intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:278

0
115
lượt xem
12
download

Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Mục tiêu của Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 là Cung cấp những kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính và sự vận dụng thực tiễn trong các doanh nghiệp của nó như: Hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp, những khái niệm và phương pháp hạch toán nợ phải trả và vốn chủ sỡ hữu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Hưng Yên<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3<br /> <br /> TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC<br /> NGÀNH ĐÀO TẠO<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> Hưng Yên, năm 2015<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TỔNG QUAN HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 ........................................................ 4<br /> 1. Giới thiệu về môn học .......................................................................................................... 4<br /> 2. Mục tiêu của học phần ......................................................................................................... 4<br /> 3. Phương pháp học tập và nghiên cứu học phần, tài liệu phương tiện cần thiết trong học<br /> tập .............................................................................................................................................. 4<br /> 4. Nội dung chi tiết học phần ................................................................................................... 5<br /> CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ................................................................. 11<br /> 8.1 Nội dung các hình thức đầu tư tài chính ......................................................................... 11<br /> 8.1.1 Khái niệm ...................................................................................................................... 11<br /> 8.1.2 Các hình thức đầu tư tài chính...................................................................................... 11<br /> 8.2 Kế toán đầu tư chứng khoán ............................................................................................ 13<br /> 8.2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh ..................................................................... 13<br /> 8.2.2 Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn .................................................................. 18<br /> 8.3 Kế toán đầu tư vào công ty con ....................................................................................... 22<br /> 8.3.1. Nguyên tắc kế toán....................................................................................................... 22<br /> 8.3.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con ............ 24<br /> 8.3.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu ............................................ 24<br /> 8.4 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết .......................................................................... 29<br /> 8.4.1 Nguyên tắc kế toán........................................................................................................ 29<br /> 8.4.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh,<br /> liên kết ..................................................................................................................................... 30<br /> 8.4.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu ............................................ 30<br /> 8.5 Kế toán các khoản đầu tư khác ........................................................................................ 35<br /> 8.5.1. Nguyên tắc kế toán....................................................................................................... 35<br /> 8.5.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 228 - Đầu tư khác ............................... 36<br /> 8.5.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu ............................................ 37<br /> 8.6 Dự phòng tổn thất tài sản ................................................................................................. 39<br /> 8.6.1. Các khoản dự phòng tổn thất tài sản ........................................................................... 39<br /> 8.6.2. Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ............................................... 39<br /> 8.6.3. Kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác .................................................... 41<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8.6.4. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi ....................................................................... 43<br /> 8.6.5. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho ................................................................... 45<br /> BÀI TẬP CHƯƠNG 8 ........................................................................................................... 47<br /> CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU ................................. 53<br /> 9.1 Kế toán nợ phải trả ........................................................................................................... 53<br /> 9.1.1 Kế toán phải trả người bán ........................................................................................... 53<br /> 9.1.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước ............................................................ 60<br /> 9.1.3 Kế toán chi phí phải trả ................................................................................................. 79<br /> 9.1.4 Kế toán phải trả nội bộ.................................................................................................. 85<br /> 9.1.5 Kế toán vay và nợ thuê tài chính .................................................................................. 90<br /> 9.1.6 Kế toán trái phiếu phát hành......................................................................................... 94<br /> 9.1.7 Kế toán nhận ký quỹ, ký cược .................................................................................... 105<br /> 9.1.8 Kế toán dự phòng phải trả .......................................................................................... 107<br /> 9.2. KÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u ..................................................................................... 114<br /> 9.2.1. Nội dung nguồn vốn chủ sở hữu ............................................................................... 114<br /> 9.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguồn vốn chủ sở hữu .......................................................... 115<br /> 9.2.3. Phương pháp kế toán nguồn vốn chủ sở hữu ........................................................... 116<br /> BÀI TẬP CHƯƠNG 9 ......................................................................................................... 145<br /> CHƯƠNG 10: HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP ................................................................................................................ 151<br /> 10.1. Mục đích, nội dung và trách nhiệm lập báo cáo tài chính ........................................ 151<br /> 10.1.1. Mục đích ................................................................................................................... 151<br /> 10.1.2. Nội dung ................................................................................................................... 151<br /> 10.1.3. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính. .............................................. 153<br /> 10.2. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính .................................................................. 154<br /> 10.2.1 Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính năm........................................................ 154<br /> 10.2.2 Danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính giữa niên độ ........................................ 194<br /> 10.3 Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính ........................................................ 206<br /> 10.3.1 Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính năm ........................................... 206<br /> 10.3.2 Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ. .............................. 258<br /> BÀI TẬP CHƯƠNG 10 ....................................................................................................... 272<br /> <br /> 3<br /> <br /> TỔNG QUAN HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3<br /> 1. Giới thiệu về môn học<br /> Học phần cung cấp những kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính và sự vận dụng<br /> thực tiễn trong các doanh nghiệp của nó như: Hoạt động đầu tư tài chính trong doanh<br /> nghiệp; Những khái niệm và phương pháp hạch toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;<br /> Phương pháp lập báo cáo tài chính năm hay giữa niên độ trong các doanh nghiệp<br /> 2. Mục tiêu của học phần<br /> - Về kiến thức:<br /> + Hiểu được các nội dung, phương pháp, đặc điểm vai trò, nhiệm vụ của các khoản<br /> đầu tư tài chính, các khoản vốn thuộc nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và cách lập báo cáo tài<br /> chính.<br /> + Vận dụng được những kiến thức đã học, định khoản được các nghiệp vụ kinh tế<br /> phát sinh của các hoạt động đầu tư tài chính, các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và<br /> phương pháp lập báo cáo tài chính.<br /> - Về kỹ năng:<br /> + Hạch toán được các nghiệp vụ kế toán phát sinh của các hoạt động đầu tư tài<br /> chính, các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Rèn luyện phương pháp lập báo cáo tài<br /> chính.<br /> + Ứng dụng những vấn đề lý thuyết được trình bày trong học phần vào việc hạch<br /> toán kế toán trong các doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp.<br /> - Về thái độ: Rèn luyện khả năng tư duy trước các vấn đề kế toán<br /> 3. Phương pháp học tập và nghiên cứu học phần, tài liệu phương tiện cần thiết<br /> trong học tập<br /> - Phương pháp học tập:<br /> Học phần có các yêu cầu chính: Học lý thuyết, thảo luận, làm bài tập. Để học tốt<br /> học phần, người học cần có thái độ nghiêm túc trong quá trình học, lắng nghe giảng viên<br /> giảng bài, tích cực trong quá trình làm bài tập và thảo luận. Tăng cường thu thập các<br /> chứng từ kế toán trong thực tế của các loại hình doanh nghiệp<br /> - Học liệu<br /> <br /> Học liệu bắt buộc<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2