Đầu máy Diezel – 7

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
12
download

Đầu máy Diezel – 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát xủ lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn cổ trục , cổ biên , bạc trục, bạc biên ,động cơ đầu máy diezel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel – 7

  1. B¶ng 2.9. M« h×nh tæng qu¸t xö lý sè liÖu thèng kª x¸c ®Þnh ®Æc tr−ng hao mßn cæ trôc, cæ biªn, b¹c trôc, b¹c biªn ®éng c¬ ®Çu m¸y diezel tt tæng hîp Hao mßn Hao mßn Hao mßn Hao mßn Hao mßn cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc sè cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn liÖu hoÆc khe hë hoÆc khe hë hoÆc khe hë hoÆc khe hë hoÆc khe hë cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn sè 1 sè 2 sè 3 sè ... sè m 1 X11 X21 X31 ... Xm1 X11, X21,..., Xm1 2 X12 X22 X32 ... Xm2 X12, X22,..., Xm2 3 X13 X23 X33 ... Xm3 X13, X23,..., Xm3 . . . . ... . ........ . . . . ... . ........ . . . . ... . ......... n X1n X2n X3n ... Xmn X1n, X2n,..., Xmn H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè v TËp v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè ®Æc tr−ng b»ng sè n hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë sè cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, liÖu cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn sè 1 sè 2 sè 3 sè ... sè m tæng hîp (TËp n.m sè liÖu) : i = 1, 2,..., n Trong ®ã: - Sè sè liÖu thèng kª vÒ hao mßn - Sè l−îng cæ trôc, cæ biªn hoÆc b¹c trôc, b¹c biªn cña ®éng c¬ cÇn kh¶o s¸t : j = 1,2,..., m * §éng c¬ ®Çu m¸y D9E : mt = 7; mb = 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D12E : mt = 7; mb = 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D13E : mt = 7; mb = 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D18E : mt = 9: mb = 8 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản