Đáp án và đề ôn thi ĐH hóa học_Số 1

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
44
lượt xem
16
download

Đáp án và đề ôn thi ĐH hóa học_Số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề ôn thi đh hóa học_số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề ôn thi ĐH hóa học_Số 1

 1. 1- Câu:1 Cho sơ chuy n hoá sau: C6H8O4 (A) + NaOH→ (X) +(Y) +(Z) ; (X) + H2SO4→(E) + Na2SO4 0 ; (Y) + H2SO4→(F) + Na2SO4 ; (F)--(H2SO4 , 180 )--> (R) + H2O . Cho bi t E,Z u cho ph n ng tráng gương. R là axit có công th c C3H4O2. Công th c c u t o có th có c a A là: A/ CH2=CH-COO-CH2-COOCH3 B/ HCOO-CH2-CH2-COO-CH=CH2 C/ HCOO-CH(CH3)-COO-CH=CH2 D/ B,C u úng Câu:2 Cho sơ bi n hóa sau: C4H8O2 → X → Y → Z → C2H6 . X,Y,Z l n lư t có công th c là: A/ C2H5OH; CH3COOH và CH3COONa B/ C3H7OH; C2H5COOH và C2H5COONa C/ C4H9OH; C3H7COOH và C3H7COONa D/ CH3-CH2-CH2OH; C2H5COOH và C2H5-COONa Câu:3 Nguyên t X là phi kim thu c nhóm A trong b ng tu n hoàn.T l gi a % X trong oxit cao nh t và % X trong h p ch t khí v i hidro b ng 0,5955.Cho 4,05g m t kim lo i M tác d ng h t v i ơn ch t X thì thu ư c 40,05g mu i.Công th c c a mu i có th là: A/ CaCl2 B/ Al2S3 C/ MgBr D/ AlBr3 Câu:4 Cho NaOH vào dung d ch ch a 2 mu i AlCl3 và FeSO4 ư c k t t a A . Nung A ư c ch t r n B .Cho H2 dư i qua B nung nóng ư c ch t r n C g m: A/ Al và Fe B/ Fe C/ Al2O3 và Fe D/ B ho c C úng Câu:5 Có 2 lá s t kh i lư ng b ng nhau và b ng 11,2g.M t lá cho tác d ng h t v i khí clo,m t lá ngâm trong dung d ch HCl dư.Lư ng mu i s t clorua thu ư c là: A/ 25,4gFeCl2;32,5gFeCl3 B/ 12,7gFeCl2;16,25gFeCl3 C/ 12,7gFeCl2;32,5gFeCl3 D/ 25,4gFeCl2;16,25gFeCl3 Câu:6 Cho dung d ch các mu i:Ba(NO3)2,K2CO3, Fe2(SO4).Cho gi y quỳ vào m i dung d ch thì màu c a gi y quì s là: A/ Ba(NO3)2( );K2CO3(tím);Fe2(SO4)3(xanh) B/ Fe2(SO4)3( );Ba(NO3)2(tím);K2CO3(xanh) C/ K2CO3( );Ba(NO3)2(tím);Fe2(SO4)3(xanh) D/ K2CO3( );Fe2(SO4)3(tím);Ba(NO3)2(xanh) Câu:7 Tính kh i lư ng axit axetic ch a trong gi m ăn thu ư c khi cho lên men 0,5lít rư u etylic 80,bi t kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8g/ml và gi s ph n ng lên men gi m t hi u su t 100%. A/ 0,0417g B/ 41,739g C/ 0,0834g D/ 83,74g Câu:8 Cho các ph n ng sau: (A) + NaOH dư →(B) + (C) + 2NaCl + H2O (B) + NaOH--(n/nóng; 1:1)--> CH3OH + Na2CO3 ; (C) + HCl → HCOOH + NaCl . Cho bi t A không cho ph n ng tráng gương, nA = nB = nC. A,B,C có th l n lư t là: A/ CH2Cl-COOCH(OH)Cl ; HO-CH2COONa ; HCOONa B/ CH2OH-COO-CHCl2 ; HO-CH2COONa ; HCOONa C/ CH2Cl-COO-CHCl2 ; HO-CH2COONa ; HCOONa D/ A,B u úng Câu:9 Cho dung d ch các mu i NH4HCO3,Na2CO3,(NH4)2CO3 có cùng n ng mol.S p x p các dung d ch này theo th t pH tăng d n là: A/ (NH4)2CO3
 2. A/ C3H9N B/ CH5N C/ C2H7N D/ C4H11N Câu:15 H p ch t h u cơ C4H7O2Cl khi th y phân trong môi trư ng ki m ư c các s n ph m trong ó có hai ch t có kh năng tráng gương. Công th c c u t o úng là: A/ HCOO-CH2-CHCl-CH3 B/ CH3COO-CH2Cl C/ C2H5COO-CH2-CH3 D/ HCOOCHCl-CH2-CH3 Câu:16 Trong các nguyên li u sau: C2H5Cl, C2H4, C2H2 (cùng 1 s ch t vô cơ) i u ch CH3-CHO và CH3COOH có th dùng: A/ C 3 ch t B/ C2H2 C/ C2H4,C2H2 D/ C2H5Cl,C2H4 Câu:17 H p ch t nào ghi dư i ây: (1) CH2OH-(CHOH)4-CH2OH (2) CH2OH-(CHOH)4CH=O (3) CH2OH-CO-(CHOH)3-CH2OH (4) CH2OH-(CHOH)4-COOH (5) CH2OH-(CHOH)4-CH3 Là monosaccarit: A/ (1),(2),(3) B/ (1),(4),(5) C/ (1),(3),(4) D/ (2),(3) Câu:18 Có h n h p Fe và Fe2O3.Ngư i ta làm nh ng thí nghi m sau: Thí nghi m 1: Cho 1 lu ng khí CO i qua a gam h n h p nhi t cao thu ư c 11,2g s t. Thí nghi m 2: Ngâm a gam h n h p trong dd HCl,ph n ng xong thu ư c 2,24lít H2( kc) Thành ph n % theo kh i lư ng c a Fe trong h n h p u là: A/ 41,17% B/ 58,83% C/ 40,67% D/ 42,37% Câu:19 Hoà tan h t m gam kim lo iM b ng dung d ch H2SO4 loãng , r i cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 5m g mu i khan. Kim lo i M là: A/ Al B/ Mg C/ Zn D/ Fe Câu:20 Cho lu ng H2 i qua 0,8 g CuO nung nóng .Sau ph n ng ư c 0,672g ch t r n . Hi u su t kh CuO thành Cu là: A/ 60% B/ 80% C/ 75% D/ 90% Câu:21 Hoà tan hoàn toàn 5,6 g Fe kim lo i b ng dung d ch HNO3 .Sau ph n ng thu ư c 2,24 lit khí X ch a Nitơ ( kc) khí X là: A/ NO B/ NO2 C/ N2O D/ N2 Câu:22 Cho các c u hình electron c a các nguyên t sau : 1s22s22p63s2 (I) 1s22s22p63s23p3 (II) 1s22s22p63s23p64s2 (III) 1s22s22p6 (IV) Các nguyên t kim lo i là: A/ I,II,IV B/ I,III C/ III,IV D/ I,II,III,IV Câu:23 Nhúng m t lá s t có kh i lư ng 8g vào 500ml dung d ch CuSO4 2M. Sau m t th i gian l y lá s t ra cân l i th y n ng 8,8g . Xem th tích dung d ch không i thì n ng mol/l c a CuSO4 trong dung d ch sau ph n ng là: A/ 2,3M B/ 1,8M C/ 0,27M D/ 1,36M Câu:24 tan c a MgSO4 20 C là 35,5 ; 50 C là 50,4 . Có 400 gam dung d ch MgSO4 bão hoà 200C , n u 0 0 un nóng dung d ch này n 500C thì kh i lư ng mu i MgSO4 c n hoà tan thêm t o dung d ch mu i bão hoà 500C là: A/ 43,9 g B/ 26,7 g C/ 34,8 g D/ 29,2 g Câu:25 Các ch t NH3,CH3-NH2,(CH3)2NH,(CH3)3N theo th t tính bazơ tăng d n là: A/ NH3
 3. C/ HCOOH 33,33%;C3H7COOH 66,67% D/ HCOOH 34,33%;C3H7COOH 65,67% Câu:28 Dung d ch saccrozơ tinh khi t không có tính kh ,nhưng khi un nóng v i dung d ch H2SO4 l i có th cho ư c ph n ng tráng gương. ó là do: A/ ã có s t o thành andehit sau ph n ng. B/ Trong phân t saccrozơ có ch c este vinyl ã b thu phân. C/ Saccrozơ tráng gương ư c trong môi trư ng axit . D/ Saccrozơ ã cho ph n ng thu phân t o glucozơ,fructozơ. Câu:29 E là este c a m t axit ơn ch c và rư u ơn ch c. th y phân hoàn toàn 6,6g ch t E ph i dùng 34,10 ml dung d ch NaOH 10%. (D=1,1g/ml). Lư ng NaOH này dư 25% so v i lư ng NaOH ph n ng.Công th c c u t o c a E là : A/ CH3COOCH3 B/ HCOOC3H7 C/ CH3COOC2H5 D/ B,C úng Câu:30 X, Y, Z là các h p ch t vô cơ c a m t kim lo i, khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng. X tác d ng v i Y thành Z. Nung nóng Y nhi t cao thu ư c Z, hơi nư c và khí E. Bi t E là h p ch t c a cacbon, E tác d ng v i cho Y ho c Z. X,Y,Z,E l n lư t là: A/ NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 B/ NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 C/ NaOH, NaHCO3, Na2CO3 ,CO D/ NaOH, Na2CO3, NaHCO3 , CO Câu:31 Cho chu i ph n ng sau: Propan--(-H2)-->X--(Cl2 ,5000C)-->Y--(ddKMnO4,l nh)-->Z--(NaOH)-->T . X,Y,Z,T l n lư t là: A/ CH2=CH-CH3 ; CH2=CH-CH2Cl ; CH2OH-CH2-CH2Cl ; CH2OH-CH2-CH2OH B/ CH3-CH=CH2 ; CH3-CHCl-CH2Cl ;CH2OH-CHCl-CH2Cl ; CH2OH-CHOH-CH2OH C/ CH3-C≡CH ; CH3-CCl2-CHCl2 ; HOOC-CCl2-CHCl2 ; HOOC-C(OH)2-CH(OH)2 D/ CH2=CH-CH3 ; CH2=CH-CH2Cl ;CH2OH-CHOH-CH2Cl ; CH2OH-CHOH-CH2OH Câu:32 un nóng h n h p g m 2 rư u no, ơn ch c v i H2SO4 c nhi t 140%C, thu ư c 21,6g H2O và 72g h n h p 3 ete thu ư c có s mol b ng nhau và p x y ra hoàn toàn. Công th c c u t o c a 2 rư u là : A/ C3H7OH và CH3OH B/ C2H5OH và C3H7OH C/ CH3OH và C2H5OH D/ C2H5OH và C4H9OH Câu:33 Hai ch t h u cơ X và Y có cùng công th c C3H4O2. X p/ ng v i Na2CO3, rư u etylic và ph n ng trùng h p. Y ph n ng v i dung d ch KOH, bi t r ng Y không tác d ng ư c v i kali. Công th c c u t o c a X và Y là: A/ C2H3COOH và CHCOOCH3 B/ HCOOH và CH2=CH-COOCH3 C/ CH2=CH-COOH và CH3COOCH=CH2 D/ CH2=CH-COOH và HCOOCH=CH2 Câu:34 M t ieste X phát xu t t 1 rư u a ch c A và 2 axit B,C ng ng k ti p . Khi cho m gam X tác d ng v i 0,2 lit dung d ch NaOH 1M (v a ) thu ư c 17,8 gam h n h p 2 mu i và 6,2 g rư u. Công th c c u t o c a A,B,C và X là: A/ CH2OH-CH2OH ; HCOOH ; CH3COOH ; HCOO-CH2-CH2-OOC-CH3 B/ CH2OH-CH2-CH2OH ; CH3COOH ; C2H5-COOH ; CH3-COO-CH2-CH2-CH2-OOC-C2H5 C/ CH2OH-CH2OH ; C2H5-COOH ; C3H7-COOH ; C2H5COO-CH2-CH2-OOC-C3H7 D/ CH2OH-CH2OH ; CH3COOH ; C2H5-COOH ; CH3-COO-CH2-CH2-OOC-C2H5 Câu:35 Cho X là m t aminoaxit.Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80 ml dung d ch HCl 0,125M và thu ư c 1,835g mu i khan . Còn khi cho 0,01 mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25 g dung d ch NaOH 3,2%.Công th c c u t o c a X là: A/ H2N-C2H3(COOH)2 B/ H2N-C3H5-COOH C/ H2N-C3H5(COOH)2 D/ (H2N)2C3H5-COOH Câu:36 Có 4 ch t r n: Na2CO3, Na2SO4, CaCO3, CaSO4 2H2O. phân bi t ư c 4 ch t r n trên ch dùng: A/ Nư c và dung d ch NaOH B/ Nư c và dung d ch NH3 C/ Nư c và dung d ch HCl D/ Nư c và dung d ch BaCl2 Câu:37 M t dung d ch a mol Al2(SO4)3 tác d ng v i m t dung d ch ch a b mol NaOH . i u ki n thu ư c k t t a sau ph n ng là: A/ a=b B/ b ≥ 8a C/ 0
 4. A/ Al2O3 B/ Zn ,Cu và Al2O3 C/ ZnO , CuO và Al D/ ZnO , Cu và Al2O3 Câu:40 Cho m gam h n h p Mg và Al2O3 có t l mol 1:1 tác d ng h t v i dung d ch HNO3 dư thu ư c 2,24 lít khí N2O ( kc) . Giá tr c a m là. A/ 50,4 B/ 5,04 C/ 25,2 D/ 2,52 Câu:41 Cho 30 lit N2 tác d ng v i 30 lit H2 trong i u ki n thích h p v i hi u su t ph n ng là 30% thì th tích khí NH3 thu ư c là: ( th tích các khí o cùng i u ki n) A/ 6 lit B/ 20 lit C/ 10 lit D/ 16 lit Câu:42 Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng Ni nung nóng .D n toàn b h n hơp thu ư c sau ph n ng vào bình nư c l nh ngưng t hơi ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan ư c,th y kh i lư ng bình tăng11,8 g .L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3/ NH3 thu ư c 21,6 g Ag. Kh i lư ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p H2 c a HCHO là: A/ 8,3 g B/ 9,3 g C/ 10,3 g D/ 1,03g Câu:43 t cháy hoàn toàn 1,12lít( kc) 1 hidrocacbon A. Toàn b s n ph m h p th vào dd Ba(OH)2 dư, t o thành 29,55g k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 19,35g . Công th c phân t c a A là : A/ C3H4 B/ C3H6 C/ CH4 D/ C3H8 Câu:44 Trong s các d n xu t c a benzen có công th c phân t C8H10O. Có bao nhiêu ng phân X tho mãn: (X) + NaOH→ không ph n ng ; (X)--(-H2O)→ (Y)--(xt)→ polime A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4 Câu:45 H n h p X g m HCOOH và CH3COOH tr n theo t l mol 1:1. Cho 10,6 g h n h p tác d ng v i 11,5 g C2H5OH có H2SO4 c xúc tác . Hi u su t ph n ng là 80% thì thu ư c m gam este. Giá tr c a m là: A/ 12,96 g B/ 13,96 g C/ 16,4 g D/ 14,08 g Câu:46 X,Y là 2 ch t h u cơ ch a C.H.O phân t m i ch t u ch a 53,33% oxi v kh i lư ng.Phân t lư ng c a Y g p 1,5 l n phânt lư ng c a X. t cháy h t 0,02mol h n h p X,Y c n 0,05mol oxi .Công th c phân t c a X và Y là: A/ CH2O ; C2H4O2 B/ CH4O ; C2H4O2 C/ C2H4O2 ; C3H6O3 D/ C3H4O2 ; C4H6O2 Câu:47 Cho 34,2g h n h p saccarozơ có l n mantozơ ph n ng hoàn toàn AgNO3/NH3 dư thu ư c 0,216gAg. Tính tinh khi t c a saccarozơ: A/ 1% B/ 99% C/ 90% D/ 10% Câu:48 M t h n h p oxi và ozon ch a trong bình kín, m t th i gian ozon b phân hu hoàn toàn. Ngư i ta th y áp su t trong bình tăng 10% ( nhi t không i ). Hàm lư ng ph n trăm th tích ozon trong h n h p ban u là: A/ 5% B/ 7,5% C/ 20% D/ 10% Câu:49 T 300 t n quăng pyrit s t có ch a 20% t p ch t và hao h t 10% thì s n xu t ư c bao nhiêu t n dung d ch H2SO4 98% ? A/ 400t n B/ 300t n C/ 360t n D/ 380 t n Câu:50 t m gam h n h p 3 kim lo i Cu,Fe,Al trong bình ch a oxi dư , k t thúc ph n ng th y kh i lư ng oxi gi m 8g . N u hoà tan h t m gam 3 kim lo i trên trong dung d ch H2SO4 c nóng thì thu ư c bao nhiêu lit khí SO2 thoát ra ( kc) A/ 1,12lit B/ 2,24 lit C/ 11,2 lit D/ 8,96 lit ---------------------------------------------------------------------------------------------- ÁP ÁN M 101 1/D 2/D 3/D 4/D 5/A 6/B 7/B 8/D 9/B 10/D 11/C 12/C 13/B 14/A 15/D 16/A 17/D 18/A 19/B 20/B 21/A 22/B 23/B 24/D 25/A 26/D 27/D 28/D 29/D 30/B 31/D 32/C 33/D 34/D 35/C 36/C 37/C 3/C 39/A 40/A 41/A 42/C 43/D 44/B 45/A 46/C 47/B 48/C 49/C 50/C
 5. 2 Câu 1 C u hình electron l p ngoài cùng c a m t cation là – 2s22p6 . C u hình electron c a nguyên t t o ra ion ó là : A/ 1s22s22p63s23p1 ; B/ 1s22s22p63s2 ; C/ 1s22s22p63s1 ; D/ C A,B,C u úng Câu 2 Hoà tan hoàn toàn 16,2 gam m t kim lo i R chưa rõ hoá tr b ng dung d ch HNO3 thu ư c 5,6 lít ( ktc) h n h p khí A n ng 7,2 gam g m NO và N2 . Kim lo i R là : A/ K m ; B/ Nhôm ; C/ S t ; D/ ng Câu 3 Hoà tan h t m gam h n h p g m Fe , Fe2O3 và Fe3O4 b ng dd HNO3 c nóng thu ư c 4,48 lít NO2 ( ktc) . Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 145,2 gam mu i khan . Gía tr c a m là : A/ 46,4 gam ; B/ 42,8 gam ; C/ 33,6 gam ; D/ 56 gam Câu 4 Cho NaOH vào dung d ch ch a 2 mu i AlCl3 và FeSO4 ư c k t t a A . Nung A ư c ch t r n B .Cho H2 dư i qua B nung nóng ư c ch t r n C g m: A/ Al và Fe B/ Fe C/ Al2O3 và Fe D/ B ho c C úng Câu 5 Tính kh i lư ng axit axetic ch a trong gi m ăn thu ư c khi cho lên men 0,5lít rư u etylic 80,bi t kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8g/ml và gi s ph n ng lên men gi m t hi u su t 100%. A/ 0,0417g B/ 41,739g C/ 0,0834g D/ 83,74g Câu 6 Có 5 ng nghi m ch a 5 dung d ch sau : Ba(NO3)2, H2SO4, NaOH, HCl và Ba(OH)2 .Ch dùng m t hoá ch t duy nh t nh n bi t các hoá ch t trong 5 ng nghi m trên . Hoá ch t ó là : A/ Dùng dung d ch Na2CO3 ;B/ Dùng dung d ch axit HC ; C/ Dùng dung d ch BaCl2.; D/ Dùng gi y quì tím Câu 7 A,B là 2 ng phân c a nhau,phân t g m C.H.O m i ch t ch ch a 1 nhóm ch c và u có th ph n ng v i xút. L y12,9 g h n h p X c a A và B cho tác d ng v a v i 75ml dung d ch NaOH 2M,thu ư c toàn b h n h p s n ph m Y .Công th c phân t c a A và B là: A/ C3H6O2 B/ C4H6O2 C/ C4H8O2 D/ C5H8O2 Câu 8 Trong các nguyên li u sau: C2H5Cl, C2H4, C2H2 (cùng 1 s ch t vô cơ) i u ch CH3-CHO và CH3COOH có th dùng: A/ C 3 ch t B/ C2H2 C/ C2H4,C2H2 D/ C2H5Cl,C2H4 Câu 9 Có h n h p Fe và Fe2O3.Ngư i ta làm nh ng thí nghi m sau: Thí nghi m 1: Cho 1 lu ng khí CO i qua a gam h n h p nhi t cao thu ư c 11,2g s t. Thí nghi m 2: Ngâm a gam h n h p trong dd HCl,ph n ng xong thu ư c 2,24 lít H2( kc) Thành ph n % theo kh i lư ng c a Fe trong h n h p u là: A/ 41,17% B/ 58,83% C/ 40,67% D/ 42,37% Câu 10 Hoà tan hoàn toàn 5,6 g Fe kim lo i b ng dung d ch HNO3 .Sau ph n ng thu ư c 2,24 lit khí X ch a Nitơ ( kc) khí X là: A/ NO B/ NO2 C/ N2O D/ N2 Câu 11 E là este c a m t axit ơn ch c và rư u ơn ch c. th y phân hoàn toàn 6,6g ch t E ph i dùng 34,10 ml dung d ch NaOH 10%. (D=1,1g/ml). Lư ng NaOH này dư 25% so v i lư ng NaOH ph n ng. Công th c c u t o c a E là : A/ CH3COOCH3 B/ HCOOC3H7 C/ CH3COOC2H5 D/ B,C úng 0 Câu 12 un nóng h n h p g m 2 rư u no, ơn ch c v i H2SO4 c nhi t 140 C, thu ư c 21,6 g H2O và 72g h n h p 3 ete thu ư c có s mol b ng nhau và p x y ra hoàn toàn. Công th c c u t o c a 2 rư u là : A/ C3H7OH và CH3OH ; B/ C2H5OH và C3H7OH ; C/ CH3OH và C2H5OH ; D/ C2H5OH và C4H9OH Câu 13 Hai ch t h u cơ X và Y có cùng công th c C3H4O2. X p/ ng v i Na2CO3, rư u etylic và ph n ng trùng h p. Y ph n ng v i dung d ch KOH, bi t r ng Y không tác d ng ư c v i kali. Công th c c u t o c a X và Y là: A/ C2H3COOH và CHCOOCH3 B/ HCOOH và CH2=CH-COOCH3 C/ CH2=CH-COOH và CH3COOCH=CH2 D/ CH2=CH-COOH và HCOOCH=CH2 Câu 14 Cho X là m t aminoaxit.Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80 ml dung d ch HCl 0,125M và thu ư c 1,835g mu i khan . Còn khi cho 0,01 mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25 g dung d ch NaOH 3,2%.Công th c c u t o c a X là: A/ H2N-C2H3(COOH)2 B/ H2N-C3H5-COOH C/ H2N-C3H5(COOH)2 D/ (H2N)2C3H5-COOH Câu 15 Tính kh i lư ng vôi s ng c n dùng tăng pH c a 100 m3 nư c th i công nghi p t pH = 4 lên pH = 7 A/ 560 gam ; B/ 280 gam ; C/ 28 gam ; D/ 560 gam
 6. Câu 16 Cho nư c NH3 dư vào dung d ch ch a AlCl3 ,CuCl2 và ZnCl2 thu ư c k t t a A . Nung A n kh i lư ng không i thu ư c ch t r n B. Cho lu ng khí H2 i qua B nung nóng s thu ư c ch t r n là: A/ Al2O3 B/ Zn ,Cu và Al2O3 C/ ZnO , CuO và Al D/ ZnO , Cu và Al2O3 Câu 17 Cho 30 lit N2 tác d ng v i 30 lit H2 trong i u ki n thích h p v i hi u su t ph n ng là 30% thì th tích khí NH3 thu ư c là: ( th tích các khí o cùng i u ki n) A/ 6 lit B/ 20 lit C/ 10 lit D/ 16 lit Câu 18 t cháy hoàn toàn 1,12lít( kc) 1 hidrocacbon A. Toàn b s n ph m h p th vào dd Ba(OH)2 dư, t o thành 29,55g k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 19,35g . Công th c phân t c a A là : A/ C3H4 B/ C3H6 C/ CH4 D/ C3H8 Câu 19 Trong s các d n xu t c a benzen có công th c phân t C8H10O. Có bao nhiêu ng phân X tho mãn: (X) + NaOH→ không ph n ng ; (X)--(-H2O)→ (Y)--(xt)→ polime A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4 Câu 20 H n h p X g m HCOOH và CH3COOH tr n theo t l mol 1:1. Cho 10,6 g h n h p tác d ng v i 11,5 g C2H5OH có H2SO4 c xúc tác . Hi u su t ph n ng là 80% thì thu ư c m gam este. Giá tr c a m là: A/ 12,96 g B/ 13,96 g C/ 16,4 g D/ 14,08 g Câu 21 X,Y là 2 ch t h u cơ ch a C.H.O phân t m i ch t u ch a 53,33% oxi v kh i lư ng.Phân t lư ng c a Y g p 1,5 l n phânt lư ng c a X. t cháy h t 0,02mol h n h p X,Y c n 0,05mol oxi . Công th c phân t c a X và Y là: A/ CH2O ; C2H4O2 B/ CH4O ; C2H4O2 C/ C2H4O2 ; C3H6O3 D/ C3H4O2 ; C4H6O2 Câu 22 M t h n h p oxi và ozon ch a trong bình kín, m t th i gian ozon b phân hu hoàn toàn. Ngư i ta th y áp su t trong bình tăng 10% ( t0 không i ). Hàm lư ng ph n trăm th tích ozon trong h n h p ban u là: A/ 5% B/ 7,5% C/ 20% D/ 10% Câu 23 T 300 t n quăng pyrit s t có ch a 20% t p ch t và hao h t 10% thì s n xu t ư c bao nhiêu t n dung d ch H2SO4 98% ? A/ 400t n B/ 300t n C/ 360t n D/ 380 t n Câu 24 t m gam h n h p 3 kim lo i Cu,Fe,Al trong bình ch a oxi dư , k t thúc ph n ng th y kh i lư ng oxi gi m 8g . N u hoà tan h t m gam 3 kim lo i trên trong dung d ch H2SO4 c nóng thì thu ư c bao nhiêu lit khí SO2 thoát ra ( kc) A/ 1,12lit B/ 2,24 lit C/ 11,2 lit D/ 8,96 lit Câu 25 Khi nung m m t h n h p X g m Cu và Ba v i oxi dư thì kh i lư ng tăng lên 4,8 gam . N u cho ch t r n thu ư c sau ph n ng tác d ng vơí H2 ( t0) thì kh i lư ng ch t r n gi m i 3,2 gam . Gía tr c a m b ng : A/ 25,6 g ; B/ 20,1 g ; C/ 33,8 g ; D/ 16,2 g Câu 26 m un nư c sôi lâu ngày thư ng có m t l p c n vôi dư i áy . Có th dùng ch t nào sau ây kh s ch c n ? A/ Rư u etylic ; B/ Nu c vôi trong ; C/ Xút c ; D/ Gi m ăn Câu 27 Tr n 2 th tích b ng nhau c a C3H8 và O2 r i b t tia l a i n t cháy h n h p . Sau ph n ng làm l nh h n h p hơi nư c ngưng t hoàn toàn r i ưa v i u ki n ban u . Th tích h n h p sau ph n ng ( VS) so v i th tích h n h p ban u ( V ) có m i quan h là : VS 7 A/ = ; B / VS > V ; C/ VS = V ; D/ VS = 0,5 V Vd 10 Câu 28 Có 4 ch t r n: Na2CO3, Na2SO4, CaCO3, CaSO4 2H2O. phân bi t ư c 4 ch t r n trên ch dùng: A/ Nư c và ddNaOH ; B/ Nư c và dd NH3 ; C/ Nư c và dd HCl ; D/ Nư c và dd BaCl2 Câu 29 Khi hi rat hoá rư u b c m t X t o thành anken Y . 3,5 gam Y ph n ng v a v i 10 gam brom . X là A/ Propanol ; B/ Pentanol-1 ; C/ Etanol ; D/ Butanol-1 Câu 30 Cho h n h p X g m Al, Fe,Cu . L y 9,94 gam X hoà tan trong lư ng dư HNO3 loãng thì thoát ra 3,584lít khí NO ( ktc) . T ng kh i lư ng mu i khan t o thành là bao nhiêu A/ 39,7 g ; B/ 29,7 g ; C/ 39,3 g ; D/ 37,9 g Câu 31 Hoà tan 19,5 gam m t kim lo i ki m vào 261 gam nư c thu ư c dd ki m có n ng 10 % . Kim lo i ki m ó là : A/ Li ; B/ Na ; C/ K ; D/ Rb Câu 32 Hoà tan Na vào nư c ư c a mol H2 và dd X . Cho b mol CO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch X thu ư c 2 mu i . Liên h gi a a và b là : A/ 0,5b < a < b ; B/ b< a < 2b ; C/ a = b ; D/ a = 2b
 7. Câu 33 Cho CO2 tác d ng v i dd NaOH v i t l mol tương ng là 1 : 2 thì dd thu ư c có PH b ng : A/ pH = 0 ; B/ pH < 7 ; C/ pH = 7 ; D/ pH > 7 Câu 33 Kim lo i R tan h t trong 500 ml dung d ch HCl 1M thu ư c 6,72 lít khí ( ktc) . R là : A/ K ; B/ Mg ; C / Al ; D/ Fe Câu 34 Hoà tan 200 gam SO3 vào m gam dung d ch H2SO4 49 % ta ư c dung d ch H2SO4 78,4 % . Gía tr c a m là : A/ 133,3 ; B/ 146,9 ; C/ 272,2 ; D/ 300 Câu 35 Cho m gam h n h p A g m Fe và Zn vào 2 lít dd HCl ư c 0,4 mol khí , thêm ti p 1 lít dd HCl thì khí thoát ra thêm 0,1 mol . N ng mol c a dd HC l là : A/ 0,4M ; B/ 0,8M ; C/ 0,5M ; D/ 0,25M Câu 36 Oxi hoá hoàn toàn m gam h n h p Al và Fe b ng oxi un nóng , thu ư c (m + 11,2 ) gam oxit . em hoà tan h t h n h p oxit này c n Vlít dd HCl 2M . Gía tr V là : A/ 1,4 lít ; B/ 3,2 lít ; C/ 2,8 lít ; D/ 0,7 lít 0 Câu 37 Cho 7,872 lít khí C2H4 o 27 C , 1 atm . H p th nư c có xúc tác , hi u su t 80% thu ư c rư u X . Hoà tan X vào nư c thành 245,3 ml dd Y . rư u trong dd Y là : A/ 6 % ; B/ 60 ; C/ 12 % ; D/ 120 Câu 38 Tính kh i lư ng glucoz chúa trong nư c qu nho , cho lên men ư c 100 lít rư u vang 100 , bi t hi u su t t 95 % ( Drư u = 0,8 g/ ml ) A/ 52,132 kg ; B/ 48,376 kg ; C/ 16,476 kg ; D/ 12,476 kg Câu 39 Cho lư ng CO2 thu ư c khi t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p g m 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 qua 2 lít dd NaOH 2M thu ư c h n h p 2 mu i . Kh i lư ng h n h p mu i có giá tr là : A/ 50,4g ; B/ 84,8 g ; C/ 54,8 g ; D/ 67,2 g Câu 40 M t o n tơ nilon -6,6 có kh i lư ng là 7,5 mg . H i o n tơ ó g m bao nhiêu m t xích A/ 2 .106 m t xích ; B/ 20 .106 m t xích ; C/ 2 . 1020 m t xích ; D/ 2 . 1019 m t xích Câu 41 Hoà tan 6 gam h p kim X g m Cu , Fe , Al trong dd HCl dư thu ư c 3,024 lít H2( ktc) và 1,86 gam ch t không tan . H i c n thêm vào bao nhiêu gam Cu thành ph n c a Al trong h p kim là 20,25 % ? A/ 5 gam ; B/ 2 gam ; C/ 7 gam ; D/ 4 gam Câu 42 Cho 7 gam ch t A có CTPT C4H6O tác d ng v i H2 dư (xt) t o thành 5,92 gam rư u isobutylic . Tên c a A và hi u su t ph n ng là : A/ Butanal ; 60 % ; B/ 2-Metylpropenal ; 80 % ; C/ Pen tanal ; 60 % ; D/ 2-Metyl butanal ; 80 % Câu 43 Nh ng ch t nào trong các ch t sau có kh năng tham gia ph n ng tráng gương ? 1)Etanal ; 2) Axitfomic ; 3) Natrifomiat ; 4) Metanol A/ 1,2,3 ; B/ 2,3,4 ; C/ 1,3,4 ; D/ 1,2 Câu 44 Xlà h p ch t h u cơ m ch h có ng phân cis-trans, công th c phân t C4H8O . X làm m t màu nư c brom và tác d ng v i Na gi i phóng H2 . X có công th c là : A/CH2=CHCH2CH2OH ; B/ CH3CH=CHCH2OH C/ CH2=C(CH3)CH2OH ; D/ CH3CH(OH)CH=CH2 Câu 45 Phân t kh i trung bình c a P.V.C là 781250 ( vC) . H s trùng h p c a polime là : A/ 12000 ; B/ 15000 ; C/ 12500 ; D/ 14000 Câu 46 Cho este E có CTPT C5H10O2 . Thu phân E trong môi trư ng ki m thu ư c m t rư u không b oxi hoá b i CuO (t0) . V y E là : A/ Iso-propylaxetat ; B/ Tert-butyl fomiat ; C/ Propylaxetat ; D/ Iso-butylfomiat Câu 47 Khi th c hi n ph n ng tách nư c i v i rư u X , ch thu ư c m t anken duy nh t . Oxi hoá hoàn toàn m t lư ng X thu ư c 0,25 mol CO2 và 5,4 gam H2O . Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X ? A/ 5 ; B/ 4 ; C/ 3 ; D/ 2 Câu 48 Có 3 bình m t nhãn , m i bình ng m t dung d ch sau : HCl ; H2SO3 , H2SO4 . N u ch dùng thêm m t hoá ch t làm thu c th phân bi t 3 ch t ó thì ch n m t hoá ch t nào sau ây ? A/ dd Ba(OH)2 ; B/ dd NaOH ; C/ dd BaCl2 ; D/ A và C u úng Câu 49 Cho m gam h n h p phenolvà stiren vào dung d ch brom 3,2 % cho n khi ng ng m t màu thì dùng 300 gam dung d ch . trung hoà h n h p thu ư c c n 14,4 ml dung d ch NaOH 10 % ( d = 1,11 g/ cm3 ). m b ng 10 A/ 3 gam ; B/ 5,84 gam ; C/ 4,5 gam ; D/ gam 3 Câu 50 t hoàn toàn 100 ml hơi ch t A c n 250 ml O2 t o ra 200 ml CO2 và 200 ml hơi nư c ( các th tích o cùng i u ki n ) . CTPT c a A là : A/ C2H4 ; B/ C2H4O2 ; C/ C2H4O ; D/ C2H6O2
 8. ÁP ÁN THI TH 2008 1D 2B 3A 4D 5B 6D 7B 8A 9A 10A 11D 12C 13D 14C 15B 16A 17A 18D 19B 20A 21C 22C 23C 24C 25A 26D 27A 28C 29D 30A 31C 32A 33D 34D 35A 36D 37B 38C 39C 40D 41B 42B 43A 44B 45C 46B 47B 48A 49D 50C LUY N THI 3
 9. Câu 1 C u hình electron l p ngoài cùng c a m t cation là – 2s22p6 . C u hình electron c a nguyên t t o ra ion ó là : A/ 1s22s22p63s23p1 ; B/ 1s22s22p63s2 ; C/ 1s22s22p63s1 ; D/ C A,B,C u úng Câu 2 Hoà tan hoàn toàn 16,2 gam m t kim lo i R chưa rõ hoá tr b ng dung d ch HNO3 thu ư c 5,6 lít ( ktc) h n h p khí A n ng 7,2 gam g m NO và N2 . Kim lo i R là : A/ K m ; B/ Nhôm ; C/ S t ; D/ ng Câu 3 Hoà tan h t m gam h n h p g m Fe , Fe2O3 và Fe3O4 b ng dd HNO3 c nóng thu ư c 4,48 lít NO2 ( ktc) . Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 145,2 gam mu i khan . Gía tr c a m là : A/ 46,4 gam ; B/ 42,8 gam ; C/ 33,6 gam ; D/ 56 gam Câu 4 Cho NaOH vào dung d ch ch a 2 mu i AlCl3 và FeSO4 ư c k t t a A . Nung A ư c ch t r n B .Cho H2 dư i qua B nung nóng ư c ch t r n C g m: A/ Al và Fe B/ Fe C/ Al2O3 và Fe D/ B ho c C úng Câu 5 Tính kh i lư ng axit axetic ch a trong gi m ăn thu ư c khi cho lên men 0,5lít rư u etylic 80,bi t kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8g/ml và gi s ph n ng lên men gi m t hi u su t 100%. A/ 0,0417g B/ 41,739g C/ 0,0834g D/ 83,74g Câu 6 Có 5 ng nghi m ch a 5 dung d ch sau : Ba(NO3)2, H2SO4, NaOH, HCl và Ba(OH)2 .Ch dùng m t hoá ch t duy nh t nh n bi t các hoá ch t trong 5 ng nghi m trên . Hoá ch t ó là : A/ Dùng dung d ch Na2CO3 ;B/ Dùng dung d ch axit HCl ; C/ Dùng dung d ch BaCl2.; D/ Dùng gi y quì tím Câu 7 A,B là 2 ng phân c a nhau,phân t g m C.H.O m i ch t ch ch a 1 nhóm ch c và u có th ph n ng v i xút. L y12,9 g h n h p X c a A và B cho tác d ng v a v i 75ml dung d ch NaOH 2M,thu ư c toàn b h n h p s n ph m Y .Công th c phân t c a A và B là: A/ C3H6O2 B/ C4H6O2 C/ C4H8O2 D/ C5H8O2 Câu 8 Trong các nguyên li u sau: C2H5Cl, C2H4, C2H2 (cùng 1 s ch t vô cơ) i u ch CH3-CHO và CH3COOH có th dùng: A/ C 3 ch t B/ C2H2 C/ C2H4,C2H2 D/ C2H5Cl,C2H4 Câu 9 Có h n h p Fe và Fe2O3.Ngư i ta làm nh ng thí nghi m sau: Thí nghi m 1: Cho 1 lu ng khí CO i qua a gam h n h p nhi t cao thu ư c 11,2g s t. Thí nghi m 2: Ngâm a gam h n h p trong dd HCl,ph n ng xong thu ư c 2,24 lít H2( kc) Thành ph n % theo kh i lư ng c a Fe trong h n h p u là: A/ 41,17% B/ 58,83% C/ 40,67% D/ 42,37% Câu 10 Hoà tan hoàn toàn 5,6 g Fe kim lo i b ng dung d ch HNO3 .Sau ph n ng thu ư c 2,24 lit khí X ch a Nitơ ( kc) khí X là: A/ NO B/ NO2 C/ N2O D/ N2 Câu 11 E là este c a m t axit ơn ch c và rư u ơn ch c. th y phân hoàn toàn 6,6g ch t E ph i dùng 34,10 ml dung d ch NaOH 10%. (D=1,1g/ml). Lư ng NaOH này dư 25% so v i lư ng NaOH ph n ng. Công th c c u t o c a E là : A/ CH3COOCH3 B/ HCOOC3H7 C/ CH3COOC2H5 D/ B,C úng Câu 12 un nóng h n h p g m 2 rư u no, ơn ch c v i H2SO4 c nhi t 1400 C, thu ư c 21,6 g H2O và 72g h n h p 3 ete thu ư c có s mol b ng nhau và p x y ra hoàn toàn. Công th c c u t o c a 2 rư u là : A/ C3H7OH và CH3OH ; B/ C2H5OH và C3H7OH ; C/ CH3OH và C2H5OH ; D/ C2H5OH và C4H9OH Câu 13 Hai ch t h u cơ X và Y có cùng công th c C3H4O2. X p/ ng v i Na2CO3, rư u etylic và ph n ng trùng h p. Y ph n ng v i dung d ch KOH, bi t r ng Y không tác d ng ư c v i kali. Công th c c u t o c a X và Y là: A/ C2H3COOH và CHCOOCH3 B/ HCOOH và CH2=CH-COOCH3 C/ CH2=CH-COOH và CH3COOCH=CH2 D/ CH2=CH-COOH và HCOOCH=CH2 Câu 14 Cho X là m t aminoaxit.Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80 ml dung d ch HCl 0,125M và thu ư c 1,835g mu i khan . Còn khi cho 0,01 mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25 g dung d ch NaOH 3,2%.Công th c c u t o c a X là: A/ H2N-C2H3(COOH)2 B/ H2N-C3H5-COOH C/ H2N-C3H5(COOH)2 D/ (H2N)2C3H5-COOH Câu 15 Tính kh i lư ng vôi s ng c n dùng tăng pH c a 100 m3 nư c th i công nghi p t pH = 4 lên pH = 7 A/ 560 gam ; B/ 280 gam ; C/ 28 gam ; D/ 560 gam
 10. Câu 16 Cho nư c NH3 dư vào dung d ch ch a AlCl3 ,CuCl2 và ZnCl2 thu ư c k t t a A . Nung A n kh i lư ng không i thu ư c ch t r n B. Cho lu ng khí H2 i qua B nung nóng s thu ư c ch t r n là: A/ Al2O3 B/ Zn ,Cu và Al2O3 C/ ZnO , CuO và Al D/ ZnO , Cu và Al2O3 Câu 17 Cho 30 lit N2 tác d ng v i 30 lit H2 trong i u ki n thích h p v i hi u su t ph n ng là 30% thì th tích khí NH3 thu ư c là: ( th tích các khí o cùng i u ki n) A/ 6 lit B/ 20 lit C/ 10 lit D/ 16 lit Câu 18 t cháy hoàn toàn 1,12lít( kc) 1 hidrocacbon A. Toàn b s n ph m h p th vào dd Ba(OH)2 dư, t o thành 29,55g k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 19,35g . Công th c phân t c a A là : A/ C3H4 B/ C3H6 C/ CH4 D/ C3H8 Câu 19 Trong s các d n xu t c a benzen có công th c phân t C8H10O. Có bao nhiêu ng phân X tho mãn: (X) + NaOH→ không ph n ng ; (X)--(-H2O)→ (Y)--(xt)→ polime A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4 Câu 20 H n h p X g m HCOOH và CH3COOH tr n theo t l mol 1:1. Cho 10,6 g h n h p tác d ng v i 11,5 g C2H5OH có H2SO4 c xúc tác . Hi u su t ph n ng là 80% thì thu ư c m gam este. Giá tr c a m là: A/ 12,96 g B/ 13,96 g C/ 16,4 g D/ 14,08 g Câu 21 X,Y là 2 ch t h u cơ ch a C.H.O phân t m i ch t u ch a 53,33% oxi v kh i lư ng.Phân t lư ng c a Y g p 1,5 l n phânt lư ng c a X. t cháy h t 0,02mol h n h p X,Y c n 0,05mol oxi . Công th c phân t c a X và Y là: A/ CH2O ; C2H4O2 B/ CH4O ; C2H4O2 C/ C2H4O2 ; C3H6O3 D/ C3H4O2 ; C4H6O2 Câu 22 M t h n h p oxi và ozon ch a trong bình kín, m t th i gian ozon b phân hu hoàn toàn. Ngư i ta th y áp su t trong bình tăng 10% ( t0 không i ). Hàm lư ng ph n trăm th tích ozon trong h n h p ban u là: A/ 5% B/ 7,5% C/ 20% D/ 10% Câu 23 T 300 t n quăng pyrit s t có ch a 20% t p ch t và hao h t 10% thì s n xu t ư c bao nhiêu t n dung d ch H2SO4 98% ? A/ 400t n B/ 300t n C/ 360t n D/ 380 t n Câu 24 t m gam h n h p 3 kim lo i Cu,Fe,Al trong bình ch a oxi dư , k t thúc ph n ng th y kh i lư ng oxi gi m 8g . N u hoà tan h t m gam 3 kim lo i trên trong dung d ch H2SO4 c nóng thì thu ư c bao nhiêu lit khí SO2 thoát ra ( kc) A/ 1,12lit B/ 2,24 lit C/ 11,2 lit D/ 8,96 lit Câu 25 Khi nung m m t h n h p X g m Cu và Ba v i oxi dư thì kh i lư ng tăng lên 4,8 gam . N u cho ch t r n thu ư c sau ph n ng tác d ng vơí H2 ( t0) thì kh i lư ng ch t r n gi m i 3,2 gam . Gía tr c a m b ng : A/ 25,6 g ; B/ 20,1 g ; C/ 33,8 g ; D/ 16,2 g Câu 26 m un nư c sôi lâu ngày thư ng có m t l p c n vôi dư i áy . Có th dùng ch t nào sau ây kh s ch c n ? A/ Rư u etylic ; B/ Nu c vôi trong ; C/ Xút c ; D/ Gi m ăn Câu 27 Tr n 2 th tích b ng nhau c a C3H8 và O2 r i b t tia l a i n t cháy h n h p . Sau ph n ng làm l nh h n h p hơi nư c ngưng t hoàn toàn r i ưa v i u ki n ban u . Th tích h n h p sau ph n ng ( VS) so v i th tích h n h p ban u ( V ) có m i quan h là : VS 7 A/ = ; B / VS > V ; C/ VS = V ; D/ VS = 0,5 V Vd 10 Câu 28 Có 4 ch t r n: Na2CO3, Na2SO4, CaCO3, CaSO4 2H2O. phân bi t ư c 4 ch t r n trên ch dùng: A/ Nư c và ddNaOH ; B/ Nư c và dd NH3 ; C/ Nư c và dd HCl ; D/ Nư c và dd BaCl2 Câu 29 Khi hi rat hoá rư u b c m t X t o thành anken Y . 3,5 gam Y ph n ng v a v i 10 gam brom . X là A/ Propanol ; B/ Pentanol-1 ; C/ Etanol ; D/ Butanol-1 Câu 30 Cho h n h p X g m Al, Fe,Cu . L y 9,94 gam X hoà tan trong lư ng dư HNO3 loãng thì thoát ra 3,584lít khí NO ( ktc) . T ng kh i lư ng mu i khan t o thành là bao nhiêu A/ 39,7 g ; B/ 29,7 g ; C/ 39,3 g ; D/ 37,9 g Câu 31 Hoà tan Na vào nư c ư c a mol H2 và dd X . Cho b mol CO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch X thu ư c 2 mu i . Liên h gi a a và b là : A/ 0,5b < a < b ; B/ b< a < 2b ; C/ a = b ; D/ a = 2b Câu 32 Cho CO2 tác d ng v i dd NaOH v i t l mol tương ng là 1 : 2 thì dd thu ư c có PH b ng : A/ pH = 0 ; B/ pH < 7 ; C/ pH = 7 ; D/ pH > 7 Câu 33 Kim lo i R tan h t trong 500 ml dung d ch HCl 1M thu ư c 6,72 lít khí ( ktc) . R là : A/ K ; B/ Mg ; C / Al ; D/ Fe
 11. Câu 31 Hoà tan 19,5 gam m t kim lo i ki m vào 261 gam nư c thu ư c dd ki m có n ng 10 % . Kim lo i ki m ó là : A/ Li ; B/ Na ; C/ K ; D/ Rb Câu 34 Hoà tan 200 gam SO3 vào m gam dung d ch H2SO4 49 % ta ư c dung d ch H2SO4 78,4 % . Gía tr c a m là : A/ 133,3 ; B/ 146,9 ; C/ 272,2 ; D/ 300 Câu 35 Cho m gam h n h p A g m Fe và Zn vào 2 lít dd HCl ư c 0,4 mol khí , thêm ti p 1 lít dd HCl thì khí thoát ra thêm 0,1 mol . N ng mol c a dd HC l là : A/ 0,4M ; B/ 0,8M ; C/ 0,5M ; D/ 0,25M Câu 36 Oxi hoá hoàn toàn m gam h n h p Al và Fe b ng oxi un nóng , thu ư c (m + 11,2 ) gam oxit . em hoà tan h t h n h p oxit này c n Vlít dd HCl 2M . Gía tr V là : A/ 1,4 lít ; B/ 3,2 lít ; C/ 2,8 lít ; D/ 0,7 lít 0 Câu 37 Cho 7,872 lít khí C2H4 o 27 C , 1 atm . H p th nư c có xúc tác , hi u su t 80% thu ư c rư u X . Hoà tan X vào nư c thành 245,3 ml dd Y . rư u trong dd Y là : A/ 6 % ; B/ 60 ; C/ 12 % ; D/ 120 Câu 38 Tính kh i lư ng glucoz chúa trong nư c qu nho , cho lên men ư c 100 lít rư u vang 100 , bi t hi u su t t 95 % ( Drư u = 0,8 g/ ml ) A/ 52,132 kg ; B/ 48,376 kg ; C/ 16,476 kg ; D/ 12,476 kg Câu 39 Cho lư ng CO2 thu ư c khi t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p g m 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 qua 2 lít dd NaOH 2M thu ư c h n h p 2 mu i . Kh i lư ng h n h p mu i có giá tr là : A/ 50,4g ; B/ 84,8 g ; C/ 54,8 g ; D/ 67,2 g Câu 40 M t o n tơ nilon -6,6 có kh i lư ng là 7,5 mg . H i o n tơ ó g m bao nhiêu m t xích A/ 2 .106 m t xích ; B/ 20 .106 m t xích ; C/ 2 . 1020 m t xích ; D/ 2 . 1019 m t xích Câu 41 Hoà tan 6 gam h p kim X g m Cu , Fe , Al trong dd HCl dư thu ư c 3,024 lít H2( ktc) và 1,86 gam ch t không tan . H i c n thêm vào bao nhiêu gam Cu thành ph n c a Al trong h p kim là 20,25 % ? A/ 5 gam ; B/ 2 gam ; C/ 7 gam ; D/ 4 gam Câu 42 Cho 7 gam ch t A có CTPT C4H6O tác d ng v i H2 dư (xt) t o thành 5,92 gam rư u isobutylic . Tên c a A và hi u su t ph n ng là : A/ Butanal ; 60 % ; B/ 2-Metylpropenal ; 80 % ; C/ Pen tanal ; 60 % ; D/ 2-Metyl butanal ; 80 % Câu 43 Nh ng ch t nào trong các ch t sau có kh năng tham gia ph n ng tráng gương ? 1)Etanal ; 2) Axitfomic ; 3) Natrifomiat ; 4) Metanol A/ 1,2,3 ; B/ 2,3,4 ; C/ 1,3,4 ; D/ 1,2 Câu 44 Xlà h p ch t h u cơ m ch h có ng phân cis-trans, công th c phân t C4H8O . X làm m t màu nư c brom và tác d ng v i Na gi i phóng H2 . X có công th c là : A/CH2=CHCH2CH2OH ; B/ CH3CH=CHCH2OH C/ CH2=C(CH3)CH2OH ; D/ CH3CH(OH)CH=CH2 Câu 45 Phân t kh i trung bình c a P.V.C là 781250 ( vC) . H s trùng h p c a polime là : A/ 12000 ; B/ 15000 ; C/ 12500 ; D/ 14000 Câu 46 Cho este E có CTPT C5H10O2 . Thu phân E trong môi trư ng ki m thu ư c m t rư u không b oxi hoá b i CuO (t0) . V y E là : A/ Iso-propylaxetat ; B/ Tert-butyl fomiat ; C/ Propylaxetat ; D/ Iso-butylfomiat Câu 47 Khi th c hi n ph n ng tách nư c i v i rư u X , ch thu ư c m t anken duy nh t . Oxi hoá hoàn toàn m t lư ng X thu ư c 0,25 mol CO2 và 5,4 gam H2O . Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X ? A/ 5 ; B/ 4 ; C/ 3 ; D/ 2 Câu 48 Có 3 bình m t nhãn , m i bình ng m t dung d ch sau : HCl ; H2SO3 , H2SO4 . N u ch dùng thêm m t hoá ch t làm thu c th phân bi t 3 ch t ó thì ch n m t hoá ch t nào sau ây ? A/ dd Ba(OH)2 ; B/ dd NaOH ; C/ dd BaCl2 ; D/ A và C u úng Câu 49 Cho m gam h n h p phenolvà stiren vào dung d ch brom 3,2 % cho n khi ng ng m t màu thì dùng 300 gam dung d ch . trung hoà h n h p thu ư c c n 14,4 ml dung d ch NaOH 10 % ( d = 1,11 g/ cm3 ). m b ng 10 A/ 3 gam ; B/ 5,84 gam ; C/ 4,5 gam ; D/ gam 3 Câu 50 t hoàn toàn 100 ml hơi ch t A c n 250 ml O2 t o ra 200 ml CO2 và 200 ml hơi nư c ( các th tích o cùng i u ki n ) . CTPT c a A là : A/ C2H4 ; B/ C2H4O2 ; C/ C2H4O ; D/ C2H6O2
 12. + 4 Câu:1. Cho 2 lá kim lo i Zn và Cu nhúng vào dung d ch H2SO4 loãng. Khi n i 2 lá trên b ng m t dây d n thì x y ra s ăn mòn i n hóa. Ch n k t lu n úng. A/. lá Zn là c c dương, lá Cu là c c âm. B/. lá Zn là c c âm, lá Cu là c c dương. C./ Lá Cu b ăn mòn. D/. B t khí thoát ra t c c Zn Câu:2 Ngâm m t lá k m vào dung d ch có hoà tan 8,32g CdSO4. Ph n ng xong l y lá k m ra kh i dung d ch, r a nh , làm khô thì th y kh i lư ng lá k m tăng thêm 2,35% so v i kh i lư ng lá k m trư c ph n ng. Kh i lư ng lá k m trư c ph n ng là bao nhiêu gam? A/ 8 gam B/ 40gam C/ 60gam D/ 80gam Câu:3 Cho các ch t Cu, Fe, Ag và các dung d ch HCl, CuSO4 , FeCl2 ,FeCl3 .S c p ch t có ph n ng v i nhau là: A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4 Câu:4 Cho 2,81 g h n h p g m Fe2O3 ,MgO và ZnO tan v a trong 300ml dung d ch H2SO4 0,1M thì kh i lư ng các mu i sunfat t o ra là bao nhiêu gam? A/ 3,8g B/ 4,81g C/ 5,21g D/ 4,8g Câu:5 Cho 1 mi ng natri kim lo i td ng hoàn toàn v i 100ml dd AlCl3 xM ta thu ư c 5,6lít khí o 00C – 1atm và1 k t t a.L c l y k t t a,r a s ch và em nung n kh i lư ng không i thì ư c 5,1g.Hi u su t các p ư c coi là100% .Xác nh x ? A/ 0,5M B/ 1M C/ 1,5M D/ 2M. Câu:6 Hoà tan hoàn toàn 16,2g kim lo i M b ng dung d ch HNO3 thu ư c 5,6 lit( kc) h n h p khí NO và N2 có kh i lư ng 7,2g. Kim lo i M là: A/ Al B/ Fe C/ Zn D/ Cu Câu:7 Cho s c khí NH3 dư vào dung d ch ch a 2 mu i AlCl3 và FeSO4 ư c k t t a A . Nung A ư c ch t r n B .Cho H2 dư i qua B nung nóng ư c ch t r n C g m: A/ Al và Fe B/ Fe C/ Al2O3 và Fe D/ Al và FeO Câu8: Có dd FeSO4 l n t p ch t là CuSO4.Phương pháp ơn gi n có th lo i ư c t p ch t là: A/ Ngâm inh s t s ch vào dung d ch . B/ Ngâm m u k m vào dung d ch. C/ Ngâm m u magie vào dung d ch. D/ Cho thêm Fe2(SO4) vào dung d ch. Câu:9 Khi thêm Na2CO3 vào dung d ch Al2(SO4)3 s có hi n tư ng gì x y ra? A/ Nư c v n trong su t . B/ Có k t t a nhôm cacbonat. C/ Có k t t a Al(OH)3. D/ Có k t t a Al(OH)3 sau ó k t t a l i tan. Câu:10 T i sao ngư i ta i n phân Al2O3 nóng ch y mà không i n phân AlCl3 nóng ch y i u ch Al ? Vì: A/ AlCl3 có nhi t nóng ch y cao hơn Al2O3 B/ AlCl3 là h p ch t c ng hoá tr nên khi nung d b thăng hoa. C/ S i n phân AlCl3 nóng ch y cho ra Cl2 c h i. D/ Al2O3 cho ra Al tinh khi t. Câu:11 Cho b t Fe vào dung d ch HNO3 loãng ,ph n ng k t thúc th y có b t Fe còn dư.Dung d ch thu ư c sau ph n ng là: A/ Fe(NO3)3 B/ Fe(NO3)3, HNO3 C/ Fe(NO3)2 D/ Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 Câu:12 Có 6 ch t và có 6 tính ch t: CH T: TÍNH CH T: 1/ Iot . a/ Là ch t khí không màu,b c khói trong không khí m. 2/ Brom . b/ Là h p ch t d b phân hu b i ánh sáng. 3/ Clo . c/ Là h p ch t có nhi u trong nư c bi n. 4/ Hydro clorua . d/ Là halogen có màu nâu . 5/ B c bromua . e/ Là halogen có màu tím en. 6/ Natri clorua . f/ Là ch t khí tan trong nư c t o ra 2 axit. T ng c p ch t – tính ch t phù h p: A/ 1e,2d,3f,4a,5b,6c. B/ 1d,2e,3f,4a,5b,6c. C/ 1e,2d,3f,4b,5a,6c. D/ 1c,2b,3d,4a,5e,6f. Câu:13 tách riêng NH3 ra kh i h n h p g m N2,H2 và NH3 trong công nghi p,ngư i ta ã s d ng ph pháp: A/ Cho h n h p i qua dd nư c vôi trong. B/ Cho h n h p i qua CuO nung nóng. C/ Cho h n h p i qua dd H2SO4 c. D/ Nén và làm l nh h n h p,NH3 hoá l ng. Câu:14 t cháy hoàn toàn 4,48lít h n h p khí g m propan và 1hidrocacbon không no Y th y sinh ra 22g CO2 và 10,8g H2O.Th tích không khí c n dùng t cháy h n h p(bi t trong không khí oxi chi m 20% th tích và các th tích khí o kc).Ctpt Y là: A/ 17,92lít; C2H4. B/ 89,6lít; C2H4. C/ 17,92lít; C3H6. D/ 89,6lít; C3H6.
 13. Câu:15 Cho các câu sau: 1/ Benzen thu c lo i ankan vì có kh năng tham gia ph n ng th halogen. 2/ Benzen tham gia ph n ng th halogen d hơn ankan. 3/ Benzen có kh năng tham gia ph n ng th tương i d hơn ph n ng c ng, 4/ Các ng ng c a benzen làm m t màu dung d ch thu c tím khi un nóng. 5/ Các nguyên t trong phân t benzen cùng n m trên 1 m t ph ng. Nh ng câu úng là: A/ 1,2,3,4. B/ 3,4,5. C/ 1,2,4,5. D/ 1,3,4,5. Câu:16 Lên men t g o n p ( hi u su t lên men là 50%) thu ư c 460 ml rư u 500 . Cho bi t t l tinh b t trong n p là 80% và kh i lư ng riêng c a rư u etylic là 0,8 g/ml . Lư ng g o n p c n dùng là: A/ 430 g B/ 520 g C/ 760 g D/ 810 g Câu:17 Phát bi u nào sau ây không úng: A/ nhi t thư ng glucozơ,fructozơ,mantozơ,saccarozơ u hoà tan Cu(OH)2 t o dung d ch xanh lam B/ Glucozơ và fructozơ u tác d ng v i H2(Ni,t0) cho poliancol C/ Xenloluzơ luôn có 3 nhóm OH D/ Glucozơ,fructozơ,mantozơ b oxi hoá b i Cu(OH)2 / NaOH cho k t t a khi un nóng Câu:18 Phân t kh i trung bình c a xenlulozơ trong bông là 1750000 vC và trong s i gai là 5900000 vC.S m c xích g n úng C6H10O5 có trong các s i trên là: A/ 10802 và 36420 B/ 108024 và 364197 C/ 1080 và 3642 D/ 10820 và 36240 Câu:19 Cho các ch t sau ây : 1/ CH3-CH(NH2)-COOH ; 2/ HO-CH2-COOH ; 3/ HCHO và C6H5OH 4/ C2H4(OH)2 và p-C6H4(COOH)2 ; 5/ H2N-(CH2)6-NH2 và HOOC-(CH2)4-COOH . Các trư ng h p nào sau ây có kh năng tham gia ph n ng trùng ngưng? A/ 1,2 B/ 3,5 C/ 3,4 D/ 1,2,3,4,5 Câu:20 Cho dung d ch ch a các ch t sau: C6H5 –NH2 (X1) ;(C6H5 –là vòng benzen) ;CH3 –NH2 (X2) ; H2N –CH2COOH (X3) ;HOOC –CH2 -CH2 CHNH2 –COOH (X4) ;H2N –(CH2)4 –CHNH2 –COOH (X5). Nh ng dung d ch làm quì tím hoá xanh là: A/ X1 ;X2 ;X5 B/ X2 ;X3 ;X4 C/ X2 ;X5 D/ X3 ;X4 ;X5. Câu:21 Cho polime [-NH-(CH2)5-CO-]n tác d ng v i dung d ch NaOH trong i u ki n thích h p.S n ph m sau ph n ng là: A/ NH3 B/ C5H11COONa C/ NH3 và C5H11COONa D/ NH2-(CH2)5-COONa Câu:22 i u ch octo bromo nitrobenzen t benzen ngư i ta th c hi n như sau: A/ Halogen hoá benzen r i nitro hoá s n ph m B/ Nitro hoá benzen r i brom hoá s n ph m C/ Brom hoá benzen r i nitro hoá s n ph m D/ Nitro hoá benzen r i hydro hoá s n ph m Câu:23 Clo hoá PVC ư c 1 lo i tơ clorin ch a 66,6% lo.Trung bình 1 phân t Cl2 tác d ng v i: A/ 2 m t xích PVC B/ 3 m t xích PVC C/ 1 m t xích PVC D/ 4 m t xích PVC Câu:24 un nóng 2 rư u ơn ch c X,Y v i H2SO4 c ư c h n h p g m 3 ete.L y ng u nhiên 1 ete trong s 3 ete ó t cháy hoàn toàn ư c 6,6 CO2 và 3,6 H2O. X,Y là: A/ 2 rư u ơn ch c no B/ 2 rư u ơn ch c có s cacbon b ng nhau C/ CH3OH ;C2H5OH D/ C2H5OH;C3H7OH Câu:25 t cháy m t rư u a ch c X thu ư c 1,76 g CO2 và 0,90 g H2O. X không ph n ng v i Cu(OH)2 và khi b oxi hoá cho ra m t ch t Y ch a 1 ch c andehyt và 1 ch c xeton.Ctp và ctct c a X là: A/ C4H10O2 ; CH2OH-CH2-CH2-CH2OH B/ C4H10O2 ; CH2OH-CH2-CHOH-CH3 B/ C4H10O2 ; CH3-CHOH-CHOH-CH3 D/ C5H12O2 ; CH2OH-CH2-CHOH -CH2-CH3 Câu:26 Chia m gam h n h p 2 rư u no, ơn ch c thành 2 ph n b ng nhau: -Ph n 1 t cháy hoàn toàn,thu ư c 2,24lít khí CO2( kc).-Ph n 2 b hidrat hoá hoàn toàn,thu ư c h n h p 2 anken.N u t cháy h t 2 anken này thì thu ư c : A/ 0,36g H2O B/ 0,9g H2O C/ 0,54g H2O D/ 1,8g H2O Câu:27 Thu phân các h p ch t sau trong môi trư ng ki m: 1/ CH3-CH(Cl)2 ; 2/ CH3-COO-CH=CH2 3/ CH3-COO-CH2-CH=CH2 ;4/ CH3-CH2-CH(OH)Cl ; 5/ CH3-COO-CH3 . S n ph m t o ra có pư tráng gương là: A/ 2 B/1,2 C/ 1,2,4 D/ 3,5 Câu:28 So sánh tính axit c a phenol, CH3COOH và H2CO3 bi t r ng có các p sau: 2CH3COOH+Na2CO3 → 2CH3COONa +CO2+H2O CO2+H2O+C6H5ONa → NaHCO3+C6H5OH S p x p theo th t axit tăng d n c a 3 ch t ó là: A/ C6H5OH
 14. Y là: A/ C2H5COOH và CH3COOCH3 B/ HCOOH và CH2=CH-COOCH3 C/ CH2=CH-CH2-COOH và CH3COOCH=CH2 D/ CH2=CH-COOH VàHCOOCH=CH2 Câu:30 Cho 2,54g este A bay hơi trong 1 bình kín dung tích 0,6lít, nhi t 136,50C.Ngư i ta nh n th y khi este bay hơi thì áp su t trong bình là 425,6mm Hg. thu phân 25,4g este A c n úng 200g dd NaOH 6%.M t khác khi thu phân 6,35g este A b ng xút thì thu ư c 7,05g mu i duy nh t.Tên este(bi t r ng 1 trong 2(rư u ho c axit)t o thành este là ơn ch c) là: A/ glixêrin triaxêtat B/ glixêrin triacrylat C/ glixêrin trifomiat D/ triêtyl butandioat Câu:31 H p ch t h u cơ C4H7O2Cl khi th y phân trong môi trư ng ki m ư c các s n ph m trong ó có hai ch t có kh năng tráng gương. Công th c c u t o úng là: A. HCOO-CH2-CHCl-CH3 B. CH3COO-CH2Cl C. C2H5COO-CH2-CH3 D. HCOOCHCl-CH2-CH3 Câu:32 Cho p thu n ngh ch: 2HgO(r)↔2Hg(l)+O2(k); ∆H>0. thu ư c lư ng oxi t i a c n ph i: A/ Cho p x y ra nh t cao, áp su t cao B/ Cho p x y ra nhi t cao,áp su t th p C/ Cho p x y ra nhi t th p,áp su t cao D/ Cho p x y ra nhi t th p,áp su t th p Câu:33 Cho nh ng h t nh c a 2 kim lo i khác nhau vào 2 ng nghi m ng axit HNO3 c, ngu i : - ng nghi m th nh t thoát ra khí màu nâu - ng nghi m th hai không có p x y ra. Hai kim lo i ã dùng tương ng trong 2 thí nghi m là: A/ Zn và Ba B/ Ag và Ca C/ Cu và Al D/ Na và Pb Câu:34 Khí SO2 do các nhà máy th i ra là nguyên nhân quan tr ng nh t gây ô nhi m môi trư ng.Tiêu chu n qu c t qui nh n u lư ng SO2 vư t quá 30.10-6 mol/m3(không khí) thì coi không khí b ô nhi m.N u ngư i ta l y 50lít không khí 1 thành ph và phân tích th y có 0,012mg SO2 thì không khí ó: A/ Có b ô nhi m B/ Không b ô nhi m C/ Lư ng SO2 v a úng qui nh D/ Không xác nh ư c Câu:35 Trong các mu i sau: Na2CO3,BaSO4,(NH4)2CO3,(NH4)2SO3,ch n các mu i d b nhi t phân và mu i không b nhi t phân: A/ D b nhi t phân: (NH4)2CO3, (NH4)2SO3. Không b nhi t phân: Na2CO3, BaSO4 . B/ D b nhi t phân: Na2CO3, BaSO4 Không b nhi t phân: 3 mu i còn l i. C/ D b nhi t phân: (NH4)2CO3, Na2CO3 Không b nhi t phân: BaSO4, (NH4)2SO3. D/ D b nhi t phân: (NH4)2CO3, Na2CO3, (NH4)2SO3. Không b nhi t phân: BaSO4. Câu:36 Hoà tan m(g) h n h p Na2CO3 và K2CO3 vào 55,44g H2O ư c 55,44ml dd (d=1,0822),b qua s bi n i th tích.Cho t t dd HCl 0,1M vào dung d ch trên cho n khi thoát ra 1,1g khí thì d ng l i.Dng d ch thu ư c cho tác d ng v i nư c vôi trong t o ra 1,5g k t t a khô.Giá tr m và th tích dd HCl 0,1M là: A/ 5,66g; 0,05lít B/ 3,45g; 0,025lít C/ 56,54g; 0,25lít D/ 4,56g; 0,65lít. Câu:37 3 nguyên t có c u hình e l n lư t là : (X) 1s 2s 2p 3s ; (Y) 1s 2s 2p 3s ; (Z) 1s22s22p63s23p1 2 2 6 1 2 2 6 2 Hidroxit c a X,Y,Z x p theo th t tính bazơ tăng d n là : A/ XOHF--(KOH)--> Glyxerin .A,B,D,E,F l n lư t là: A/ CH3-CH2CH2OH ;CH3-CH=CH2 ; CH3-CHCl-CH2Cl ;CH3-CHOH-CH2OH;CH2=CH-CH2OH B/ CH3-CH2CH2OH ;CH3-CH=CH2 ; ClCH2-CH=CH2 ;CH2OH-CH=CH2 ; CH2OH-CHBr-CH2Br C/ CH3-CH2CH2OH ;CH3-CH=CH2 ; ClCH2-CH=CH2 ;CH2Cl-CHOH-CH2OH ;CH2Cl-CHBr-CH2Br
 15. D/ CH3-CH2CH2OH ;CH3-CH=CH2 ; ClCH2-CH=CH2 ;CH2OH-CH=CH2 ;CH2Br-CHBr-CH2Br Câu:42 Có các ch t h u cơ: Phenyl metyl ete,toluen,anilin,phenol. Nh ng ch t có th làm m t màu dd brom là: A/ Toluen,anilin,phenol B/ Phenyl metyl ete,toluen,anilin,phenol C/ Phenyl metyl ete,anilin,phenol D/ Phenyl metyl ete,toluen,phenol. Câu:43 Có 4 ch t l ng ng trong 4 l m t nhãn: Toluen,rư u etylic,phenol; dung d ch axit fomic. phân bi t 4 ch t này có th dùng nhóm thu c th : A/ Quì tím,nư c brom,dd natri hidroxit B/ Natri cacbonat,nư c brom,natri kim lo i C/ Quì tím,nư c brom,dd kali cacbonat D/ Natri cacbonat, nư c Brôm,natri hidroxit. Câu:44 Cho các ch t sau: Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 , Fe(NO3)2 . Nh ng ch t v a có tính oxi hoá , v a có tính kh khi tham gia ph n ng là: A/ Fe , FeO , Fe2O3 B/ Fe3O4 ,Fe(NO3)2 C/ FeO , Fe3O4 D/ FeO , Fe3O4 , Fe(NO3)2 Câu:45 tinh ch Al2O3 t qu ng pyrit ( Al2O3 có l n Fe2O3 , SiO2) ngư i ta ph i dùng l n lư t các hoá ch t nào sau ây? A/ Dung d ch NaOH , dung d ch HCl B/ Dung d chNaOH , khí CO2 B/ Dung d ch NH3 ,khí CO2 D/ Dung d ch NH3 ,dung d ch HCl Câu46: Mu i Fe2+ làm m t màu tím c a dd KMnO4 môi trư ng axit cho ra Fe3+ còn Fe3+ td ng v i I-cho ra I2 và Fe2+.S p x p các ch t oxi hoá Fe3+,I2, MnO4- theo h t m nh tăng d n là: A/ Fe3+
Đồng bộ tài khoản