Đầu máy Diezel P3

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
6
download

Đầu máy Diezel P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát sử lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn xilanh động cơ đầu máy Diezel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel P3

  1. B¶ng 2.1. M« h×nh tæng qu¸t xö lý sè liÖu thèng kª x¸c ®Þnh ®Æc tr−ng hao mßn xilanh (hoÆc pit«ng, xÐcm¨ng) ®éng c¬ ®Çu m¸y diezel TT Hao mßn xilanh (XL) sè 1 Hao mßn xilanh (XL) sè 2 Hao mßn xilanh (XL) sè ... Hao mßn xilanh (XL) sè m Tæng hîp sè §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD liÖu VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 1 - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- 2 - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- 3 - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- . - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- . - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- . - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- n - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- TËp §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc §Æc tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng n mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn mßn TH mßn mßn mßn TH sè liÖu (TËp mn TH TH (TËp mn côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé côc bé sè liÖu) (TËp (TËp sè liÖu) mn sè mn sè liÖu) liÖu) TËp H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n 2n ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc ph©n bè v ®Æc bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè tr−ng b»ng sè hao mßn tæng hao mßn tæng sè liÖu hîp t¹i vïng §CT hîp t¹i vïng §CD hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i hao mßn t¹i cña tÊt c¶ c¸c XL cña tÊt c¶ c¸c XL vïng §CT vïng §CD vïng §CT vïng §CD vïng §CT vïng §CD vïng §CT vïng §CD trong ®éng c¬ trong ®éng c¬ XL sè 1 XL sè 1 XL sè 2 XL sè 2 XL sè ... XL sè ... XL sè m XL sè m (TËp 2mn sè liÖu) (TËp 2mn sè liÖu) TËp H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc H m mËt ®é ph©n bè v ®Æc tr−ng 4n tr−ng b»ng sè hao mßn tr−ng b»ng sè hao mßn tr−ng b»ng sè hao mßn tr−ng b»ng sè hao mßn hao mßn tæng hîp cña tÊt c¶ XL tæng hîp cña XL sè 1 tæng hîp cña XL sè 2 tæng hîp cña XL sè ... tæng hîp cña XL sè m trong ®éng c¬ sè liÖu (TËp tæng hîp 4mn sè liÖu) Trong ®ã: - Sè sè liÖu thèng kª vÒ hao mßn : i = 1, 2,..., n - Sè xi lanh cña ®éng c¬ cÇn kh¶o s¸t : j = 1,2,..., m * §éng c¬ ®Çu m¸y D9E : m = 12 * §éng c¬ ®Çu m¸y D12E : m= 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D13E : m= 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D18E : m= 8 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản