Đầu máy Diezel – 3

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
161
lượt xem
16
download

Đầu máy Diezel – 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát xử lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn xilanh (hoặc pi tông, xéc măng) động cơ đầu máy diezel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel – 3

  1. B¶ng 2.1. M« h×nh tæng qu¸t xö lý sè liÖu thèng kª x¸c ®Þnh ®Æc tr−ng hao mßn xilanh (hoÆc pit«ng, xÐcm¨ng) ®éng c¬ ®Çu m¸y diezel Tæng hîp TT Hao mßn xilanh (XL) sè 1 Hao mßn xilanh (XL) sè 2 Hao mßn xilanh (XL) sè ... Hao mßn xilanh (XL) sè m sè §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD liÖu VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG VG VG SS VG VG SS SS SS SS 1 - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- 2 - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- 3 - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- . - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- . - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- . - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- n - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc TËp tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng n mßn TH mßn mßn mßn TH mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn (TËp mn TH TH (TËp mn sè liÖu côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé sè liÖu) (TËp (TËp sè liÖu) mn sè mn sè liÖu) liÖu) H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n TËp H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc 2n hao mßn tæng hao mßn tæng tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè sè liÖu hîp t¹i vïng §CT hîp t¹i vïng §CD hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i cña tÊt c¶ c¸c XL cña tÊt c¶ c¸c XL vïng §CT vïng §CD vïng §CT vïng §CD vïng §CT vïng §CD vïng §CT vïng §CD trong ®éng c¬ trong ®éng c¬ XL sè 1 XL sè 1 XL sè 2 XL sè 2 XL sè ... XL sè ... XL sè m XL sè m (TËp 2mn sè liÖu) (TËp 2mn sè liÖu) H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc tr−ng H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc TËp hao mßn tæng hîp cña tÊt c¶ XL tr−ng b»ng sè hao mßn tr−ng b»ng sè hao mßn tr−ng b»ng sè hao mßn tr−ng b»ng sè hao mßn 4n trong ®éng c¬ tæng hîp cña XL sè 1 tæng hîp cña XL sè 2 tæng hîp cña XL sè ... tæng hîp cña XL sè m sè liÖu (TËp tæng hîp 4mn sè liÖu) Trong ®ã: - Sè sè liÖu thèng kª vÒ hao mßn : i = 1, 2,..., n - Sè xi lanh cña ®éng c¬ cÇn kh¶o s¸t : j = 1,2,..., m * §éng c¬ ®Çu m¸y D9E : m = 12 * §éng c¬ ®Çu m¸y D12E : m= 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D13E : m= 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D18E : m= 8 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản