Đầu máy Diezel P9

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
4
download

Đầu máy Diezel P9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đầu máy diezel p9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel P9

  1. B¶ng 2.15. M« h×nh tæng qu¸t xö lý sè liÖu thèng kª x¸c ® nh ®Æc tr−ng hao mßn mÆt l¨n v gê b¸nh xe ®Çu m¸y diezel TT hao mßn MÆt l¨n b¸nh xe (BX) Hao mßn Gê b¸nh xe (BX) Sè Trôc sè 1 Trôc sè ... Trôc sè m Tæng hîp Trôc sè 1 ..... Trôc sè m Tæng hîp liÖu BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P 1 X11T X11P X...1T X...1P Xm1T Xm1P X1...m1T X1...m1P X11T X11P X...1T X...1P Xm1T Xm1P X1...m1T X1...m1P 2 X12T X12P X...2T X...2P Xm2T Xm2P X1...m2T X1...m2P X12T X12P X...2T X...2P Xm2T Xm2P X1...m2T X1...m2P 3 X13T X13P X...3T X...3P Xm3T Xm3P X1...m3T X1...m3P X13T X13P X...3T X...3P Xm3T Xm3P X1...m3T X1...m3P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n X1nT X1nP X...nT X...nP XmnT XmnP X1...mnT X1...mnP X1nT X1nP X...nT X...nP XmnT XmnP X1...mnT X1...mnP TËp H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt H m mËt ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n ®é ph©n n bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc bè v ®Æc sè tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng tr−ng b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè liÖu hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn BX 1T BX 1P BX...T BX...P BX mT BX mP tæng hîp tæng hîp BX 1T BX 1P BX...T BX...P BX mT BX mP tæng hîp tæng hîp BX T BX P BX T BX P (tËp m.n (tËp m.n (tËp m.n (tËp m.n sè liÖu) sè liÖu) sè liÖu) sè liÖu) TËp H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n H m mËt ®é ph©n 2n bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng bè v ®Æc tr−ng b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè b»ng sè sè hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn hao mßn liÖu tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp tæng hîp BX trôc sè 1 BX trôc sè ... BX trôc sè m c¸c BX §M BX trôc sè 1 BX trôc sè ... BX trôc sè m c¸c BX §M (tËp 2m.n sè liÖu) (tËp 2m.n sè liÖu) Trong ®ã: - Sè sè liÖu thèng kª vÒ hao mßn : i = 1,2,..., n - Sè trôc b¸nh xe cña ®Çu m¸y cÇn kh¶o s¸t : j = 1,2,... , m * §Çu m¸y D5H, D9E, D12E : m=4 * §Çu m¸y D13E : m=6 - C¸c ký hiÖu : BX T - B¸nh xe bªn tr¸i BX P - B¸nh xe bªn ph¶i 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản