Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề án "Chiến lược kinh doanh của Việt Nam AIRLINE"

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1.109
lượt xem
395
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch bệnh SARS có thể ví như một cơn cuồng phong với tâm bão trong khu vực nhạy cảm nhất của thị trường vận tải hàng không VN nói riêng và khu vực nói chung đã khiến toàn bộ thị trường sụt giảm béo theo đó là tình trạng khó khăn của các hãng hàng không, các cảng hàng không cũng như những dịch vụ hàng không.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án "Chiến lược kinh doanh của Việt Nam AIRLINE"

 1. Đề án môn học "Chiến lược kinh doanh của Việt Nam AIRLINE"
 2. §Ò ¸n m«n häc lêi cam ®oan Em xin cam ®oan r»ng .§Ò ¸n nμy lμ do chÝnh em viÕt ,bμi viÕt kh«ng cã bÊt cø sù sao chÐp nμo .NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã bÊt cø sù sao chÐp nμo trong bμi viÕt nμy, em xin hoμn toμn chÞu tr¸ch nhiÖm . Cuèi cïng em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o :TS T¹ Lîi . §· h−íng dÉn em hoμn thμnh bμi viÕt nμy. Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn H÷u H−ng Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 1 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 3. §Ò ¸n m«n häc B¶NG §IÓM T£N §Ò TμI : CHIÕN L¦îC KINH DOANH CñA VIÑT NAM AIRLINES SINH VI£N THùC HIÖN :nGUYÔN H÷U H¦NG LíP :KINH DOANH QUèC TÕ KHO¸ :43 B»NG Sè : B»NG CH÷ : NGμY NéP : GI¸O VI£N H¦íNG DÉN:TS T¹ LîI Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 2 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 4. §Ò ¸n m«n häc môc lôc Lêi cam ®oan ------------------------------------------------------------ 1. Lêi më ®Çu--------------------------------------------------------------- 4 Ch−¬ngI:ChiÕn l−îc kinh doanh cña vna ------------------------- 6 I.ChiÕn l−îc kinh doanh cña vn ------------------------------------- 6 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ----------------------------- 6 2.ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña vna ------------------------------------- 7 2.1môctiªu cña viÖt nam airlines ------------------------------------ 7 2.2nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n sau -------------------------------- 9 2.3tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh ----------------------- 10 Ch−¬ng II:§¸nh gi¸ chiÕn l−îc kinh doanh cña vna ------------ 14 1.T×nh h×nh thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh«ng n−íc ta ------------- 14 2.ph©n tÝch c¸ch x©y dùng môc tiªu kinh doanh cña vna ------ 15 3.®¸nh gi¸ thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh cñavna------------- 17 Ch−¬ng II:KiÕn nghÞ vμ bμi häc kinh nghiÖm I.Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi chiÕn l−îc kinh doanh cña vna 1.Mét sè kiÕn nghi ®èi v¬i chiÕn l−îc kinh doanh cña vna ----- 19 2.mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn l−îc---------------------------- 19 IIBμi häc kinh nghiÖm ------------------------------------------------ 20 ch−¬ng III: KÕt luËn --------------------------------------------------- 22 Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 3 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 5. §Ò ¸n m«n häc lêi më ®Çu Cã thÓ nãi b−íc vμo n¨m 2003 thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh«ng ViÖtNam cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ,theo c¸c con sè thèng kª cho phÐp cã c¸i nh×n l¹c quan vÒ mét n¨m hoμn thμnh kÕ ho¹ch t¨ng tr−ëng .Tuy nhiªn dÞch bÖnh viªm ®−êng h« hÊp cÊp ®· lμm ®¶o lén tÊt c¶ mäi dù b¸o cña cña c¸c chuyªn gia vμ khiÕn mäi k× väng vμo mét thÞ tr−êng t¨ng tr−ëng m¹nh trong n¨m 2003 trë nªn xa vêi. DÞch bÖnh SARS cã thÓ vÝ nh− mét c¬n cuång phong víi t©m b·o trong khu vùc nh¹y c¶m nhÊt cña thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh«ng VN nãi riªng vμ khu vùc nãi chung ®· khiÕn toμn bé thÞ tr−êng sôt gi¶m kÐo theo ®ã lμ t×nh tr¹ng khã kh¨n cña c¸c h·ng hμng kh«ng,c¸c c¶ng hμng kh«ng còng nh− nh−ng dÞch vô hμng kh«ng Mét sè thèng kª cho thÊy ¶nh h−ëng cña dÞch bÖnh SARS ®èi víi h·ng hμng kh«ng nh− sau: Do ¶nh h−ëng cña dÞch bÖnh SARS nªn kÕt qu¶ khai th¸c bÞ sôt gi¶m m¹nh thÞ tr−êng hμnh kh¸ch chØ b»ng 40-50% so víi cïng k× n¨m tr−íc .Tæng l−îng hμnh kh¸ch 6 th¸ng lμ 2,96 triÖu kh¸ch ,gi¶m 11,6% S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003 ,trªn c¸c ®−êng bay quèc tÕ ra vμo ViÖt Nam ,c¸c h·ng hμng kh«ng ®· vËn chuyÓn ®−îc kho¶ng 1,69 triÖu kh¸ch ,gi¶m 16,1% cã thÓ nãi ,tõ tr−íc ®Õn nay ch−a cã sù kiÖn nμo cã thÓ so sanh víi dÞch SARS vÒ møc ®é tμn ph¸ mμ nã g©y ra kÓ c¶ khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ n¨m 1997 còng nh− khñng bè ë MÜ ngμy 11/9. Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 4 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 6. §Ò ¸n m«n häc Còng nh− mäi h·ng hμng kh«ng kh¸c trªn thÕ giíi ,ViÖt Nam Airlines còng chÞu ¶nh h−ëng nÆng nÒ cña dÞch bÖnh sars mét sè sè liÖu cho thÊy nh− sau 6 th¸ng chØ vËn chuyÓn ®−îc kho¶ng 686 ngh×n hμng kh¸ch,gi¶m 17,6% so víi cïng k× Cã thÓ nãi n¨m 2003 lμ mét n¨m ®Çy sãng giã ®èi víi thÞ tr−êng hμng kh«ng thÕ giíi nãi chung vμ thÞ tr−êng hμng kh«ng VN nãi riªng.C¸c biÕn ®éng cña thÞ tr−êng hμng kh«ng cho thÊy khã cã thÓ dù b¸o chÝnh x¸c ®−îc thÞ tr−êng .v× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c h·ng hμng kh«ng lμ ph¶i cã chiÕn l−îc ph¸t triÓn phï hîp.Riªng ®èi víi h·ng hμng kh«ng VN (VIÖT NAM airlines) víi ®Æc ®iÓm riªng lμ ngμnh hμng kh«ng cßn non trÎ ,yÕu c¶ vÒ nhiÒu mÆt th× viÖc x©y dùng chiÕn l−îc lμ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ tån t¹i trong hiÖn t¹i vμ ph¸t triÓn vÒ l©u dμi . Do viÖc h¹n chÕ vÒ thêi gian ,tμi liÖu thu thËp ®−îc chØ qua s¸ch b¸o cßn ch−a ®Çy ®ñ ,sè liÖu thu thËp ®−îc cßn rÊt Ýt .Bμi viÕt nμy chØ lμ nh÷ng suy nghÜ cña riªng b¶n th©n em vÒ chiÕn l−îc kinh doanh cña VIÖT NAM Airlines ,nh»m môc ®Ých häc hái vμ ®−a ra nh÷ng ý kiÕn cña riªng em vÒ mét vÊn ®Ò ®ang ®ù¬c nhiÒu ng−êi quan t©m trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®−îc trong qu¸ tr×nh häc tËp . Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 5 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 7. §Ò ¸n m«n häc Ch−¬ng I: ChiÕn l−îc kinh doanh cña ViÖt Nam airlines I.ChiÕn l−îc kinh doanh cña VNA §èi víi VNa viÖc x©y dùng chiÕn l−îc lμ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn mét h·ng hμng kh«ng cßn non trÎ so víi c¸c n−íc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi .Bμi viÕt cña t¸c gi¶ D−¬ng M¹nh C−êng vμ NguyÔn ThÞ Minh ®· ph©n tÝch ®¸nh gÝa thùc tr¹ng vña VN airlines trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y .§Ó gióp b¹n hiÓu thªm vÒ chiÕn l−îc kinh doanh cña h·ng trong giai ®o¹n 2003-2010 ®ång thêi nªu nh÷ng néi dung chñ yªus trong viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña VNa 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn TËn dông thêi c¬ nh÷ng n¨m qua VN airlines ®· ®Èy nhanh tiÕn ®é c¸c dù ¸n mua m¸y bay .TÝnh ®Õn thíi ®iÓm nμy c¸c dù ¸n cña VNa ®· c¬ b¶n hoμn thμnh víi ®éi bay gåm :5 m¸y bay tÇm xa B777,20 m¸y bay tÇm trung (B767,A320,A321) 11 chiÕc m¸y bay tÇm ng¾n nh− foker70 vμ atr72 vμ trong t−¬ng lai ®éi bay cña h·ng cμng ®−îc bæ sung ,VNa ®ñ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh víi c¸c n−íc trong khu vùc C¬ së h¹ tÇng cña VN airlines ®−îc hoμn thiÖn ,®¶m b¶o chÊt l−îng quèc tÕ ,®ñ ®iÒu kiÖn phôc vô chuyÕn bay quèc tÕ ®i vμ ®Õn .Cc¸c dÞch vô b¶o d−ìng m¸y bay t¹i c¸c xÝ nghiÖp A75,A76 ngμy cμng ®−îc n©ng cao vÒ chÊt l−îng ®ñ kh¶ n¨ng b¶o d−ìng c¸c m¸y bay hiÖn ®¹i Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 6 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 8. §Ò ¸n m«n häc Nhê sù ®Çu t− nμy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,VNa lu«n ®¶m b¶o tèc ®é ph¸t triÓn cao vμ hoμn thμnh v−ît møc c¸c chØ tiªu chñ yÕu :khèi l−îng vËn chuyÓn ®· ®¹t møc 3,5 ®Õn 4 triÖu hμnh kh¸ch mét n¨m ;Tèc ®é t¨ng tr−ëng lu«n ®¹t 12% ®Õn 15% mét n¨m ; VËn chuyÓn hμng ho¸ lu«n ®¹t 5 ngh×n tÊn ®Õn 70 ngh×n tÊn mét n¨m :thÞ phÊn vËn t¶i hμnh kh¸ch quèc tÕ ®¹t møc 42% ®Õn 45% ;tæng doanh thu ®¹t 12 ®Õn 15 ngh×n tû mçi n¨m :Nép ng©n s¸ch ®¹t ë møc 20 tû ®ång mçi n¨m :Lîi nhuËn tr−íc thuÕ ®¹t 700 ®Õn 900tû ®ång mçi n¨m :Nguån vèn chñ së h÷u ®−îc b¶o toμn vμ kh«ng ngõng lín m¹nh tõ 1075 tû ®ång n¨m 1996 ®Õn nay ®· ®¹t trªn 3500 tû ®ång . 2.ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña VN AIRLINES 2.1Môc tiªu cña ViÖt Nam airlines ViÖt Nam airlines ®· cã kÕ ho¹ch thuª vμ mua nhiÒu m¸y bay .Ngay sau sù kiÖn 11/9 giai ®o¹n khã kh¨n cña ngμnh hμng kh«ng thÕ giíi nh−ng h·ng ®· më hoÆc nèi l¹i c¸c ®−êng bay ®Õn c¸c thμnh phè ë Trung Quèc ,Nga ,NhËt TÇn suÊt cña c¸c ®−êng bay còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ .nh− ®−êng bay ®Õn Moscow ®· ®−îc nèi l¹i sau thêi gian t¹m ngõng do cuéc khñng ho¶ng tμi chÝnh Ch©u ¸ n¨m 2002 .Nh÷ng ®−êng bay míi nèi Hμ Néi thμnh phè Hå ChÝ Minh Tokyo ®−îc më ra vμ trë thμnh ®−êng bay quan träng trong kÕ ho¹ch kinh doanh cña h·ng .ChÝnh ®−êng bay nμy ®· t¹o thªm nguån kh¸ch du lÞch tõ NhËt b¶n .Ngoμi ra ViÖt nam airlines cßn më thªm ®−êng bay trùc tiÕp ®Õn Fukuoka ,thÞ tr−êng vËn chuyÓn hμng kh«ng lín thø ba cña NhËt ,®Õn Busan thÞ tr−êng vËn chuyÓn lín thø hai cña Hμn quèc ,vμ thñ ®« B¾c kinh cña Trung quèc ,nhiÒu ®−êng bay ®Õn c¸c khu vùc kh¸c .Sù kiÖn lín nhÊt trong n¨m cña h·ng hμng kh«ng VN lμ tiÕp nhËn chiÕc boeing 777-200 ®Çu tiªn trong sè 4 chiÕc ®Æt mua tõ MÜ vμ ®· më ra c¸c Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 7 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 9. §Ò ¸n m«n häc ®−êng bay ®Õn nh−ng n¬i nh− lμ Frankfurt ,London vμ cã thÓ më ra c¸c ®−êng bay míi ®Õn mÜ vμo n¨m 2006. Khi ch−a më ®−êng bay ®Õn MÜ ,VN airlines ®· liªn kÕt víi h·ng hμng kh«ng cña Trung quèc ®Ó më c¸c ®−êng bay liªn doanh .Mét ®iÒu ®¸nh dÊu sù thμnh c«ng n÷a cña VN airlines lμ viÖc phi c«ng VN ®¶m nhËn chiÕc mμy bay A320 cña hμng kh«ng Lμo Dù kiÕn ®Õn n¨m 2006 VN sÏ cho ra ®êi VNexpress ,h·ng hμng kh«ng gi¸ rÎ ®Çu tiªn cña VN khai th¸c c¸c ®−êng bay néi ®Þa b»ng m¸y bay qu¹t atr vμ m¸y bay Fokker ,nã sÏ ®¶m nhËn viÖc vËn chuyÓn hμng kh¸ch néi ®Þa vμ tõ ®ã ®i kh¾p n¬i trªn thÕ giíi . YÕu tè c¨n b¶n xuyªn suèt qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc lμ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cña doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh lμ sø mÖnh cña doanh nghiÖp :viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®óng ®¾n ,phï hîp sÏ t¹o ®éng lùc ,huy ®éng mäi nguån lùc ,tËp trung cho môc tiªu ph¸t triÓn ®ã . YÕu tè thø hai lμ viÖc x¸c ®Þnh ®−îc m«i tr−êng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng .ViÖc ph©n tÝch m«i tr−êng lμ viÖc x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè bªn ngoμi cã ¶nh h−ëng lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vÒ c¸c mÆt nh− chi phÝ ,b¸n hμng ,khai th¸c ,kh¶ n¨ng lîi nhuËn .c¸c yÕu tè nμy nhiÒu khi n»m ngoμi tÇm kiÓm soÊt cña doanh nghiÖp nh−ng doanh nghiÖp vÉn cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng nh»m ®¶m b¶o tèi −u c¸c ho¹t ®éng chÞu ¶nh h−áng cña yÕu tè nμy. §Ó x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ,ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng .®iÒu nμy cã ý nghÜa quan träng trong viÑc x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh phï hîp nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu ®· x¸c ®Þnh trong chiÕn l−îc tæng thÓ . C¸c nh©n tè chÝnh ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng vμ chiÕn l−îc ph¸t triÓn dμi h¹nh cña dn nh− : tr¹ng th¸i nÒn kinh tÕ ,tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 8 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 10. §Ò ¸n m«n häc nghiÖp ,nhμ cung øng ,®èi thñ c¹nh tranh ,nhu cÇu kh¸ch hμng ,chÝnh s¸ch cña nhμ n−íc vμ c¸c yÕu tè v¨n ho¸ x· héi .trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu ,c¬ héi ,nguy c¬ cña VN airlines (thÕ m¹nh ®−¬ng bay,chÊt l−îng dÞch vô ,lao ®éng cã tr×nh ®é : MÆt yÕu quy m« nhá vèn nhá tμi s¶n nhá ,h·ng ch−a næi tiÕng :c¬ h«Þ thÞ tr−êng hμng kh«ng ph¸t triÓn ,®−îc sù hç trî cña nhμ n−íc,lμ ngμnh c«ng nghÖ cao :nguy c¬ c¹nh tranh khèc liÖt ,®ßi hái chi phÝ cao ) VN airlines ®· ®Ò ra môc tiªu ®Õn n¨m 2010 ,ph¸t triÓn tæng c«ng ty hμng kh«ngVN thμnh tËp ®oμn kinh tÕ m¹nhvíi träng t©m lμ vËn t¶i hμng kh«ng ,trong ®ã x©y dùng VN airlines thμnh h·ng hμng kh«ng cã tÇm cì khu vùc ,cã b¶n s¾c riªng ,uy tÝn vμ søc c¹nh tranh ,kinh doanh hiÖu qña. Tæng c«ng ty hμng kh«ng VN ®· ®Þnh h−íng lÊy vËn t¶i hμng kh«ng lμm nßng cèt ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh ,theo ®Þnh h−íng nμy ®Õn n¨m 2010 ,ViÖt nam airlines cã m¹ng ®−êng bay toμn cÇu ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ,x· héi vμ héi nhËp quèc tÕ cña ®¸t nø¬c víi quy m« ho¹t ®éng trung b×nh vμ kh¸ trong khu vùc ,vËn chuyÓn kho¶ng 10 l−ît kh¸ch /n¨m vμ 190 tÊn hμng /n¨m;cã ®éi bay trÎ thuéc dßng c«ng nghÖ cao phï hîp víi m¹ng ®−êng bay hiÖn ®¹i; C«ng t¸c b¶o d−ìng m¸y bay ®−îc ®¶m nhiÖm chñ yÕu b»ng néi lùc ,chÊt l−îng dÞch vô thuéc lo¹i kh¸ trong khu vùc ,mang b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam vμ kinh doanh hiÖu qña. 2.2. NhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n nh− sau: Thø nhÊt chó träng ph¸t triÓn m¹ng ®−êng bay quèc tÕ vμ néi ®Þa ,kh«i phôc l¹i vμ khai th¸c víi tÇn suÊt cao h¬n c¸c ®−êng bay t¹m ng−ng ho¹t ®éng trong thêi k× khñng ho¶ng ,më l¹i hoÆc më thªm c¸c ®−êng bay míi ®Õn c¸c khu vùc nh− NhËt b¶n ,Hμn quèc,Trung quèc ,c¸c n−íc §«ng nam ¸ vμ c¸c nøoc Ch©u ¢u m¹ng néi ®Þa tæ chøc theo m« h×nh m¹ng nan Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 9 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 11. §Ò ¸n m«n häc hoa theo suèt chiÒu dμi cña ®Êt n−íc ,víi 3 thμnh phè lín Hμ Néi, §μ N½ng vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh tõ ®ã nèi ra c¸c ®iÓm phô cËn. Thø hai,chÊt l−îng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«ng ®Ët møc trªn trung b×nh vμ kh¸ ,®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c chuyÕn bay quèc tÕ ®i vμ ®Õn còng nh− c¸c chuyÕn bay trong n−íc ,chÊt l−îng b¶o d−ìng ®Þnh k× 4C-3Y cho c¸c m¸y bay thÕ hÖ míi tiÕp tôc ®−îc ph¸t huy vμ hoμn thiÖn. Thø ba ,®éi ngò c¸n bé tiÕp tôc ®−îc n©ng cao vÒ sè l−îng còng nh− chÊt l−îng ,c¬ cÊu lao ®−îc ®iÒu chØnh theo tû träng t¨ng lao ®éng ®ùoc ®μo t¹o chuyªn ngμnh ;lao ®éng ®Æc thï hμnh kh«ng nh− phi c«ng ,tiÕp viªn ,thî kÜ thuËt tõng b−íc gi¶m lao ®éng thuª ë nøoc ngoμi ,®Æc biÖt lμ ng−êi l¸i. Cïng víi viÖc ®Ò ra nhiÖm vô trªn tõng lÜnh vùc ,ViÖt Nam airlines còng ®Æt chØ tiªu cho tõng giai ®o¹n cô thÓ .Trong giai ®o¹n 2006-2010 ,h·ng ®Ò ra nhiÖm vô chñ yÕu ;Tèc ®é t¨ng tr−ëng vËn t¶i hμnh kh¸ch t¨ng 11%/n¨m ,tèc ®é t¨ng tr−ëng vËn t¶i hμng ho¸ ®¹t 12,5%/n¨m;thÞ phÇn vËn chuyÓn hμnh kh¸ch quèc tÕ ®¹t 41,2%/n¨m;thÞ phÇn vËn chuyÓn hμng ho¸ quèc tÕ ®¹t 28%,quèc néi 68% ;tæng doanh thu 5 n¨m ®¹t 99 ngμn tû ®ång ,t¨ng b×nh qu©n 12%/n¨m;lîi nhuËn trøoc thuÕ ®¹t 4083 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m ;nép ng©n s¸ch 5 n¨m ®¹t 1411 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 12,3% /n¨m ;nguån vèn chñ së h÷u ®¹t 9000 tû ®ång ,t¨ng 13,3% /n¨m,®Ó c¸c ®Þnh h−íng c¸c môc tiªu ttrong chiÕn l−îc kinh doanh ®ùoc thùc hiÖn ,VN ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Þnh h−íng vμ môc tiªu ®ã .C¸c chÝnh s¸ch vμ biÖn ph¸p bao gåm ;chÝnh s¸ch s¶n phÈm,dÞch vô kh¸ch hμng ,ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ,chÝnh s¸ch vÒ tμi chÝnh ,vèn vμ nguån vèn ,chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ,héi nhËp quèc tÕ - chiÕn lùoc c¹nh tranh . ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ;®æi míi tæ chøc vμ c¬ chÕ qu¶n lÝ .ChiÕn l−îclμ viÖc ®Ò ra nh÷ng môc ®Ých ,môc tiªu,chÝnh s¸ch ,kÕ Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 10 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 12. §Ò ¸n m«n häc ho¹ch mang tÝnh b¶n chÊt cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh ttrong mét giai ®o¹n kh¸ dμi;v× vËy ë tõng giai ®o¹n cô thÓ cÇn cã sù ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chiÕn lùoc theo nh÷ng néi dung nh−:T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lùoc theo tõng giai ®o¹n ;®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt lμm ®−îc vμ ch−a lμm ®−îc ,tån t¹i ;x¸c ®Þnh møc ®é hoμn thμnh môc tiªu trong tõng giai ®o¹n vμ nh÷ng c«ng viÖc trong giai ®o¹n tiÕp theo ;®iÒu chØnh chiÕn lùoc ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi thùc tÕ giai ®o¹n vμ mang tÝnh kh¶ thi cao lμ viÖc lμm rÊt cÇn thiÕt. 2.3.Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh cña ViÖt Nam airlines Ngay tõ khi cßn ho¹t ®éng theo m« h×nh cò trong c¬ chÕ thÞ tr−êng .TCT ®· thμnh lËp ban phôc vô kh¸ch hμng víi chøc n¨ng chÝnh lμ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c dÞch vô hμnh kh¸ch trªn c¸c chuyÕn bay .Tuy nhiªn do h¹n chÕ phÇn nμo vÒ c¬ chÕ qu¶n lÝ cò nªn ch−a b¾t kÞp víi thÞ tr−êng ,ch−a thùc sù h−íng tíi kh¸ch hμng. Ban phôc vô nÆng vÒ c«ng t¸c hËu cÇn ,ch−a ®¶m ®−¬ng ®−îc chøc n¨ng tham m−u vÒ chiÕn l−îc vμ thÓ hiÖn h×nh ¶nh vμ b¶n s¾c cña mét h·ng hμng kh«ng. Tõ nhËn thøc ,c«ng t¸c dÞch vô lμ mét bé phËn trong chiÕn l−îc marketing cña h·ng hμng kh«ng ,ph¶i b¸m rÊt s¸t t×nh h×nh vμ diÔn biÕn thÞ tr−êng ®Ó ®Þnh h−íng mäi ho¹t ®éng :c«ng t¸c dù b¸o,n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr−êng ph¶i ®−îc ®Æt lªn hμng ®Çu .C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cÇn ®−îc tiÕn hμnh th−êng xuyªn ,h·ng hμng kh«ng quèc gia ViÖt nam mμ tiÒn th©n lμ TCT hμng kh«ng ViÖt nam hiÖn nay,c«ng t¸c dÞch vô ®−îc hÕt søc chó träng vμ ®−îc quy vÒ ®Çu mèi thèng nhÊt lμ tæng hμnh dinh cña h·ng ,ho¹t ®éng nh− c¬ quan tham m−u thuéc khèi ®iÒu hμnh trung t©m .§ã chÝnh lμ ban dÞch vô thÞ tr−êng.VÞ trÝ ®−îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å cña tæng c«ng ty.Ban dÞch vô cã chøc n¨ng chÝnh lμ c¬ quan tham m−u gióp tæng gi¸m ®èc vμ héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch ,chØ ®¹o vμ tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 11 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 13. §Ò ¸n m«n häc c«ng t¸c dÞch vô vÒ vËn t¶i hμng kh«ng cña tæng c«ng ty .Chøc n¨ng trªn ®−îc cô thÓ ho¸ thμnh c¸c nhiÖm vô sau: X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«ng cña tct bao gåm c¸c tiªu chuÈn vÒ dÞch vô kÜ thuËt ,th−¬ng m¹i mÆt ®Êt vμ c¸c tiªu chuÈn vÒ dÞch vô trªn kh«ng tr×nh tæng gi¸m ®èc ban hμnh vμ tæ chøc triÓn khai. Tæ chøc triÓn khai ,theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn dÞch vô vËn t¶i hμn kh«n ®· ®−îc tct ban hμnh ,nghiªn cøu bæ sung ,söa ®æi tiªu chuÈn cho phï hîp víi yªu cÇu thÞ tr−êng. Tæ chøc nghiªn cøu vμ ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n triÓn khai c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi cña vËn t¶i hμng kh«ng . Tham gia x©y dùng néi dung ,ch−¬ng tr×nh huÊn luyÖn ®μo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lμm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«ng vμ tæ chøc båi d−ìng nghiÖp vô cho ngμnh Tham gia chØ ®¹o viÖc mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh ophôc vô cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«ng cã gi¸ trÞ lín theo sù ph©n cÊp vμ tæ chøc trùc tiÕp viÖc mua s¾m c¸c dÞch vô ,vËt phÈm trùc tiÕp phôc vô cho hμnh kh¸ch trªn c¸c chuyÕn bay cña tång c«ng ty theo ®óng tiªu chuÈn dÞch vô ®· ban hμnh. So¹n th¶o vμ tham gia kÝ kÕt c¸c hîp ®ång dÞch vô mÆt ®Êt vμ trªn kh«ng gi÷a tct vμ c¸c h·ng kh¸c theo ph©n cÊp .KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ. Theo dâi kiÓm tra c¸c chi phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«n cña tct. Tæ chøc ,chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn triÓn khai ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i theo yªu cÇu ®Ò ra vμ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng dÞch Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 12 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 14. §Ò ¸n m«n häc vô vËn t¶i hμng kh«ng theo ®óng tiªu chuÈn trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr−êng cña tct. Qu¶n lÝ viÖc cung øng ,®iÒu hμnh vμ kiÓm tra viÖc sö dông c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«ng cña TCT theo ®óng tiªu chuÈn ®· ®−îc ban hμnh theo ph©n cÊp qu¶n lÝ. Ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng dÞch vô vËn t¶i hμng kh«ng trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr−êng cña tct vμ ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô . n¨m 1999 ,®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña quy chÕ khai th¸c m¸y bay th−¬ng m¹i bËn t¶i ,còng nh− nh÷ng yªu cÇu tõ thùc tiÔn .TG§ kÝ quyÕt ®Þnh bæ sung cho ban dÞch vô thÞ tr−êng nhiÖm vô ;X©y dùng vμ triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch liªn dquan ®Õn tiªu chuÈn vμ quy tr×nh phôc vô cho s©n ®ç cho c¸c chuyÕn bay cña ViÖt Nam airlines. Trªn c¬ së chøc n¨ng vμ nhiÖm vô ®−îc giao ,tæ chøc dÞch vô gåm 5 phßng lμ .Phßng dÞch vô mÆt ®Êt,trªn kh«ng,s©n ®ç ,trung t©nm kiÓm so¸t hÖ thèn lμ thñ tôc tr−íc chuyÕn bay vμ dÞch vô ®Æc biÖt.Phßng mua s¾m s¶n phÈm . Phßng dÞch vô mÆt ®Êt cãnhiÖm vô lμ x©y dùng ,triÓn khai ,kiÓm tra ,gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ,quy tr×nh phôc vô hμnh kh¸ch ,hμnh lÝ. Phßng dÞch vô trªn kh«ng cã nhiÖm vô lμ x©y dùng ,triÓn khai ,kiÓm tra ,gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ,quy tr×nh phôc vô hμnh kh¸ch trªn chuyÕn bay. Phßng dÞch vô trªn kh«ng cã nhiÖm vô lμ x©y dùng ,triÓn khai ,kiÓm tra ,gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ,quy tr×nh phôc vô m¸y bay s©n ®ç. Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 13 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 15. §Ò ¸n m«n häc Trung t©m kiÓm so¸t hÖ thèng lμm thñ tôc tr−íc chuyÕn bay vμ dÞch vô ®Æc biÖt cã nhiÖm vô chÝnh lμ qu¶n lý vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô hÖ thèng, gi¸m s¸t tù ®éng qu¶n lý. Phßng mua s¾m s¶n phÈm dÞch vô bay trªn chuyÕn bay cã nhiÖm vôchÝnh lμ tæ chøc mua s¾m trang thiÕt bÞ dông cô ,®å uèng ,b¸o chÝ,c¸c ch−¬ng tr×nh gi¶i trÝ kh¸c. Trong h¬n10 n¨m qua .Ban dÞch vô thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m−u vÒ c«ng t¸c dÞch vô .Tíi nay hÖ thèng tiªu chuÈn ,quy tr×nh ,chÝnh s¸ch vÒ dÞch vô ®· c¬ b¶n hoμn thμnh ,t¹o sù thèng nhÊt ,®ång bé trong cung øng dÞch vô cho hμnh kh¸ch. §iÒu nμy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp. Hμng lo¹t s¶n phÈm míi ®· ra ®êi nh− thñ tôc chuyÕn bay tù ®éng ,t×m kiÕm hμnh lÝ tù ®éng ,cung cÊp c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ ®Æc biÖt,hÖ thèng hîp ®ång mÆt ®Êt cung cÊp suÊt ¨n t¹i s©n bay trong vμ ngoμi n−íc ®−îc hoμn chØnh ,®¶m b¶o cung cÊp dÞch vô an toμn cho c¸c chuyÕn bay cña h·ng.Phï hîp vμ hiÖu qña theo ®óng chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra . ViÖt Nam airline ®· tõng b−íc kh¼ng ®Þnh ®−îc h×nh ¶nh vμ th−¬ng hiÖu cña m×nh trong con m¾t hμnh kh¸ch vμ trë thμnh nhμ vËn chuyÓn cã thø h¹ng. Thμnh c«ng cña ViÖt nam airlines cã sô ®ãng gãp kh«ng nhá cña ban dÞch vô thÞ tr−êng. Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 14 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 16. §Ò ¸n m«n häc Ch−¬ngII:Ph©n tÝch chiÕn l−îc kinh doanh cña VN Airlines 1.T×nh h×nh thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh«ng n−íc ta Víi ®μ t¨ng tr−ëng trªn 20% cña n¨m 2002 cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi thuËn lîi ,c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu ®¹t møc nh− ®· ®Ò ra .Cã thÓ nãi b−íc vμo n¨m 2003 thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh«ng viÖt nam cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®ª ph¸t triÓn .Nh÷ng con sè thèng kª cho phÐp l¹c quan vÒ ®iÒu ®ã .Nh−ng dÞch bÖnh viªm ®−êng h« hÊp cÊp ®· lμm ®¶o lén tÊt c¶. Mét sè thèng kª vÒ thÞ tr−êng vËn t¶i nh− sau. Trong thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh«ng VN n¨m 2003 ®¹t 6.6 triÖu hμnh kh¸ch gi¶m kho¶ng 3,7% so víi n¨m 2002 vμ h¬n 168 tÊn hμng ,t¨ng kho¶ng 24,6% so víi n¨m 2002 .thÞ tr−êng quèc tÕ ®¹t kho¶ng 4 triÖu kh¸ch gi¶m h¬n 6% vμ 138 ngh×n tÊn hμng , t¨ng kho¶ng 30% so víi n¨m 2002 (trong ®ã c¸c h·ng VIÖT NAM vËn chuyÓn kho¶ng 1,8 triÖu kh¸ch chiÕm kho¶ng 44,7 % thÞ phÇn vμ 34,5 ngh×n tÊn hμng chiÕm kho¶ng 25% thÞ phÇn quèc tÕ . Trong thÞ tr−êng néi ®Þa chiÕm kho¶ng 2,65 triÖu kh¸ch t¨ng Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 15 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 17. §Ò ¸n m«n häc nhÑ so víi n¨m 2002 .Tæng l−îng kh¸ch hμng th«ng qua c¶ng hμng kh«ng ®¹t kho¶ng 9,4 triÖu kh¸ch,gi¶m 1,8% so víi n¨m 2002. N¨m 2003 cho dï t¨ng tr−ëng GDP cña VN ®¹t trªn 7% nh−ng t¨ng tr−ëng hμng kh«ng l¹i sôt gi¶m do bÞ ¶nh h−ëng cña dÞch bÖnh SARS phÇn nμo cuéc chiÕn tranh cña mÜ ë irac vμ chèng khñng bè cña mÜ ,nh×n vμo kÕt qu¶ cña n¨m 2003 ta cã thÓ chia thÞ tr−êng vËn t¶i hμng kh¸ch thμnh 4 giai ®o¹n t−¬ng øng víi 4 quÝ .QuÝ 1 trªn ®μ ph¸t tiÓn cña n¨m 2002 thÞ tr−êng t¨ng tr−ëng m¹nh víi trªn 20 % trung b×nh th¸ng ®¹t tõ 630-680 ngh×n kh¸ch .quÝ 2 , dÞch SARS bïng ph¸t tõ cuèi th¸ng 3 g©y ¶nh h−ëng nÆng nÒ vμo quÝ 2 trong ®ã nhÊt lμ vμo th¸ng 4 ,5 víi sù sut gi¶m trªn 40% víi l−îng kh¸ch mçi th¸ng chØ cßn trªn d−íi 300 ngh×n kh¸ch .Tèc ®é gi¶m ch÷ng l¹i vμo th¸ng 6 ,19% ,vμ thÞ tr−êng cã dÊu hiÖu håi phôc vμo quÝ 3 vμ t¨ng kho¶ng 3% vμo th¸ng 9 .QuÝ 4 thÞ tr−êng t¨ng tr−ëng trung b×nh vμo kho¶ng 7% vμ l−îng kh¸ch ®¹t trªn 670 ngh×n kh¸ch vμo th¸ng 12 .Nh×n chung thÞ tr−êng néi ®Þa Ýt biÕn ®éng h¬n so víi thÞ tr−êng thÕ giíi . 2.Ph©n tÝch c¸ch x©y dùng môc tiªu kinh doanh trong chiÕn l−îc kinh doanh cña ViÖt Nam airlines. C¸c môc tiªu chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu yÕu tè :Thùc tÕ c¸c m«i tr−êng bªn ngoμi vμ c¸c mèi quan hÖ víi chóng ,thùc tÕ c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ,hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ vμ môc ®Ých cña nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o cao nhÊt còng nh− chiÕn l−îc kinh doanh cña vna ,xu h−íng ph¸t triÓn cña nã Theo nh− nh÷ng th«ng tin bμi b¸o ®−a ra .Em ®¸nh gi¸ c¸ch thøc x©y dùng môc tiªu kinh doanh cña ViÖt Nam airlines lμ ch−a thùc sù tèt . Trong phÇn thùc tr¹ng cña ViÖt Nam airlines,h·ng ®· ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña ViÖt nam airlines trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,nh−ng chØ nªu ra nh÷ng g× ®· ®¹t ®−îc ,cßn nh÷ng g× ch−a ®¹t ®−îc th× trong phÇn nμy Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 16 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 18. §Ò ¸n m«n häc ch−a thÊy nªu ra ,tæng hîp kÕt qña ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ch−a chi tiÕt, ch−a nªu ra ®−îc nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng −u ®iÓm ,nh−îc ®iÓm ,tiÒm n¨ng cña h·ng. Ch−a cho ng−êi ®äc biÕt ®−îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt nam airlines so víi c¸c h·ng hμng kh«ng kh¸c trong khu vùc,so víi c¸c h·ng hμng kh«ng kh¸c trong khu vùc th× ViÖt Nam airlines ®ang ë møc ®é nμo ,®iÓm m¹nh cña h·ng so víi c¸c h·ng kh¸c trong khu vùc,h·ng thua kÐm c¸c h·ng hμng kh«ng kh¸c trong khu vùc ë nh÷ng ®iÓm g×... VÒ phÇn x¸c ®Þnh m«i tr−êng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng .H·ng ®· nªu ra ®−îc nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn môc tiªu kinh doanh kh¸ ®Çy ®ñ " C¸c nh©n tè chÝnh ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng vμ chiÕn l−îc ph¸t triÓn dμi h¹n cña doanh nghiÖp nh− : tr¹ng th¸i nÒn kinh tÕ ,tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ,nhμ cung øng ,®èi thñ c¹nh tranh ,nhu cÇu kh¸ch hμng ,chÝnh s¸ch cña nhμ n−íc vμ c¸c yÕu tè v¨n ho¸ x· héi .trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu ,c¬ héi ,nguy c¬ cña VN airlines (thÕ m¹nh ®−¬ng bay,chÊt l−îng dÞch vô ,lao ®éng cã tr×nh ®é : MÆt yÕu quy m« nhá vèn nhá tμi s¶n nhá ,h·ng ch−a næi tiÕng :c¬ h«Þ thÞ tr−êng hμng kh«ng ph¸t triÓn ,®−îc sù hç trî cña nhμ n−íc,lμ ngμnh c«ng nghÖ cao :nguy c¬ c¹nh tranh khèc liÖt ,®ßi hái chi phÝ cao )".Nh−ng c¸c yÕu tè nªu ra ch−a thùc sù chi tiÕt, tøc lμ nh÷ng yÕu tè ®ã ¶nh h−ëng nh− thÕ nμo ®Õn ho¹t ®éng cña h·ng,møc ®é ¶nh h−ëng ra sao. VÒ phÇn môc tiªu ®Ò ra ,môc tiªu ®Ò ra t−¬ng ®èi cô thÓ vμ cã träng t©m "n¨m 2010 ,vËn chuyÓn kho¶ng 10 triÖu l−ît kh¸ch/n¨m,190 ngh×n tÊn hμng/n¨m.LÊy vËn t¶i hμng ho¸ lμm nßng cèt,cã m¹ng ®−êng bay toμn cÇu, qui m« thuéc hμng trung b×nh vμ kh¸ trong khu vùc. H·ng còng ®· ®Ò ra ®−îc nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n nh−:thø nhÊt chó träng ph¸t triÓn m¹ng ®−êng bay,thø hai chÊt l−îng dÞch vô ph¶i ®¶m b¶o ,thø ba ®éi ngò c¸n bé ®−îc n©ng cao vÒ chÊt l−îng ,sè l−îng Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 17 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 19. §Ò ¸n m«n häc Tuy nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n kh¸ râ rμng nh−ng ch−a cã thêi gian cô thÓ cho tõng giai ®o¹n ,giai ®o¹n ®−îc b¾t ®Çu khi nμo vμ kÕt thóc khi nμo . Trong viÖc x©y dùng môc tiªu chiÕn l−îc ,ViÖt nam airlines còng ®· ®Ò ra ®−îc nh÷ng môc tiªu trung h¹n ,môc tiªu trung h¹n cña h·ng chia tõ 2003-2005,2006-2010 .Môc tiªu ®−îc ®Æt ra kh¸ chi tiÕt ,cô thÓ ,râ rμng,phï hîp víi môc tiªu chung cña h·ng.§iÒu ®ã còng cho ta biÕt ®−îc quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o h·ng ,lμ quyÕt t©m ®¹t ®−îc môc tiªu ®· ®Ò ra. Tõ nh÷ng môc tiªu ®−îc ®Ò ra ,ban l·nh ®¹o h·ng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ò thùc hiÖn môc tiªu "chÝnh s¸ch s¶n phÈm,dÞch vô kh¸ch hμng ,ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ,chÝnh s¸ch vÒ tμi chÝnh ,vèn vμ nguån vèn ,chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ,héi nhËp quèc tÕ -chiÕn l−îc c¹nh tranh ;ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ". Cã thÓ nãi, c¸ch thøc x©y dùng môc tiªu cña ViÖt nam airlines tuy cßn mét sè mÆt ch−a tèt. Nh−ng nh×n chung lμ ®Çy ®ñ ,môc tiªu ®Ò ra cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®−îc ,®¶m b¶o ®−îc nh÷ng yªu cÇu chung cña mét môc tiªu .C¸c môc tiªu kh¸ râ rμng ,môc tiªu trung h¹n phï hîp víi môc tiªu chung cña h·ng ,cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c môc tiªu víi nhau.H·ng còng ®· x¸c ®Þnh râ môc tiªu −u tiªn. 3. §¸nh gi¸ viÖc tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh cña ViÖt nam Airlines Theo nh− nh÷ng tμi liÖu ®· nªu ë trªn ,th× c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh cña ViÖt nam airliness lμ kh¸ tèt. Tr−íc kia ho¹t ®éng trong c¬ chÕ bao cÊp c«ng t¸c dÞch vô cña vna cßn nhiÒu h¹n chÕ do nhËn thøc cña ban l·nh ®¹o cßn chÞu ¶nh h−ëng cña cã chÕ cò.c«ng t¸c dÞch vô mang nÆng tÝnh hËu cÇn .ch−a b¾t kÞp víi nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr−êng ,ch−a thùc sù h−íng tíi kh¸ch hμng. Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 18 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
 20. §Ò ¸n m«n häc Cã thÓ nãi r»ng, b−íc ngoÆt lín cña c«ng t¸c dÞch vô lμ tõ khi ban l·nh ®¹o thay ®æi nhËn thøc coi dÞch vô lμ bé phËn quan träng trong chiÕn l−îc marketing cña h·ng hμng kh«ng.ViÖc ®−a ban dÞch vô vμo s¬ ®å cña tæng c«ng ty ®· t¹o ra sù thay ®æi kh«ng nh÷ng vÒ h×nh thøc lμ ban dÞch vô thÞ tr−êng mμ c¶ thay ®æi vÒ chøc n¨ng cña ban dÞch vô .Víi chøc n¨ng chÝnh lμ chøc n¨ng tham m−u cho tæng gi¸m ®èc vμ héi ®ång qu¶n trÞ ,®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch,chØ ®¹o tæ chøc kiÓm tra c«ng viÖc ho¹t ®éng vÒ dÞch vô vËn t¶i cña h·ng. C«ng t¸c dÞch vô cña h·ng hμng kh«ng ViÖt nam airlines ®−îc tiÕn hμnh kh¸ tèt c¸c nhiÖm vô cña ban dÞch vô thÞ tr−êng ®Æt ra kh¸ râ rμng cô thÓ lμ 10 nhiÖm vô ®· ®−îc nªu ra ë phÇn trªn,®Çy ®ñ vμ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña thÞ tr−êng hiÖn nay,c«ng t¸c dÞch vô cña h·ng ®· mang tÝnh thÞ tr−êng ,h−íng tíi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hμng ,nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña ban dÞch vô thÞ tr−êng ,ban dÞch vô thÞ tr−êng tù x©y dùng nh÷ng tiªu chuÈn vÒ dÞch vô,tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ,tæ chøc nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ¸n ,x©y dùng néi dung ,chØ ®¹o mua s¾m tμi s¶n liªn quan ®Õn c«ng viÖc C¸c nhiÖm vô cô thÓ cña ban dÞch vô thÞ tr−êng ®−îc nªu ra còng g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm cña ban,®iÒu ®ã cho thÊy mét phÇn vÒ chÊt l−îng dÞch vô cña h·ng ®· ®−îc coi träng h¬n tr−íc. ViÖc ph©n chia ban dÞch vô thÞ tr−êng thμnh 5 phßng .phßng dÞch vô mÆt ®Êt,phßng dÞch vô trªn kh«ng, phßng phôc vô s©n ®ç ,trung t©m kiÓm so¸t hÖ thèng lμm thñ tôc tr−íc chuyÕn bay,phßng mua b¸n s¶n phÈm dÞch vô bay ,®· t¹o ra tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n ,mçi phßng ban cã chuyªn m«n riªng ,viÖc ph©n chia ban dÞch vô thμnh c¸c phßng víi chøc n¨ng riªng lμ kh¸ hîp lÝ, phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña h·ng.ViÖc ph©n chia nμy cã thÓ x¸c ®Þnh râ h¬n ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn , t¹o ®iÒu kiÖn sö dông tèt h¬n c¸c nguån lùc cña ban dÞch vô ,®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho c«ng t¸c gi¸m s¸t ,kiÓm tra. C¸c phßng ban cã thÓ kÕt hîp víi Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng 19 Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vμ Kinh doanh QT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2