intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
168
lượt xem
16
download

Đề cương bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Mục tiêu chính của Đề cương bài giảng Kiểm toán nâng cao là Trình bày được các vấn đề cơ bản của kiểm toán tài chính, như: đối tượng, mục tiêu, phạm vi, khách thể chủ thể, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> KIỂM TOÁN NÂNG CAO<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> `<br /> <br /> Hưng Yên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I. KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN....................... 1<br /> 1.1. Tổng quan về học phần kiểm toán nâng cao ...................................................................... 1<br /> 1.1.1. Vị trí của học phần ................................................................................................................ 1<br /> 1.1.2.Mục tiêu của học phần ........................................................................................................... 1<br /> 1.1.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................................. 2<br /> 1.1.4 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................................... 2<br /> 1.1.5 Tài liệu tham khảo ................................................................................................................. 3<br /> 1.1.5.1 Học liệu bắt buộc.................................................................................................................. 3<br /> 1.1.5.2. Học liệu tham khảo ............................................................................................................. 3<br /> 1.1.6 Cấu trúc môn học: .................................................................................................................. 3<br /> 1.2 Đối tượng của kiểm toán tài chính và mối quan hệ khách thể - chủ thể trong kiểm<br /> toán tài chính ................................................................................................................................... 8<br /> 1.2.1<br /> Đối tượng của kiểm toán tài chính ................................................................................... 8<br /> 1.2.2 Mối quan hệ chủ thể- khách thể trong kiểm toán tài chính .................................................. 9<br /> 1.3 Các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính ................................................... 9<br /> 1.3.1<br /> Đặc điểm chung ................................................................................................................. 9<br /> 1.3.2<br /> Các thử nghiệm trong kiểm toán tài chính ...................................................................... 9<br /> 1.3.3<br /> Các trắc nghiệm trong kiểm toán tài chính .................................................................... 10<br /> 1.4 Khái quát đặc điểm của kiểm toán tài chính ................................................................... 12<br /> 1.4.1<br /> Chức năng........................................................................................................................ 12<br /> 1.4.2<br /> Đối tượng ......................................................................................................................... 12<br /> 1.4.3<br /> Phương pháp ................................................................................................................... 12<br /> 1.4.4<br /> Chủ thể ............................................................................................................................. 12<br /> 1.4.5<br /> Khách thể ......................................................................................................................... 12<br /> 1.4.6<br /> Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán ........................................................ 13<br /> 1.4.7<br /> Trình tự kiểm toán ........................................................................................................... 13<br /> CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH .............................................................. 13<br /> 2.1 Hệ thống mục tiêu của kiểm toán tài chính .......................................................................... 13<br /> 2.2 Xác nhận (giải trình) của nhà quản lý (Giám đốc). ............................................................ 14<br /> 2.3 Mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù.................................................. 15<br /> 2. 3.1 Mục tiêu kiểm toán chung ................................................................................................... 15<br /> 2.3.3 Quan hệ mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù................................... 17<br /> CHƯƠNG 3. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN ............................................................................. 17<br /> 3.1 Các quyết định về bắng chứng kiểm toán ............................................................................. 17<br /> 3.2 Các tính chất của bằng chứng kiểm toán .............................................................................. 18<br /> 3.2.1 Tính hiệu lực: là khái niệm dùng để chỉ độ tin cậy hay chất lượng của bằng chứng kiểm<br /> toán. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của liểm toán bao gồm: ..................................... 18<br /> 3.2.2 Tính đầy đủ của bằng chứng. ............................................................................................... 18<br /> 3.3 Các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. ............................................. 18<br /> 3.3.1 Kiểm tra vật chất ................................................................................................................... 18<br /> 3.3.2 Lấy xác nhận ......................................................................................................................... 18<br /> 3.3.3 . Xác minh tài liệu ................................................................................................................. 19<br /> 3.3.4 Quan sát ................................................................................................................................. 20<br /> 3.3.5 Phỏng vấn .............................................................................................................................. 20<br /> 3.3.6 Tính toán ............................................................................................................................... 20<br /> 3.3.7 Phân tích ................................................................................................................................ 21<br /> 1<br /> <br /> 3.5 Hồ sơ kiểm toán với bằng chứng kiểm toán.......................................................................... 22<br /> CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ............................................... 22<br /> 4.1 Bản chất của hệ thông kiểm soát nội bộ ................................................................................ 22<br /> 4.2 Các yếu tố cơ bản của kiểm soát nội bộ ................................................................................ 23<br /> 4.2.1. Môi trường kiểm soát ........................................................................................................... 23<br /> 4.2.2<br /> Hệ thống kế toán.............................................................................................................. 25<br /> 4.2.3<br /> Các thủ tục kiểm soát ...................................................................................................... 25<br /> 4.2.4<br /> Hệ thống kiểm toán nội bộ .............................................................................................. 26<br /> 4.3 Về nhân sự, bộ phận kiểm toán nội bộ phải tuyển chọn những nhân viên có năng lực<br /> chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp phù hợp với các qui định hiện hành Đánh giá hệ thống kiểm<br /> soát nội bộ ...................................................................................................................................... 27<br /> 4.3.1. Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................................ 27<br /> 4.3.2. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch kiểm toán cho từng khoản mục .. 27<br /> 4.3.3 Thực hiện thủ nghiệm kiểm soát .......................................................................................... 28<br /> 4.3.4 Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ..................................................................................... 28<br /> CHƯƠNG 5. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN .......................................................................... 28<br /> 5.1 Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ............................. 28<br /> 5.1.1. Quy trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán tài<br /> chính ............................................................................................................................................... 28<br /> 5.1.2. Trình tự giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán ......................... 29<br /> 5.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát ........................................................................................ 29<br /> 5.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán .............................................................................................. 29<br /> 5.2.2 Thu thập thông tin cơ sở ....................................................................................................... 30<br /> 5.2.3 Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng ............................................. 30<br /> 5.2.4 Thực hiện thủ tục phân tích ................................................................................................. 30<br /> 5.2.5 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro ......................................................................................... 31<br /> 5.2.6. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát .... 31<br /> 5.3. Thiết kế chương trình kiểm toán .......................................................................................... 31<br /> 5.3.1. Khái niệm.............................................................................................................................. 31<br /> 5.3.2 quy trình thiết kế chương trình kiểm toán ........................................................................... 31<br /> CHƯƠNG 6. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN ................................................ 32<br /> 6.1 Khái quát về thực hiện chương trình kiểm toán .................................................................. 32<br /> 6.2 Thực hiện thủ tục kiểm soát ................................................................................................... 32<br /> 6. 3 Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết................................................................................. 33<br /> 6.4. Đặc điểm thực hiện các thủ tục kiểm toán các loại nghiệp vụ liên quan đến bảng khai tài<br /> chính. .............................................................................................................................................. 33<br /> CHƯƠNG 7. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ..................................... 34<br /> 7.1 Khái quát chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính .................................................. 34<br /> 7.1.1 Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính:.............................................................................. 34<br /> 7.1.2 Vai trò, ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ............................................. 34<br /> 7.1.3 Yêu cầu lập, trình bày, gửi báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính................................... 35<br /> 7.2 Nội dung báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ............................................................... 35<br /> 7.2.1 Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính:.................................. 35<br /> 7.2.2- Các nội dung cơ bản của các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán về báo cáo tài<br /> chính: .............................................................................................................................................. 36<br /> 7.3 Ý kiến của kiểm toán viên trình bày trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ........... 39<br /> 7.3.1 Ý kiến chấp nhận toàn phần: ............................................................................................... 39<br /> 7.3.2 Ý kiến chấp nhận từng phần:............................................................................................... 39<br /> 7.3.4 Ý kiến không chấp nhận: ..................................................................................................... 40<br /> 2<br /> <br /> 7.4. Xem xét các sự kiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán ........................................................... 41<br /> CHƯƠNG 8. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN .................................... 43<br /> 8.1 Chu trình bán hàng thu tiền với vấn đề kiểm toán .............................................................. 43<br /> 8.1.1 Ý nghĩa của chu trình bán hàng thu tiền ............................................................................ 43<br /> 8.1.2 Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng thu tiền ......................................................... 43<br /> 8.1.3 Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền ............................................................ 44<br /> 8.2 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán hàng và trắc nghiệm đạt yêu cầu ........................ 44<br /> 8.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán hàng ...................................................................... 44<br /> 8.2.2 Thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ bán hàng ............................................................ 45<br /> 8.3 Trắc nghiệm độ vững chãi của các nghiệp vụ bán hàng ...................................................... 45<br /> 8.4 Công việc kiểm soát nội bộ và trắc nghiệm kiểm soát nghiệp vụ thu tiền ......................... 46<br /> 8.4.1 Các công việc kiểm soát nội bộ ............................................................................................. 46<br /> 8.4.2 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ thu tiền............................................... 46<br /> 8.5 Các khoản mục phải thu khách hàng với đặc điểm kiểm toán ........................................... 46<br /> CHƯƠNG 9. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN ....................... 47<br /> 9.1 Chu trình mua hàng thanh toán với vấn đề kiểm toán ........................................................ 47<br /> 9.1.1 Bản chất và chức năng của chu trình .................................................................................. 47<br /> 9.1.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán...................................................... 47<br /> 9.2. Quy trình kiểm soát nội bộ và thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình ........................... 49<br /> 9.3 Kiểm tra chi tiết nợ phải trả người bán ................................................................................ 49<br /> CHƯƠNG 10. KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO ....................................................................... 50<br /> 10.1. Chu trình hàng tồn kho với vấn đề kiểm toán ................................................................... 50<br /> 10.1.1. Vai trò của hàng tồn kho ................................................................................................... 50<br /> 10.1.2. Các chức năng của chu trình hàng tồn kho ..................................................................... 50<br /> 10.1.3. Mục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho ..................................................................... 50<br /> 10.1.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro tiềm tàng đối với hàng tồn kho .......................................... 51<br /> 10.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho................................................ 51<br /> 10.2.1. Hiểu biết sơ bộ đối với hàng tồn kho ................................................................................. 51<br /> 10.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm kiểm soát bổ sung ....................... 52<br /> 10.2.3. Thực hiện các thủ tục kiểm soát bổ sung .......................................................................... 52<br /> 10.3. Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình hàng tồn kho ......................................................... 52<br /> 10.3.1. Thực hiện thủ tục phân tích .............................................................................................. 52<br /> 10.3.2. Thu thập danh mục hàng tồn kho và đối chiếu với sổ sách kế toán ................................ 53<br /> 10.4. Kiểm tra đánh giá hàng tồn kho ......................................................................................... 53<br /> CHƯƠNG 11. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN....................... 53<br /> 11.1. Chu trình tiền lương và nhân viên đối với vấn đề kiểm toán ........................................... 53<br /> 11.1.1. Bản chất và chức năng của chu trình ............................................................................... 53<br /> 11.1.2. Mục tiêu kiểm toán chu trình ............................................................................................ 54<br /> 11.2 Kiểm soát nội bộ và thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình ........................................... 54<br /> 11.2.1 Các loại hình kiểm soát nội bộ ........................................................................................... 54<br /> 11.2.2 Thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình ............................................................................ 55<br /> 11.3. Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình ................................................................................. 56<br /> 11.3.1. Thủ tục phân tích ............................................................................................................... 56<br /> 11.3.2. Kiểm tra chi tiết tiền lương ................................................................................................ 56<br /> CHƯƠNG 12. KIỂM TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ... 56<br /> 12.1. Kiểm toán tài sản cố định .................................................................................................... 56<br /> 12.1.1. Đặc điểm và phân loại tài sản cố định .............................................................................. 57<br /> 12.1.2. Đánh giá rủi ro ................................................................................................................... 57<br /> 12.1.3. Kiểm tra các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ ......................................................................... 57<br /> 3<br /> <br /> 12.1.4. Kiểm tra chi tiết số dư tài khoản........................................................................................ 58<br /> 12.1.5. Kiểm tra chi phí khấu hao và hao mòn luỹ kế .................................................................. 58<br /> 12.2. Kiểm tra hoạt động huy động vốn ...................................................................................... 58<br /> 12.2.1. Tổng quan về hoạt động huy động vốn trong doanh nghiệp ........................................... 58<br /> 12.2.2. Kiểm toán vốn vay và trái phiếu ........................................................................................ 58<br /> 12.2.3. Kiểm toán vốn chủ sở hữu và vốn góp cổ phiếu ............................................................... 59<br /> CHƯƠNG 13. KIỂM TOÁN TIỀN ............................................................................................. 60<br /> 13.1 Phân loại tiền và đặc điểm của từng khản mục tiêu ảnh hưởng tới kiểm toán ............... 60<br /> 13.1.1 Phân loại tiền ..................................................................................................................... 60<br /> 13.1.2 Đặc điểm của từng khoản mục ảnh hưởng tới kiểm toán ................................................. 60<br /> 13.2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền ................................................................................................ 60<br /> 13.2.1 Nnguyên tắc hạch toán tiền ................................................................................................ 60<br /> 13.2.2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền .............................................................................................. 61<br /> 13.3 Kiểm toán tiền ....................................................................................................................... 62<br /> 13.3.1 Thực hiện khảo sát kiểm toán đối với tiền ......................................................................... 62<br /> 13.3.2 Khảo sát các chi tiết các loại tiền ....................................................................................... 62<br /> CHƯƠNG 14. KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ............ 62<br /> 14.1 Nội dung, đặc điểm và mục tiêu kiểm toán các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động<br /> kinh doanh ..................................................................................................................................... 62<br /> 14.1.1 Nội dung và ý nghĩa của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..................................... 62<br /> 14.1.2 Đặc điểm của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ....................................................... 63<br /> 14.1.3 Mục tiêu các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................... 63<br /> 14.2 Kiểm toán doanh thu và thu nhập khác .............................................................................. 63<br /> 14.2.1 Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu và thu nhập .......................................................... 63<br /> 14.2.2 Các sai phạm thường gặp trong kiểm toán doanh thu và thu thập .................................. 63<br /> 14.2.3 kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ......................................................... 63<br /> 14.3 Kiểm toán giá vốn hàng bán và chi phí ............................................................................... 63<br /> 14.3.1 Yêu cầu của việc kiểm toán chi phí và giá vốn hàng bán.................................................. 63<br /> 14.3.2 Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán chi phí và giá vốn hàng bán ........................ 64<br /> 14.3.3 Kiểm toán giá vốn và chi phá hàng bán ............................................................................. 64<br /> 14.3.4 Kiểm toán chi phí tài chính và chi phí khác ................................................................... 64<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2