dung d ch B. K t thúc thí nghi m, l c l y k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 28 gam ch t r n. V có giá tr là: A. 22,4 lít B. 16,8 lít C. 11,2 lít D. 5,6 lít Câu 24. Dung d ch X có ch a AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng ñ . Thêm m t lư ng h n h p g m 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung d ch X cho t i khi ph n ng k t thúc thu ñư c ch t r n Y g m 3 kim lo i. Cho Y vào HCl dư gi i phóng 0,07 gam khí. N ng ñ c a hai mu i là: A. 0,3M B. 0,4M C. 0,42M D. 0,45M Câu 25. Nhi t phân hoàn toàn m gam h n h p g m CaCO3 và Na2CO3 thu ñư c 11,6 gam ch t r n và 2,24 lít khí ñktc. Hàm lư ng % c a CaCO3 trong X là: A. 6,25% B. 8,62% C. 50,2% D. 62,5% Câu 26. Nh n xét nào sau ñây là sai? A. Trong phân t hiñrocacbon, s nguyên t H luôn là s ch n B. Các hiñrocacbon có s nguyên t C nh hơn 5 thì có tr ng thái khí ñi u ki n thư ng C. Hiñrocacbon no là hiñrocacbon mà trong phân t ch có liên k t ñơn D. Hiñrocacbon mà khi ñ t cháy cho s mol CO2 và nư c b ng nhau là anken Câu 27. Hai hiñrocacbon A và B có cùng công th c phân t C5H12 tác d ng v i Cl2 theo t l mol 1:1 thì A t o ra 1 d n xu t duy nh t còn B thì cho 4 d n xu t. Tên g i c a A và B l n lư t là: A. 2,2-ðimetylpropan và 2-Metylbutan B. 2,2-ðimetylpropan và pentan C. 2-Metylbutan và 2,2-ðimetylpropan D. 2-Metylbutan và pentan Câu 28. X p theo th t ñ phân c c tăng d n c a liên k t O – H trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1); CH3COOH (2); CH2=CHCOOH (3); C6H5OH (4); CH3C6H4OH (5); C6H5CH2OH (6) là A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3) B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3) C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6) D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6) Câu 29. Cho các ancol sau: CH3CH2CH2OH (1) CH3CH(OH)CH3 (2) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (3) CH3CH(OH)C(CH3)3 (4) Dãy g m các ancol khi tách nư c t m i ancol ch cho 1 olefin duy nh t là: A. (1), (2) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3), (4) Câu 30. A, B là h p ch t thơm có cùng công th c phân t C7H8O. A ch tác d ng v i Na, không tác d ng v i NaOH, B không tác d ng v i Na và NaOH. Công th c c a A, B l n lư t là A. C6H5CH2OH và C6H5OCH3 B. o-HOC6H4CH3 và C6H5CH2OH C. p-HOC6H4CH3 và C6H5CH2OH D. p-HOC6H4CH3 và C6H5OCH3 Câu 31. Có bao nhiêu ñ ng phân anñehit có công th c phân t C5H10O? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 32. Cho sơ ñ : C2H2 X Y CH4 P Z Công th c c a X, Y, Z l n lư t là: A. C2H4, C2H5OH, C2H6 B. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH C. C2H6, C2H5Cl, C2H4 D. CH3CHO, C2H5OH, C4H6 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 3/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 33. Cho sơ ñ ph n ng sau: + Cl2, as + NaOH, t0 + CuO, t0 + ddAgNO3/NH3 Toluen X Y Z T 1: 1 Bi t X, Y, Z, T là nh ng s n ph m chính. Công th c c u t o ñúng nh t c a T là: A. C6H5 – COOH B. CH3 – C6H4 – COONH4 C. C6H5 – COONH4 D. p–HOOC– C6H4 – COONH4 Câu 34. T kh i hơi c a anñêhit X so v i H2 b ng 29. Bi t 2,9 gam X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 10,8 gam Ag. Công th c c u t o c a X là: A. CH2 = CH – CHO B. CH3 – CH2 – CHO C. OHC – CHO D. CH2 = CHCH2CHO Câu 35. Th y phân este E có công th c phân t C4H8O2 (có m t H2SO4 loãng) thu ñư c hai s n ph m h u cơ X và Y (ch ch a C, H, O). T X có th ñi u ch tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Tên g i c a X là: A. Axit axetic B. Axit fomic C. Ancol etylic D. Etyl axetat Câu 36. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2. A và B ñ u c ng h p v i Br2 theo t l mol 1:1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i và 1 anñehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH dư cho 2 mu i và nư c. Công th c c u t o c a A và B l n lư t là các ch t nào dư i ñây? A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH C. HCOOC6H4CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5 D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 Câu 37. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là: A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p Câu 38. Cho các ch t sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH2 (3); NaOH (4); NH3 (5) Tr t t tăng d n tính bazơ (t trái qua ph i) là: A. (1), (5), (2), (3), (4) B. (1), (5), (3), (2), (4) C. (1), (2), (5), (3), (4) D. (2), (1), (3), (5), (4) Câu 39. X là m t aminoaxit ch ch a 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 0,445 gam X ph n ng v a ñ v i NaOH t o ra 0,555 gam mu i. V y công th c c u t o c a X có th là: A. NH2 – CH2 – COOH B. CH3 – CH(NH2) – COOH C. H2N – CH = CH – COOH D. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH Câu 40. Saccarozơ hóa than khi g p H2SO4 ñ c theo ph n ng: C12H22O11 + H2SO4  → SO2 + CO2 + H2O Các h s cân b ng c a phương trình ph n ng trên l n lư t là: A. 1 : 12 : 12 : 12 : 20 B. 2 : 12 : 24 : 12 : 35 C. 1 : 24 : 24 : 12 : 35 D. 2 : 24 : 12 : 24 : 35 Câu 41. M t ño n m ch xenlulozơ có kh i lư ng là 48,6 mg. S m t xích glucozơ (C6H10O5) có trong ño n m ch ñó là: A. 1,626.1023 B. 1,807.1023 C. 1,626.1020 D. 1,807.1020 Câu 42. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C2H4 và C4H10 thu ñư c 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. S mol c a ankan và anken trong h n h p l n lư t là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,08 và 0,02 C. 0,02 và 0,08 D. 0,01 và 0,09 Câu 43. ð t cháy hoàn toàn m t lư ng polietilen, s n ph m cháy l n lư t cho ñi qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c và bình 2 ñ ng dung d ch Ca(OH)2 dư th y kh i lư ng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu ñư c 100 gam k t t a. V y m có giá tr là: A. 9 gam B. 12 gam C. 18 gam D. 27 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 4/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 44. Tách nư c hoàn toàn t h n h p X g m 2 ancol A và B ta ñư c h n h p Y g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn X thì thu ñư c 1,76 gam CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i lư ng nư c và CO2 sinh ra là: A. 1,76 gam B. 2,48 gam C. 2,76 gam D. 2,94 gam Câu 45. Ch t h u cơ A có 1 nhóm amino, 1 ch c este. Hàm lư ng nitơ trong A là 15,73%. Xà phòng hóa m gam ch t A, hơi rư u bay ra cho ñi qua CuO nung nóng ñư c anñehit B. Cho B th c hi n ph n ng tráng b c th y có 16,2 gam Ag k t t a. Giá tr c a m là: A. 7,725 gam B. 6,675 gam C. 5,625 gam D. 3,3375 gam Câu 46. X là m t axit h u cơ ñơn ch c. L y m gam X cho tác d ng v i NaHCO3 dư th y gi i phóng 2,2 gam khí. M t khác, cho m gam X vào C2H5OH l y dư r i ñun trong H2SO4 ñ c (H = 80%) thì thu ñư c 3,52 gam este. Giá tr c a m là: A. 2,4 gam B. 2,96 gam C. 3,0 gam D. 3,7 gam Câu 47. ð t cháy hoàn toàn a gam h n h p các este no, ñơn ch c, m ch h . S n ph m cháy ñư c d n vào bình ñ ng dung d ch nư c vôi trong th y kh i lư ng bình tăng 6,2 gam. S mol CO2 và H2O t o ra l n lư t là: A. 0,1 và 0,15 B. 0,1 và 0,1 C. 0,05 và 0,1 D. 0,05 và 0,05 Câu 48. ð t cháy hoàn toàn h n h p X g m 2 hiñrocacbon m ch h thu ñư c 19,712 lít khí CO2 (ñktc) và 8,1 gam H2O. Hai hiñrocacbon trong h n h p X thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankañien B. Ankin C. Aren D. A ho c B Câu 49. Cho 14,8 gam h n h p hai axit h u cơ no, ñơn ch c, m ch h tác d ng v i lư ng v a ñ Na2CO3 t o thành 2,24 lít khí CO2 (ñktc). Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A. 15,9 gam B. 17,0 gam C. 19,2 gam D. 19,3 gam Câu 50. H n h p A g m các axit h u cơ no, ñơn ch c, m ch h và este no, ñơn ch c, m ch h . ð ph n ng h t v i m gam A c n 400 ml dung d ch NaOH 0,5M. N u ñ t cháy hoàn toàn m gam h n h p này thì thu ñư c 0,6 mol CO2. Giá tr c a m là: A. 8,4 gam B. 11,6 gam C. 14,8 gam D. 26,4 gam Cho: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 5/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2