Đề cương bài giảng Kế toán thuế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
54
lượt xem
6
download

Đề cương bài giảng Kế toán thuế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Kế toán thuế có mục tiêu chính là: Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán thuế trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao, lập được chứng từ kế toán thuế, sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Kế toán thuế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KẾ TOÁN THUẾ<br /> (Dùng cho sinh viên Đại học ngành Kế toán)<br /> <br /> Hưng Yên, năm 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ ............................................................ 1<br /> 1.1 Một số vấn đề cơ bản về học phần kế toán thuế ................................................................................. 1<br /> 1.1.1 Vị trí của học phần ......................................................................................................................... 1<br /> 1.1.2 Mục tiêu của học phần.................................................................................................................... 1<br /> 1.1.3 Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................................... 1<br /> 1.1.4 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................................ 2<br /> 1.1.5 Tài liệu tham khảo........................................................................................................................... 2<br /> 1.1.6 Cấu trúc môn học: .......................................................................................................................... 2<br /> 1.2 Những vấn đề chung về kế toán thuế .................................................................................................. 4<br /> 1.2.1 Nguyên tắc kế toán thuế................................................................................................................... 4<br /> 1.2.2 Chứng từ hạch toán ......................................................................................................................... 4<br /> 1.2.3 Tài khoản sử dụng ........................................................................................................................... 4<br /> CHƢƠNG 2. KẾ TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU ........................................................................... 6<br /> 2.1 Một số vấn đề cơ bản về thuế xuất nhập khẩu ..................................................................................... 6<br /> 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế XNK ........................................................................................................ 6<br /> 2.1.2 Nội dung thuế XNK hiện nay ở Việt nam .......................................................................................... 6<br /> 2.2 Kế toán thuế XNK.............................................................................................................................. 9<br /> 2.2.1. Tài khoản sử dụng .......................................................................................................................... 9<br /> 2.2.2 Nội dung và kết cấu tài khoản.......................................................................................................... 9<br /> 2.2.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động nhập khẩu.......................................... 10<br /> 2.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động xuất khẩu ........................................... 13<br /> 2.3. Kế toán ủy thác xuất nhập khẩu. ...................................................................................................... 16<br /> 2.3.1 Kế toán tại đơn vị ủy thác nhập khẩu. ............................................................................................ 16<br /> 2.3.2 Kế toán tại đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác. ................................................................................... 18<br /> 2.3.3 Kế toán tại tại đơn vị ủy thác xuất khẩu. ........................................................................................ 19<br /> 2.3.4 Kế toán tại tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. ............................................................................... 20<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 2 ........................................................................................................................... 22<br /> CHƢƠNG 3. KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ........................................................................ 25<br /> 3.1 Một số vấn đề cơ bản về thuế tiêu thụ đặc biệt .................................................................................. 25<br /> 3.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế TTĐB .................................................................................................... 25<br /> 1<br /> <br /> 3.1.2 Nội dung cơ bản thuế TTĐB hiện nay ở Việt Nam.......................................................................... 26<br /> 3.2 Kế toán thuế TTĐB .......................................................................................................................... 34<br /> 3.2.1 Tài khoản sử dụng ......................................................................................................................... 34<br /> 3.2.2 Nội dung và kết cấu tài khoản ....................................................................................................... 34<br /> 3.2.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................................................................................. 34<br /> 3.3 Mẫu tờ khai, báo cáo thuế TTĐB ..................................................................................................... 36<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 3 ........................................................................................................................... 39<br /> CHƢƠNG 4. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG........................................................................... 41<br /> 4.1 Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng .................................................................................... 41<br /> 4.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT ................................................................................................... 41<br /> 4.1.2 Nội dung cơ bản của thuế GTGT hiện hành ở Việt Nam................................................................ 42<br /> 4.2 Kế toán thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ ...................................................................................... 47<br /> 4.2.1. Tài khoản sử dụng ........................................................................................................................ 47<br /> 4.2.2 Nội dung và kết cấu tài khoản ....................................................................................................... 47<br /> 4.2.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................................................................................. 48<br /> 4.3 Kế toán thuế GTGT phải nộp cho nhà nƣớc ( Thuế GTGT đầu ra) ................................................... 50<br /> 4.3.1. Tài khoản sử dụng ........................................................................................................................ 50<br /> 4.3.2 Nội dung và kết cấu tài khoản ....................................................................................................... 50<br /> 4.3.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................................................................................. 50<br /> 4.4 Mẫu tờ khai, báo cáo thuế GTGT ..................................................................................................... 54<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 4 ........................................................................................................................... 57<br /> CHƢƠNG 5. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ........................................................... 61<br /> 5.1 Một số vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................................................... 61<br /> 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm...................................................................................................................... 61<br /> 5.1.2. Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam .......................................................... 62<br /> 5.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................................................................. 77<br /> 5.2.1 Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu tài khoản.......................................................................... 77<br /> 5.2.2 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................................................................................. 80<br /> 5.3 Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả ............................................................................................ 82<br /> 5.3.1 Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu tài khoản.......................................................................... 82<br /> 5.3.2 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................................................................................. 82<br /> 5.4 Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại .............................................................................................. 84<br /> 2<br /> <br /> 5.4.1 Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu tài khoản .......................................................................... 84<br /> 5.4.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ................................................................................................ 84<br /> 5.5. Mẫu tờ khai, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................................................ 86<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 5 ........................................................................................................................... 89<br /> CHƢƠNG 6. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN....................................................................... 92<br /> 6.1 Một số vấn đề cơ bản về thuế thu nhập cá nhân ................................................................................ 92<br /> 6.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập cá nhân................................................................................... 92<br /> 6.1.2. Nội dung thuế thu nhập cá nhân ................................................................................................... 92<br /> 6.2 Kế toán thuế thu nhập cá nhân .......................................................................................................... 97<br /> 6.2.1 Tài khoản sử dụng ......................................................................................................................... 97<br /> 6.2.2 Chứng từ hạch toán ....................................................................................................................... 97<br /> 6.2.3 Phương pháp hạch toán................................................................................................................. 98<br /> 6.3 Mẫu tờ khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân...................................................................................... 99<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 6 ......................................................................................................................... 102<br /> CHƢƠNG 7: KẾ TOÁN MỘT SỐ LOẠI THUẾ KHÁC ...................................................................... 103<br /> 7.1 Kế toán thuế tài nguyên .................................................................................................................. 103<br /> 7.1.1 Nội dung thuế tài nguyên hiện nay ............................................................................................... 103<br /> 7.1.2 Kế toán thuế tài nguyên ............................................................................................................... 106<br /> 7.2 Kế toán thuế quyền sử dụng đất phi nông nghiệp ............................................................................ 107<br /> 7.2.1 Nội dung thuế quyền sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay ......................................................... 107<br /> 7.2.2 Kế toán thuế quyền sử dụng đất phi nông nghiệp ......................................................................... 110<br /> 7.3 Kế toán thuế quyền sử dụng đất nông nghiệp .................................................................................. 111<br /> 7.3.1 Nội dung thuế quyền sử dụng đất nông nghiệp ............................................................................. 111<br /> 7.3.2 Kế toán thuế quyền sử dụng đất nông nghiệp ............................................................................... 113<br /> 7.4 Kế toán thuế môn bài ..................................................................................................................... 114<br /> 7.4.1 Nội dung thuế môn bài hiện nay .................................................................................................. 114<br /> 7.4.2 Kế toán thuế môn bài................................................................................................................... 117<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản