Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 1

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
61
lượt xem
23
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 1

 1. Bài : 21365 Gi s thí nghi m c a Meselson – Stahl: (dùng đánh d u phóng x đ ch ng minh ADN tái b n theo nguyên t c bán b o toàn) ti p t c đ n th h th 3 thì t l các phân t ADN còn ch a là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 / 4; B. 1 /8; C. 1/ 16; D. 1/ 32; Đáp án là : (B) Bài : 21364 Meselson, Stahl đã s d ng phương pháp đánh d u phóng x lên ADN c a E.coli, r i cho tái b n trong , sau m i th h tách ADN cho li tâm. K t qu thí nghi m c a Meselson và Stahl đã ch ng minh đư c ADN t sao ki u: Ch n m t đáp án dư i đây A. B o toàn; B. Bán b o toàn; C. Phân tán; D. Không liên t c; Đáp án là : (B) Bài : 21363 Các nghiên c u lai ADN và gi i trình t ADN đã phát hi n sinh v t nhân chu n có các nhóm ADN sau: 1. L p l i nhi u l n b ng nh ng đo n ng n; 2. Là nh ng b n sao đơn; 3. C phân t ADN là nh ng đo n l p l i liên ti p; 4. L p l i nh ng đo n v a, phân tán kh p NST; 5. Là nh ng b n sao duy nh t. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2; B. 2, 3, 4; C. 1, 2, 4; D. 1, 2, 5; Đáp án là : (C)
 2. Bài : 21362 Chi u 5’ → 3’ c a m ch đơn ADN trong c u trúc b c 1 (pôlinuclêôtit) theo Oatxơn – Crick đư c b t đ u b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 5’ OH và k t thúc 3’ – OH c a đư ng; B. Nhóm phôtphat g n v i C5’ – OH và k t thúc b i C3’ – OH c a đư ng; C. Nhóm phôtphat g n v i C5’ – OH và k t thúc b i phôtphat g n v i C3’ c a đư ng; D. C5’ – OH và k t thúc b i nhóm phôtphat C3’ c a đư ng; Đáp án là : (B) Bài : 21361 M t gen sinh v t nhân chu n có kh i lư ng 900.000 đ.v.C chi u dài c a gen s là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 5100 ; B. 10200 ; C. 5096,6 ; D. 10196 ; Đáp án là : (A) Bài : 21360 M t gen dài 10200, lư ng A = 20%, s liên k t hiđrô có trong gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 7200; B. 600; C. 7800; D. 3600; Đáp án là : (C) Bài : 21359 Gi s 1 phân t mARN c a sinh v t nhân chu n đang tham gia t ng h p prôtêin có s ribônuclêôtit là 1000. H i r ng gen quy đ nh mã hoá phân t mARN có đ dài bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 3400 ; B. 1700 ; C. 3396,6 ; D. Không xác đ nh đư c. Đáp án là : (D)
 3. Bài : 21358 Y u t c n và đ đ quy đ nh tính đ c trưng c a ADN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S lư ng nuclêôtit; B. Thành ph n các lo i nuclêôtit; C. Trình t phân b các nuclêôtit; D. C A và B; Đáp án là : (B) Bài : 21357 Trong các c u trúc b c 2 c a ADN nh ng bazơ nitric, d n xu t c a purin ch liên k t v i bazơ nitric d n xu t c a pirinminđin là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ có s phù h p v đ dài gi a các khung đư ng phôtphat; B. M t bazơ l n ph i đư c bù b ng m t bazơ bé; C. Đ c đi m c u trúc c a t ng c p bazơ nitric và kh năng t o thành các liên k t hiđrô. D. C A và B; Đáp án là : (C) Bài : 21355 B n lo i nuclêôtit phân bi t nhau thành ph n nào dư i đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. S nhóm axit phôtphoric; B. Đư ng ribôzơ; C. Đư ng đeôxiribôzơ D. B n ch t c a các bazơ nitric. Đáp án là : (D) Bài : 21354 Trong m t phân t ADN m ch kép sinh v t nhân chu n, s liên k t phôtphođieste đư c tính b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. S nuclêôtit x 2; B. S nuclêôtit - 1; C. Chính b ng s nuclêôtit; D. S nuclêôtit – 2; Đáp án là : (D)
 4. Bài : 21353 M i đơn phân c u t o nên phân t ADN g m có: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t phân t axit phôtphoric, m t phân t đư ng pentôzơ, m t nhóm bazơ nitric; B. M t phân t bazơ nitric, m t phân t đư ng ribôzơ, m t phân t axit phôtphoric; C. M t nhóm phôtphat, m t nhóm nitric, m t phân t đư ng C4H10C5; D. M t phân t bazơ nitric, m t phân t đư ng đêôxiribôzơ, m t phân t axit phôtphoric. Đáp án là : (D) Bài : 21352 Ch t nào dư i đây là v t ch t di truy n c p đ t bào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Axit nuclêic; B. Nuclêôxôm; C. Axit ribônuclêic; D. Nhi m s c th ; Đáp án là : (D) Bài : 21351 V t ch t di truy n c p đ phân t c a sinh v t nhân chu n là : Ch n m t đáp án dư i đây A. B nhi m s c th ; B. H gen; C. Nuclêô – prôtêin; D. Các phân t axit đêôxiribônuclêic; Đáp án là : (D) Bài : 21350 Dùng b ng ch ng nào sau đây đ có th ch ng minh đư c v t ch t di truy n sinh v t nhân chu n là ADN: Ch n m t đáp án dư i đây A. Trong t bào sôma c a m i loài sinh v t lư ng ADN n đ nh qua các th h ; B. Trong t bào sinh d c, lư ng ADN ch b ng ½ so v i lư ng ADN t bào sôma; C. ADN h p th tia t ngo i bư c sóng 260nm phù h p v i ph gây đ t bi n m nh nh t; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21349
 5. C u trúc v t ch t di truy n các cơ quan t trong ch t t bào đư c ph n ánh trong câu nào dư i đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. Là nh ng phân t ADN kép m ch th ng; B. Là nh ng phân t ADN đơn m ch vòng; C. Là nh ng phân t ARN; D. Là nh ng phân t ADN m ch kép d ng vòng; Đáp án là : (D) Bài : 21348 Theo quan đi m c a Di truy n h c hi n đ i thì v t ch t di truy n ph i có nh ng tiêu chu n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Mang thông tin di truy n đ c trưng cho loài; B. Ph i có kh năng b bi n đ i; C. Có kh năng t nhân đôi chính xác; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 21347 Trong các đ t bi n sau đây, đ t bi n nào gây h u qu l n nh t v m t c u trúc? Ch n m t đáp án dư i đây A. M t 1 c p nuclêôtit đ u tiên; B. M t 3 c p nuclêôtit trư c mã k t thúc; C. Thay th 1 c p nuclêôtit đo n gi a gen; D. Đ o v trí nuclêôtit trong b ba k t thúc; Đáp án là : (A) Bài : 21346 Lo i đ t bi n gen nào sau đây không di truy n qua sinh s n h u tính ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n giao t ; B. Đ t bi n sôma; C. Đ t bi n trong h p t ; D. Đ t bi n ti n phôi; Đáp án là : (B) Bài : 21345 Đ t bi n gen ph thu c vào nh ng nhân t nào sau đây:
 6. Ch n m t đáp án dư i đây A. Các tác nhân gây đ t bi n lí hoá trong ngo i c nh; B. Nh ng r i lo n quá trình sinh hoá hoá sinh trong t bào; C. Đ c đi m c u trúc gen; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 21344 Đ t bi n gen là gì? Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra nh ng alen m i; B. S bi n đ i c a m t hay m t s nuclêôtit trong gen; C. S bi n đ i c a 1 nuclêôtit trong gen; D. T o nên nh ng ki u hình m i; Đáp án là : (B) Bài : 21343 Đ t bi n là gì? Ch n m t đáp án dư i đây A. S bi n đ i v s lư ng, c u trúc ADN, NST; B. S thay đ i đ t ng t v m t tính tr ng nào đó; C. S thay đ i v ki u gen c a m t cơ th ; D. S xu t hi n nhi u ki u hình có h i; Đáp án là : (A) Bài : 21342 Cơ ch phát sinh bi n d t h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S k t h p ng u nhiên c a các lo i giao t ; B. S di truy n c a các c p tính tr ng riêng r ; C. S xu t hi n các ki u hình m i chưa có b m ; D. S t h p l i các tính tr ng đã có t trư c; Đáp án là : (B) Bài : 21341 Đ c đi m nào dư i đây ph n ánh s di truy n qua ch t t bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai thu n, lai ngh ch cho k t qu gi ng nhau;
 7. B. Lai thu n, lai ngh ch cho k t qu khác nhau; C. Lai thu n, lai ngh ch cho con có ki u hình gi ng cơ th làm m ; D. Đ i con t o ra có ki u hình gi ng m ; Đáp án là : (C) Bài : 21340 D u hi u ch y u c a quá trình ti n hoá sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân hoá ngày càng đa d ng; B. T ch c cơ th ngày càng ph c t p; C. Thích nghi ngày càng h p lí; D. T ti n hoá hoá h c chuy n sang ti n hoá sinh h c; Đáp án là : (C) Bài : 21339 Đi m khác nhau cơ b n gi a s di truy n 2 c p gen không alen di truy n đ c l p và tương tác ki u b tr là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có t o ra ki u hình m i hay không; B. T l phân li ki u gen; C. T l phân li ki u hình; D. C A và C; Đáp án là : (D) Bài : 21338 M c ph n ng c a cơ th do y u t nào sau đây quy đ nh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đi u ki n môi trư ng; B. Ki u gen c a cơ th ; C. Th i kỳ sinh trư ng và phát tri n c a cơ th ; D. M c dao đ ng c a tính di truy n; Đáp án là : (B) Bài : 21337 Nguyên nhân gây ra thư ng bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Do nh hư ng tr c ti p c a đi u ki n môi trư ng; B. S bi n đ i trong ki u gen c a cơ th ;
 8. C. Cơ th ph n ng quá m c v i môi trư ng; D. Tương tác qua l i gi a ki u gen và môi trư ng; Đáp án là : (A) Bài : 21336 Trư ng h p nào dư i đây thu c th d b i? Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào sinh dư ng mang 3 NST v m t c p NST nào đó; B. T bào giao t ch a 2n NST; C. T bào sinh dư ng thi u 1 NST trong b NST; D. C A và C; Đáp án là : (D) Bài : 21335 Trong các d ng đ t bi n c u trúc NST sau đây, d ng nào thư ng gây ra h u qu l n nh t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ o đo n NST; B. M t đo n NST; C. L p đo n NST; D. Chuy n đo n tương h . Đáp án là : (D) Bài : 21334 ADN ngoài nhân cơ nh ng bào quan nào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Plasmit; B. L p th ; C. Ti th ; D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 21333 K t lu n rút ra t k t qu khác nhau gi a lai thu n và lai ngh ch: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân t bào có vai trò quan tr ng nh t trong s di truy n; B. Cơ th m có vai trò l n trong vi c quy đ nh các tính tr ng c a cơ th con; C. T bào ch t có vai trò nh t đ nh trong di truy n; D. Phát hi n đư c tính tr ng đó di truy n do gen nhân hay do gen t bào ch t;
 9. Đáp án là : (D) Bài : 21332 Lai thu n ngh ch đư c s d ng đ phát hi n ra đ nh lu t di truy n sau: Ch n m t đáp án dư i đây A. Di truy n gen liên k t và hoán v ; B. Di truy n gen trên NST gi i tính X; C. Di truy n gen ngoài nhân; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21331 Lo i t bào nào sau đây ch a NST gi i tính? Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào sinh tình trùng; B. T bào sinh tr ng; C. T bào dinh dư ng D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21330 Lai thu n ngh ch đã đư c s d ng đ phát hi n ra đ nh lu t di truy n nào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Di truy n tương tác gen; B. Di truy n ch t t bào; C. Di truy n liên k t gen trên NST thư ng và NST gi i tính; D. C C và B Đáp án là : (D) Bài : 21329 Hi u qu tác đ ng c a m t gen lên nhi u tính tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm xu t hi n nhi u tính tr ng m i chưa có b m ; B. Gây hi n tư ng bi n d tương quan; C. T o ra nh ng t h p m i cua nh ng tính tr ng đã có; D. Các tính tr ng phân li t o thành nhóm; Đáp án là : (B) Bài : 21328 Hi u qu c a nhi u gen tác đ ng lên m t tính tr ng là:
 10. Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n ki u hình m i chưa có b m ; B. Làm cho tính tr ng đã có không bi u hi n đ i lai; C. T o ra nhi u bi n d t h p; D. C A và C; Đáp án là : (A) Bài : 21327 Cơ s t bào h c c a trao đ i đo n NST là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân li và t h p t do c a NST trong gi m phân; B. S trao đ i đo n gi a 2 crômatit cùng ngu n g c kì trư c c a gi m phân II; C. S trao đ i đo n gi a các crômatit khác ngu n g c kì trư c gi m phân I; D. S ti p h p các NST tương đ ng kì trư c c a gi m phân I; Đáp án là : (C) Bài : 21326 Trư ng h p d n t i s di truy n liên k t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen tr i l n át hoàn toàn gen l n; B. Các tính tr ng khi phân li luôn đi đôi v i nhau thành nhóm; C. Các c p gen quy đ nh các tính tr ng xét t i cùng n m trên 1 NST; D. đ i con không xu t hi n ki u hình m i; Đáp án là : (C) Bài : 21325 Đi u ki n cơ b n đ m b o cho s di truy n đ c l p các c p tính tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ph i có nhi u cá th ; B. Các gen không hoà l n vào nhau; C. M i gen quy đ nh m i tính tr ng ph i n m trên m i NST khác nhau D. Gen tr i ph i l n át hoàn toàn gen l n; Đáp án là : (C) Bài : 21324 N i dung ch y u c a đ nh lu t phân li đ c l p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. N u P thu n ch ng khác nhau v nhi u c p tính tr ng thì có s phân tính;
 11. B. m i c p tính tr ng xét riêng r đ u phân li theo t l ki u hình 3:1; C. S phân li c a các c p gen đ c l p khác nhau d n t i s di truy n riêng r m i tính tr ng; D. Không có s hoà tr n nhau v các nhân t di truy n quy đ nh các tính tr ng; Đáp án là : (C) Bài : 21323 Đi u ki n cơ b n đ cơ th lai ch bi u hi n m t trong 2 tính tr ng c a b ho c m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B m đem lai ph i thu n ch ng; B. B m mang tính tr ng có ki u hình đ i l p nhau và l n át nhau hoàn toàn; C. Ph i có nhi u cá th ; D. Gen tr i trong c p gen tương ng ph i l n át hoàn toàn gen l n; Đáp án là : (D) Bài : 21322 Tính tr ng l n là tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không bi u hi n cơ th lai; B. Không bi u hi n ; C. Không bi u hi n cơ th d h p; D. Không có h i đ i v i cơ th sinh v t; Đáp án là : (C) Bài : 21321 Hai alen trong c p gen tương ng khác nhau v trình t phân b các nuclêôtit đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th đ ng h p; B. Th d h p; C. Cơ th lai; D. Cơ th ; Đáp án là : (B) Bài : 21320 Đ nh lu t di truy n ph n ánh gì? Ch n m t đáp án dư i đây A. T i sao con gi ng b m ; B. Xu hư ng t t y u bi u hi n tính tr ng th h con; C. T l ki u gen theo m t quy đ nh chung. D. T l ki u hình có tính trung bình c ng;
