intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
115
lượt xem
8
download

Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 1 của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Hưng Yên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1 ...............................................................................................................3<br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ......................3<br /> 1.1. Tổng quan về kế toán tài chính 1……………………………………………1<br /> 1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp ........................5<br /> 1.2.1 Khái niệm ..........................................................................................................5<br /> 1.2.2. Vai trò ...............................................................................................................5<br /> 1.2.3. Các yêu cầu có bản đối với kế toán tài chính .................................................5<br /> 1.2.4. Nhiệm vụ kế toán .............................................................................................6<br /> 1.3. Những khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính .........................................6<br /> 1.3.1.Các khái niệm ...................................................................................................6<br /> 1.3.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản .......................................................................7<br /> 1.4. Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp ................................8<br /> 1.4.1. Nguyên tắc tổ chức kế toán tài chính trong doanh nghiệp ...........................8<br /> 1.4.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp ...............9<br /> CHƯƠNG 2KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU ....29<br /> 2.1. Kế toán vốn bằng tiền.....................................................................................29<br /> 2.1.1. Nhiệm vụ của kế toán ....................................................................................29<br /> 2.1.2. Kế toán tiền mặt .............................................................................................29<br /> 2.1.2.1 Nguyên tắc kế toán .......................................................................................29<br /> 2.2. Kế toán các khoản phải thu ............................................................................43<br /> 2.2.1. Kế toán phải thu của khách hàng ................................................................44<br /> 2.2.2 Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ....................................................49<br /> 2.2.3. Kế toán Phải thu nội bộ ..................................................................................52<br /> 2.2.4. Kế toán Phải thu khác ...................................................................................56<br /> 2.3. Kế toán các khoản tạm ứng và trả trước ............................................................61<br /> 2.3.1. Kế toán các khoản tạm ứng ..........................................................................61<br /> 2.3.2. Kế toán Chi phí trả trước ..............................................................................62<br /> 2.3.3. Kế toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ..................................................67<br /> BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2 ............................................................................69<br /> CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ .........74<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong<br /> doanh nghiệp sản xuất ................................................................................................. 74<br /> 3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu( NVL) và công cụ dụng cụ<br /> (CCDC) .......................................................................................................................... 74<br /> 3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán ................................................................................... 74<br /> 3.2. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ................................. 75<br /> 3.2.1. Phân loại NVL, CCDC ................................................................................. 75<br /> 3.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ................................................ 77<br /> 3.3. Kế toán chi tiết NVL, CCDC ......................................................................... 79<br /> 3.3.1 Chứng từ sử dụng .......................................................................................... 79<br /> 3.3.2 Sổ kế toán chi tiết NVL, CCDC ..................................................................... 79<br /> 3.3.3 Các phương pháp kế toán chi tiết NVL, CCDC ........................................... 79<br /> 3.4. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 85<br /> 3.4.1. Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 86<br /> 3.4.2. Phương pháp hạch toán ............................................................................... 88<br /> 3.5. Kế toán toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 97<br /> 3.5.1. Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 98<br /> 3.5.2. Phương pháp hạch toán ............................................................................... 99<br /> 3.6. Các nghiệp vụ kinh tế khác về NVL, CCDC .............................................. 100<br /> 3.6.1. Kế toán NVL, CCDC thuê chế biến ........................................................... 100<br /> 3.6.2. Kế toán NVL, CCDC thừa thiếu khi kiểm kê ............................................ 101<br /> 3.6.3. Kế toán đánh giá lại NVL, CCDC .............................................................. 102<br /> BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 3 ......................................................................... 103<br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.................................................. 110<br /> 4.1. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ kế toán TSCĐ .......................................... 110<br /> 4.1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ ..................................................... 110<br /> 4.1.2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý ...................................................................... 111<br /> 4.1.3. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ ...................................................................... 111<br /> 4.2. Đánh giá và phân loại TSCĐ ...................................................................... 112<br /> 4.2.1. Đánh giá TSCĐ .......................................................................................... 112<br /> 4.2.2. Phân loại TSCĐ .......................................................................................... 116<br /> 4.3. Kế toán chi tiết TSCĐ ................................................................................. 118<br /> 2<br /> <br /> 4.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng...........................................................................118<br /> 4.3.2. Xác định đối tượng ghi TSCĐ.....................................................................119<br /> 4.3.3. Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ .................................................................119<br /> 4.4. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình ...119<br /> 4.4.1. Kết cấu tài khoản .........................................................................................119<br /> 4.4.2. Phương pháp kế toán ..................................................................................121<br /> 4.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ ................................................................................133<br /> 4.5.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ......................................................134<br /> 4.5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ .......................................................................135<br /> 4.6. Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ ..........................................................137<br /> 4.6.1. Nội dung Khấu hao tài sản cố định ............................................................137<br /> 4.6.2. Phương pháp Kế toán khấu hao TSCĐ ......................................................143<br /> 4.7. Kế toán TSCĐ đi thuê ...................................................................................145<br /> 4.7.1. Kế toán TSCĐ đi thuê tài chính ................................................................145<br /> 4.7.2. Kế toán TSCĐ đi thuê hoạt động ...............................................................148<br /> BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 4 ..........................................................................150<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................157<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP<br /> Tổng quan về kế toán tài chính 1<br /> <br /> 1.1.1. Vị trí của học phần<br /> Học phần kế toán tài chính 1 là môn chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ<br /> đại học và cao đẳng ngành kế toán của khoa Kinh tế - Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng<br /> Yên.<br /> Kế toán tài chính 1 cung cấp những kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính và sự vận<br /> dụng thực tiễn trong các doanh nghiệp của nó như: Những khái niệm và phương pháp<br /> hạch toán về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, kế<br /> toán nguyên vật liệu và kế toán tài sản cố định<br /> 1.1.2.Mục tiêu của học phần<br /> Học xong học phần này, người học có khả năng:<br /> * Về kiến thức:<br /> <br /> 3<br /> <br /> + Hiểu được các khái niệm, đặc điểm vai trò, nhiệm vụ của các yếu tố vốn bằng<br /> tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định.<br /> + Trình bày được kết cấu tài khoản, phương pháp hạch toán của các tài khoản<br /> vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định.<br /> * Về kỹ năng:<br /> + Hạch toán được các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công tác kế toán vốn<br /> bằng tiền, nguyên vật liệu và tài sản cố định;<br /> + Ứng dụng những vấn đề lý thuyết được trình bày trong học phần vào việc hạch<br /> toán kế toán trong các doanh nghiệp.<br /> * Về thái độ: Rèn luyện khả năng tư duy, tính cẩn thận, trung thực trước các vấn<br /> đề kế toán.<br /> 1.1.3 Đối tượng nghiên cứu<br /> Kế toán tài chính 1 tập trung nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán nói chung bao gồm<br /> tổ chức chứng từ, tổ chức tài khoản, tổ chức bộ máy và tổ chức ghi sổ kế toán; nghiên<br /> cứu các phần hành cơ bản như kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu, công cụ<br /> dụng cụ và kế toán tài sản cố định.<br /> 1.1.4 Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp khoa học: Quan sát, lý thuyết và tiếp tục quan sát<br /> + Quan sát: Mục đích quan sát là phát triển các lý thuyết nên trong quá trình quan sát,<br /> các nhà khoa học thường chú ý:<br /> Thứ nhất, họ định nghĩa các từ ngữ sao cho chúng được hiểu theo một nghĩa và bao<br /> hàm được tất cả các kết quả quan sát. Các từ ngữ này là các khái niệm, thuật ngữ<br /> chuyên môn để phân biệt với từ ngữ thông dụng.<br /> Thứ hai, họ thu thập số liệu về hiện tượng quan sát<br /> + Lý thuyết: Thực chất là các quan điểm, nhận định về các hiện tượng quan sát được<br /> trong tự nhiên và xã hội.<br /> + Tiếp tục quan sát: Đối với các lý thuyết kinh tế, chúng ta buộc phải chấp nhận cái gọi<br /> là quy luật thống kê. Quy luật này nói lên rằng, một lý thuyết chỉ cần đúng với một số<br /> lớn các hiện tượng chứ không nhất thiết phải đúng với các hiện tượng. Việc kiểm định<br /> lý thuyết đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục quan sát. Nếu kết quả quan sát cho thấy một lý<br /> thuyết đúng với mọi hiện tượng hoặc số lớn các hiện tượng, chúng ta khẳng định rằng<br /> nó đúng và ngược lại nếu thấy một lý thuyết nó không đúng với mọi hiện tượng hoặc<br /> chỉ đúng với số nhỏ các hiện tượng chúng ta nói rằng chúng không đúng và bác bỏ<br /> chúng.<br /> - Vai trò của các giả định<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2