intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Thực tập hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
104
lượt xem
40
download

Đề cương bài giảng Thực tập hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương bài giảng Thực tập hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 1 của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Thực tập hệ thống phun xăng điện tử, xây dựng quy trình chuẩn đoán sửa chữa với xe kia motor xây dựng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Thực tập hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG<br /> (Tài liệu lƣu hành nội bộ)<br /> HỌC PHẦN: THỰC TẬP HỆ THỐNG CUNG CẤP<br /> NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ 1<br /> CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG<br /> <br /> Hƣng Yên 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> TÍN CHỈ 1: THỰC TẬP HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ<br /> a. Quy tr×nh th¸o hÖ thèng phun x¨ng ®iÖn tö ra khái xe.<br />  Chó ý: Tr-íc khi th¸o c¸c ®Çu nèi cña hÖ thèng EFI, c¸c thiÕt bÞ ®Çu ra, v v.. ®Çu tiªn<br /> ta cho ®éng c¬ ngõng lµm viÖc hay t¾t hÖ thèng ®¸nh löa hoÆc th¸o rêi c¸c cùc ¾c<br /> quy.<br />  Th¸o d©y c¸p ra khái c¸c cùc cña ¾c quy (h×nh<br /> 1.1): Th¸o c¸p ra khái cùc (+) tr-íc sau ®ã<br /> míi th¸o c¸p khái cùc (-).<br />  Chó ý: Kh«ng bao giê ®-îc th¸o c¸p ¸c quy<br /> trªn xe cã chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n . NÕu th¸o<br /> c¸p ¸c quy tÊt c¶ m· chÈn ®o¸n l-u trong bé<br /> H×nh 1.1: Th¸o c¸p ¾c quy.<br /> nhí sÏ bÞ xãa s¹ch.<br />  Th¸o c¸c gi¾c nèi tõ ECU tíi c¸c c¶m biÕn vµ c¸c thiÕt bÞ ®-îc ®iÒu khiÓn.<br />  Chó ý: nh¶ kho¸ h·m tr-íc khi kÐo gi¾c ra sau ®ã kÐo th©n gi¾c ,kh«ng kÐo d©y.<br /> (h×nh 1.2)<br /> <br /> H×nh 1.2: Nh÷ng chó ý khi th¸o c¸c gi¾c nèi ®iÖn.<br />  Th¸o ®Çu èng nèi x¨ng: Dïng 2 clª, 1<br /> chiÕc ®Ó gi÷ 1 chiÕc ®Ó vÆn. (h×nh 1.3)<br /> - §Æt mét khay chøa xuèng d-íi vÞ trÝ th¸o .<br /> - §Æt mét miÕng giÎ lªn trªn cót nèi ®Ó<br /> tr¸nh phun x¨ng.<br /> - Níi láng dÇn chç nèi.<br /> - Th¸o chç nèi.<br /> H×nh 1.3: Th¸o ®Çu èng nèi x¨ng.<br /> * Chó ý: M«men xiÕt kho¶ng 30 N.m<br />  Th¸o c¸c èng dÉn.<br /> - Th¸o èng ch©n kh«ng ra khái bé ®iÒu ¸p x¨ng.<br /> - Th¸o èng dÉn khÝ ra khái häng hót.<br />  Th¸o c¶m biÕn vÞ trÝ b-ím ga: Th¸o côm b-ím ga sau ®ã th¸o c¶m biÕn vÞ trÝ b-ím<br /> ga.<br /> 2<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> H×nh 1.4: Th¸o c¶m biÕn vÞ trÝ b-ím ga.<br /> <br /> -<br /> <br /> Dïng khÈu th¸o côm b-ím ga. (h×nh 1.4.a)<br /> Dïng tuèc n¬ vÝt th¸o c¶m biÕn vÞ trÝ b-ím<br /> ga. (h×nh 1.4.b)<br /> - T-¬ng tù nh- vËy ta th¸o c¸c c¶m biÕn cßn<br /> l¹i trong hÖ thèng.<br />  Th¸o bÇu läc x¨ng.<br />  Th¸o vßi phun khëi ®éng l¹nh. (h×nh 1.5)<br /> - Dïng clª choßng ®Ó th¸o bu l«ng b¾t vßi<br /> phun khëi ®éng l¹nh.<br />  Th¸o dµn ph©n phèi.<br /> - Dïng choßng ®Ó th¸o c¸c bu l«ng b¨t giµn<br /> phun víi th©n m¸y. (h×nh 1.6)<br /> - Sau ®ã th¸o lÇn l-ît c¸c vßi phun chÝnh.<br /> - Th¸o bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt x¨ng.<br />  Chó ý: Khi th¸o c¸c vßi phun ra khái dµn<br /> èng ph©n phèi ph¸i cÈn thËn ®Ó tr¸nh lµm<br /> háng gi¾c nèi hay ®Çu kim phun.<br /> <br /> H×nh 1.5: Th¸o vßi phun khëi<br /> ®éng l¹nh.<br /> <br /> H×nh 1.6: Th¸o dµn ph©n phèi.<br /> b. Quy tr×nh l¾p hÖ thèng phun x¨ng ®iÖn tö lªn xe.<br />  Quy tr×nh l¾p hÖ thèng lªn xe ®-îc thùc hiÖn theo c¸c b-íc ng-îc l¹i cña quy tr×nh<br /> th¸o.Víi mét sè chó ý sau:<br /> - Lu«n dïng c¸c gio¨ng ®Öm míi .<br /> <br /> 3<br /> <br /> -<br /> <br /> Khi l¾p vßi phun chÝnh: kh«ng dïng l¹i c¸c vong ®Öm ch÷ O tr-íc khi l¾p b«i tr¬n<br /> ®Öm ch÷ O b»ng dÇu chuyªn dïng, giãng th¼ng vßi phun vµ giµn èng ph©n phèi råi Ên<br /> th¼ng vµo – kh«ng Ên nghiªng.<br /> - Khi l¾p c¸c gi¨c nèi chó ý nghe tiÕng kªu nhá cho biÕt gi¾c ®· ®-îc h·m.<br /> 1.1. Thực tập khối cấp gió<br /> 1.1.1. Cổ họng gió.<br /> Cổ họng gió bao gồm bướm ga, nó điều khiển lượng khí nạp trong quá trình động cơ<br /> hoạt động bình thường, và một khoang khí phụ, cho phép một lượng không khí nhỏ đi qua<br /> trong khi chạy không tải. Một cảm biến vị trí bướm ga cũng được lắp trên trục của bướm ga.<br /> Một số loại cổ họng gió cũng được lắp một van khí phụ loại nhiệt hay một bộ đệm bướm ga<br /> để làm cho bướm ga không đóng đột ngột. Nước làm mát được dẫn qua cổ họng gió để ngăn<br /> không cho nó bị đóng băng tại thời tiết lạnh.<br /> <br /> Hình 1.7. Kết cấu cổ họng gió.<br /> 1.1.2. Vít chỉnh hỗn hợp không tải.<br /> Bướm ga đóng hoàn toàn khi chạy không tải. Kết quả là, dòng khí nạp vào sẽ đi qua<br /> khoang khí phụ vào trong khoang nạp khí.<br /> Tốc độ không tải của động cơ có thể được điều chỉnh bằng việc điều chỉnh lượng khí<br /> nạp đi qua khoang khí phụ: xoay vít chỉnh tốc độ không tải (theo chiều kim đồng hồ) sẽ làm<br /> giảm dòng khí phụ và giảm tốc độ không tải của động cơ, nới lỏng vít chỉnh (xoay nó ngược<br /> chiều kim đồng hồ) sẽ làm tăng lượng khí qua khoang khí phụ và tăng tốc độ không tải của<br /> động cơ.<br /> 1.1.3. Van khí phụ.<br /> Động cơ TOYOTA 5A – FE. Dùng van khí phụ loại sáp nhiệt, van khí phụ loại sáp<br /> được chế tạo liền trong cổ họng gió.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Van khí phụ loại sáp được tạo nên bởi một van nhiệt, một van chắn, lò xo trong &<br /> một lò xo ngoài. Van nhiệt được điền đầy bởi sáp giãn nở nhiệt, sáp này giãn nở & co lại<br /> phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt độ nước làm mát. Cấu tạo van khí phụ như ở hình 1.3.1.<br /> Khi nhiệt độ nước làm mát thấp, van nhiệt co lại và van chắn được mở bằng lò xo.<br /> Nó cho phép không khí đi qua van khí phụ, bỏ qua bướm ga, vào trong khoang nạp<br /> khí.<br /> Khi nhiệt độ nước làm mát tăng lên, van nhiệt giãn nở làm cho lò xo đóng van chắn<br /> lại. Do lò xo trong khoẻ hơn, van chắn đóng dần lại, hạ thấp tốc độ của động cơ cho đến khi<br /> nó đóng hẳn lại<br /> Theo phương pháp này, tại thời điểm nhiệt độ nước làm mát động cơ đạt 80 0C, van<br /> chắn sẽ đóng lại và tốc độ không tải của động cơ trở lại bình thường. Nếu nhiệt độ nước làm<br /> mát tăng cao hơn, van nhiệt sẽ giãn nở nhiều hơn. Nó nén lò xo lại, làm tăng lực lò xo giữ<br /> cho van chắn đóng chặt.<br /> 1.1.4. Khoang nạp khí & Đƣờng ống nạp.<br /> Do không khí hút vào trong các xylanh bị ngắt quãng nên sẽ xảy ra dung động trong<br /> khí nạp. Rung động này sẽ làm cho tấm đo gió của cảm biến đo áp suất chân không dung<br /> động. Do vậy, một khoang nạp khí có thể tích lớn được dùng để giảm rung động không khí<br /> này.<br /> Có hai loại ống nối khoang nạp khí và đườn ống nạp, một loại liền và, một loại rời.<br /> * §iÒu chØnh kh«ng t¶i.<br />  §iÒu kiÖn tr-íc khi ®iÒu chØnh.<br /> - Läc giã ®· ®-îc l¾p.<br /> - NhiÖt ®é ®éng c¬ ë gi¸ trÞ ®Þnh<br /> møc.<br /> - C¸c èng cña hÖ thèng n¹p khÝ<br /> kh«ng bÞ hë.<br /> - TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ phô t¶i t¾t.<br /> - Thêi ®iÓm ®¸nh löa chÝnh x¸c.<br /> - Hép sè ë vÞ trÝ ’N’ (sè tù ®éng);<br /> sè ’0’ (sè th­êng).<br /> - §ång hå CO ho¹t ®éng b×nh<br /> th-êng.<br />  C¸c b-íc tiÕn hµnh. (h×nh 1.8)<br /> - Tra gi¸ trÞ sè vßng quay chuÈn cña<br /> H×nh 1.8: §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i.<br /> ®éng c¬ ®iÒu chØnh.<br /> - L¾p c¶m biÕn ®o sè vßng quay vµo ®éng c¬.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2