 12. Đáp án là : (B) Bài : 21319 Phương pháp đ c đáo c a Menđen trong nghiên c u quy lu t c a hi n tư ng di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra các dòng thu n ch ng; B. Th c hi n các phép lai gi ng; C. Phân tích k t qu các th h lai; D. Phân tích đ xác đ nh đ thu n ch ng; Đáp án là : (C) Bài : 21318 Trư ng h p cơ th lai mang b NST c a 2 loài d ng lư ng b i, Di truy n h c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th đa b i cân; B. Th song nh b i; C. Th lư ng nh b i; D. Th lư ng tr ; Đáp án là : (B) Bài : 21317 Trư ng h p cơ th sinh v t có b NST m t h n m t c p NST tương đ ng, Di truy n h c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th khuy t nhi m; B. Th không nhi m; C. Th tam nhi m.; D. Th đa b l ch; Đáp án là : (B) Bài : 21316 Trư ng h p cơ th sinh v t có b NST tăng thêm 1 chi c thì Di truy n h c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th d b i l ch; B. Th đa b i l ch; C. Th tam nhi m; D. Th tam b i; Đáp án là : (C) Bài : 21315
 13. Nguyên nhân c a hi n tư ng l p đo n NST là: Ch n m t đáp án dư i đây A. NST tái sinh không bình thư ng có m t s đo n; B. Do trao đ i chéo không đ u gi a các crômatit kì đ u I c a gi m phân; C. Do đ t gãy trong quá trình phân li c a các NST đi v các c c t bào con; D. Do tác nhân gây đ t bi n làm đ t r i NST thành t ng đo n và n i l i ng u nhiên; Đáp án là : (A) Bài : 21314 M t đo n NST thư ng gây nên h u qu : Ch n m t đáp án dư i đây A. Gây ch t ho c gi m s ng; B. Tăng cư ng s c đ kháng c a cơ th ; C. Không nh hư ng gì t i đ i s ng c a sinh v t; D. Cơ th ch t khi còn h p t ; Đáp án là : (A) Bài : 21313 Nguyên nhân gây ra đ t bi n t nhiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Do phóng x t nhiên; B. Do phóng x sinh ra t s phân hu các ch t đ ng v phóng x trong t nhiên; C. Do s c nhi t; D. Do trong t bào có m t s gen gây đ t bi n; Bài : 21312 Cơ th d b i th Aaa t o ra các lo i giao t có s c s ng sau: Ch n m t đáp án dư i đây A. A và a; B. Aa và a; C. Aa, aa; D. Aa, aa, A, a; Đáp án là : (D) Bài : 21311 Th c s gi m ngu n g c NST đi m t n a đư c x y ra kì nào c a gi m phân? Ch n m t đáp án dư i đây
 14. A. Kì sau I; B. Kì trư c II; C. Kì gi a II; D. Kì sau II; Đáp án là : (A) Bài : 21310 Nguyên t c b sung đư c th hi n trong c u trúc c a: 1. ADN d ng xo n kép; 2. ADN d ng xo n đơn; 3. C u trúc ARN v n chuy n; 4. Trong c u trúc c a prôtêin. Câu tr l i đúng Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2; B. 1, 3; C. 1, 4; D. 2, 3; Đáp án là : (B) Bài : 21309 Ch n l c c a đoan ( ch n l c v n đ ng) là s ch n l c: Ch n m t đáp án dư i đây A. X y ra trong đi u ki n s ng có thay đ i; B. Gi l i nh ng cá th n m 2 c c c a đư ng phân b chu n; C. Gi l i nh ng cá th có ki u di truy n gi ng th h trư c; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21308 Ch n l c bình n là s ch n l c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gi l i nh ng cá th n m trong giá tr trung bình, đào th i nh ng cá th vư t ra ngoài giá tr trung bình; B. Đào th i nh ng cá th n m trong tr s trung bình; C. X y ra trong đi u ki n s ng không thay đ i; D. C A và C; Đáp án là : (D) Bài : 21307 Vai trò c a nhân t bi n đ ng di truy n trong ti n hoá nh là: Ch n m t đáp án dư i đây
 15. A. Làm cho t n s tương đ i c a các alen thay đ i theo xu hư ng xác đ nh. B. Làm cho thành ph n ki u gen trong qu n th thay đ i đ t ng t. C. Hình thành nòi, th , loài m i nhanh chóng. D. Di nh p thêm nhi u gen m i. Đáp án là : (B) Bài : 21306 B m có ki u hình bình thư ng đ con ra b ch t ng là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tương tác gi a các gen tr i theo ki u b tr ; B. Do đ t bi n gen; C. Do ph n ng c a cơ th v i môi trư ng; D. Do c A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21305 Khi phân t ariđin chèn vào v trí m ch ADN đang t ng h p thì gây nên đ t bi n: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t 1 nuclêôtit; B. Thêm 1 nuclêôtit; C. Thay th 1 nuclêôtit; D. Đ o v trí nuclêôtit; Đáp án là : (A) Bài : 21304 M t t bào sinh d c cái c a lúa (2n = 24 NST) nguyên phân 5 đ t vùng sinh s n r i chuy n qua vùng sinh trư ng, chuy n qua vùng chín t o ra tr ng. S lư ng NST đơn c n cung c p b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4200 NST; B. 1512 NST; C. 744 NST; D. 768 NST; Đáp án là : (A) Bài : 21303 ru i gi m 2n = 8 NST. Gi s r ng trong quá trình gi m phân ru i gi m cái có 2 c p NST mà m i c p x y ra 2 trao đ i chéo đơn, 1 trao đ i chéo kép. S lo i tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây
 16. A. 16 lo i; B. 256 lo i; C. 128 lo i; D. 64 lo i; Đáp án là : (D) Bài : 21302 Ki u gen c a m t loài sinh v t (Công th c trang 122). Khi gi m phân t o thành giao t có r i lo n phân bào I c p NST gi i tính đã t o ra bao nhiêu lo i tinh trùng? Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 lo i tinh trùng; B. 8 lo i tinh trùng; C. 2 lo i tinh trùng; D. A ho c B; Đáp án là : (D) Bài : 21301 M t t bào sinh tr ng có ki u gen: . Khi gi m phân bình thư ng th c t cho m y lo i tr ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 lo i tr ng; B. 2 lo i tr ng; C. 4 lo i tr ng. D. 8 lo i tr ng; Đáp án là : (A) Bài : 21300 T bào lư ng b i c a m t sinh v t mang m t c p NST tương đ ng trên đó có 2 c p gen d h p, s p x p như sau AB/ab. Khi gi m phân bình thư ng có th hình thành nh ng lo i giao t : 1. AB và ab; 2. A, B; 3. AB, Ab, aB; 4. AA, BB, Aa, Bb; 5. AA, BB, aa, bb; Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2; B. 1, 3; C. 1, 4; D. 1, 5; Đáp án là : (B)
 17. Bài : 21299 B ph n nào c a NST là nơi tích t rARN? Ch n m t đáp án dư i đây A. Tâm đ ng; B. Eo sơ c p; C. Eo th c p; D. Th kèm; Đáp án là : (C) Bài : 21298 Câu nào dư i đây ph n ánh đúng c u trúc c a m t nulêôxôm? Ch n m t đáp án dư i đây A. 8 phân t histon liên k t v i các vòng xo n ADN; B. 8 phân t histon t o thành m t octame, bên ngoài qu n 1 vòng ADN g m 146 c p nuclêôtit; C. Phân t ADN qu n 1 vòng quanh kh i c u g m 8 phân t histon; D. M t phân t ADN qu n 2 vòng quanh kh i c u g m 8 phân t histon; Đáp án là : (B) Bài : 21297 V i di truy n h c s ki n đáng quan tâm nh t trong quá trình phân bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S hình thành trung t và thoi vô s c; B. S tan rã c a màng nhân và hoà l n nhân vào ch t t bào; C. S nhân đôi, s phân li và t h p c a NST; D. S nhân đôi các cơ quan t và s phân chia nhân; Đáp án là : (C) Bài : 21296 Trong nh ng nguyên phân hình thái NST nhìn th y rõ nh t : Ch n m t đáp án dư i đây A. Cu i kì trung gian; B. Kì đ u; C. Kì gi a; D. Kì sau Đáp án là : (C)
 18. Bài : 21295 Quá trình t ng h p ARN x y ra b ph n nào c a t bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân; B. Nhi m s c th ; C. Nhân con; D. Eo th nh t; Đáp án là : (B) Bài : 21294 S t ng h p ARN x y ra kỳ nào c a quá trình phân bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì đ u nguyên phân ho c gi m phân; B. Kì gi a nguyên phân ho c gi m phân; C. Kì trung gian nguyên phân ho c gi m phân; D. Kì sau c a nguyên phân ho c gi m phân; Đáp án là : (B) Bài : 21293 C u trúc đ c thù c a m i prôtêin do y u t nào quy đinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Trình t các ribônuclêôtit trong mARN; B. Trình t các nuclêôtit trong gen c u trúc; C. Trình t các axit amin trong prôtêin; D. Ch c năng sinh h c c a prôtêin; Đáp án là : (B) Bài : 21292 B n ch t c a mã di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thông tin quy đ nh c u trúc c a các lo i prôtêin; B. Trình t các nuclêôtit trong ADN quy đ nh trình t các axit amin trong prôtêin; C. 3 ribônuclêôtit trong mARN quy đ nh 1 axit amin trong prôtêin; D. M t mã di truy n đư c ch a trong phân t ADN; Đáp án là : (B) Bài : 21291
 19. T i sao nói mã di truy n mang tính thoái hoá? Ch n m t đáp án dư i đây A. M t b mã hoá nhi u axit amin; B. M t axit amin đư c mã hoá b i nhi u b ba; C. M t b ba mã hoá m t axit amin; D. Do có nhi u đo n ARN vô nghĩa; Đáp án là : (B) Bài : 21290 c p đ phân t , cơ ch nào gi i thích hi n tư ng con có nh ng tính tr ng gi ng b m ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình nhân đôi ADN; B. S t ng h p prôtêin d a trên thông tin di truy n c a ADN; C. Quá trình t ng h p ARN; D. C A, B, C; Đáp án là : (D) Bài : 21289 M t operon E.Coli theo mô hình c a Jacop và Mono g m nh ng gen nào? Ch n m t đáp án dư i đây A. M t gen c u trúc và 1 gen v n hành; B. M t nhóm gen c u trúc và 1 gen v n hành; C. M t gen c u trúc và 1 gen kh i đ ng; D. M t nhóm gen c u trúc, 1 gen v n hành và 1 gen kh i đ ng. Đáp án là : (D) Bài : 21288 Trong t ng h p Prôtêin ARN v n chuy n (tARN) có vai trò: Ch n m t đáp án dư i đây A. V n chuy n các axit amin đ c trưng; B. Đ i mã di truy n đ l p ráp chính xác các axit amin; C. G n v i các axit amin trong môi trư ng n i bào; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21287 Lý do nào khi n cho th c khu n th tr thành đ i tư ng nghiên c u quan tr ng c a Di truy n h c?
 20. Ch n m t đáp án dư i đây A. D ch đ ng kh ng ch môi trư ng nuôi c y; B. Sinh s n nhanh, d quan sát qua hình thái khu n l c; C. V t ch t di truy n đơn gi n; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21286 Y u t c n và đ đ quy đ nh tính đ c trưng c a ADN là : Ch n m t đáp án dư i đây A. S lư ng nulêôtit; B. Thành ph n c a các lo i nuclêôtit; C. Trình t phân b các lo i nuclêôtit; D. C A và B; Đáp án là : (C) Bài : 21285 Quá trình nguyên phân t m t h p t c a ru i gi m đã t o ra 8 t bào m i. S lư ng NST đơn kì cu i c a đ t nguyên phân ti p theo là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 64; B. 128; C. 256; D. 32 Đáp án là : (D) Bài : 21284 M t gen có chi u dài phân t 10200, s lư ng nuclêôtit A chi m 20%, s lư ng liên k t hiđrô có trong gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 7200; B. 600; C. 7800; D. 3600; Đáp án là : (C) Bài : 21283 N i dung ch y u c a các nguyên t c b sung trong c u trúc ADN là:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản