Đầu máy Diezel P15

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Đầu máy Diezel P15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát xây dựng chương trình xử lý số liệu thống kê thời gian gián đoạn chạy tàu do hư hỏng của đầu máy gây ra trên đường vận hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel P15

  1. B¶ng 4.1. M« h×nh tæng qu¸t x©y dùng ch−¬ng tr×nh xö lý sè liÖu thèng kª thêi gian gi¸n ®o¹n ch¹y tÇu do h− háng cña ®Çu m¸y g©y ra trªn ®−êng vËn h nh (M« h×nh n y ®−îc sö dông tr−íc n¨m 2002 khi c¬ cÊu tæ chøc cña ng nh ®−êng s¾t ch−a thay ®æi) Liªn hîp XÝ nghiÖp Lo¹i Sè liÖu N¨m thø 1 (X1) …. N¨m thø k (Xk) TH (X1-Xk) ®Çu m¸y ®Çu m¸y thèng kª CV PH G§ CV PH G§ CV PH G§ CV PH G§ Liªn hîp 1 H Néi D4H 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - … - - - - - - - - - - - - n - - - - - - - - - - - - n TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH 2n TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp D12E D19E D16E … H L o D4H D5H D14H Vinh D4H D18E D13E Tæng hîp Theo lo¹i TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH Liªn hîp I ®Çu m¸y TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp Theo TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH Liªn hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp Liªn hîp 2 § N½ng D4H D11H D12E Liªn hîp 3 S i Gßn D9E D13E D19E Tæng hîp Theo lo¹i TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH to n ng nh ®Çu m¸y TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp Theo XÝ TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH nghiÖp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp To n ng nh TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp con TÖp con TH TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp TÖp tæng hîp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản