intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:247

0
106
lượt xem
16
download

Đề cương bài giảng Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Thương mại điện tử gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, các mô hình thương mại điện tử, thảo luận các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, marketing điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Đề cƣơng môn Thƣơng mại điện tử<br /> MỤC LỤC<br /> BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ....................................................... 6<br /> 1.1. Khái niệm chung về thƣơng mại điện tử ................................................................ 6<br /> 1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Internet .................................................................... 6<br /> 1.1.2. Giới thiệu về World Wide Web (WWW) và trang Web........................................ 8<br /> 1.1.3. Khái niệm về thƣơng mại điện tử ......................................................................... 10<br /> 1.2. Các đặc trƣng của thƣơng mại điện tử .................................................................... 11<br /> 1.2.1. Các bên tiến hành giao dịch trong thƣơng mại điện tử không tiếp xúc. ........... 11<br /> 1.2.2. Các giao dịch thƣơng mại truyền thống đƣợc thực hiện với sự tồn tại ............ 11<br /> 1.2.3. Trong hoạt động giao dịch thƣơng mại điện tử đều có sự tham gia. ................ 11<br /> 1.2.4. Đối với thƣơng mại truyền thống thì mạng lƣới thông tin chỉ là phƣơng tiện . 12<br /> 1.3. Các cơ sở để phát triển thƣơng mại điện tử ............................................................. 12<br /> 1.4. Các hình thức hoạt động chủ yếu của Thƣơng mại điện tử ........................................ 13<br /> 1.4.1. Thƣ điện tử ........................................................................................................... 13<br /> 1.4.2. Thanh toán điện tử ............................................................................................... 13<br /> 1.4.3. Trao đổi dữ liệu điện tử ........................................................................................ 14<br /> 1.4.4. Truyền dung liệu ................................................................................................. 15<br /> 1.4.5. Mua bán hàng hóa hữu hình ................................................................................. 15<br /> 1.5. Lợi ích của thƣơng mại điện tử .................................................................................. 16<br /> 1.5.1. Thu thập đƣợc nhiều thông tin ............................................................................. 16<br /> 1.5.2. Giảm chi phí sản xuất ........................................................................................... 17<br /> 1.5.3. Giảm chi phí bán hàng, tiếp thị và giao dịch ....................................................... 17<br /> 1.5.4. Xây dựng quan hệ với đối tác .............................................................................. 17<br /> 1.5.5. Tạo điều kiện sớm tiếp cận kinh tế trí thức .......................................................... 18<br /> 1.5.6. Consumer to Consumer (C2C) ............................................................................. 18<br /> BÀI 2: CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ........................................... 22<br /> 2.1 Cơ sở cho hạ tầng pháp lý ........................................................................................ 23<br /> 2.1.1 Luật về thƣơng mại điện tử ................................................................................... 24<br /> 2.1.2 Luật về chữ ký điện tử........................................................................................... 26<br /> 2.1.3 Tập quán về thƣơng mại điện tử ........................................................................... 28<br /> 2.1.4 Quyền sở hữu trí tuệ .............................................................................................. 30<br /> 2.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................................................................. 35<br /> 2.2.1 Internet .................................................................................................................. 35<br /> 2.2.2 Mạng nội bộ (Intranet) .......................................................................................... 35<br /> 2.2.3 Mạng đối ngoại ( Extranet) ................................................................................... 36<br /> 2.2.4 WWW ( word wide web – các trang web) ............................................................ 38<br /> 2.3 Cơ sở hạ tầng thanh toán ............................................................................................. 38<br /> 2.4 Bảo mật trong thƣơng mại điện tử:.............................................................................. 42<br /> 2.4.1 Một số vấn đề an ninh liên quan tới hoạt động thƣơng mại điện tử ..................... 42<br /> 2.4.2 Các giải pháp cho hoạt động bảo mật trong thƣơng mại điện tử: ......................... 45<br /> BÀI 3: CÁC MÔ HÌNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ........................................................ 50<br /> 3.1. Mô hình Catalog trực tuyến (Web Catalog Model) ................................................ 51<br /> 3.1.1. Khái niệm Catalog điện tử ................................................................................ 51<br /> Khoa Công nghệ Thông tin- Đại học SPKT Hƣng Yên<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> Đề cƣơng môn Thƣơng mại điện tử<br /> 3.1.2. Lợi ích mà catalog điện tử đem lại ................................................................... 54<br /> 3.1.3. Phân loại catalog điện tử ................................................................................... 55<br /> 3.2. Mô hình siêu thị trực tuyến (E – Store Model) ....................................................... 57<br /> 3.2.1. Khái niệm .......................................................................................................... 57<br /> 3.2.2. Lợi ích của việc triển khai các siêu thị trực tuyến: ........................................... 60<br /> 3.3. Mô hình đăng ký hay cung cấp nội dung (Digital Content Model) ........................ 61<br /> 3.4. Mô hình hỗ trợ quảng cáo (Advertising – Supported Model)................................. 61<br /> 3.4.1. Khái niệm .......................................................................................................... 61<br /> 3.4.2. Lợi ích mà mô hình đem lại .............................................................................. 61<br /> 3.5. Mô hình phí dịch vụ (Fee-for-service Model) ........................................................ 63<br /> 3.5.1. Khái niệm .......................................................................................................... 63<br /> 3.6. Mô hình đấu giá trực tuyến ( Online Auction Model ) ...................................... 66<br /> 3.6.1. Khái niệm ....................................................................................................... 66<br /> 3.6.2. Quy trình .......................................................................................................... 66<br /> 3.6.3. Ƣu điểm của mô hình đấu giá trực tuyến ......................................................... 70<br /> 3.7. Mô hình B2B và B2C .............................................................................................. 71<br /> 3.7.1. Mô hình B2B .................................................................................................... 71<br /> 3.7.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 71<br /> 3.7.2. Mô hình B2C .................................................................................................... 76<br /> BÀI 4: THẢO LUẬN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TMĐT ..................................... 83<br /> BÀI 5: MARKETING ĐIỆN TỬ ...................................................................................... 83<br /> 5.1. Tổng quan về Maketing điện tử .............................................................................. 83<br /> 5.1.1. Mục tiêu của Marketing điện tử và Marketing truyền thống ............................ 84<br /> 5.1.2. Ƣu điểm của maketing điện tử so với marketing truyền thống ........................ 85<br /> 5.1.3. Những sản phẩm có độ tiêu chuẩn hóa cao ...................................................... 90<br /> 5.2. Những dịch vụ phù hợp với kinh doanh ngoại tuyến .............................................. 91<br /> 5.3. Những lợi ích và hạn chế của dịch vụ trên mạng .................................................... 92<br /> 5.4. Marketing B2B – khai thác hệ thống thông tin thị trƣờng trên Internet ............... 104<br /> 5.5. Tìm kiếm thị trƣờng và bạn hàng trên internet ..................................................... 107<br /> BÀI 6: THANH TOÁN ĐIỆN TỬ .................................................................................. 121<br /> 6.1. Khái niệm về thanh toán điện tử ........................................................................... 121<br /> 6.1.1. Khái niệm thanh toán điện tử .......................................................................... 121<br /> 6.1.2. Các loại thẻ sử dụng trong thanh toán ............................................................ 121<br /> 6.2. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng (B2C) ........................... 132<br /> 6.2.1. Dịch vụ ATM ..................................................................................................... 133<br /> 6.2.3. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) .......................................... 136<br /> 6.3. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B) ........................... 139<br /> 6.3.1. Quy trình sản xuất và thanh toán bằng hóa đơn điện tử: EIPP .................... 140<br /> 6.3.2. Thanh toán bằng thƣ tín dụng (L/C) ............................................................... 143<br /> 6.4. Quản lý rủi ro trong thanh toán điện tử ................................................................. 146<br /> BÀI 7: WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ................................................................ 149<br /> 7.1. Kiến trúc một website ........................................................................................... 149<br /> 7.2. Các bƣớc xây dựng một website ........................................................................... 152<br /> Khoa Công nghệ Thông tin- Đại học SPKT Hƣng Yên<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> Đề cƣơng môn Thƣơng mại điện tử<br /> 7.3. Tên miền và đăng ký tên miền .............................................................................. 153<br /> 7.4. Những điều chủ chốt của một website kinh doanh thành công ............................ 154<br /> 7.5. Một số cách đánh giá trang Web của doanh nghiệp thƣơng mại điện tử .............. 155<br /> 7.5.1. Liệu một DN có thể chia nhỏ trang web của mình thành các thành phần ...... 155<br /> 7.5.2. Liệu các công cụ giao tiếp của DN có mang tính nhất quán ......................... 156<br /> 7.5.3. Trang web của DN dành cho khách hàng hay bộ phận quảng cáo? ............... 156<br /> 7.5.4. Liệu trang chủ của DN có ôm đồm nhiều quá? .............................................. 156<br /> 7.5.5. Nhãn hiệu của DN có mang tính trực quan hay không? ................................. 157<br /> 7.6. Mƣời lời khuyên hữu ích cho các trang web thƣơng mại điện tử ......................... 157<br /> 7.7. Điều kiện cần cho thƣơng mại điện tử .................................................................. 160<br /> 7.8. Bí quyết thu hút và giữ ―khách‖ dành cho các website thƣơng mại ..................... 163<br /> BÀI 8: RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG TMĐT ............ 165<br /> 8.1. Khái niệm rủi ro trong thƣơng mại điện tử ........................................................... 165<br /> 8.2. Phân loại rủi ro trong thƣơng mại điện tử ............................................................. 165<br /> 8.2.1. Rủi ro về dữ liệu ............................................................................................. 165<br /> 8.2.2. Những rủi ro liên quan đến công nghệ ........................................................... 166<br /> 8.2.3. Nhóm rủi ro về thủ tục, quy trình giao dịch của tổ chức ................................ 169<br /> 8.2.4. Nhóm rủi ro về pháp luật và tiêu chuẩn công nghiệp ..................................... 169<br /> 8.2.5. Một số rủi ro điển hình khác ........................................................................... 170<br /> 8.3. Các biện pháp phòng tránh rủi ro trong thƣơng mại điện tử ................................. 176<br /> 8.3.1.Bảo mật trong giao dịch ................................................................................... 176<br /> 8.3.2. Kiểm tra tính đúng đắn và chân thực của thông tin trong giao dịch ............... 179<br /> 8.3.3.Lƣu trữ dữ liệu nhiều nơi với nhiều hình thức ................................................ 180<br /> 8.3.4.Cài đặt các phần mềm chống Virút tấn công ................................................... 180<br /> 8.3.5.Tham gia bảo hiểm .......................................................................................... 180<br /> BÀI 9: THẢO LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG ĐIỆN TỬ ..................................................... 181<br /> 9.1. Khái niệm về thị trƣờng TMĐT ............................................................................ 181<br /> 9.1.1. Khái niệm thị trƣờng TMĐT .......................................................................... 181<br /> 9.1.2. Các loại thị trƣờng TMĐT .............................................................................. 181<br /> 9.2. Cách thức lấy và cung cấp thông tin trên mạng .................................................... 182<br /> 9.3. Nghiên cứu thị trƣờng trong TMĐT ..................................................................... 183<br /> 9.4. Sử dụng thƣ điện tử trong giao dịch điện tử ......................................................... 184<br /> 9.5. Quảng cáo trong TMĐT ........................................................................................ 185<br /> 9.6. Marketing trực tuyến ............................................................................................. 186<br /> 9.6.1. Cách thức thu hút khách hàng đến trang Web của doanh nghiệp ................... 186<br /> 9.6.2. Những nhân tố giúp cho việc bán hàng các sản phẩm, dịch vụ có hiệu quả . 186<br /> 9.6.3. Những dịch vụ có thể triển khai đƣợc trên mạng .......................................... 188<br /> 9.6.4. Những sản phẩm mà khách hàng có thể tìm mua trên mạng .......................... 188<br /> BÀI 10: CHỈ SỐ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (EBI INDEX) .......................................... 190<br /> 10.1. Giới thiệu............................................................................................................. 190<br /> 10.2. Ý nghĩa của chỉ số TMĐT ................................................................................... 192<br /> 10.3. Phƣơng pháp........................................................................................................ 193<br /> 10.4. Chỉ số TMĐT 2012 ............................................................................................. 194<br /> Khoa Công nghệ Thông tin- Đại học SPKT Hƣng Yên<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Đề cƣơng môn Thƣơng mại điện tử<br /> 10.4.1. Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin ........................... 195<br /> 10.4.2. Chỉ số về giao dịch B2C ............................................................................... 196<br /> 10.4.3. Chỉ số về giao dịch B2B ............................................................................... 197<br /> 10.4.4. Chỉ số về giao dịch G2B ............................................................................... 198<br /> 10.4.5. Chỉ số TMĐT các địa phƣơng ...................................................................... 199<br /> BÀI 11: AN NINH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .............................................................. 201<br /> 11.1. Các loại tội phạm trên mạng ............................................................................... 201<br /> 11.2. Các vấn đề an toàn bảo mật cơ bản đặt ra trong TMĐT ..................................... 202<br /> 11.3. Cơ chế mã hóa ..................................................................................................... 203<br /> 11.4. Chứng thực số hóa............................................................................................... 204<br /> 11.5. Một số giao thức bảo mật thông dụng ................................................................. 205<br /> 11.5.1. Cơ chế bảo mật SSL (Secure Socket Layer) ................................................ 205<br /> 11.5.2. Cơ chế bảo mật SET ..................................................................................... 206<br /> BÀI 12: THẢO LUẬN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ TMĐT .................... 207<br /> 12.1. Thời cơ và thách thức .......................................................................................... 207<br /> 12.2. Nhà nƣớc ta đang hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận TMĐT ............................... 208<br /> 12.3. Các bƣớc cần làm để chấp nhận và tham gia TMĐT của các doanh nghiệp ...... 208<br /> 12.3.1. Xây dựng kế hoạch tiếp cận và phát triển TMĐT ........................................ 208<br /> 12.3.2. Mở trang web của doanh nghiệp................................................................... 210<br /> 12.3.3. Tiếp thị trực tuyến trong TMĐT ................................................................... 211<br /> 12.3.4. Kế hoạch phát chuyển hàng trong TMĐT .................................................... 212<br /> 12.3.5. Lựa chọn phƣơng án thanh toán điện tử ....................................................... 212<br /> 12.3.6. Lựa chọn phƣơng án an toàn và bảo mật trên mạng ..................................... 213<br /> 12.3.7. Xây dựng, phát triển và duy trì website của doanh nghiệp .......................... 214<br /> 12.3.8. Tái cơ cấu lại công ty trên cơ sở phát triển TMĐT ...................................... 215<br /> 12.4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh TMĐT .............................................................. 216<br /> 12.4.1. Những việc nên làm khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh ............................. 216<br /> 12.4.2. Soạn thảo kế hoạch kinh doanh điện tử ........................................................ 218<br /> BÀI 13: SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ................................................. 221<br /> 13.1. Khái quát về sàn giao dịch thƣơng mại điện tử................................................... 221<br /> 13.1.1. Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch thƣơng mại điện tử ......................... 221<br /> 13.1.2. Các đặc trƣng cơ bản của sàn giao dịch TMĐT ........................................... 222<br /> 13.1.3. Phân loại sàn giao dịch TMĐT ..................................................................... 223<br /> 13.1.4. Lợi ích kinh doanh thông qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử ................. 224<br /> 13.2. Các phƣơng thức giao dịch tại sàn giao dịch thƣơng mại điện tử....................... 227<br /> 13.2.1. Giao dịch giao ngay (spot transaction) ......................................................... 227<br /> 13.2.2. Giao dịch tƣơng lai( Future transaction)....................................................... 228<br /> 13.2.3. Giao dịch quyền chọn (Options) .................................................................. 228<br /> 13.2.4. Nghiệp vụ tự bảo hiểm (Hedging) ................................................................ 229<br /> 13.2.5. Đấu giá điện tử .............................................................................................. 229<br /> 13.2.6. Đấu thầu điện tử (E.bidding) ........................................................................ 229<br /> BÀI 14: THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ THANH TOÁN QUA MẠNG ........................... 231<br /> 14.1. Yêu cầu của TMĐT đối với hệ thống thanh toán................................................ 231<br /> Khoa Công nghệ Thông tin- Đại học SPKT Hƣng Yên<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> Đề cƣơng môn Thƣơng mại điện tử<br /> 14. 2. Thực trạng của hoạt động thanh toán ................................................................. 232<br /> 14. 2.1. Lƣợng tiền mặt lƣu thông còn cao ............................................................... 232<br /> 14.2.2. Số tại khoản cá nhân ngày càng tăng ............................................................ 233<br /> 14.2.3. Mở rộng đối tƣợng tham gia cung ứng dịch vụ thanh toán .......................... 235<br /> 14.3. Tiền đề của hệ thống thanh toán điện tử tại Việt Nam ....................................... 235<br /> 14.3.1. Sự phát triển của thị trƣờng thanh toán thẻ .................................................. 235<br /> 14.3.2. Liên minh thẻ ngân hàng .............................................................................. 236<br /> 14.4. Định hƣớng của Nhà nƣớc về phát triển thanh toán điện tử ............................... 238<br /> BÀI 15: HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ..................................... 240<br /> 15.1. Đầu tƣ cho thƣơng mại điện tử ........................................................................... 240<br /> 15.2. Doanh thu từ thƣơng mại điện tử ........................................................................ 242<br /> 15.3. Tƣơng quan giữa doanh thu và đầu tƣ ................................................................ 244<br /> 15.4. Tác động của TMĐT tới hoạt động kinh doanh .................................................. 244<br /> 15.5. Trở ngại cho ứng dụng thƣơng mại điện tử ........................................................ 245<br /> BÀI 16: ÔN TẬP, THẢO LUẬN CUỐI NĂM .............................................................. 247<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin- Đại học SPKT Hƣng Yên<br /> <br /> Page 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2