Đầu máy Diezel – 9

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
10
download

Đầu máy Diezel – 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát xủ lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diezel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel – 9

  1. B¶ng 2.15. M« h×nh tæng qu¸t xö lý sè liÖu thèng kª x¸c ® nh ®Æc tr−ng hao mßn mÆt l¨n v gê b¸nh xe ®Çu m¸y diezel TT hao mßn MÆt l¨n b¸nh xe (BX) Hao mßn Gê b¸nh xe (BX) Sè Trôc sè 1 Trôc sè ... Trôc sè m Tæng hîp Trôc sè 1 ..... Trôc sè m Tæng hîp liÖu BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P 1 X11T X11P X...1T X...1P Xm1T Xm1P X1...m1T X1...m1P X11T X11P X...1T X...1P Xm1T Xm1P X1...m1T X1...m1P 2 X12T X12P X...2T X...2P Xm2T Xm2P X1...m2T X1...m2P X12T X12P X...2T X...2P Xm2T Xm2P X1...m2T X1...m2P 3 X13T X13P X...3T X...3P Xm3T Xm3P X1...m3T X1...m3P X13T X13P X...3T X...3P Xm3T Xm3P X1...m3T X1...m3P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n X1nT X1nP X...nT X...nP XmnT XmnP X1...mnT X1...mnP X1nT X1nP X...nT X...nP XmnT XmnP X1...mnT X1...mnP H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt TËp ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n n bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè liÖu hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn BX 1T BX 1P BX...T BX...P BX mT BX mP tæng hîp tæng hîp BX 1T BX 1P BX...T BX...P BX mT BX mP tæng hîp tæng hîp BX T BX P BX T BX P (tËp m.n (tËp m.n (tËp m.n (tËp m.n sè liÖu) sè liÖu) sè liÖu) sè liÖu) H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n TËp bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng 2n b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè sè hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn liÖu tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp BX trôc sè 1 BX trôc sè ... BX trôc sè m c¸c BX §M BX trôc sè 1 BX trôc sè ... BX trôc sè m c¸c BX §M (tËp 2m.n sè liÖu) (tËp 2m.n sè liÖu) Trong ®ã: - Sè sè liÖu thèng kª vÒ hao mßn : i = 1,2,..., n - Sè trôc b¸nh xe cña ®Çu m¸y cÇn kh¶o s¸t : j = 1,2,... , m * §Çu m¸y D5H, D9E, D12E : m=4 * §Çu m¸y D13E : m=6 - C¸c ký hiÖu : BX T - B¸nh xe bªn tr¸i BX P - B¸nh xe bªn ph¶i 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản