intTypePromotion=3

Để biên tập tốt hơn mảng bài phương pháp dạy học các môn Khoa học xã hội trên tạp chí giáo dục

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
8
lượt xem
1
download

Để biên tập tốt hơn mảng bài phương pháp dạy học các môn Khoa học xã hội trên tạp chí giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày những đặc trưng riêng của mảng bài về phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội, từ đó đi sâu vào việc biên tập bản thảo đồng thời nêu ra những yêu cầu cần có ở người làm biên tập mảng bài này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để biên tập tốt hơn mảng bài phương pháp dạy học các môn Khoa học xã hội trên tạp chí giáo dục

ÀÏÍ BIÏN TÊÅP TÖËT HÚN MAÃNG<br /> Y HOÅC<br /> BAÂI PHÛÚ<br /> CAÁC MÖN KHOA HOÅC<br /> AÅP XAÄ<br /> CHÑ HÖÅI<br /> GIAÁO<br /> TRÏN<br /> DUÅC<br /> T<br /> ÀÙÅNG HÖÌNG ÀIÏÌU*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 20/01/2017; ngaây sûãa chûäa: 20/07/2017; ngaây duyïåt àùng: 12/09/2017.<br /> Abstract:<br /> In contents of Journal of Education, articles on teaching methods of social science subjects occupy an important po<br /> have common ground on content structure with natural science ones but also contain differences. Therefore, editing contents o<br /> some different requirements. In this article, author presents the characteristics of the articles on teaching methods of social sc<br /> concrete requirements for the editors.<br /> Keywords:<br /> Edit, manuscript, social sciences.<br /> <br /> M<br /> <br /> aãng baâi vïì phûúng phaáp daåy hoåc (PPDH) caác<br /> Àöëi vúái maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH, nhêët laâ<br /> mön khoa hoåc xaä höåi (KHXH) coá möåt võ trñ quannhûäng baâi thuöåc lônh vûåc <br /> vùn hoåc, lõch sûã, triïët hoåc<br /> ,...<br /> troång trong nöåi dung Taåp chñ Giaáo duåc. Cuängthûúâng coá nhiïìu caách hiïíu khaác nhau khi tiïëp cêån möåt<br /> nhû úã maãng baâi vïì PPDH caác mön khoa hoåc tûå nhiïn hònh tûúång vùn hoåc, möåt cêu noái coá nhiïìu haâm ngön,..<br /> (KHTN), maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH vûâa coá nhûäng Viïåc nhêån caãm tñnh àa nghôa trong vùn baãn KHXH laâ cêìn<br /> àùåc àiïím chung, vûâa coá nhûäng àùåc trûng riïng trong cú thiïët, hiïíu àûúåc, giaãi maä àûúåc caác têìng ngûä nghôa khaác<br /> cêëu nöåi dung vaâ caã trong cöng taác biïn têåp. Baâi viïët chónhau khi àoåc hiïíu vaâ biïn têåp laâ rêët quan troång, nhúâ àoá,<br /> trònh baây nhûäng àùåc trûng riïng cuãa maãng baâi<br />  PPDH caác thêëy àûúåc veã àeåp cuãa caác aáng vùn, caái tinh tïë trong caách sûã<br /> mön KHXH, tûâ àoá ài sêu vaâo viïåc biïn têåp baãn thaão, àöìng duång haâm ngön, caách chúi chûä. Nhiïìu taác giaã àaä rêët thaânh<br /> thúâi nïu ra nhûäng yïu cêìu cêìn coá úã ngûúâi laâm biïn têåp cöng trong caác biïån phaáp nghïå thuêåt àïí taåo nïn vùn baãn.<br /> maãng baâi naây.<br /> Vaâ àêy laâ yá thûác vaâ baãn lônh cuãa caác taác giaã, taåo nïn nhûäng<br /> 1. Àùåc trûng cuãa maãng baâi vïì PPDH caác mön<br /> vùn baãn àa nghôa, coá nhiïìu têìng nghôa sêu sùæc, thêm<br /> KHXH<br /> thuáy. Tuy nhiïn, caá biïåt coá taác giaã laåi coá caách biïíu àaåt, haâm<br /> 1.1.  Viïåc phên biïåt àùåc trûng cuãa maãng baâi vïì PPDH chûáa nhûäng caách hiïíu khaác dêîn àïën coá möåt caách hiïíu<br /> caác mön KHXH trong sûå àöëi saánh vúái maãng baâi vïì PPDH khaác biïåt, dïî bõ hiïíu sai nghôa. Tònh traång naây dïî gùåp khi<br /> caác mön KHTN chó coá tñnh tûúng àöëi. Noái cho cuâng, hai biïn têåp baâi, àoâi hoãi biïn têåp viïn (BTV) phaãi tinh nhaåy vaâ<br /> maãng baâi naây àûúåc taách riïng biïåt laâ caách laâm coá tñnh thao<br /> coá caách xûã lñ phuâ húåp.<br /> taác nhùçm laâm nöíi bêåt nhûäng yïu cêìu töëi thiïíu vïì caách - Tñnh phûác taåp vaâ nhaåy caãm<br /> phên chia maãng baâi cuäng nhû caách thûác töí chûác biïn têåp.<br /> Vùn baãn KHXH do àïì cêåp túái nhiïìu vêën àïì phûác taåp<br /> Tûâ thûåc tïë laâm cöng taác biïn têåp, hay noái caách khaác, tûâvaâ nhaåy caãm nïn tûå thên noá coá luác mang tñnh phûác taåp,<br /> goác nhòn biïn têåp, coá thïí thêëy rùçng, maãng baâi naây coá<br /> nhaåy caãm. Laâm biïn têåp khöng phaãi vò phûác taåp vaâ nhaåy<br /> nhûäng àùåc trûng cú baãn nhêët, theo àoá ngûúâi laâm biïn têåp caãm maâ neá traánh khöng nhêån baãn thaão, khöng biïn têåp.<br /> phaãi hiïíu möåt caách tûå nhiïn vaâ thuêìn thuåc.<br /> Vêën àïì úã chöî laâ BTV phaãi àuã baãn lônh àïí biïn têåp vúái yá<br /> 1.2. Maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH úã àêy àûúåc thûác chñnh trõ vaâ vöën hiïíu biïët sêu sùæc cuãa mònh. Àoâi hoãi úã<br /> hiïíu röång hún, bao göìm caác baâi vïì PPDH úã têët caã caác cêëpngûúâi biïn têåp phaãi xaác àõnh àûúåc roä: Ai viïët, viïët vïì caái gò,<br /> hoåc, bêåc hoåc (tûâ mêìm non àïën àaåi hoåc) thuöåc chuyïn muåcviïët nhùçm muåc àñch gò, viïët nhû thïë naâo. Xaác àõnh roä sûå<br /> “Lñ luêån giaáo duåc - daåy hoåc”; caác baâi liïn quan àïën lônh vûåc<br /> àuáng àùæn vaâ sêu sùæc àoá trïn caác loaåi vùn baãn nhaåy caãm, seä<br /> naây úã caác chuyïn muåc: “Diïîn àaân àöíi múái cùn baãn, toaâncoá nhûäng baâi viïët töët vïì caác vêën àïì phûác taåp vaâ nhaåy caãm.<br /> diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo”; “Quaãn lñ giaáo duåc”; “Thûåc tiïîn<br /> Coá nhiïìu trûúâng húåp vaâ tònh huöëng cêìn xûã lñ àïí traánh<br /> giaáo duåc”; “YÁ kiïën trao àöíi”. Noái möåt caách khaái quaát, àoá laâ<br /> nhûäng sú suêët, sai lêìm khöng àaáng coá:<br /> maãng baâi ûáng vúái nhûäng tri thûác vïì PPDH, quaãn lñ caác + Taác giaã viïët baâi vúái nhûäng kiïën thûác àaä laåc hêåu,<br /> hoaåt àöång daåy hoåc, diïîn àaân àöíi múái chûúng trònh vaâ saáchkhöng cêåp nhêåt kõp nhûäng thöng tin múái, hoùåc viïët chïåch<br /> giaáo khoa (liïn quan àïën caác mön KHXH).<br /> hûúáng so vúái chuã trûúng, chñnh saách cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác.<br /> 1.3.  Àùåc trûng cuãa maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH<br /> * Taåp chñ Giaáo duåc<br /> - Tñnh àa daång trong caách hiïíu<br /> <br /> 32<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Trûúâng húåp naây, BTV khöng nïn nhêån biïn têåp, cêìn trao tû liïåu gò cêìn phaãi tra cûáu; àùåc biïåt, coá nhûäng vêën àïì gò<br /> àöíi vúái taác giaã möåt caách thùèng thùæn.<br /> nhaåy caãm khöng.<br /> + Taác giaã viïët vúái duång yá töët nhûng do tñnh àa daång Têët caã nhûäng nhêån xeát naây coá thïí ghi úã phêìn lïì, phêìn<br /> cuãa àöëi tûúång nghiïn cûáu (àöi khi laâ do caách viïët, caách tröëng úã baãn thaão àïí sau àoá nhòn laåi möåt caách töíng thïí<br /> diïîn àaåt chûa roä nghôa), dïî gêy ra sûå hiïíu nhêìm. BTV laâm cú súã cho viïåc biïn têåp tiïëp theo. Nïëu baãn thaão vïì cú<br /> cuâng vúái taác giaã xûã lñ thoaã àaáng, vaâ nïn coá sûå goáp yá, thêím<br /> baãn àaáp ûáng àûúåc nhûäng yïu cêìu theo Thïí lïå àùng baâi<br /> àõnh cuãa cöë vêën khoa hoåc.<br /> trïn taåp chñ khoa hoåc giaáo duåc thò triïín khai biïn têåp<br /> + Möåt baâi viïët töët nhûng trñch dêîn khöng àuã, coá nhûängngay lêìn 1, sûãa vaâo maáy tñnh vaâ in baãn saåch. Trong<br /> löîi chñnh taã dïî laâm hiïíu sai nghôa, thiïëu hoùåc àùåt sai võ trñtrûúâng húåp baãn thaão coân coá nhûäng vêën àïì cêìn cên nhùæc<br /> möåt vaâi chi tiïët trong baãn àöì, hònh veä, dêîn àïën sûå thiïëuthò trao àöíi taác giaã sûãa chûäa, àiïìu chónh trûúác, sau àoá<br /> chñnh xaác, thiïëu tñnh khoa hoåc. Trûúâng húåp naây cêìn xûã lñmúái biïn têåp tiïëp.<br /> bùçng nghiïåp vuå biïn têåp,...<br /> Bûúác 3) Biïn têåp chi tiïët tûâng phêìn. Sau khi xem xeát,<br /> Phaát hiïån vaâ xûã lñ nhûäng vêën àïì nhaåy caãm noái chung laâ<br /> nhêån thêëy baâi àaåt yïu cêìu, chêët lûúång, phuâ húåp vúái tön chó,<br /> khoá, àoâi hoãi BTV phaãi coá sûå nhaåy caãm nhêët àõnh kïët húåp<br /> muåc àñch cuãa Taåp chñ, taác giaã àaä xûã lñ theo yïu cêìu cuãa<br /> vúái sûå am hiïíu sêu sùæc vïì chuyïn mön, nghiïåp vuå vaâ kinh ngûúâi biïn têåp, BTV bùæt àêìu tiïën haânh biïn têåp chi tiïët<br /> nghiïåm biïn têåp qua nhiïìu nùm.<br /> theo caác voâng biïn têåp.<br /> Vùn baãn KHXH, cuäng nhû caác loaåi vùn baãn chuyïn<br /> Trong khi biïn têåp chi tiïët, cêìn phaát hiïån nhûäng vêën àïì<br /> ngaânh khaác coân coá nhûäng àùåc trûng khaác nûäa. Tuy nhiïn, sau àêy: - Caác löîi khöng chñnh xaác vïì nöåi dung, khaái niïåm;<br /> tûâ goác nhòn biïn têåp, BTV chuá yá túái caác àùåc trûng àaä baân úã<br /> - Caác löîi chñnh taã, ngûä phaáp, tûâ vûång, phong caách ngön<br /> trïn laâ chuã yïëu. Khi àöìng haânh vúái caác àùåc trûng naây, trong ngûä; - Caác löîi khöng chñnh xaác vïì tiïu àïì vaâ thûá bêåc<br /> thûåc tïë biïn têåp, kinh nghiïåm seä àûúåc tñch luyä dêìn theo nùm chûúng muåc; - Caác löîi khöng chñnh xaác vïì ghi chuá, trñch<br /> thaáng trïn cú súã khöng ngûâng àûúåc böìi dûúäng, tûå böìi dûúäng dêîn. Chuá yá caác nguöìn tû liïåu àûúåc trñch dêîn khöng àuáng<br /> chuyïn mön vaâ nghiïåp vuå biïn têåp cuãa möîi BTV.<br /> quy àõnh hoùåc thiïëu cùn cûá; - Thiïëu cên àöëi, haâi hoaâ giûäa<br /> 2. Biïn têåp maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH<br /> caác muåc: phêìn thò viïët sêu, daâi, phêìn thò viïët nöng caån;<br /> Sau àêy laâ möåt söë lûu yá vïì viïåc biïn têåp maãng baâi vïì phêìn quan troång thò trúã thaânh phêìn thûá yïëu,...<br /> PPDH caác mön KHXH bùæt àêìu tûâ khi tiïëp nhêån baãn thaão Nhûäng löîi naây àïìu àûúåc ghi cheáp bïn lïì. Àöëi vúái nhûäng<br /> taác giaã (baãn thaão göëc) àïën khi hoaân chónh. Quaá trònh naây laâ<br /> vêën àïì BTV nùæm vûäng thò tûå mònh sûãa chûäa cho chñnh<br /> sûå laâm viïåc xen caâi trïn baãn thaão vaâ laâm viïåc vúái taác giaã<br /> xaác hoùåc diïîn àaåt laåi cho hay hún, hoùåc thay thïë bùçng<br /> sau möîi lêìn biïn têåp. Tuy nhiïn, àïí tiïån theo doäi, cêìn chia<br /> nguöìn tû liïåu khaác cho phuâ húåp hún,... Àöëi vúái nhûäng àiïìu<br /> ra hai cöng àoaån àöåc lêåp: Biïn têåp baãn thaão vaâ laâm viïåc vúái chûa roä, nhûäng vêën àïì khoá, thuöåc chuyïn mön heåp hoùåc<br /> taác giaã<br />  àïí hoaân thiïån baâi viïët.<br /> nhûäng vêën àïì nhaåy caãm, BTV cêìn ghi cheáp coá tñnh chêët<br /> 2.1. Biïn têåp baãn thaão<br /> lûu yá úã tûâng trang àïí tiïån laâm cùn cûá khi laâm viïåc vúái taác<br /> Sau khi tiïëp nhêån baãn thaão tûâ taác giaã, BTV tiïën haânhgiaã sau khi biïn têåp hoùåc trûúác khi hoaân chónh baâi. Lúâi ghi<br /> caác bûúác sau àêy:<br /> cheáp phaãi roä raâng, chñnh xaác vaâ dïî hiïíu, thïí hiïån thaái àöå<br /> Bûúác 1) Xem xeát cêëu truác baâi coá phuâ húåp vúái quy àõnh<br /> xêy dûång nhùçm nêng cao chêët lûúång baâi viïët, khiïën cho<br /> cuãa Taåp chñ khöng. Cêìn coá nhûäng ghi cheáp khaái quaát nhêåntaác giaã dïî daâng húåp taác vúái mònh maâ cên nhùæc tûâng àiïím<br /> xeát vïì sûå phuâ húåp vaâ lïåch vúái quy àõnh; söë trang vûúåt quaá<br /> vaâ chónh sûãa húåp lñ.<br /> hay ñt hún söë trang quy àõnh. Trong quaá trònh biïn têåp, taác<br /> Bûúác 4)Töíng húåp vaâ àaánh giaá baâi viïët<br /> giaã coân coá thïí suy nghô, àiïìu chónh cho húåp lñ.<br /> Phêìn töíng húåp vaâ àaánh giaá baâi cùn cûá vaâo nhûäng ghi<br /> Bûúác 2) Àoåc toaân <br /> böå baãn thaão àïí nùæm àêìy àuã nöåi dung cheáp cuãa BTV trïn tûâng trang baãn thaão. Tûâ viïåc töíng húåp<br /> cuãa baâi, tûâ àoá coá nhûäng nhêån xeát vïì nöåi dung, hònh thûác<br /> naây, möåt lêìn nûäa BTV khùèng àõnh vïì tñnh àuáng àùæn cuãa tû<br /> biïíu àaåt àïí laâm cú súã cho bûúác biïn têåp tiïëp theo. Úàbûúác tûúãng chuã àïì cuãa taác phêím, tñnh khoa hoåc, sûå phuâ húåp<br /> naây, BTV cêìn chuá yá túái caác àiïím sau àêy: - Nöåi dung baâi coágiûäa nöåi dung vaâ hònh thûác àöìng thúâi cuäng coá thïí cên nhùæc<br /> phuâ húåp vúái tön chó, muåc àñch cuãa Taåp chñ khöng; - Coálaåi nhûäng vêën àïì mònh àaä tûå xûã lñ, àaä chónh sûãa vaâ nhûäng<br /> àaãm baão yïu cêìu khoa hoåc, yïu cêìu sû phaåm khöng, coá<br /> vêën àïì coân töìn nghi àïí coá thïí triïín khai laâm viïåc vúái taác giaã<br /> àiïím gò múái, coá àoáng goáp cho baån àoåc (chuã yïëu laâ vïì caác<br /> trûúác khi trònh duyïåt.<br /> vêën àïì liïn quan àïën viïåc daåy hoåc trong nhaâ trûúâng) khöng;<br /> Vúái caác bûúác biïn têåp trïn, noái chung BTV nïn tuên<br /> - Coá truâng lùåp vúái caác baâi viïët àaä àùng hay khöng; - Nöåi<br /> thuã theo nhûng cuäng cêìn linh hoaåt. Tuyâ tûâng àiïìu kiïån<br /> dung vaâ caách diïîn àaåt coá gò sai soát, coá gò mú höì, coá nhûängcuå thïí coá thïí göåp nhêåp möåt vaâi bûúác vaâo möåt bûúác lúán<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 33<br /> <br /> hún, hoùåc chia nhoã möåt bûúác thaânh hai ba bûúác nhoã,<br /> Tuyâ tûâng hoaân caãnh cuå thïí maâ BTV sûã duång hònh<br /> thuêån tiïån cho viïåc biïn têåp baâi trong möåt àiïìu kiïån cuå thûác naâo cho phuâ húåp. Duâ sûã duång hònh thûác naâo thò BTV<br /> thïí vúái muåc tiïu laâ àaãm baão chêët lûúång, àaãm baão tiïën àöå,<br /> cuäng phaãi chuêín bõ kô nöåi dung laâm viïåc vaâ laâm viïåc coá<br /> àaáp ûáng yïu cêìu cuãa Taåp chñ hoùåc àún võ àùåt haâng (àöëitroång têm sau tûâng bûúác biïn têåp, traánh tònh traång múái<br /> vúái söë Àùåc biïåt).<br /> biïn têåp àûúåc möåt phêìn nhoã, múái phaát hiïån àûúåc möåt löîi<br /> 2.2. Laâm viïåc vúái taác giaã trong quaá trònh biïn têåp:<br /> nhoã àaä goåi àiïån trao àöíi hoùåc múâi taác giaã àïën laâm viïåc, gêy<br /> - Taác giaã vaâ BTV<br /> sûå “bûác xuác” khöng cêìn thiïët cho taác giaã.<br /> Taác giaã laâ chuã thïí saáng taåo taác phêím. Nguöìn chêët xaám Bûúác 2)  Phûúng phaáp laâm viïåc vúái taác giaã<br /> cuãa taác giaã laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët àöëi vúái chêët lûúång taác  Trûúác hïët, BTV cêìn coá nhûäng hiïíu biïët kô lûúäng vïì<br /> phêím. Tuyâ theo maãng baâi àûúåc phên cöng biïn têåp maâ taác giaã úã caác phûúng diïån chuyïn mön (liïn quan àïì taâi<br /> BTV lûåa choån taác giaã phuâ húåp chuyïn ngaânh.<br /> àang biïn têåp), quaá trònh cöång taác vúái Taåp chñ, tñnh àïën caã<br /> BTV laâ ngûúâi laâm biïn têåp cuãa cú quan baáo chñ, xuêët caá tñnh cuãa taác giaã àïí àõnh liïåu caách thûác laâm viïåc cho phuâ<br /> baãn, coá chûác danh àûúåc Nhaâ nûúác quy àõnh, chõu traách húåp, xaác àõnh võ thïë bònh àùèng vaâ khaã nùng àöëi thoaåi cuãa<br /> nhiïåm vïì viïåc thêím àõnh bûúác 1 vïì nöåi dung vaâ chêët lûúång mònh vúái taác giaã.<br /> cuãa baâi viïët (do mònh biïn têåp).  <br /> BTV cêìn chuêín bõ kô caác vêën àïì cêìn trao àöíi vúái taác<br /> Möëi quan hïå giûäa taác giaã vaâ BTV laâ möëi quan hïå hai<br /> giaã. Cùn cûá vaâo kïët quaã biïn têåp tûâng bûúác hoùåc têët caã caác<br /> chiïìu, húåp taác vúái nhau àïí nêng cao chêët lûúång baâi vaâ bûúác àïí àïì xuêët nhûäng vêën àïì cêìn trao àöíi, nhûäng vêën àïì<br /> hûúáng túái hiïåu quaã phuåc vuå cao. Tuy nhiïn, trïn thûåc tïë, mònh àaä xûã lñ röìi khöng nhêët thiïët trao àöíi laåi. Traánh tònh<br /> möëi quan hïå naây khöng phaãi bao giúâ cuäng bònh àùèng. traång BTV àûa ra nhûäng trang biïn têåp trïn baãn thaão àêìy<br /> Nhiïìu taác giaã coá hoåc haâm, hoåc võ, coá chûác danh quaãn lñ<br /> nhûäng dêëu chêëm hoãi bïn lïì hoùåc voâng troân àêìy nghi vêën<br /> cao, coá “thûúng hiïåu cao” trong viïåc viïët baâi dûúâng nhû khiïën taác giaã khoá chõu hoùåc cho rùçng BTV chûa àuã trònh<br /> àûúåc BTV nêng lïn thûá bêåc cao hún. Àiïìu lñ tûúãng nhêët laâ àöå biïn têåp.<br /> BTV phaãi xêy dûång cho mònh möåt àöåi nguä taác giaã gioãi, coá BTV cêìn trao àöíi vúái taác giaã nhûäng vêën àïì coân bùn<br /> uy tñn, àöìng thúâi baãn thên mònh coá trònh àöå chuyïn mön khoùn, cêìn phaãi chónh sûãa. Úàcaác àiïím naây, BTV phaãi<br /> nghiïåp vuå cao, coá baãn lônh vaâ àaåo àûác nghïì nghiïåp àïí nïu roä taåi sao laåi coân phaãi bùn khoùn hoùåc tûå àûa ra giaãi<br /> luön àöëi thoaåi àûúåc vúái taác giaã trong sûå bònh àùèng, ngangphaáp xûã lñ, caách chónh sûãa thay thïë àïí taác giaã tham khaão.<br /> xûáng vaâ húåp taác, luön laâ “baâ àúä maát tay” cho taác giaã. Trong nhûäng trûúâng húåp naây, BTV phaãi xûã lñ tinh kheáo, tïë<br /> - Caách thûác laâm viïåc vúái taác giaã<br /> nhõ àïí traánh sûå tûå aái khöng àaáng coá tûâ phña taác giaã.<br /> Bûúác 1) Trong quy trònh laâm Taåp chñ, tûâ khi naãy sinh yá BTV cêìn dûå kiïën nhûäng tònh huöëng bêët lúåi xaãy ra khi<br /> tûúãng baâi viïët àïën khi biïn têåp, baâi àûúåc in vaâ phaát haânh,taác giaã phaãn ûáng, bêët húåp taác trong viïåc tiïëp thu, chónh sûãa<br /> BTV vaâ taác giaã coá thïí gùåp gúä trao àöíi nhiïìu lêìn. Tuy nhiïn, baãn thaão àïí khùæc phuåc möåt caách chuã àöång vaâ húåp lñ. (Trïn<br /> trong quaá trònh biïn têåp, tûâ khi tiïëp nhêån baãn thaão àïën khi thûåc tïë, caác taác giaã thûúâng húåp taác vúái <br /> BTV àïí chónh sûãa<br /> hoaân thaânh baâi viïët cêìn haån chïë theo mûác töëi àa vaâ töëi<br /> baãn thaão, nêng cao chêët lûúång baâi, nhûng khöng ngoaåi trûâ<br /> thiïíu (töëi àa: ba lêìn; töëi thiïíu: möåt lêìn).<br /> trûúâng húåp caá biïåt coá taác giaã khöng thñch BTV can thiïåp<br /> Nhû vêåy, trong quaá trònh biïn têåp, taác giaã vaâ BTV phaãisêu vaâo nöåi dung baãn thaão).<br /> coá ñt nhêët laâ möåt lêìn laâm viïåc (hoùåc trûåc tiïëp, hoùåc giaánKïët thuác buöíi laâm viïåc phaãi thöëng nhêët àûúåc nhûäng<br /> tiïëp) àïí hoaân thaânh baâi viïët. Sûå trao àöíi chuyïn mön giûäa yïu cêìu cùn baãn vïì viïåc chónh sûãa, tiïën àöå chónh sûãa vaâ<br /> BTV vaâ taác giaã laâ têët yïëu vò nhiïìu vêën àïì trong baãn thaão coá<br /> nhûäng yïu cêìu phaáp quy vïì biïn têåp theo quy àõnh cuãa<br /> luác tûå thên taác giaã vaâ tûå thên BTV khöng xûã lñ àûúåc. Búãi<br /> Taåp chñ.<br /> noái cho cuâng, hiïëm coá baâi viïët naâo múái viïët möåt vaâi lêìn àaä3. Yïu cêìu àöëi vúái ngûúâi biïn têåp maãng baâi vïì<br /> hoaân chónh. Àiïìu naây laâ do tñnh röång, heåp cuãa khoa hoåc,PPDH caác mön KHXH<br /> àùåc biïåt laâ úã caác mön KHXH àem laåi. Vò vêåy, sûå húåp taác  - Àöëi vúái BTV, àùåc biïåt laâ BTV maãng baâi KHXH cêìn<br /> giûäa taác giaã vaâ BTV àöi khi phaãi cêìn àïën sûå goáp yá cuãa caác<br /> coá phêím chêët chñnh trõ. Theo yïu cêìu naây, BTV phaãi laâ<br /> chuyïn gia múái coá thïí giaãi quyïët àûúåc.<br /> nhûäng ngûúâi nùæm vûäng àûúâng löëi, chñnh saách cuãa Àaãng<br /> BTV laâm viïåc vúái taác giaã coá thïí theo 3 hònh thûác sau:vaâ Nhaâ nûúác, laâ ngûúâi chiïën sô trïn mùåt trêån tû tûúãng cuãa<br /> + Trao àöíi qua Email; + Goåi àiïån (àöëi vúái trûúâng húåp baâiÀaãng. Àïí coá phêím chêët chñnh trõ, ngûúâi biïn têåp phaãi hoåc<br /> viïët töët, chó coân nhûäng chi tiïët nhoã cêìn kiïím tra, chónhvaâ tûå hoåc àïí nùæm vûäng kiïën thûác sêu röång vïì chuã nghôa<br /> sûãa); + Gùåp gúä, trao àöíi trûåc tiïëp (àöëi vúái nhûäng baâi coá tñnh<br /> Maác - Lïnin vaâ Tû tûúãng Höì Chñ Minh; reân luyïån baãn lônh<br /> chuyïn sêu).<br /> vaâ coá nhûäng hiïíu biïët vïì nhûäng vêën àïì quan troång, phûác<br /> <br /> 34<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> taåp vaâ nhaåy caãm liïn quan àïën lônh vûåc biïn têåp maâ mònh caãnh kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa; xûã lñ<br /> àang àaãm traách.<br /> nhuêìn nhõ vaâ saáng taåo trong cöng taác biïn têåp.<br /> Phêím chêët chñnh trõ cuãa BTV maãng baâi vïì PPDH<br />  - Àùåc biïåt, trong böëi caãnh toaân cêìu hoáa, kinh tïë tri<br /> caác mön KHXH (cuäng nhûng caác mön hoåc khaác) àaä thûác vaâ cuöåc caách maång 4.0, möåt yïu cêìu khöng thïí<br /> àûúåc quy àõnh roä úã Chûúng I, Àiïìu 3 Thöng tû liïn tõch<br /> thiïëu àöëi vúái BTV hiïån nay laâ phaãi: “<br /> Coá trònh àöå tin hoåc<br /> söë 11/2016/TTLT- BTTTT- BNV ngaây 7/4/2016 quy àõnh àaåt chuêín kô nùng sûã duång cöng nghïå thöng tin cú baãn<br /> maä söë, tiïu chuêín chûác danh nghïì nghiïåp cuãa caác chûác theo quy àõnh taåi Thöng tû söë 03/2014/TT-BTTTT ; Coá<br /> danh viïn chûác Biïn têåp viïn, Phoáng viïn, Biïn dõch<br /> trònh àöå ngoaåi ngûä bêåc 2 (A2) theo quy àõnh taåi Thöng tû<br /> viïn vaâ Àaåo diïîn truyïìn hònh thuöåc chuyïn ngaânh Thöng<br /> söë 01/2014/TT-BGDÀT” (theo chûúng II, muåc 1, khoaãn<br /> tin vaâ Truyïìn thöng, tiïu chuêín chung vïì àaåo àûác<br /> 2 Thöng tû söë 03 /2014/TT-BTTTT ngaây 11/3/2014 Quy<br /> nghïì nghiïåp cuãa BTV   laâ: “<br /> 1. Chêëp haânh caác chuã trûúng, àõnh Chuêín kô nùng sûã duång cöng nghïå thöng tin  cuãa<br /> àûúâng löëi, chñnh saách cuãa Àaãng, phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác,<br /> Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng). Àêy laâ nhûäng àoâi hoãi cao<br /> caác quy àõnh cuãa ngaânh vaâ àõa phûúng vïì thöng tin vaâ nhûng vúái yïu cêìu cöng viïåc vaâ sûå taåo àiïìu kiïån cuãa caác<br /> truyïìn thöng. 2. Trung thûåc, khaách quan, coá tinh thêìn<br /> cêëp, trong tûúng lai gêìn, BTV seä coá nhûäng cú höåi àûúåc<br /> traách nhiïåm cao àöëi vúái cöng viïåc àûúåc giao; thûåc hiïån àaâo taåo vaâ tûå àaâo taåo àïí àaåt àûúåc nhûäng yïu cêìu maâ<br /> àuáng vaâ àêìy àuã caác nghôa vuå cuãa ngûúâi viïn chûác trongBöå, ngaânh àïì ra.<br /> hoaåt àöång nghïì nghiïåp. 3. Trau döìi àaåo àûác, giûä gòn<br /> * * *<br /> phêím chêët, danh dûå, uy tñn nghïì nghiïåp; khöng laåm<br /> Trúã lïn, chuáng töi àaä àïì cêåp möåt söë vêën àïì chuã yïëu<br /> duång võ trñ cöng taác, nhiïåm vuå àûúåc phên cöng àïí truåc nhêët àöëi vúái cöng taác biïn têåp maãng baâi vïì PPDH caác mön<br /> lúåi; àoaân kïët, saáng taåo, sùén saâng tiïëp thu, hoåc hoãi caái<br /> KHXH gùæn vúái àöåi nguä BTV Taåp chñ Giaáo duåc. Trong cöng<br /> múái, tûå nêng cao trònh àöå; coá yá thûác phöëi húåp, giuáp àúä<br /> taác biïn têåp, tûâng loaåi baãn thaão ûáng vúái tûâng BTV úã möîi<br /> àöìng nghiïåp, chia seã kinh nghiïåm trong cöng taác; tñch giai àoaån àïìu coá nhûäng tònh huöëng khaác nhau cêìn xûã lñ.<br /> cûåc tham gia nghiïn cûáu khoa hoåc àïí phaát triïín nghïì<br /> BTV gioãi thò phaát hiïån àûúåc nhiïìu tònh huöëng cêìn xûã lñ vaâ<br /> nghiïåp vaâ nêng cao trònh àöå.”<br /> tòm ra caách xûã lñ phuâ húåp. BTV chûa coá kinh nghiïåm<br /> - BTV noái chung phaãi coá kiïën thûác chuyïn mön sêu thûúâng haån chïë trong viïåc phaát hiïån caác tònh huöëng cêìn xûã<br /> thuöåc lônh vûåc mònh biïn têåp, àöìng thúâi cêìn àûúåc böìi lñ hoùåc chûa tòm àûúåc caách thûác xûã lñ phuâ húåp. Tuy nhiïn,<br /> dûúäng nhûäng kiïën thûác liïn ngaânh, àaáp ûáng àûúåc tñnh vúái sûå tûå böìi dûúäng phêím chêët chñnh trõ, chuyïn mön<br /> chêët röång/ heåp trong khoa hoåc noái chung, àùåc biïåt laâ KHXHnghiïåp vuå, laåi thûúâng xuyïn nhuáng mònh vaâo thûåc tiïîn<br /> noái riïng gùæn liïìn vúái cöng taác biïn têåp. Ngoaâi ra, BTV cêìn biïn têåp caác loaåi baãn thaão, chùæc rùçng möîi BTV cûá lúán lïn,<br /> hiïíu vaâ xêy dûång cho mònh möåt àöåi nguä taác giaã, cöång taác<br /> lúán lïn theo nùm thaáng vaâ trúã thaânh nhûäng BTV gioãi, truå<br /> viïn gioãi, coá uy tñn nhùçm tûå nêng mònh tûúng xûáng trong cöåt cuãa Taåp chñ Giaáo duåc. <br /> <br /> quan hïå àöëi thoaåi hai chiïìu khi töí chûác baãn thaão vaâ biïn<br /> têåp baâi àïí ngaây möåt nêng cao hún chuyïn mön nghiïåp vuå Taâi liïåu tham khaão<br /> [1] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2013). <br /> Nghõ quyïët söë<br /> cuãa mònh.<br /> 29-NQ/TW ngaây 04/11/2013 vïì àöíi múái cùn baãn, toaân<br /> - BTV maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH trong Taåp diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng yïu cêìu cöng<br /> chñ cuäng cêìn coá nhûäng hiïíu biïët vïì chûúng trònh giaáo duåc nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ<br /> phöí thöng, chuêín kiïën thûác, kô nùng theo quy àõnh cuãa trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp<br /> .<br /> Böå; biïët cêåp nhêåt nhûäng vêën àïì vïì àöíi múái PPDH, kiïímquöëc tïë<br /> Luêåt Giaáo duåc söë 38/2005/QH1, ban<br /> tra - àaánh giaá, nhûäng vêën àïì liïn quan túái àùåc trûng mön [2] Quöëc höåi. <br /> haânh ngaây 27/6/2005.<br /> hoåc noái chung. Muöën coá àûúåc phêím chêët naây, BTV cêìn<br /> [3] Quöëc höåi. <br /> Luêåt Baáo chñ söë 103<br /> /2016/QH13 2016,<br /> àûúåc àaâo taåo qua hïå sû phaåm hoùåc tûå àaâo taåo qua caác ban haânh ngaây05/04/2016.<br /> giaáo trònh, chuyïn luêån vïì PPDH úã caác trûúâng àaåi hoåc sû [4] Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng - Böå Nöåi vuå. <br /> Thöng<br /> phaåm, Viïån Khoa hoåc Giaáo duåc Viïåt Nam..., àùåc biïåt qua tû liïn tõch söë 11/2016/TTLT<br /> -BTTTT-BNV ngaây 7/4/<br /> 2016 quy àõnh maä söë, tiïu chuêín chûác danh nghïì<br /> thûåc tïë trûúâng hoåc (dûå giúâ, tham gia daåy hoåc, viïët baáo caáo<br /> nghiïåp cuãa caác chûác danh viïn chûác Biïn têåp viïn,<br /> khoa hoåc,...).<br /> Phoáng viïn, Biïn dõch viïn vaâ Àaåo diïîn truyïìn hònh<br /> - BTV maãng baâi vïì PPDH caác mön KHXH cuâng vúái<br /> thuöåc chuyïn ngaânh Thöng tin vaâ Truyïìn thöng.<br /> caác BTV maãng baâi vïì PPDH caác mön KHTN trong Taåp [5] Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng. <br /> Thöng tû söë 03/<br /> chñ phaãi coá nhûäng kiïën thûác vaâ am hiïíu vïì phûúng chêm 2014/TT-BTTTT ngaây 11/3/2014 Quy àõnh Chuêín kô<br /> nùng sûã duång cöng nghïå thöng tin.<br /> phuåc vuå baån àoåc, chiïën lûúåc laâm baáo, laâm taåp chñ trong böëi<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 35<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản