Đầu máy Diezel – 15

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
7
download

Đầu máy Diezel – 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát xây dựng chương trình xử lý số liệu thống kê thời gian gián đoạn chạy đầu do hư hỏng của đầu máy gây ra trên đường vận hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel – 15

  1. B¶ng 4.1. M« h×nh tæng qu¸t x©y dùng ch−¬ng tr×nh xö lý sè liÖu thèng kª thêi gian gi¸n ®o¹n ch¹y tÇu do h− háng cña ®Çu m¸y g©y ra trªn ®−êng vËn h nh (M« h×nh n y ®−îc sö dông tr−íc n¨m 2002 khi c¬ cÊu tæ chøc cña ng nh ®−êng s¾t ch−a thay ®æi) Liªn hîp XÝ nghiÖp Lo¹i Sè liÖu N¨m thø 1 (X1) …. N¨m thø k (Xk) TH (X1-Xk) ®Çu m¸y ®Çu m¸y thèng kª CV PH G§ CV PH G§ CV PH G§ CV PH G§ Liªn hîp 1 H Néi D4H 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - … - - - - - - - - - - - - n - - - - - - - - - - - - TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con n TH TH TH TH 2n TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp D12E D19E D16E … H Lo D4H D5H D14H Vinh D4H D18E D13E TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con Tæng hîp Theo lo¹i TH TH TH TH Liªn hîp I ®Çu m¸y TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con Theo TH TH TH TH Liªn hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp Liªn hîp 2 § N½ng D4H D11H D12E Liªn hîp 3 S i Gßn D9E D13E D19E TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con Tæng hîp Theo lo¹i TH TH TH TH to n ng nh ®Çu m¸y TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con Theo XÝ TH TH TH TH nghiÖp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con TÖp con To n ng nh TH TH TH TH TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản