intTypePromotion=3

Đầu tư dự án

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
281
lượt xem
149
download

Đầu tư dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tư được hiểu theo nghĩa chung nhất là sự hy sinh các nguồn hiện tại để tiến hành một số hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả trong tương lai. Theo quan hệ của các chủ đầu tư, các hoạt động đầu tư được chia làm hai loại: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu tư dự án

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đầu tư dự án
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng 1 Dù ¸n vµ chu tr×nh dù ¸n Bµi 1: Dù ¸n ®Çu t­ 1. §Çu t­ vµ sù cÇn thiÕt ®Çu t­ theo dù ¸n 1.1. §Çu t­ * KN: §Çu t­ ®­îc hiÓu theo nghÜa chung nhÊt lµ sù hy sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ c¸c kÕt qu¶ lín h¬n trong t­¬ng lai.  Liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè trong t­¬ng lai nªn bÊt kú c«ng cuéc ®Çu t­ nµo còng mang yÕu tè rñi ro vµ bÊt tr¾c.  C¸c nguån l­c hy sinh: tiÒn, søc lao ®éng, trÝ tuÖ, tµi nguyªn, thêi gian .  C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: c¸c gi¸ trÞ kinh tÕ míi t¨ng lªn; mét sù c¶i thiÖn vÒ ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña mét nhãm ng­êi hay cña toµn x· héi; mét sù c¶i thiÖn vÒ m«i tr­êng sinh th¸i . * Ph©n lo¹i ho¹t ®éng ®Çu t­: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ mµ ng­êi ta cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau. ë ®©y xin giíi thiÖu mét c¸ch ph©n lo¹i theo quan hÖ qu¶n lý cña chñ ®Çu t­. Theo quan hÖ cña chñ ®Çu t­, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc chia lµm 2 lo¹i:  §Çu t­ gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ trong ®ã ng­êi bá vèn kh«ng trùc tiÕp tham gia qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­.  §Çu t­ trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ trong ®ã ng­êi bá vèn trùc tiÕp tham gia qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­. §Çu t­ trùc tiÕp l¹i ®­îc chia lµm 2 lo¹i: ®Çu t­ dÞch chuyÓn: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ trong ®ã ng­êi cã tiÕn mua l¹i mét sè cæ phÇn ®ñ lín ®Ó cã quyÒn chi phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §Çu t­ dÞch chuyÓn kh«ng lµm t¨ng lªn tµi s¶n cña x· héi mµ chØ lµm thay ®æi ®èi t­îng së h÷u tµi s¶n cña doanh nghiÖp mµ th«i. §Çu t­ ph¸t triÓn: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ ®Ó më réng, c¶i t¹o hoÆc t¹o míi nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc mét sù t¨ng tr­ëng míi trong t­¬ng lai. 1.2 Sù cÇn thiÕt ®Çu t­ theo dù ¸n Khi ®êi sèng kinh tÕ x· héi cµng ph¸t triÓn th× c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cµng cã vai trß quan träng. Cã thÓ nãi , kh«ng mét c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nµo t¸ch rêi khái c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cã quy m« ngµy cµng lín, tÝnh chÊt ngµy cµng phøc t¹p nªn tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c c«ng cuéc ®Çu t­ ng­êi ta ph¶i cã nh÷ng sù trï bÞ tr­íc, tÝnh to¸n tr­íc ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng cuéc ®Çu t­ ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt, tr¸nh ®­îc nh÷ng bÊt lîi cã thÓ x¶y ra. Qu¸ tr×nh ®ã chÝnh lµ qu¸ trÝnh lËp dù ¸n ®Çu t­. 2 Dù ¸n ®Çu t­ 2.1 KN: §øng trªn c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau ng­êi ta ®­a ra c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ dù ¸n ®Çu t­ . Chung quy l¹i cã mét sè quan ®iÓm sau:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - XÐt vÒ h×nh thøc: DA§T lµ mét tËp hå s¬ tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng cña mét c«ng cuéc ®Çu t­ theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh trong t­¬ng lai. - XÐt vÒ néi dung: DA§T lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan víi nhau, ®­îc kÕ ho¹ch ho¸ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t­¬ng lai. - NghÞ ®Þnh 52/CP ban hµnh ngµy8/7/1999 vÒ quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ®Þnh nghÜa vÒ dù ¸n nh­ sau: DA§T lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ sè l­îng hoÆc duy tr×, c¶i tiÕn, n¨ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. * §Æc tr­ng cña dù ¸n Tõ c¸c kh¸i niÖm trªn ®©y cho phÐp ta thÊy ®­îc ®Æc tr­ng cña mét dù ¸n: - Dù ¸n cã tÝnh duy nhÊt: Mçi dù ¸n ®Òu lµ ®éc lËp víi nhau vµ mang tÝnh ®¬n nhÊt, tøc lµ c¸c dù ¸n kh«ng mang tÝnh lÆp l¹i vµ lµ s¶n phÈm duy nhÊt. - Dù ¸n kh«ng ph¶i lµ mét ý ®Þnh hay ph¸c th¶o mµ cã tÝnh cô thÓ víi nh÷ng môc tiªu x¸c ®Þnh, râ rµng nh»m ®¸p øng mét nhu cÇu riªng biÖt. - DA tån t¹i theo mét chu kú sèng víi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cô thÓ. - V× liªn quan ®Õn c¸c thùc thÓ trong t­¬ng lai nªn bÊt kú dù ¸n nµo còng chøa ®ùng c¸c yÕu tè rñi ro vµ bÊt tr¾c. 2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ lµ viÖc s¾p xÕp c¸c dù ¸n kh¸c nhau vµo c¸c nhãm kh¸c nhau ®Ó viÖc qu¶n lý c¸c dù ¸n ®­îc dÔ dµng vµ khoa häc. C¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau ng­êi ta ph©n c¸c dù ¸n thµnh c¸c lo¹i sau: 1. C¨n cø vµo ng­êi khëi x­íng  DA c¸ nh©n  DA tËp thÓ 2. C¨n cø vµo ph©n ngµnh KTXH:  DA s¶n xuÊt  DA th­¬ng m¹i  DA x©y dùng 3. C¨n cø vµo ®Þa chØ kh¸ch hµng:  DA SX trong n­íc  DA xuÊt khÈu 4. C¨n cø vµo thêi gian tiÕn hµnh:  DA ng¾n h¹n  DA trung h¹n  DA dµi h¹n 5. C¨n cø vµo quy m«  Dù ¸n nhãm A:  Bao gåm c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi b¶o vÖ an ninh quèc phßng vµ c¸c dù ¸n cã tÝnh chÊt b¶o mËt quèc gia. C¸c dù ¸n nµy kh«ng tÝnh ®Õn møc vèn ®Çu t­
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  C¸c dù ¸n s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt ch¸y næ (kh«ng phô thuéc vµo møc vèn ®Çu t­), c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp quan träng nh­ c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c , chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mua, ®ãng tµu, l¾p gi¸p « t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÕn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®­êng s¾t, ®­êng bé cã møc vèn ®Çu t­ trªn 400 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n thuû lîi, giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc, h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, hãa d­îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, x©y dùng nhµ ë cã vèn ®Çu t­ trªn 200 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu ®« thÞ míi, c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp nhÑ nh­: sx ®å sµnh sø, thuû tinh, in, v­ên quèc gia, khu b¶o tån, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n cã vèn ®Çu t­ trªn 100 tØ ®ång VN  C¸c dù ¸n y tÕ gi¸o dôc, v¨n ho¸, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa hoc .cã vèn ®Çu t­ trªn 75 tØ ®ång VN  Dù ¸n nhãm B:  C¸c dù ¸n c«ng nghiÖp quan träng nh­ c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c , chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mua, ®ãng tµu, l¾p gi¸p « t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÕn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®­êng s¾t, ®­êng bé cã møc vèn ®Çu t­ tõ 30- 400 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n thuû lîi, giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc, h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, hãa d­îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, x©y dùng nhµ ë cã vèn ®Çu t­ tõ 20- 200 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu ®« thÞ míi, c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp nhÑ nh­: sx ®å sµnh sø, thuû tinh, in, v­ên quèc gia, khu b¶o tån, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n cã vèn ®Çu t­ tõ 15- 100 tØ ®ång VN  C¸c dù ¸n y tÕ gi¸o dôc, v¨n ho¸, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa hoc .cã vèn ®Çu t­ tõ 7-75 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n nhãm C:  C¸c dù ¸n c«ng nghiÖp quan träng nh­ c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c , chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mua, ®ãng tµu, l¾p gi¸p « t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÕn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®­êng s¾t, ®­êng bé cã møc vèn ®Çu t­ d­íi 30 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n thuû lîi, giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc, h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, hãa d­îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, x©y dùng nhµ ë cã vèn ®Çu t­ d­íi 20 tØ ®ång VN.  C¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu ®« thÞ míi, c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp nhÑ nh­: sx ®å sµnh sø, thuû tinh, in, v­ên quèc gia, khu b¶o tån, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n cã vèn ®Çu t­ d­íi 15 tØ ®ång VN
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  C¸c dù ¸n y tÕ gi¸o dôc, v¨n ho¸, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa hoc .cã vèn ®Çu t­ d­íi 7 tØ ®ång VN. Bµi 2: Chu tr×nh dù ¸n 1 Chu tr×nh dù ¸n Chu tr×nh dù ¸n lµ tËp hîp c¸c b­íc c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh tõ khi b¾t ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc mét dù ¸n ®Çu t­, gåm 5 b­íc c«ng viÖc chÝnh nh­ sau S¬ ®å chu tr×nh dù ¸n X¸c ®Þnh dù ¸n X©y dùng dù ¸n ThÈm ®Þnh dù ¸n Thùc thi dù ¸n NghiÖm thu – tæng kÕt dù ¸n  X¸c ®Þnh dù ¸n Lµ giai ®o¹n nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó ®­a ra nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ ®Ó tõ ®ã ®Þnh h­íng ®­îc c¬ héi ®Çu t­ hay ®­a ra ®­îc nh÷ng ý t­ëng ®Çu t­ ban ®Çu. NhiÖm vô chÝnh trong giai ®o¹n nµy lµ tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c c¬ héi ®Çu t­.  X©y dùng dù ¸n (lËp dù ¸n ): Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc lÜnh vùc vµ lùa chän ®­îc c¬ héi ®Çu t­ cã triÓn väng, chñ ®Çu t­ ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ viÕt dù ¸n. X©y dùng dù ¸n lµ giai ®o¹n nghiªn cøu chi tiÕt ý ®å ®Çu t­ trªn c¸c ph­¬ng diÖn kü thuËt, tµi chÝnh, x· héi, tæ chøc vµ qu¶n lý .§Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng nghiªn cøu trªn, ng­êi x©y dùng dù ¸n ph¶i tiÕn hµnh thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng, m«i tr­êng, nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo, thÞ tr­êng tiªu thô vµ c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cã liªn quan.KÕt qu¶ cuèi cïng cña giai ®o¹n
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nµy lµ b¶n v¨n kiÖn dù ¸n (B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n hay luËn chøng kinh tÕ kü thuËt). B¶n luËn chøng kinh tÕ kü thuËt lµ c¨n cø quan träng ®Ó c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ cÊp phÐp ®Çu t­; lµ c¨n cø ®Ó nhµ ®Çu t­ vay vèn, kªu gäi vèn, huy ®éng vèn vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ liªn quan. Víi c¸c dù ¸n quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p tr­íc khi tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¶ thi, ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi.  ThÈm ®Þnh dù ¸n §©y lµ giai ®o¹n dù ¸n ®­îc c¸c c¬ quan h÷u quan xem xÐt tÝnh kh¶ thi vÒ c¸c mÆt nh­ tÝnh ph¸p lý, hiÖu qu¶ tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña dù ¸n. ThÈm ®Þnh dù ¸n nh»m x¸c minh l¹i toµn bé nh÷ng tÝnh to¸n vµ kÕt luËn mµ dù ¸n ®­a ra vµ trªn c¬ së ®ã c¬ quan thÈm ®Þnh sÏ ®­a ra quyÕt ®Þnh cho phÐp hay yªu cÇu söa ®æi, ®iÒu chØnh hoÆc x©y dùng l¹i dù ¸n.  Thùc thi vµ gi¸m s¸t dù ¸n Lµ qu¸ tr×nh dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµ b¾t®Çu bá vèn thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng, s¶n xuÊt, kinh doanh. ViÖc gi¸m s¸t trong giai ®o¹n nµy chñ yÕu lµ gi¸m s¸t vÒ thêi gian thùc hiÖn, chi phÝ, viÖc thùc hiÖn môc tiªu dù ¸n. Qu¸ tr×nh theo dâi, gi¸m s¸t nµy cµng kü l­ìng cµng ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qña cña dù ¸n.  NghiÖm thu tæng kÕt dù ¸n §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña chu tr×nh dù ¸n ®­îc tiÕn hµnh sau khi dù ¸n ®· kÕt thóc. Môc ®Ých cña c«ng viÖc nµy lµ nh»m ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng vµ thÊt b¹i cña dù ¸n ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ ®iÒu phèi dù ¸n. 2 Qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n 2.1 Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ Lµ giai ®o¹n nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ cã triÓn väng ®Çu t­. ViÖc nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ ®­îc tiÕn hµnh trªn hai cÊp ®é: + C¬ héi ®Çu t­ chung: Lµ c¸c c¬ héi ®Çu t­ ®­îc xem xÐt ë cÊp ®é vïng, ngµnh, c¶ n­íc. + C¬ héi ®Çu t­ cô thÓ: lµ c¬ héi ®­îc xem xÐt ë cÊp ®é tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C¬ héi ®Çu t­ ®­îc ph¸t hiÖn trong giai ®o¹n nµy lµ nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ cô thÓ. 2.1.1 C¸c c¨n cø ®Ó ph¸t hiÖn c¬ héi ®Çu t­: a. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc, cña vïng, lÜng vùc hoÆc chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh, c¬ së. b. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, vïng, ®Þa ph­¬ng. c. HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô trong vµ ngoµi n­íc còng nh­ cña ®Þa ph­¬ng. d. TiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng vµ nh÷ng lîi thÕ kh¸c cña vïng 2.1.2 Môc ®Ých cña nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ - Cung cÊp cho c¸c nhµ viÕt dù ¸n nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n nhÊt , tæng thÓ nhÊt vÒ nhu cÇu còng nh­ kh¶ n¨ng cña viÖc ®Çu t­. - Cung cÊp cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña vïng, ngµnh lµm c¬ së ®Ó lªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cô thÓ cña tõng ngµnh, vïng.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t­ nh÷ng th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng vµ c¬ héi ®Çu t­ trong ngµnh, vïng. Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ chung ®­îc tiÕn hµnh bëi c¸c cÊp qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc nh­ Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­, c¸c së kÕ hoach ®Çu t­ c¸c tØnh, thµnh phè ). C¬ héi ®Çu t­ cô thÓ ®­îc tiÕn hµnh bëi c¸c nhµ ®Çu t­ vµ ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch riªng biÖt, ®éc lËp riªng cho tõng dù ¸n. 2.2 Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi Lµ b­íc nghiªn cøu tiÕp theo cña nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­. Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi chØ b¾t buéc víi c¸c dù ¸n nhãm A, dù ¸n sö dông vèn ODA. Néi dung nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi gièng nh­ trong nghiªn cøu kh¶ thi nh­ng ë møc ®é ®¬n gi¶n h¬n. 2.3 Nghiªn cøu kh¶ thi Nghiªn cøu kh¶ thi lµ qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ cña nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ vµ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. ë giai ®o¹n nµy, toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n ®­îc tÝnh to¸n vµ tr×nh bµy mét c¸ch hÖ thèng vµ chÝnh x¸c, bao gåm c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p, mua s¾m vµ quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña dù ¸n. Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi hay luËn chøng kinh tÕ kü thuËt lµ c¬ së ®Ó tr×nh duyÖt dù ¸n.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh Ch­¬ng 2 X©y dùng dù ¸n Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸c c¬ héi ®Çu t­ cã nhiÒu triÓn väng, tr­íc khi dù ¸n ®i vµo thùc hiÖn, ng­êi ®Çu t­ ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi hoÆc nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n. Nghiªn cøu kh¶ thi vµ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi cã néi dung t­¬ng tù nhau nh­ng møc ®é nghiªn cøu s©u h¬n. Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi chØ b¾t buéc víi c¸c dù ¸n nhãm A, dù ¸n sö dông vèn ODA. Bµi 1: nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n 1 B¶n chÊt vµ môc ®Ých cña nghiªn cøu kh¶ thi Nghiªn cøu kh¶ thi lµ b­íc nghiªn cøu cuèi cïng tr­íc khi ®­a dù ¸n vµo thùc hiÖn. Nghiªn cøu kh¶ thi tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. KÕt qu¶ cña giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi lµ b¶n luËn chøng kinh tÕ kü thuËt . 1.1 Môc ®Ých cña nghiªn cøu kh¶ thi - Lµ c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Çu t­ còng nh­ viÖc lªn kÕ ho¹ch ®Çu t­ ë cÊp cao h¬n. - Lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­. - Lµ c¨n cø ®Ó nhµ ®Çu t­ kªu gäi vèn, vay vèn vµ t×m kiÕm sù tµi trî cho dù ¸n. - Lµ cë së ®Ó nhµ ®Çu t­ xin phÐp nhËp khÈu vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ. - Lµ c¨n cø ®Ó xem xÐt xÐt duyÖt h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­ hay nh÷ng chÝnh s¸ch liªn quan kh¸c. - Lµ c¨n cø ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­, ®¸nh gi¸ vµ cã nh÷ng hiÖu chØnh cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ khai th¸c c«ng tr×nh. - Lµ c¨n cø ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tranh chÊp ph¸p sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ vËn hµnh dù ¸n ( nh­ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng, c¸c vÊn ®Ò xö lý « nhiÔm m«i tr­êng ) - Lµ c¬ së ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt c¸c hîp ®ång cã liªn quan, ký kÕt hîp ®ång liªn doanh hay so¹n th¶o ®iÒu lÖ xÝ nghiÖp liªn doanh . 2. Néi dung cña dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi m« t¶ mét c¸ch chi tiÕt c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ vi m«, vÜ m« cña dù ¸n. Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi lµ c¬ së ®Ó xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ mÆt kinh tÕ còng nh­ x· héi, do ®ã dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi cã yªu cÇu vÒ néi dung vµ tr×nh tù chÆt chÏ, bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. C¨n cø lËp b¸o c¸o kh¶ thi (LËp dù ¸n ) + C¸c c¨n cø ph¸p lý: Lµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn viÖc cho phÐp dù ¸n tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¶ thi: bao gåm c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc liªn quan, c¸c tho¶ thuËn, c¸c b¶n ghi nhí . NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh + C¸c c¨n cø thùc tÕ:  Bèi c¶nh h×nh thµnh dù ¸n ®Çu t­ vµ sù cÇn thiÕt ®Çu t­ cho dù ¸n.  §iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa lý liªn quan ®Õn viÖc lùa chän, thùc hiÖn vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n sau nµy.  §iÒu kiÖn vÒ d©n sinh, kinh tÕ, x· héi cã liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp lao ®éng vµ tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n.  T×nh h×nh an ninh, chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, c¸c chÝnh s¸ch vµ luËt lÖ cã liªn quan.  §Æc ®iÓm vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n phÈm cña dù ¸n trong ngµnh vµ vïng. 2. S¶n phÈm dù ¸n + Giíi thiÖu s¶n phÈm mµ dù ¸n sÏ s¶n xuÊt: §Æc ®iÓm chñ yÕu cña s¶n phÈm chÝnh, phô; c¸c tÝnh n¨ng, c«ng dông, quy c¸ch, tiªu chuÈn chÊt l­îng, h×nh thøc, bao b× cña s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cña dù ¸n. + VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong nhãm danh môc ­u tiªn s¶n xuÊt cña nhµ n­íc. 3. Nghiªn cøu thÞ tr­êng + C¸c c¨n cø vÒ thÞ tr­êng:  Nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña s¶n phÈm dù ¸n trªn c¸c ®Þa bµn mµ dù ¸n dù ®Þnh x©m nhËp.  C¸c nguån vµ c¸c kªnh ®¸p øng nhu cÇu vµ møc ®é ®¸p øng nh­: Ph­¬ng ¸n x©y dùng c¸c ®¹i lý, m¹ng l­íi c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc c¸c luång cung øng kh¸c .  Dù b¸o møc ®é c¹nh tranh cña s¶n phÈm, c¸c ®èi thñ chñ yÕu trong c¹nh tranh, x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè chÝnh trong c¹nh tranh víi s¶n phÈm cña dù ¸n. + X¸c ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ b¸n ra hµng n¨m: dù kiÕn ®­îc møc ®é th©m nhËp cña s¶n phÈm dù ¸n trong suèt thêi gian tån t¹i trong tõng thÞ tr­êng. + C¸c gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng:  chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm, dÞch vô: H×nh thøc tiªu thô, dÞch vô sau b¸n hµng, qu¶ng c¸o vµ c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh¸c  ChiÕn l­îc vÒ gi¸ c¶ vµ lîi nhuËn  HÖ thèng ph©n phèi vµ m¹ng l­íi tiªu thô  BiÖn ph¸p thiÕt lËp vµ më réng thÞ tr­êng dù kiÕn. 4. Ph­¬ng thøc cung cÊp c¸c ®Çu vµo cho dù ¸n + Nguån vµ ph­¬ng thøc cung cÊp c¸c ®Çu vµo cho dù ¸n. Ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi, h¹n chÕ trong viÖc ®¶m b¶o c¸c ®Çu vµo cho dù ¸n. + Ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o nguån ®Çu vµo cho dù ¸n vµ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n. 5. Qui m« vµ ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt + X¸c ®Þnh c«ng suÊt s¶n xuÊt hµng n¨m cña ®êi dù ¸n NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh + Ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña dù ¸n: quy m« kinh tÕ cña c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu. 6. C«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ + M« t¶ c«ng nghÖ ®­îc lùa chän, bao gåm c¸c ®Æc tr­ng kinh tÕ kü thuËt c¬ b¶n cña c«ng nghÖ. + §¸nh gi¸ møc ®é hiÖn ®¹i, tÝnh thÝch hîp vµ c¸c ­u nh­îc ®iÓm cña c«ng nghÖ + sù cÇn thiÕt chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ vÊn ®Ò ®µo t¹o c«ng nh©n. + T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng vµ c¸c gi¶i ph¸p xö lý + Nguån cung cÊp c«ng nghÖ, ph­¬ng thøc cung cÊp thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. + Danh môc thiÕt bÞ vµ gi¸ trang thiÕt bÞ + Yªu cÇu vÒ b¶o d­ìng, söa ch÷a vµ ph­¬ng thøc cung cÊp phô tïng thay thÕ 7. §Þa ®iÓm vµ ®Êt ®ai + C¸c c¨n cø ph¸p lý cña viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm: TÝnh phï hîp cña ®Þa ®iÓm dù ¸n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña vïng, ®Þa ph­¬ng + M« t¶ ®Þa ®iÓm dù ¸n: ®Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Þa lý, ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng, ®iÒu kiÖn d©n c­, kinh tÕ x· héi trong khu vùc. + Sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh (nÕu cÇn) + Ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng (nÕu cÇn) 8. Qui m« x©y dùng vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh + S¬ ®å tæng mÆt b»ng x©y dùng vµ s¬ ®å bè trÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cho dù ¸n. + Ph­¬ng thøc, tiÕn ®é thùc hiÖn thiÕt kÕ, x©y l¾p m¸y mãc thiÕt bÞ 9. Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh + Tæ chøc c¸c bé phËn cña dù ¸n: Bé m¸y qu¶n lý vµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt; hÖ thèng cung øng, tiªu thô 10. Nh©n lùc + Nhu cÇu nh©n lùc cho tõng thêi kú cña dù ¸n. + Dù trï kinh phÝ nh©n c«ng + Nguån cung cÊp nh©n lùc vµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n (NÕu cÇn) 11. X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn vµ ph­¬ng thøc huy ®éng + X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn trong tõng giai ®o¹n cña ®êi dù ¸n + Ph­¬ng thøc huy ®éng vµ tr¶ nî. 12. Ph©n tÝch tµi chÝnh Doanh thu cña dù ¸n Nguån thu N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 1.Doanh thu tõ s¶n phÈm chÝnh 2. Doanh thu tõ s¶n phÈm phô 3. Doanh thu tõ phÕ liÖu NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh 4. DÞch vô cung cÊp cho bªn ngoµi Tæng doanh thu C¸c chi phÝ cña dù ¸n C¸c chi phÝ N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 1. Chi phÝ mua m¸y mãc thiÕt bÞ 2. Nguyªn vËt liÖu chÝnh 3. Nguyªn vËt liÖu phô 4. Nhiªn liÖu, n¨ng l­îng, n­íc 5. TiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm 6. Chi phÝ söa ch÷a b¶o d­ìng m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng 7. Chi phÝ thuª mÆt b»ng s¶n xuÊt 8. chi phÝ x©y dùng nhµ x­ëng. 9. Chi phÝ tµi chÝnh 10. C¸c chi phÝ kh¸c Tæng chi phÝ KÕt qu¶ kinh doanh C¸c kho¶n môc N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 1.Doanh thu thuÇn 2. Tæng chi phÝ 3.Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 4. ThuÕ lîi tøc 5. Lîi nhuËn sau thuÕ. C¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n:  Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn NPV  ChØ tiªu thu nhËp/ chi phÝ: B/C  Tû suÊt thu håi vèn néi bé IRR  C«ng suÊt hoµ vèn vµ doanh thu hoµ vèn cña dù ¸n  Thêi gian thu håi vèn cña dù ¸n  Vßng quay vèn l­u ®éng  Chi tiªu lîi nhuËn thuÇn/ vèn ®Çu t­: W/I NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh 13. Ph©n tÝch kinh tÕ x· héi + Møc gia t¨ng vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm + Møc ®é ®ãng gãp cho ng©n s¸ch (bao gåm c¶ ngoµi tÖ, tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ) + §ãng gãp vµo viÖc n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng vµ d©n trÝ trong vïng 14. C¸c kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Bµi 2:Kü thuËt ph©n tÝch dù ¸n Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n (lËp dù ¸n), mét viÖc v« cïng quan träng lµ ph¶i tÝnh to¸n vµ ®­a ra nh÷ng kÕt luËn vÒ tÝnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n lµ c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn tiÒn tÖ. Do c¸c qu¸ tr×nh ®Çu t­ th­êng kÐo dµi trong nhiÒu n¨m nªn viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh liªn quan nhiÒu ®Õn yÕu tè thêi gian. Do vËy, tr­íc khi tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh dù ¸n, ta ®i lµm râ mèi liªn hÖ gi÷a sù thay ®æi gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn víi yÕu tè thêi gian 1 Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn Gi¸ trÞ cña tiÒn biÓu hiÖn ë l­îng cña c¶i vËt chÊt cã thÓ mua ®­îc ë nh÷ng kho¶ng thêi gian kh¸c nhau. VD: Víi 30.000®ång víi thêi ®iÓm gi¸ n¨m 1995 cã thÓ mua ®­îc 2kg thÞt lîn, nh­ng víi thêi gi¸ n¨m 2005, 30000® chØ mua ®­îc1kg . Nh­ vËy, gi¸ trÞ cña 30.000 ë 2 thêi ®iÓm kh¸c nhau lµ kh«ng b»ng nhau. TiÒn cã gi¸ trÞ theo thêi gian ®­îc gi¶i thÝch bëi c¸c lý do sau:  Do ¶nh h­ëng cña l¹m ph¸t:  Do viÖc sö dông ®ång tiÒn vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau: VD: mét ng­êi cã 100 triÖu ®ång. NÕu gñi vµo ng©n hµng víi l·i suÊt 1.2% th¸ng th× sau 1 n¨m tæng sè tiÒn mµ ng­êi ®ã cã ®­îc lµ: 115.39triÖu ®ång. Gi¶ sö ng­êi ®ã kh«ng göi ng©n hµng mµ ®i kinh doanh vµ cã ®­îc suÊt sinh lêi lµ 20% th× sau 1 n¨m, ng­êi ®ã thu ®­îc sè tiÒn c¶ gèc vµ l·i lµ 120 triÖu ®ång. Nh­ vËy, ®ång tiÒn sö dông vµo viÖc kinh doanh sÏ cã gi¸ trÞ lín h¬n ®ång tiÒn göi vµo ng©n hµng.  Do ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn: VËy ta thÊy râ rµng r»ng gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn thay ®æi theo thêi gian vµ ng­êi ta nãi tiÒn cã gi¸ trÞ vÒ mÆt thêi gian. Do tiÒn cã gi¸ trÞ vÒ mÆt thêi gian, nªn trong tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n, ta ph¶i tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh vÒ cïng mÆt b»ng thêi gian. ViÖc tÝnh chuyÓn vÒ cïng mÆt b»ng thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së l·i suÊt tiÒn vay cña ng©n hµng. Cã hai ph­¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn nh­ sau: 1.1 TÝnh c¸c kho¶n ph¸t sinh vÒ thêi ®iÓm t­¬ng lai: C«ng thøc: NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh FV1 = PV + PV.r = PV (1+r) FV2 = FV1+FV1.r = PV(1+r) + PV(1+r).r = PV(1+r)2 FVn= PV(1+r)n (1) Trong c«ng thøc trªn: FVn: Tæng kho¶n tiÒn ph¸t sinh tÝnh vÒ n¨m thø n PV: Kho¶n tiÒn ph¸t sinh ë thêi ®iÓm i nµo ®ã n: sè k× h¹n tÝnh chuyÓn r: l·i suÊt theo kú cña ng©n hµng (1+r)n: HÖ sè tÝnh kÐp VD1: Mét dù ¸n ®Çu t­ cã tiÕn ®é ®Çu t­ nh­ sau N¨m Vèn ®Çu t­ 1 10 2 12 3 15 4 20 5 40 Hái ®Õn cuèi n¨m thø 5, tæng vèn vay cña dù ¸n lµ bao nhiªu, biÕt l·i suÊt vay ng©n hµng æn ®Þnh lµ 10% n¨m vµ c¸c kho¶n vay b¾t ®Çu tõ ®Çu mçi n¨m. Ta cã: ∑FV = FV1+FV2+FV3+FV4+FV5 = 10(1+0.1)5+12(1+0.1)4+ 15(1+0.1)3+ 20(1+0.1)2+ 40(1+0.1)1= 121.84 triÖu 1.2 TÝnh c¸c kho¶n ph¸t sinh vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i C«ng thøc: tõ c«ng thø (1) ta cã thÓ dÔ dµng suy ra FV PV  (2) n (1  r ) Trong c«ng thøc (2) (1+r)n ®­îc gäi lµ hÖ sè chiÕt khÊu. VD2: Mét ng­êi mong muèn 5 n¨m n÷a cã mét kho¶n tiÒn lµ 200 triÖu ®ång, hái ngay tõ b©y giê ng­êi ®ã ph¶i ®Çu t­ bao nhiªu biÕt r»ng lîi nhuËn kinh doanh b×nh qu©n hµng n¨m lµ 10% Ta cã: FV = 200(t) gi¶i: FV 200 PV    124.18 n=5 (1  r ) n (1  0 .1 ) 5 r = 0.1 Hái PV = ? 1.3 TÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh ®Òu hµng n¨m vÒ cïng thêi ®iÓm TÝnh chuyÓn vÒ thêi t­¬ng lai: Gi¶ sö c¸c kho¶n ph¸t sinh trong c¸c n¨m cña thêi kú ph©n tÝch lµ mét sè kh«ng ®æi A. TÝnh tæng c¸c kho¶n ph¸t sinh nµy vµo thêi ®iÓm dù ¸n kÕt thóc. Gi¶ sö r»ng c¸c kho¶n ph¸t sinh nµy ph¸t sinh vµo cuèi mçi n¨m vµ n¨m ®Çu tiªn lµ n¨m 0. NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh 0 1 2 3 4 5 nn A Khi ®ã, tæng c¸c kho¶ng ph¸t sinh ®Òu hµng n¨m A tÝnh vÒ thêi ®iÓm n¨m thø n lµ: 1  r n  1 (3) FV = A r Trong ®ã: PV: tæng c¸c kho¶ng ph¸t sinh A tÝnh vÒ n¨m thø n A: Kho¶n ph¸t sinh ®Òu hµng n¨m r: l·i suÊt tÝnh chuyÓn n: Sè n¨m tÝnh chuyÓn TÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh ®Òu vÒ thêi kú hiÖn t¹i. 1  r n  1 Tõ c«ng thøc (3), suy ra PV= A 1  r n r 1.4 TÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh n¨m sau h¬n kÐm n¨m tr­íc mét sè kh«ng ®æi TÝnh chuyÓn vÒ thêi kú t­¬ng lai 01 2 3 n-1 n Pv G G G G 1  r n  1  G  1  r n  1  n (4) Fv= Pv   r r r  Trong ®ã: Fv: Tæng c¸c kho¶ng ph¸t sinh hµng n¨m tÝnh vÒ thêi ®iÓm n¨m thø n Pv: Kho¶n ph¸t sinh n¨m thø 1 G: kho¶ng t¨ng ®Òu hµng n¨m r: l·i suÊt chiÕt khÊu NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh n: Sè n¨m tÝnh chuyÓn TÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh n¨m sau h¬n kÐm n¨m tr­íc mét sè kh«ng ®æi vÒ thêi kú hiÖn t¹i. 1  r n  1  G  1  r n  1  n  Tõ c«ng thøc (4), suy ra: Pv= Pv n  n r 1  r  r 1  r   r  1.5 tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh kú sau h¬n kÐm kú tr­íc mét tû lÖ kh«ng ®æi vÒ cïng thêi ®iÓm TÝnh chuyÓn vÒ thêi kú hiÖn t¹i: 01 23 n-1 n Pv1 pv2= pv1(1+j) pv1 pv 2 pv3 pv n  PV  1  r   1  r    .....  2 3 1  r n 1  r  2 n 1 pv 1  j  pv1 1  j  pv 1  j  pv1 1  ..... 1   1  r  1  r  2 2 1  r n 1  r  pv1  1  j 1  j 2 1  j n1  (5)  1   .....  1  r   1  r 1  r 2  1  r n 1   Trong c«ng thøc (5), pv1  pv  1  r .n Víi r =j, th× c«ng thøc (5) trë thµnh: 1  j n  1  r n (6) pv1  pv  Víi r =j , th× c«ng thøc (5) trë thµnh: . n 1  r  jr Tõ c«ng thøc (6), ta cã thÓ tÝnh cã c«ng thøc tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n ph¸t sinh kú sau h¬n kÐm kú tr­íc mét tû lÖ kh«ng ®æi vÒ thêi ®iÓm t­¬ng lai: 1  j n  1  r n  FV   pv1  r  n  pv1 jr VD3: mét nhµ m¸y cã ph­¬ng ¸n ®Çu t­ nh­ sau: -Tæng møc ®Çu t­ ban ®Çu lµ : 30 tû ®ång - Chi phÝ ®Çu t­ hµng n¨m lµ : 1.5 tû ®ång - Hµng n¨m t¨ng s¶n l­îng 15% NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh Hái: - Sau 10 n¨m, tæng chi phÝ cña dù ¸n lµ bao nhiªu, biÕt l·i suÊt vay ng©n hµng lµ 10% n¨m. - Chi phÝ b×nh qu©n n¨m trong ®êi ho¹t ®éng cña dù ¸n lµ bao nhiªu? VD4 : Mét ng­êi cã dù kiÕn sè tiÒn cÇn tiÕt kiÖm trong 5 n¨m lµ 200 triÖu ®ång. Hái: - NÕu göi ®Òu hµng th¸ng th× mçi th¸ng ng­êi ®ã ph¶i göi mçi th¸ng lµ bao nhiªu tiÒn? - NÕu göi theo ph­¬ng thøc t¨ng dÇn ®Òu víi tû lÖ t¨ng lµ 10% th× mçi th¸ng ng­êi ®ã ph¶i göi bao nhiªu tiÒn? BiÕt l·i suÊt tiÒn göi lµ 1.1% th¸ng. 2. Tû lÖ l·i suÊt Trong c¸c tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n l·i suÊt chiÕt khÊu lµ mét yÕu tè cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ c¸c tÝnh to¸n nµy. L·i suÊt chiÕt khÊu hay l·i vay ng©n hµng th­êng ®­îc lÊy lµm c¬ së tÝnh to¸n chi phÝ c¬ héi cho viÖc sö dông vèn.Khi dù ¸n sö dông vèn chñ së h÷u th× viÖc lùa chän l·i suÊt thÝch hîp còng cã ý nghÜa rÊt lín v× nã còng lµ tiªu chÝ ®Ó so s¸nh xem xÐt tÝnh sinh lêi cña ho¹t ®éng dù ¸n. 2.1 L·i suÊt gép (kÐp) Lµ l·i suÊt cã tÝnh l·i khi ®Õn kú h¹n tr¶ l·i nh­ng sè l·i nµy kh«ng ®­îc tr¶ vµ tiÕp tôc bÞ tÝnh l·i. FV = PV (1+r)t 2.2 L·i suÊt ®¬n. FV = Pv (1+r.t) 2.3 L·i suÊt kú h¹n NÕu ng­êi ®Çu t­ ®i vay vèn víi c¸c kú h¹n kh¸c nhau, ®Ó thÊy ®­îc chi phÝ chung cho c¸c kho¶n vay, th«ng th­êng ng­ßi ta qui ®æi c¸c l·i suÊt vÒ cïng mét kú h¹n, th­êng lµ kú h¹n n¨m vµ l·i suÊt trung b×nh cña c¸c kho¶n vay. rn= (1+rkh)m -1 (8) Trong ®ã: rn: L·i suÊt n¨m cña c¸c kho¶n vay rkh: L·i suÊt kú h¹n cña c¸c kho¶n vay (quý, th¸ng .) m: sè kú h¹n trong n¨m 2.4 L·i suÊt b×nh qu©n c¸c nguån vay: I r i r I i Trong ®ã: r: L·i suÊt trung b×nh c¸c kho¶n vay ri: L·i suÊt vay nguån i Ii: Vèn vay nguån i VD: Mét ng­êi vay vèn tõ hai nguån víi c¸c th«ng tin nh­ sau: NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh nguån 1: Vay 100 triÖu, l·i suÊt vay 1.3% th¸ng Nguån 2: 150 triÖu, l·i vay 4% quý Hái l·i suÊt vay trung b×nh n¨m cña 2 nguån lµ bao nhiªu? 2.5 L·i suÊt thùc vµ l·i suÊt danh nghÜa L·i suÊt thùc lµ l·i suÊt mµ kú h¹n ph¸t biÓu l·i vµ kú h¹n ghÐp l·i lµ b»ng nhau. L·i suÊt danh nghÜa lµ l·i suÊt mµ kú h¹n ph¸t biÓu l·i vµ kú h¹n tÝnh l·i lµ kh¸c nhau. VD5: L·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng lµ 1.2% th¸ng, ghÐp l·i theo quý. Khi ®ã, l·i suÊt thùc cña tiÒn göi lµ 1.2%*4=4.8% quÝ Bµi 3 Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 1 Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 1.1 KN Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ tÝnh sinh lîi vÒ mÆt kinh tÕ cña dù ¸n. Thùc chÊt ph©n tÝch tµi chÝnh lµ sù so s¸nh gi÷a chi phÝ vµ thu nhËp thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn dù ¸n trªn quan ®iÓm cña nhµ ®Çu t­. 1.2 Môc ®Ých cña ph©n tÝch tµi chÝnh  Cung cÊp cho c¸c nhµ thÈm ®Þnh, nhµ ®Çu t­ c¸c th«ng tin vÒ tÝnh sinh lîi vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n.  Lµ c¬ së ®Ó nhµ ®Çu t­ ®i vay vèn vµ kªu gäi vèn ®Çu t­ , kªu gäi liªn doanh, liªn kÕt hoÆc kªu gäi tµi trî cho dù ¸n. 2 Thu nhËp vµ chi phÝ trong ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 2.1 Chi phÝ trong ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n C¸c chi phÝ trong ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n hay lµ chi phÝ dù to¸n ®­îc duyÖt dùa trªn c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc vËt t­ vµ chi phÝ cho tõng c«ng t¸c, trong tõng ngµnh. C¸c chi phÝ cho ho¹t ®éng ®Çu t­ th«ng th­êng bao gåm :  Chi phÝ th¨m dß, thiÕt kÕ vµ c¸c chi phÝ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cÇn thiÕt cho dù ¸n.  Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt, ch¹y thö m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, x©y dùng nhµ x­ëng, gi¶i phãng mÆt b»ng (nÕu cÇn) .cÇn thiÕt tr­íc s¶n xuÊt.  Chi phÝ chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o c«ng nh©n (nÕu cÇn)  C¸c chi phÝ th­êng xuyªn: Chi phÝ vÒ lao ®éng, nguyªn, nhiªn vËt liÖu, thuÕ, tr¶ l·i, sña ch÷a, thay thÕ MMTB .. NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh 2.1.2 C¸c kho¶n thu nhËp cña dù ¸n  Thu nhËp tõ b¸n s¶n phÈm chÝnh, s¶n phÈm phô cña dù ¸n  Thu nhËp tõ c¸c kho¶n tµi trî, trî cÊp  Thu nhËp tõ thanh lý tµi s¶n khi dù ¸n kÕt thóc  C¸c kho¶n thu kh¸c: gia c«ng chÕ biÕn cho ®¬n vÞ kh¸c, thu nhËp cho thuª tµi chÝnh, thuª tµi s¶n . 2.2 Gi¸ c¶ trong ph©n tÝch tµi chÝnh Khi tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hîp lý lµ ®iÒu v« cïng quan träng. Gi¸ c¶ trong c¸c tÝnh to¸n cã thÓ lµ: Gi¸ cè ®Þnh, gi¸ hiÖn hµnh hay gi¸ ngÇm. Th«ng th­êng trong ph©n tÝch tµi chÝnh ng­êi ta sö dông gi¸ thÞ tr­êng ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i (thêi ®iÓm x©y dùngdù ¸n). Tuy nhiªn trong c¸c tÝnh to¸n ph¶i xÐt ®Õn yÕu tè l¹m ph¸t ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt. 2.3 C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n 2.3.1 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn NPV (net present value)  KN: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn dù ¸n lµ hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng lîi nhuËn vµ dßng chi phÝ.  C«ng thøc: n n NPV   (1r )t   (1Crt )t Bt  t 0 t o Trong ®ã: Bt: Thu nhËp cña n¨m t Ct: Chi phÝ n¨m t r: l·i suÊt chiÕt khÊu (1+r)t: hÖ sè chiÕt khÊu  Ph­¬ng thøc ®¸nh gi¸: - Dù ¸n cã NPV d­¬ng lµ dù ¸n cã l·i - ­u tiªn c¸c dù ¸n cã NPV lín h¬n.  ý nghÜa: - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn cho biÕt qui m« lîi nhuËn cña c¶ vßng dù ¸n. - Lµ chØ tiªu t­¬ng ®èi tèt ®Ó so s¸nh, lùa chän c¸c dù ¸n cã cïng qui m« vµ kÕt cÊu ®Çu t­. - ChØ tiªu NPV rÊt nh¹y c¶m víi l·i suÊt tÝnh chuyÓn. 2.3.2 ChØ tiªu tû suÊt thu håi néi bé IRR (Internal rate of return)  Kn: Tû suÊt thu håi néi bé lµ tû lÖ chiÕt khÊu hoµ vèn cña dù ¸n (tøc tû lÖ chiÕt khÊu lµm cho gi¸ trÞ NPV cña dù ¸n b»ng 0)  C«ng thøc: n n Bt   (1Ct )t  0 NPV   (1 IRR )t IRR t 0 t o NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh NPV1 NPV2 B»ng ph­¬ng ph¸p néi suy ta cã c«ng thøc tÝnh IRR nh­ sau: NPV1 IRR  r1  r2  r1  NPV1  NPV2 Trong ®ã: NPV1: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn cña dù ¸n øng víi l·i suÊt r1, NPV1> 0, gÇn 0 NPV2: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn cña dù ¸n øng víi l·i suÊt r2, NPV2< 0, gÇn 0 r1,r2 : lµ 2 l·i suÊt bÊt kú sao cho r2-r1
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n trÞ kinh doanh r: l·i suÊt chiÕt khÊu t: sè n¨m tÝnh.  Ph­¬ng thøc ®¸nh gi¸: - Lùa chän pa cã B/C >1 - ­u tiªn dù ¸n cã B/C lín h¬n  ý nghÜa: - ChØ tiªu B/C ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng ®Çu t­. Nã cho biÕt sè ®¬n vÞ lîi nhuËn trªn mét ®¬n vÞ vèn ®Çu t­. - Lµ chØ tiªu lùa chän c¸c dù ¸n cã cïng hoÆc kh¸c qui m« kÕt cÊu  Chó ý: Cã thÓ dÉn ®Õn sai lÇm nÕu khi lùa chän c¸c dù ¸n lo¹i trõ nhau mµ chØ sö dông mét tiªu chÝ nµy bëi ®«i khi tiªu chÝ nµy rÊt cao nh­ng l¹i kh«ng ph¶i lµ dù ¸n tèt nhÊt. 2.3.4 ChØ tiªu thêi gian hoµn vèn T  KN: Lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó dù ¸n bï l¹i vèn bá ra ban ®Çu tõ lîi nhuÇn thuÇn vµ khÊu hao.  C«ng thøc: IV 0 T LN  KH  Ph­¬ng thøc ®¸nh gi¸: ­u tiªn lùa chän dù ¸n cã thêi gian hoµn vèn ng¨n.  ý nghÜa: Cho biÕt kho¶ng thêi gian cÇn ho¹t ®éng ®Ó dù ¸n thu håi l¹i vèn ban ®Çu tõ LN thuÇn vµ khÊu hao.  Ph­¬ng ph¸p tÝnh: - Ph­¬ng ph¸p céng dån: ChØ tiªu N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 .. Iv0 Wt+KHt (Wt+KHt)/(1+r)t (Wt+KHt)/(1+r)t - Ph­¬ng ph¸p trõ dÇn: ChØ tiªu N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 .. t Ifv= Ifv(1+r) Wt+KHt Ifv=Ifv-(Wt+KHt) VD 6 : Mét dù ¸n ®Çu t­ cã sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu lµ 8 triÖu, hµng n¨m dù ¸n thu ®­îc LN vµ KH nh­ sau: ChØ N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản