intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Cấu tạo động cơ ô tô - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ)

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

0
136
lượt xem
29
download

Đề cương bài giảng Cấu tạo động cơ ô tô - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Cấu tạo động cơ ô tô có kết cấu nội dung chính như sau: Động học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cân bằng động cơ đốt trong, cấu tạo hoạt động của động cơ ô tô,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Cấu tạo động cơ ô tô - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: CẤU TẠO ĐỘNG CƠ Ô TÔ<br /> SỐ TÍN CHỈ: 02<br /> LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> <br /> Hưng Yên, năm 2015<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc – Tr-êng §¹i häc SPKT – H-ng Yªn<br /> ch-¬ng 1<br /> §éng häc cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn.<br /> <br /> 1.1. ®éng häc cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn giao t©m.<br /> Trong ®éng c¬ ®èt trong kiÓu piston, th-êng dïng hai lo¹i c¬ cÊu trôc khuûu thanh<br /> truyÒn lo¹i giao t©m lµ lo¹i ®-êng t©m chèt piston n»m trªn mÆt ph¼ng chøa ®-êng t©m<br /> xylanh vµ t©m trôc khuûu ; lo¹i lÖch t©m lµ lo¹i ®-êng t©m chèt piston kh«ng n»m trªn<br /> mÆt ph¼ng chøa ®-êng t©m xylanh ( lo¹i lÖch t©m chèt) hoÆc mÆt ph¼ng chøa ®-êng t©m<br /> xylanh kh«ng chøa ®-êng t©m trôc khuûu ( lo¹i lÖch t©m xylanh).<br /> <br /> 1.1.1.Qui luËt ®éng häc cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn giao t©m.<br /> Nghiªn cøu qui luËt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña piston lµ nhiÖm vô chñ yÕu cña ®éng<br /> häc. ®Ó tiÖn viÖc nghiªn cøu, ta gi¶ thiÕt trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, trôc khuûu quay víi<br /> mét tèc ®é gãc kh«ng ®æi.<br /> 1. ChuyÓn vÞ cña piston.<br /> H×nh 1.1 giíi thiÖu s¬ ®å cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn giao t©m. Tõ h×nh 1.1<br /> ta thÊy chuyÓn vÞ x tÝnh tõ ®iÓm chÕt trªn (§CT) cña piston tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña trôc<br /> khuûu ( trÞ sè cña x thay ®æi theo gãc quay  cña trôc khuûu ). Tõ h×nh vÏ ta cã:<br /> x  AB'  AO  ( DO  DB' )<br />  (l  R)  ( R cos   l cos  )<br /> <br /> Trong ®ã :<br /> l lµ chiÒu dµi cña thanh truyÒn – kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Çu nhá ®Õn t©m ®Çu to thanh<br /> truyÒn.<br /> R lµ b¸n kÝnh quay cña trôc khuûu.<br />  lµ gãc quay cña trôc khuûu t-¬ng øng víi x tÝnh tõ ®iÓm gèc trªn (§GT).<br />  lµ gãc lÖch gi÷a ®-êng t©m thanh truyÒn vµ ®-êng t©m xylanh.<br /> Gäi  <br /> <br /> R<br /> lµ th«ng sè kÕt cÊu, ta cã thÓ viÕt:<br /> l<br /> l<br /> l<br /> x  [(l  )  (cos   cos  )]R<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (1-1)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc – Tr-êng §¹i häc SPKT – H-ng Yªn<br /> §©y lµ d¹ng c«ng thøc chÝnh x¸c cña chuyÓn vÞ piston. §Ó tÝnh to¸n trÞ sè gÇn ®óng cña x,<br /> ta cã thÓ dïng c«ng thøc gÇn ®óng. Tõ tam gi¸c OCB’, ta cã:<br /> sin <br /> vµ do<br /> <br /> sin <br /> cos   1  sin 2  nªn<br /> cos   1  2 sin 2   (1  2 sin 2  )1/ 2<br /> <br /> Khai triÓn vÕ ph¶i cña ®¼ng thøc trªn theo nhÞ<br /> thøc niut¬n ta cã :<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br />  1  2 sin 2   4 sin 4   6 sin 6   ...<br /> 2<br /> 8<br /> 16<br /> <br /> Bá c¸c sè h¹ng luü thõa bËc 4 trë lªn råi thay<br /> trÞ sè gÇn ®óng cña cos  vµo ph-¬ng tr×nh<br /> (1-1), sau khi rót gän ta cã c«ng thøc gÇn<br /> ®óng sau ®©y:<br /> x  R[(1  cos  ) <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> (1  cos 2 )]<br /> <br /> (1-2)<br /> HoÆc x  R. A trong ®ã<br /> <br /> A  (1  cos  )  (1  cos 2 )<br /> 4<br /> <br /> TrÞ sè A ®-îc tÝnh s½n theo  vµ  ghi<br /> trong b¶ng thèng kª ë phÇn phô lôc<br /> (KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong§HBKHN).<br /> <br /> H×nh 1.1. S¬ ®å c¬ cÊu trôc khuûu thanh<br /> truyÒn giao t©m.<br /> <br /> 2. VËn tèc cña piston.<br /> LÊy ®¹o hµm c«ng thøc (1-2) ®èi víi thêi gian, ta cã tèc ®é dÞch chuyÓn (vËn tèc)<br /> cña piston:<br /> v<br /> <br /> Trong ®ã<br /> <br /> d x d x d d x<br /> <br /> <br /> <br /> d t d d t d<br /> <br /> dx<br /> lµ tèc ®é gãc cña trôc khuûu.<br /> d<br /> v  R (sin  <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> sin 2 )  RB<br /> <br /> (1-3)<br /> <br /> v  RB<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc – Tr-êng §¹i häc SPKT – H-ng Yªn<br /> Trong ®ã :<br /> B  (sin  <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> sin 2 )<br /> <br /> TrÞ sè cña B ®-îc tÝnh s½n theo  vµ  ghi trong phÇn phô lôc (KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n<br /> ®éng c¬ ®èt trong - §HBKHN).<br /> Trong thiÕt kÕ ng-êi ta cßn chó ý ®Õn tèc ®é trung b×nh cña piston ®Ó ph©n lo¹i<br /> trong ®éng c¬ ®èt trong.<br /> Tèc ®é trung b×nh cña ®éng c¬ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau:<br /> vtb <br /> <br /> S .n<br /> (m / s)<br /> 30<br /> <br /> Trong ®ã S lµ hµnh tr×nh piston, S = 2R (m)<br /> n : lµ sè vßng quay cña ®éng c¬ (vg/phót).<br /> Lo¹i ®éng c¬ tèc ®é thÊp :<br /> vtb  3,5  6,5(m / s)<br /> Lo¹i ®éng c¬ tèc ®é trung b×nh :<br /> <br /> vtb  6,5  9(m / s)<br /> <br /> Lo¹i ®éng c¬ tèc ®é cao:<br /> <br /> vtb  9(m / s)<br /> <br /> 3.Gia tèc cña piston.<br /> LÊy ®¹o hµm cña c«ng thøc (1-3) ®èi víi thêi gian ta cã c«ng thøc tÝnh gia tèc cña<br /> piston:<br /> j<br /> <br /> d v d v d d v<br /> <br /> <br /> .<br /> d t d d t d<br /> <br /> j  R 2 (cos    cos 2 )<br /> <br /> (1-4)<br /> <br /> j  R 2C<br /> <br /> HoÆc<br /> Trong ®ã:<br /> <br /> C  (cos    cos 2 )<br /> <br /> TrÞ sè cña C tÝnh theo  vµ  ®-îc thèng kª trong phÇn phô lôc (KÕt cÊu vµ tÝnh<br /> to¸n ®éng c¬ ®èt trong - §HBKHN).<br /> ChiÒu cña gia tèc qui ®Þnh nh- sau: chiÒu h-íng t©m O lµ chiÒu d-¬ng, ng-îc l¹i<br /> lµ ©m.<br /> Gia tèc ®¹t cùc ®¹i khi ®¹o hµm :<br /> dj<br /> d<br /> <br /> Tøc lµ :<br /> <br />   R 2 (sin   2 sin 2 )  0<br /> <br /> (sin   2 sin 2 )  sin   4 sin  cos   sin  (1  4 cos  )  0<br /> <br /> Tõ ph-¬ng tr×nh trªn ta cã :<br /> sin   0 khi   0 vµ   1800<br /> 1  4 cos   0 khi   arccos( <br /> <br /> 1<br /> )<br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc – Tr-êng §¹i häc SPKT – H-ng Yªn<br /> Trong tr-êng hîp thø nhÊt, khi   0 vµ   1800 gia tèc ®¹t cùc trÞ:<br /> j 0  R 2 (1   )<br /> <br /> (1-5)<br /> <br /> j 1800   R 2 (1   )<br /> <br /> Trong tr-êng hîp thø 2, khi   arccos( <br /> <br /> 1<br /> ) cùc trÞ cña gia tèc b»ng:<br /> 4<br /> <br /> j '   R 2 (1 <br /> <br /> 1<br /> )<br /> 8<br /> <br /> TrÞ sè cña j ' chØ tån t¹i khi   1/ 4<br /> j '   R 2 ( <br /> <br /> 1<br /> )<br /> 8<br /> <br /> (1-6)<br /> <br /> TrÞ sè chªnh lÖch tuyÖt ®èi gi÷a j ' vµ j 180 lµ:<br /> 0<br /> <br /> j '  j 1800  R 2 ( <br /> <br /> Khi  <br /> <br /> 1<br /> (4  1) 2<br /> )  R 2 (1   )  R 2<br /> 8<br /> 8<br /> <br /> 1<br /> trÞ sè chªnh lÖch nµy b»ng kh«ng.<br /> 4<br /> <br /> j '  j 1800   R 2 (1   )  jmin<br /> <br /> Lóc nµy:<br /> <br /> j  f ( ) khi   1/ 4 vµ   1/ 4<br /> <br /> Quan hÖ cña hµm<br /> BiÓu thÞ trªn h×nh (1.2)<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> 90º<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> 180º<br /> <br /> λ>¼<br /> 0<br /> <br /> 2<br /> Rω²(λ+1/8λ)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> 90º<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6 7<br /> α'º<br /> <br /> 8<br /> 180º<br /> <br /> αº<br /> <br /> 2Rω²<br /> <br /> b<br /> <br /> 2<br /> <br /> Rω²(1+λ)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Rω²(1-λ)<br /> <br /> 2Rω²<br /> <br /> λ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2