intTypePromotion=1
ADSENSE

Dạy học từ ngoại ngữ theo tiếp cận tâm lý học - GS.TS. Trần Hữu Luyến

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

108
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Dạy học từ ngoại ngữ theo tiếp cận tâm lý học" tập trung làm rõ những nội dung tâm lý của từ, bản chất tâm lý của từ, cấu trúc tâm lý và cấu trúc ngữ nghĩa của từ, sự hình thành và phát triển nghĩa của từ, quan hệ của nghĩa với ý trong từ và quá trình nắm vững từ ở cá thể từ đây đưa ra các yêu cầu tâm lý như một cơ sở khoa học cần thiết để góp phần làm sáng tỏ và xây dựng các nguyên tắc giáo học pháp, nội dung và phương pháp dạy học từ ngoại ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy học từ ngoại ngữ theo tiếp cận tâm lý học - GS.TS. Trần Hữu Luyến

DAY HOC TD N G O A I N G Q<br /> THEO TIER CAN TAM LY HOC<br /> <br /> GSTS Tran Hffu Luy^n<br /> Trudng Dai hoc Ngoai ngil Ihii hoc QIU'H gia lid Ndi<br /> <br /> <br /> • loM r \ i<br /> l)ii\ hoc u'( ui^oai ngif cd nhieu binh dirn ti^'p < dn. trong dd. tie'p can tU binh<br /> dien tarn iv hoe Id i at < dn ban. song nhieu khi trong dux hoc tif ngoai ngilkhon^ duac<br /> de cdp dcii h('d< de nip mm cd(h klimig ddv die l I'l tie'p can tarn ly lux hogi dong,<br /> ddc biet. tif quan hat tncn nang luc ttr vung<br /> phuc \'ii eho giao licp ngOn ngii.<br /> <br /> Ttr cd nhieu nghia, nen hie'u ra y ttr nghTa cua ttr va sir dung nghTa ciia ttr dc<br /> the' hien y la va'n de lua chpn duoc nghTa giin nhat ihi'eh hpp trong giao licp. Cho<br /> nen, hieu \a sir dgng tir Irong giao Iiep ngOn ngii la lira chon dupe nghTa gan nhai<br /> thi'ch hap vdi tinh hudng Idi noi va ngfr ciinh. Day la mOt ky nang rat can ban ciia<br /> nam viing Itr,<br /> Ve mat phat sinh loai. ttr diroc b.ii diu hinh thanh trong tinh hudng lao<br /> dong. Ve mat phai sinh ca the. nam \'rrng ttr cung dupe b.il dau tCr tinh hudng.<br /> nhung la tinh hudng Idi ndi trong gi.io tie'p \oi ngirdi Idn. d ca hai binh dien, nam<br /> vting ttr deu la mOt qua trinh, bat tiaii bang hiCii tir trong tinh hudng Idi ndi \'a sau<br /> dd mdi sir dung dupe tir tlo trong nhirng tinh hudng Idi ndi tuong tu. Vice nam<br /> vihfig ttr d giai doan khdi dau nay. cd hai dieu kien quan trong<br /> - Phai hie'u ttr, hieu nghia cila tir; hieu ttr, hiC-u nghi.i ciia tir la viec trudc<br /> nen. sir dung ttr. sir dung nghia eiia tir la vice licp iheo. Logit n.iy khOng Ihe dao<br /> nguoc.<br /> - Tinh hudng loi ndi eiia ttr. Khtri dau, ph.ii d i i n ra Irong linh huong Idi ndi<br /> cu the, tire hi phu Ihutic vim himg loat yen lo cu.i tinh hudng Idi ndi cu the- '<br /> Vice nam vfrng tir, nam \iriig nghia eiia ttr Irong Idi ndi thu dting (nghe)<br /> dien ra cung giong vice nam vung tir. nilm vung nghia eii.i ttr trong Idi noi chit<br /> dpng (mil) Deu bat thiu bang hic-ii tir. hiC-u nghia ciia Itr. sau do mdi su dung dupe<br /> lir. sir thing dirpc nghia cii.i lir,<br /> Sau nay. khi co kicn Ihi'rc \ e ttr \irng. nam x-Ung Itr, n.lm vfrng nghia cua ttr<br /> mdi ehuycn sang true licp liong nguciinh<br /> Viec niim vfrng ttr, nam \'frng nghTa cila tir mang r5 dae d i i m phat tncn tam<br /> <br /> <br /> <br /> 24 TAP CHi TAM LV HOC, Sd 8 (161), 8 - 2012<br /> ly ngdn ngir liia ludi ciia con ngudi. 6 giai doan ddu ddi cua ire. viee nam viing<br /> dupe nghTa ey the ciia ttr nhin chung khdng viing chac; nghTa nay thudng chi gdn<br /> vdi nhimg bieu hien de tha'y ciia vat, chir khdng phai bi^u hien ban cha't cua vat va<br /> 0 cac giai doan sau, khi nghTa eu the' dupe nam viing gan vdi bi^u hien ban ehai<br /> eiia vat, thi nd eiing khdng bat bien, ma licp luc dupe phat iiicn khdng ngtrng. Thi<br /> du, nghTa va y trong ten ngudi me chang han. luc d-lu ddi vdi dira ire chi la nghTa<br /> ngudi phu nir cu the chain sdc nd, mang dam m-lu sac linh cam va tinh hudng; khi<br /> Idn hon den trudng. nghTa v;i y irong ten ngudi me khdng chi la ngudi phu ntr sinh<br /> ra nd. ma cdn la ngudi phu nU da hei Idng cham sdc. chiu dung khd khan, lo toan<br /> mpi thir de nd dupe trudng thanh va den khi nhieu ludi hon niia, trong cai ten<br /> ngudi me la ca mdt lieu sir dai lau v^ ngudi me gan vdi nhirng khiic quanh thay<br /> ddi, nhung bien cd. sir kien khdng the' quen vii nhiing tinh cam sau dam trong<br /> nhiing linh hudng. hoan canh sinh ddng ciia Uiuc lien da trai qua. Mdi ngudi deu<br /> cd mot von tir x.ic dinh. irong dd. mdi lir di^u ehira dung nhu'ng ndi dung nghia va y<br /> phong phu nhu \ay. chiing phat tri^n theo thdi gian, phu (liiioc v.io irai nghiem,<br /> kinh nghiem. trinh do, van lida va hit:u biei ciia mdi ngudi.<br /> <br /> 8. Veu cau tiim l> ddi M»i day tir ngoai ngfr<br /> Nhiing dieu da irinh bay d tren ve cac noi dung tam ly cua lir cd ra't nhieu y<br /> nghia ddi vdi day hpc tir ngoai ngir. D:iy la co sd khoa hpc de dua ra cac yeu c^u<br /> lam ly lam sang td wi \a\' dung cac nguycn tac giao hpc phap. ndi dung va phUPng<br /> phap da\' hoe ttr ngoai ngir ttr binh dien tam ly hoc. Can cii vao cac ndi dung tam<br /> ly ciia tir da trinh bay, dudi day xin dua ra moi so cac yeu can tam ly nhu vay.<br /> Trudc he't, dc day hpc lir ngoai ngiT hay day ttr ndi chung, can khai thae eae<br /> chiic nang tam ly ciia ttr. Nhu da trinh bay, lir cd riii nhieu chiic nang tam ly. Trudc<br /> hel la chirc nang xac dinh vai. chinh xac. ehire nang xac dinh vat, tfnh chat, hanh<br /> dpng hoac quan he. Da\ la chiic nang rat cP ban ciia ttr. Trong thuc te day hpc tir d<br /> nha trudng. chirc nang nay da dupe dat ra ngay ttr dau, dupe quan tam dae biet, rat<br /> Idn va nhieu khi la quan tam duy nhat. Viec quan tam sdm, dac biet, ra't Idn la<br /> hoan loan can ihiel, vi day la chirc nang thay the ciia ngdn ngii ndi chung, ciia tii<br /> ndi rieng. nhung la duy nha't, thi ndi dung day hoe lir lii ehira dii. vi iCr eon nhCrng<br /> ehire nang khae va rat quan trong.<br /> Mdt irong nhirng chirc nang quan trong khae dd la chue nang phan tfch vat.<br /> di sau vao dac diem ciia nhirng trtru lUpng hoa va khai quat hoa nhirng da'u hieu<br /> ciia chung, tim ra nhung dac diem ban chai chung ciia nhung vat va dua chiing vao<br /> he thdng nhirng lien he, quan he phi'rc lap vao nhung Idp, nhung loai, nhung pham<br /> irti xac dinh. Day hpc tir khdng the khong quan liim khai thae ehire nang nay. Nam<br /> duoc chirc nang nay ciia tir mdi cd the dirng lir lam cdng cu ciia lu duy, ciia y thirc,<br /> ciia luu giir, truydn dal kinh nghiem, eiia giao tie'p ngdn ngir vii eiia cdng eu xir ly<br /> thdng tin. Khi ehiic nang nay dupe chii y trong day hoc tir, thi thudng lai chi chii y<br /> khai ihac tir lam cdng cu ciia giao tiep vii xir ly ihdng lin. ma ft hoac khdng quan<br /> tam diing mire de'n tir lam cdng eu ciia lu duy. ciia y thirc, ciia hai giir. truydn dat<br /> kinh nghiem. Thanh la. nhieu khi sau khi da hoc tir. nguoi hoc cd the van dung<br /> <br /> <br /> TAP CHi TAM Lt HOC, Sd 8 (161), 8 - 2012 25<br /> duoc lot tir vao giao licp. nhimg v5n khOng sao trii Idi dupe nhQng cau hdi lien<br /> quan de'n chiic nang nay eiia tir nhu "ci hi gi'.'". "chim li gi?". "ngudi la gi?" v.v...<br /> tiic la v5n khOng niim dutie chic nang tam 1^ phan ti'ch vat, chua thSy dupe ban<br /> chai eiia vat do Itr the hien. Dc Ira Idi dutrc nhiing cau hdi nhu vay, cSn khai thae<br /> sau chirc nang phan tich niy ciia ttr Iiong diiy hpc ttr.<br /> Ngoai la. ttr ciin co chi'rc nang quan Irpng khac niia la chiic nang tir vung.<br /> tiic lii tham gia vim nhirng nhdm quan he ngii nghTa, niim Irong nhihig trudng ngii<br /> nghTa. Tir nao cung ct'i ehiic nang ngfr nghTa niiy. cDng tham gia ciing nhihig ttr<br /> khiic. Cling CO chung nhfrng Iruitng ngfr nghTa. 6 mire thap nhai la nhdm tir hay<br /> trudng ngu nghTa theo am thanh. d miic kha hon la nhdm ttr hay trudng ngii nghia<br /> theo hoan canh. 6 miic cao nhai la nhtim ttr hay Irudng ngfr nghTa theo ngu nghTa<br /> thuSn thuy. Chinh nhd chi're nang nay, tir tao ra eo che' iicm iin cSn Ihiei ciia mdi<br /> lien he gitr.i tir niiy v(ii nhfrng Itr khac lam thu.1n Ipi cho vice tim ra nghia gan phti<br /> help nhat irong tinh hudng hii ndi hay Irong ngtr canh. Do la co chf tam ly ngOn<br /> ngu rai quan trong dot wii vice hicu ttr va sir tlung ttr de nhan thiic va giao Hep ngon<br /> ngfr 1 ).i\ hpc tir ciin hudng vao luyen tap eo che niiy d mire cao nhat.<br /> Thu hai, day hpc ttr ndi chung va Itr ngoai ngii ndi licng thuOng chi chii y<br /> den ban chSt xa hfli ciia ttr. ma i.ii ft chu y ilcii ban chit tam ly ciia tir. Day tir ehi<br /> chU y de'n ban chat \.i hoi ciia ttr. cua nghia ciia ttr la chi tinh den phan nOi dung<br /> khach quan ciia ttr. ciia nghia ciia ttr duoc sO dong thdng nhat thtra nhan. tire thdng<br /> nhai hieu va thdng nhai sir dung trong nhiin thiic va trong giao iicp Dieu nay rai<br /> cSn, nhung mdi la phan ndi, lOp ngoai cua ttr. Dang sau ttr, sau nclii.i khach quan<br /> dd cua ttr cdn mot phan hei sire quan Irpng cua ttr; dd la nt>i dung tam ly cua ttr,<br /> nhting qua trinh tam ly nhan thirc, cam .xiic, thai dp, hanh vi va ca nhiing d^u hieu<br /> cua tinh hudng, hoan canh thuc lien sinh dOng dicm ra ddng thiri \t'ri phan nghia<br /> khach quan kia cila ttr. Day lit phiin hen trong, phan chim, be s.iu ciia ttr. D.iy ttr,<br /> phai khai Ihac dupe phSn uim ly nay. phan him nen ban chat tam ly hoat diMig ctia<br /> ttr. (J ca the, ttr khong cd ban chai tam ly Inxii dOng thi khong the' cd dupe phSn<br /> ban chai xa hc)i ciia ttr. Chinh phan ban th.it tam ly ho.ii dfing ciia tir lam cho chii<br /> the eti dutre phan ban chai xii hfu cii.i ttr, Ttr khong eo ban chat tam ly, thi chi la ttr<br /> ciui ni.iy,<br /> Dtra tie va ngir(;(i hoc nam \'fnig (hicu \.i su dung) Itr. nghia ciia tir bao gid<br /> cting lien ctr sir ciiii nhirng qu.i liinli liim ly x.ic ilinh. Cho nen. day hpc ttr can td<br /> chiic eho dirtrc nhfrng qua trinh tam ly n.iy. id chuc c.ic qua trinh tam ly nhan thirc<br /> (quii Iiinh In gi.ic. qua tilnh tu tiny) nghia eiia lir. dic'u khidn cam ,\uc, thai do,<br /> hanh vi ciia chii llic linh hoi h.iy sir dung Itr v.i chii dong tao ra eae diic diem ciia<br /> tinh huong loi noi, ngfr eiinh Ihuc Ic sinh tlong lam etr sd eho niim virng noi dung,<br /> nam vfrng nghia khiieh t]iian ciia itr Noi eiieh khac, ban chai tam i\' ciia ttr. cua<br /> nghi.i khiieh quan ciia ttr l.i ho.tl tlong Va\. ti.iy hoc ttr l.i day hpc etc boat ddng,<br /> khai Ihiie siiu sac ban chat l.im ly hoat dong eiia ttr. I'hiii lam cho ngudi hpc hoat<br /> dpng thuc su, khong chi l.i hoat diing nhan thi're t.ii tao lai Itr, boat dpng sit dung ttr,<br /> ma ca nhfrng cam xiic, th.ii dt\ h.inh vi diCn ra trong eae boat dpng nay. cting vdi<br /> <br /> <br /> 26 TAP CHITAM If HOC. Sd 8 (161), 8 - 2012<br /> nhimg dac die'm eua tinh hudng Idi noi hay ngti canh hpc tap cu the'. Day cung la<br /> CO sd tam ly hpc d^ dua ra nguyen tac day hpc tir ngoai ngii va cfing lii nguyen tie<br /> day hoc ngoai ngO la nguyen tde boat dOng, ndi day dii bon la nguyen tac hoat<br /> dong - giao tiep,<br /> Thd ba, trong day hpc ttr ndi chung va day Iir ngoai ngii ndi rieng, nhi^u khi<br /> chi quan tam de'n nghia ciia ttr mt'ii each chung chung: iir cd nghia va can day hpc<br /> nghTa ctia ttr, Dieu dd khOng sai, Ttr eti nghTa Ihi phai day nghTa, nhung nhu the' se<br /> de thieu nhihig nOi dung can day hpc ttr, Nhir tren da trinh bay, lit khOng chi cd<br /> mot loai nghTa, 6 day ndi de'n loai nghlii. chii khOng phai ndi de'n sd lucmg nghia<br /> trong tir. TCr cd nhieu loai nghia. CSn nam that ro cac loai nghia nay ciia tit de dua<br /> ra noi dung va phuong phap day hpc ttr cho phti hop.<br /> Loai nghia dupe noi den dau lien cOa ttr la nghia bicu v.it. phan anh nhChig<br /> thupc tinh be ngoai cua v,at. Loai nghia niiy Ihutlng dupe quan tam Uong day tit.<br /> Nhimg neu day ttr chi dirng lai d nghia nay. thi ngirdi hpc mtit cd dirpc nhting tri<br /> thi're ben ngoai eiiii vat. tiic mdi cd kha nang thay the phSn ben ngoai ciia vai trong<br /> nhan thuc va giao tidp ngon ngfr, Phan ben Irong. ban chai va nhting dac ti'nh ban<br /> chai \ii cac mdi lien he. quan he cila vat mdi cho phep xir ly thOng tin mOt each<br /> chinh xac, tin ciiy, Phan nay thuOc loai nghia pham trti ciia ttr, Ro rang, thieu loai<br /> nghia nay. con nguoi chua the' vupt qua dupe con vai. Con nguoi vuot qua va hon<br /> han con vat la nho cd duoc loai nghia nay Nhu vay. vi mat ly luiin day hpc, day tur<br /> khong chu y de'n loai nghia nay la cdn thieu ve noi dung day ttr, Ve mat tam ly<br /> hpc, day hpc ttr thie'u loai nghia nay la chua tao ra dupe cong cii lam phat trie'n con<br /> ngudi, Ro rang, day tir rat can chu y day loai nghia nay mot each thi'ch dang. Nam<br /> duoc loai nghia nay, ngudi hpc mdi xir ly dupe thong tin Uong nhan thiic va giao tie'p<br /> ngon ngu khach quan, hieu qua.<br /> Day nghia pham trti cua tir la td chi'rc cac qua trinh nhan thuc ciia ngudi hpc<br /> hudng vao tim ra ban chai, dac die'm va cac mdt quan he, lien he tang bac eiia vat<br /> dupe ttr the hien, nham dua dupe vat dd vao mot pham trti xac dinh, ddng thdi<br /> luyen tap cac ky nang sir dung nghia pham Irii nay ciia ttr trong nhting tinh hudng<br /> Idi noi hay trong cac ngti canh xac dinh, Phuong phap quan trong thich hpp nhat<br /> de.day hoc loai nghia nay ciia ttr la phuong phap day hpc duoc xay dirng tren co sd<br /> khai thae eae diic diem ciia nhan thuc ly tinh. dac biet, cua tu duy trtru tuong vOi<br /> cac thao tac nhu phan lich, long hop, khai quat hoa, he thdng hoii. eu the hoa, phan<br /> loai, ma bat cii ai cd kie'n Ihiic tam ly hoc dai eirong cung ro,<br /> Thu tu, day hoc ttr thucrng ehi chti y den ciic ca'u thiinh trong can iriic ngti<br /> nghia cua ttr, ma ft quan tam den eae ca'u thanh ciia eau true lam ly ciui Itr, Cu the,<br /> trong day hpc ttr thudng quan tam khai thae cac ciiu thanh ngir nghia ctia ttr nhu<br /> nghia bieu viit, nghia pham trti, Cac ttr ddng nghia hay nhieu nghia. eae Itr trai<br /> nghia va ca truOng nghia cua cac ttr do (thupc ciiu thiinh nghia bieu vat), cling mot<br /> so cac khai niem, cac thuat ngii (thupc cau thiinh nghia pham trti) duoc dua vao<br /> noi dung day hoc tir Nhirng nhting ca'u Ihanh ti'ong ciiu tnic tam ly lam co sd cho<br /> nhiing nghia dd lai hiem khi duoc ti'nh den Ironit noi dung dav hoc ttr nhu nhu cau.<br /> <br /> <br /> TAP CHI' TAM Lt HOC, Sd 8 (161), 8 - 2012 27<br /> dang CO, y dinh, y mudn, eiich thiic, chicii lupc, bilJn phip thuc hien trong tri nhan<br /> va sii dung tit lii giao tie'p. Chi gan day. nhting ca'u Ihanh nay ciia ciiii true tam ly<br /> ciia tir mtii dupe noi den va dir.i viio day hoe itr,<br /> Thu nam. day hpc lir Ilnritng coi nghia ciia Itr ba't hicn, khOng thay ddi va<br /> chi cSn dirng lai mOI liln, I )o hi mftt nhiin Ihi'rc khOng cd co sd khoa hpc.<br /> NghTa cua ttr khOng dirot hinh Ihanh chinh x^c ngay mdt liic, ma dupe hinh<br /> Ihanh thin ilan va khi nghia cii Ihc da Ird nen vttng chac d cd the Ihi nd vSn Iicp luc<br /> dupe phat tncn. Qua trinh phin irie'n dii. ttr cd nhting nghia mat di, co nhirng nghia<br /> mdi xuat hien va nd tao ra mOI gia dinh, hi.i hang nha ttr, theo hudng phan anh vat<br /> ngay cang chi'nh xac, in d.1m nhiing dac dicm ciia thuc Hen. cda thdi d.ii, Cho nen,<br /> tliiy hoc ttr, day hpc nghia ciia ttr can tinh de'n sir phat trie'n nghia nhu vay cua lir,<br /> TbuiTng ttr co ba muc phai ti leii trong qua trinh nam vfrng d ngudi hpc: miic<br /> ngtr nghia Ihap nhai la Iheo am thanh (cac Itr tlong am, cac tir eo am thanh gin<br /> nhau), miic ngti nghia khii htm la Iheo hoiin canh (tiit iir ihuting xu.ii hien Irong<br /> cting hoan canh) va mttc ngfr nghia tao nhiit la ngii nghia Ihuan thuy (dting nghia<br /> cLia tir). I).i\ hpc itr cm dal dupe muc cao nhai nay.<br /> / liirsdu. ti.iy hpc ttr khOng chi chii y de'n nghia, ma t.in quan tam de'n y ciia<br /> ttr niia. Trong nhan thirc va giao Hep. Itr bao gid cung gdm ca nghia \'a y. trie<br /> "nghia ben ngoai" ciia ttr (ycii Id co siV ciia ngOn ngti) va "nghia gi.io Hep - xa hoi"<br /> (yen id co ban ciia giao tiep) Nghia ciui Itr mang tinh kh,ith quan, tinh xii hoi la de<br /> chd y ciia ca nhan, de giao Iicp xa hoi Y eiia Itr mang tinh chii quan. tinh tam ly<br /> cila ca nhan khong tu ton tai dupc. mil phai nuong nhO nghia ciia tir, nhd nghia cua<br /> tit de the' hien cho ngutJi khae va cho ca chinh minh. Cho nen day ttr, day nghia<br /> cua ttr la day each the hien y cii nhan nay. each the" hien nghia giao tiep - x,! hoi<br /> nay trong nhan thire va Irong giao Iicp. Ngudi ta ntii c.ic phucmg thiic ngOn ngtt<br /> truyen dat Ihong tin, truyen dat y la ntii den moi quan he nay. (j ttr la cac phuong<br /> Ihii-c ciia nghia de Iruyen dat y. Day ttr chi to kcl qua khi tinh den mOi quan he ciia<br /> nghia vtri y trong itr.<br /> 7'/i/r bdv. nam xung Itr la mot qua trinh, Dii day hpc tit theo phuong thiic<br /> nam Ming nha Irutrng diroe soi s.ing irong irirtmg y Ihi'rc thi van can phai cd Ihdi<br /> gian dc Ih.'iii hitii O moi gi.ii doan niim vfrng ttr. ehi ef) the' Ihau hieu den mOi mii:c<br /> nhai tlinh. eho nen can co moi ke ho.ith ti.iv hoe ttr Ihich http va khoa hpc.<br /> B.in chin tiia nam vfnig ngt'ai ngtr la n.im vfrng k\' nang sir dung ngon ngtr<br /> dc gi.io Hep vii nhan thi're, lire la nam \ung e.ie ky n.ing ho.it dong liii ndi de nhan<br /> Ihi'rc vii giao licp ngon ngfr Nhir \iiy. Ixln dial eini nam xung Itr eung la ndm vihig<br /> ky nang sir dung ttr phuc vu cho nh.in Ihuc v.i gi.io tiep ngon ngfr. Ttr thu thay hien<br /> nhien rang, day hoc nam \'i"rng ttr, nam vfrng nghia eua itr la mtit qua Irinh linh hoi<br /> va luyen lap de clioi eting phiii d.it throe e.ie ky nang sir dung ttr dc' nhan Ihiic va<br /> giao tiep ngon ngfr Ciao htK' phiip d.iy ngoai ngfr noi chung va day hpc ttr cua ngon<br /> ngfr duoc tlay hoe ndi ncng d.ing pli.it tncn theo hirt'mg niiy<br /> <br /> <br /> 28 TAP CHI TAM LV HOC. Sd 8 (161), 8 - 2012<br /> Ngudi hpc ngoai ngir thudng da nam vihig tie'ng me de, nen viec nam vihig<br /> lii ngoai ngir cdn ehiu anh hudng sau sac eiia quy luat chuye'n di va can thiep ciia<br /> ky nang hidu va .sir dung nghia va y ciia ttr tie'ng me de. Day cting la mdt ndi dung<br /> tam ly, nhung khdng la ddi tupng quan tam ciia bai vie't nay.<br /> Tren ddy la mot sd van 66 tam ly ve day hpc tir ngoai ngtr ndi rieng va day<br /> hoc tir ndi chung. Ve mat tam ly hpc, cd th^ cdn nhting ndi dung lam ly khae eua<br /> ttr, nhung day la nhting ndi dung tam ly ciia ttr rai can ban. Hy vpng, nhiing dieu<br /> da trinh bay gdp dupc phSn nao dd v^o lam sang id va xay dung cac nguyen tac<br /> giao hoc phap. ndi dung va phuong phap day hpc ttr ngoai ngii ttr binh dien tam ly<br /> hoc Hoat ddng.<br /> <br /> <br /> Tai lieu tham khao<br /> [1] BbiroTeKHii Jl.C nciixonnins Jl.C. Bi.iroicKoro, B cepnn: Mnp ricHxojiorHH,<br /> H3/1. Onpcnb flpecc ')kc-ro - 1 Ipccc. MocKna, 2000.<br /> [2]. Jlypufl A.P.. 5l3biK 11 comamie, \hn. MV. MocKBa, 1998<br /> [3]. Tran HCru Lu\cn, Ca sa tdm !v hoc day hoc ngoai ngu, KXB DI I QGHN, 2008<br /> [4]. JleoHTbeB .'\ H., J^eaTejibiiocrb, Cosnaime, Jln'inocTb Msa 2, MocKBa, 1977.<br /> [5]. JleoHTbCB .'X.A.. CJIOBO B peMeBoii aeflTcibHOCTH, H-iR. lla\Ka. MocKaa, 1969.<br /> [6]. BbiroTCKHH J l . C . Mbiiujieniic H penb, B KU: MsdpauHbie ncnxoirorHMecKHe<br /> HccjienoBaHHa. MocKBa. 1977.<br /> [7] JleoHTbee A.H.. ripoo-ieNn.i paaenTHa UCHXHKH, HI;I M F V , \IocKBa.l981<br /> [8]. JleoHTbee A. A.. HcKOTopbie npo6-ic\ibi odyHennH p\ccKOMy a3biK>' KaK<br /> HHocTpaHHOMy, H3;i. M P y , \1ocKBa, 1970.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI TAM Lt HOC, Sd 8 (161), 8 - 2 0 1 2 29<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2