intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Kế toán chi phí - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
31
lượt xem
3
download

Đề cương bài giảng Kế toán chi phí - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Kế toán chi phí của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Những vấn đề chung về kế toán chi phí, phân loại chi phí và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Kế toán chi phí - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN CHI PHÍ<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Hưng Yên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ ..................................... 1<br /> 1.1. Chức năng của kế toán chi phí .................................................................................. 1<br /> 1.1.1. Sự cần thiết phải hoạch định và kiểm soát chi phí. ............................................ 1<br /> 1.1.2. Nhu cầu thông tin để hoạch định và kiểm soát chi phí. ..................................... 1<br /> 1.2. Quá trình vận động của chi phí trong quá trình sản xuất .......................................... 2<br /> 1.2.1. Hoạt động của DN sản xuất ............................................................................... 2<br /> 1.2.2. Quá trình vận động của chi phí .......................................................................... 3<br /> 1.3. So sánh kế toán chi phí và kế toán tài chính ............................................................ 3<br /> Chương 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .................................. 5<br /> 2.1. Chi phí sản xuất ........................................................................................................ 5<br /> 2.1.1. Khái niệm về chi phí .......................................................................................... 5<br /> 2.1.2. Đặc điểm của chi phí .......................................................................................... 5<br /> 2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh................................................................ 5<br /> 2.2. Giá thành sản phẩm................................................................................................. 12<br /> 2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm ......................................................................... 12<br /> 2.2.2. Các loại giá thành sản phẩm ............................................................................ 12<br /> 2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ..................................... 13<br /> Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> THEO CHI PHÍ THỰC TẾ ............................................................................................... 15<br /> 3.1. Mục tiêu và nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo<br /> chi phí thực tế................................................................................................................. 15<br /> 3.1.1. Khái niệm ......................................................................................................... 15<br /> 3.1.2. Mục tiêu ........................................................................................................... 15<br /> 3.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực<br /> tế ..................................................................................................................................... 15<br /> 3.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ....................................... 15<br /> 3.2.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm ................................. 16<br /> 3.2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................ 17<br /> 3.2.4. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm .............................. 17<br /> 3.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................ 18<br /> 3.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ............................................................. 21<br /> 3.2 Phương pháp phân bước không tính giá thành bán thành phẩm.............................. 28<br /> 3.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoạt động phục vụ<br /> theo chi phí thực tế ......................................................................................................... 37<br /> 3.3.1. Khái quát về hoạt động phục vụ....................................................................... 37<br /> 3.3.2. Đối tượng và tập hợp chi phí sản xuất ............................................................. 37<br /> 3.3.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm ................................. 38<br /> 3.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................ 38<br /> 3.3.5. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm .............................. 38<br /> 3.3.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................ 38<br /> 3.3.7. Tính và phân bổ giá thành thực tế của hoạt động phục vụ............................... 38<br /> <br /> 3.3.8. Tài khoản, phương pháp phản ảnh chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> hoạt động phục vụ ...................................................................................................... 43<br /> 3.4. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp theo<br /> chi phí thực tế ................................................................................................................ 44<br /> 3.4.1. Đặc điểm sản xuất công nghiệp ....................................................................... 44<br /> 3.4.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .................................................................. 45<br /> 3.4.3. Tập hợp chi phí sản xuất .................................................................................. 45<br /> 3.4.4. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm ................................. 45<br /> 3.4.5. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................ 45<br /> 3.4.6. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm .............................. 45<br /> 3.4.7. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................ 45<br /> 3.4.9. Tài khoản, phương pháp phản ảnh chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> công nghiệp ................................................................................................................ 52<br /> 3.5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo chi phí<br /> thực tế ............................................................................................................................ 53<br /> 3.5.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp ............................................................................ 53<br /> 3.5.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .................................................................. 54<br /> 3.5.3. Tập hợp chi phí sản xuất .................................................................................. 54<br /> 3.5.4. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm ................................. 54<br /> 3.5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................ 54<br /> 3.5.6. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm .............................. 54<br /> 3.5.7. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ ................................................... 55<br /> 3.5.8. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ............................................................. 55<br /> 3.5.9.Tài khoản, phương pháp phản ảnh chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> xây lắp ( SV tự nghiên cứu) ....................................................................................... 55<br /> 3.5.10.Thực hiện giảng dạy theo chương trình Pohe ................................................. 55<br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> THEO CHI PHÍ THƯC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH ................................. 60<br /> 4.1. Mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực<br /> tế kết hợp với chi phí ước tính ....................................................................................... 60<br /> 4.1.1. Khái niệm ......................................................................................................... 60<br /> 4.1.2. Mục tiêu ........................................................................................................... 60<br /> 4.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đơn đặt hàng theo<br /> chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính ................................................................... 61<br /> 4.2.1. Điều kiện vận dụng .......................................................................................... 61<br /> 4.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất đơn đặt hàng. ................ 62<br /> 4.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành đơn đặt hàng. .......................... 62<br /> 4.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và ước tính giá thành sản phẩm đơn đặt hàng ....... 63<br /> 4.2.5. Tổng hợpđiều chỉnh chênh lệch chi phí sản xuất chung. ................................. 64<br /> 4.2.6.Tài khoản sử dụng và phương pháp phản ánh chi phí sản xuất và giá thành<br /> sản phẩm đơn đặt hàng............................................................................................... 65<br /> 4.2.7. Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đơn đặt hàng....................... 69<br /> <br /> 4.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của quy trình sản xuất<br /> theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính. .......................................................... 72<br /> 4.3.1. Điều kiện vận dụng .......................................................................................... 72<br /> 4.3.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .................................................................. 73<br /> 4.3.3.Đối tượng tính giá thành và kỳ tính gía thành .................................................. 73<br /> 4.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .................................... 73<br /> 4.3.5. Tổng hợp và phân bổ chênh lệch chi phí sản xuất chung: ............................... 76<br /> 4.3.6. Tài khoản sử dụng và phương pháp phản ánh: ................................................ 76<br /> 4.3.7. Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của quy trình ...................... 76<br /> CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> THEO CHI PHÍ TIÊU CHUẨN ........................................................................................ 80<br /> 5.1. Khái quát về chi phí sản xuất định mức và giá thành sản phẩm định mức ............ 80<br /> 5.1.1.Khái niệm định mức chi phí .............................................................................. 80<br /> 5.1.2.Các loại định mức chi phí sản xuất ................................................................... 80<br /> 5.2. Xây dựng Hệ thống định mức chi phí sản xuất ...................................................... 81<br /> 5.2.1.Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp....................................................... 81<br /> 5.2.2.Định mức chi phí nhân công trực tiếp ............................................................... 81<br /> 5.2.3. Định mức chi phí sản xuất chung..................................................................... 81<br /> 5.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định<br /> mức ................................................................................................................................ 83<br /> 5.3.1. Điều kiện vận dụng .......................................................................................... 83<br /> 5.3.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .................................................................. 83<br /> 5.3.3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí ........................................................ 84<br /> 5.3.4. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành ................................................ 84<br /> 5.3.5. Tổng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí tiêu chuẩn ..... 84<br /> 5.3.6. Tổng hợp chi phí sản xuất thực tế và phân tích chênh lệch chi phí ................. 86<br /> 5.3.7. Tài khoản sử dụng và phương pháp phản ánh chi phí sản xuất và giá thành<br /> sản phẩm..................................................................................................................... 87<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản