Đề cương bài giảng Kế toán quốc tế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

0
52
lượt xem
11
download

Đề cương bài giảng Kế toán quốc tế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Kế toán quốc tế của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Tổng quan về kế toán quốc tế, tổng quan về hệ thống kế toán mỹ, hệ thống sổ và báo cáo kế toán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Kế toán quốc tế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN QUỐC TẾ<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Hưng Yên<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> ---------***---------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN QUỐC TẾ<br /> (TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY)<br /> <br /> BỘ MÔN: KẾ TOÁN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ ................................................6<br /> 1.1. Giới thiệu tổng quan về học phần .............................................................................6<br /> 1.1.1 Vị trí môn học .........................................................................................................6<br /> 1.1.2. Mục tiêu môn học ..................................................................................................6<br /> 1.1.3. Về thời lượng của môn học ...................................................................................8<br /> 1.1.4. Học liệu..................................................................................................................8<br /> 1.1.5 Nội dung cơ bản .....................................................................................................8<br /> 1.2. Lịch sử hình thành kế toán quốc tế ...........................................................................9<br /> 1.3. Các chuẩn mực kế toán quốc tế ..............................................................................11<br /> 1.3.1. Khái niệm chuẩn mực kế toán quốc tế ................................................................11<br /> 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ....................11<br /> 1.3.3. Quy trình xây dựng chuẩn mực kế toán quốc tế ..................................................12<br /> 1.3.4. Phương hướng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế .........................................13<br /> 1.4. Key terms and concepts ..........................................................................................14<br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN MỸ ...................................15<br /> 2.1. Đặc điểm của hệ thống kế toán Mỹ ........................................................................15<br /> 2.1.1. Khái niệm kế toán ................................................................................................15<br /> 2.1.2. Đối tượng kế toán và phương trình kế toán .........................................................15<br /> 2.1.3. Phân tích nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Analyzing transactions) .........................16<br /> 2.2. Nguyên tắc kế toán (Accounting principles) ..........................................................19<br /> 2.3. Hệ thống tài khoản kế toán (Chart of accounts) .....................................................23<br /> 2.4. Quy trình kế toán (Accounting cycle) ....................................................................28<br /> 2.5. Key terms and concepts ..........................................................................................29<br /> 2.6. GAAP .....................................................................................................................30<br /> 2.7. Demonstration problem ..........................................................................................31<br /> CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SỔ VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN ..........................................32<br /> 3.1. Hệ thống sổ kế toán ................................................................................................32<br /> 3.1.1. Sổ nhật ký chung (General Journal) ....................................................................32<br /> 3.2.2. Sổ cái (Ledger) ....................................................................................................34<br /> 3.2. Bảng cân đối thử (Trial Balance) ...........................................................................36<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3.3. Các bút toán điều chỉnh (Adjusting Entries) ..........................................................38<br /> 3.3.1. Điều chỉnh chi phí trả trước (Prepaid Expenses) .................................................38<br /> 3.3.2. Điều chỉnh chi phí phải trả (Accrued expenses)..................................................40<br /> 3.3.3. Điều chỉnh doanh thu nhận trước (Unearned/Deferred revenues) ......................42<br /> 3.3.4. Điều chỉnh doanh thu phải thu (Accrued revenues) ............................................42<br /> 3.4. Báo cáo tài chính (Financial statements) ................................................................44<br /> 3.5. Các bút toán khóa sổ (Closing Entries) ..................................................................46<br /> 3.6. Key terms and concepts ..........................................................................................48<br /> 3.7. Demonstration problems ........................................................................................49<br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ......................52<br /> 4.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp thương mại .........................52<br /> 4.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại .............................................................52<br /> 4.1.2. Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho (Inventory systems) .........................52<br /> 4.2. Kế toán quá trình mua hàng (Accounting for merchandise purchases) .................54<br /> 4.2.1. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên ...........................................54<br /> 4.2.2. Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ ....................................................56<br /> 4.3.Hạch toán quá trình bán hàng ..................................................................................58<br /> 4.3.1. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên ...........................................58<br /> 4.3.2. Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ ....................................................62<br /> 4.4. Hoàn thành quy trình kế toán .................................................................................64<br /> 4.4.1. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên ...........................................64<br /> 4.4.2. Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ ....................................................67<br /> 4.5. Key terms and concepts ..........................................................................................68<br /> CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN LƯU ĐỘNG ........................................................72<br /> 5.1. Kế toán tiền (Accounting for cash) ........................................................................72<br /> 5.1.1. Kiểm soát nội bộ đối với tiền (Internal control of cash) .....................................72<br /> 5.1.2. Kế toán quỹ lặt vặt (Petty cash fund) ..................................................................72<br /> 5.1.3. Điều chỉnh số dư tiền gửi ngân hàng (Bank Reconciliation) ..............................75<br /> 5.2. Kế toán nợ phải thu khó đòi (Accounting for bad debts) .......................................79<br /> 5.2.1. Phương pháp xóa sổ trực tiếp (Direct write-off method) ....................................80<br /> 5.2.2. Phương pháp chiết khấu ( Allowance method) ...................................................80<br /> 5.3. Kế toán hàng tồn kho (Accounting for Inventories)...............................................84<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5.3.1.Tính giá hàng nhập kho (Determining inventory cost) ........................................84<br /> 5.3.2. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho (Inventory Cost Flow Assumptions) .85<br /> 5.3.3. Đánh giá hàng tồn kho theo giá thị trường của hàng hóa thay thế (LCM) .........96<br /> 5.3.4. Ước tính giá trị hàng tồn kho (Valuing Inventory by estimation).......................98<br /> 5.3.4.1. Ước tính theo giá bán lẻ (Retail Inventory Method) ........................................98<br /> 5.3.4.2. Ước tính theo lãi gộp (Gross Profit Method) ...................................................99<br /> 5.3.5. Hạch toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp sản xuất ......................................100<br /> 5.3.5.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu (Accounting for Material Costs) ............100<br /> 5.3.5.2. Hạch toán chi phí nhân công (Accounting for Labor Costs).........................101<br /> 5.3.5.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung (Accounting for Factory Overhead) .........102<br /> 5.4. Key terms and concepts ........................................................................................102<br /> 5.5. Demonstration problems ......................................................................................103<br /> CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ...........................................................108<br /> 6.1. Đặc điểm và nguyên giá của tài sản cố định ........................................................108<br /> 6.1.1. Đặc điểm của tài sản cố định ( Features of Fixed Assets) .................................108<br /> 6.1.2. Nguyên giá tài sản cố định (Cost Determination of Fixed assets) ....................109<br /> 6.2. Kế toán biến động tài sản cố định ........................................................................111<br /> 6.2.1. Kế toán giảm tài sản cố định (Disposals of plant assets) ..................................111<br /> 6.2.2. Kế toán trao đổi tài sản cố định (Exchange of fixed assets)..............................115<br /> 6.2.3. Kế toán sửa chữa tài sản cố định (Repairs of Plant Assets) .............................117<br /> 6.3. Khấu hao tài sản cố định ( Depreciation for Plant assets) ....................................119<br /> 6.3.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng (Straight-line Depreciation Method) ......119<br /> 6.4. Tài nguyên thiên nhiên và tài sản cố định vô hình ...............................................125<br /> 6.4.1. Tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources) .....................................................125<br /> 6.4.2. Tài sản cố định vô hình (Intangible Assets) ......................................................126<br /> 6. 5. Key terms and concepts .......................................................................................129<br /> 6.6. Demonstration problem ........................................................................................129<br /> CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ ....................................................132<br /> 7.1. Khái niệm và phân loại các khoản đầu tư.............................................................132<br /> 7.2. Chứng khoán thương mại (Trading securities).....................................................134<br /> 7.3. Chứng khoán chờ đến hạn (Accounting for Held-to-maturity securities)............136<br /> 7.4. Chứng khoán sẵn sàng để bán (AFS Securities) ..................................................137<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản