intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
46
lượt xem
2
download

Đề cương bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền, tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thanh toán với người bán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Hưng Yên<br /> <br /> Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.<br /> 1.1. Khái niệm và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán.<br /> 1.1.1. Khái niệm.<br /> Tổ chức hạch toán kế toán là một trong những nội dung thuộc về tổ chức quản lý<br /> trong doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán kế toán thích ứng với điều kiện về quy mô, về<br /> đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như gắn với yêu cầu quản lý cụ thể tại doanh<br /> nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng và to lớn trong việc nâng cao hiêu quả quản lý tại<br /> doanh nghiệp.<br /> Với chức năng thông tin và kiểm tra tình hình và kết quả hoạt động của doanh<br /> nghiệp một cách thường xuyên, nhanh nhạy và có hệ thống nên tổ chức hạch toán kế toán<br /> là một trong các mặt quan trọng được các doanh nghiệp quan tâm. Tổ chức hạch toán kế<br /> toán không đơn thuần là tổ chức một bộ phận quản lý trong doanh nghiệp, mà nó còn bao<br /> hàm cả tính nghệ thuật trong việc xác lập các yếu tố, điều kiện cũng như các mối liên hệ<br /> qua lại tác động trực tiếp hoặc tác động gián tiếp đến hoạt động kế toán, đảm bảo cho kế<br /> toán phát huy tối đa các chức năng vốn có của mình.<br /> Những yếu tố quyết định tổ chức kế toán là đối tượng kế toán, các phương pháp<br /> kế toán, bộ máy kế toán, với những con người am hiểu nội dung và phương pháp kế toán<br /> cùng với trang thiết bị thích ứng.<br /> Tổ chức hạch toán kế toán chính là sự thiết lập mối quan hệ qua lại giữa đối tượng<br /> kế toán, phương pháp kế toán, bộ máy kế toán, với những con người am hiểu nội dung,<br /> phương pháp kế toán biểu hiện qua hình thức kế toán thích hợp trong một đơn vị cụ thể,<br /> để phát huy cao nhất tác dụng của kế toán trong công tác quản lý đơn vị.<br /> Như vậy tổ chức hạch toán kế toán được coi như là một hệ thống các yếu tố cấu<br /> thành, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để<br /> thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin, tổ chức vận dụng chính sach, chế độ, thể lệ<br /> kinh tế tài chính,kế toán vào đơn vị, nhằm đảm bảo cho công tác kế toán phát huy hết vai<br /> trò, nhiệm vụ của mình, giúp công tác quản lý và điều hành hoạt động, sản xuất kinh<br /> doanh có hiệu quả.<br /> Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nghiÖp vô<br /> h¹ch to¸n kÕ to¸n. Tæ chøc h¹ch to¸n hîp lý khoa häc cã nh÷ng ý nghÜa thiÕt thùc:<br /> - X©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n trong ®¬n vÞ khoa häc, hîp lý.<br /> <br /> 1<br /> <br /> - X©y dùng ®­îc bé m¸y kÕ to¸n trong ®¬n vÞ gän nhÑ, tiÕt kiÖm lao ®éng kÕ<br /> to¸n mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ to¸n.<br /> - Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ rµi chÝnh nhanh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi phôc vô<br /> cho l·nh ®¹o ®¬n vÞ ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý chÝnh x¸c.<br /> - Gãp phÇn gi¸m s¸t, ®«n ®èc c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh nhiÖm vô theo<br /> kÕ ho¹ch, theo dù to¸n.<br /> 1.1.2. Nhiệm vụ.<br /> C¬ së ®Ó tiÕn hµnh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm<br /> vÒ tæ chøc qu¶n lý cña ®¬n vÞ, nh÷ng quy ®Þnh cña luËt ph¸p, cña chÕ ®é tµi chÝnh cña<br /> Nhµ n­íc, yªu cÇu qu¶n trÞ cña ®¬n vÞ Trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm trªn, nhiÖm vô cña tæ<br /> chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n th­êng bao gåm:<br /> - X¸c lËp m« h×nh tæ chøc vµ bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ®¬n vÞ.<br /> - X©y dùng hÖ thèng tµi kho¶n dïng trong ®¬n vÞ phï hîp víi hÖ thèng Tµi kho¶n<br /> mµ Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh.<br /> - X¸c ®Þnh h×nh thøc kÕ to¸n vËn dông vµ x©y dùng bé sæ kÕ to¸n dïng trong ®¬n<br /> vÞ.<br /> - X©y dùng bé chøng tõ kÕ to¸n dïng trong ®¬n vÞ, quy ®Þnh quy tr×nh lu©n<br /> chuyÓn chøng tõ, cô thÓ ho¸ chÕ ®é b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ chøng tõ, tµi liÖu kÕ to¸n trªn c¬<br /> së nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.<br /> - X©y dùng quy tr×nh kiÓm tra kÕ to¸n.<br /> - X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­¬ng c¸n bé kÕ to¸n, kÕ ho¹ch trang thiÕt bÞ<br /> kü thuËt cho h¹ch to¸n kÕ to¸n.<br /> Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn mét sè néi dung sau ®©y:<br /> - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n.<br /> - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n.<br /> - Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n<br /> - Tæ chøc m« h×nh vµ bé m¸y kÕ to¸n.<br /> - Tæ chøc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n.<br /> - Tæ chøc b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ chøng tõ vµ tµi liÖu kÕ to¸n.<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n.<br /> 1.2. Đối tượng và nguyên tắc hạch toán kế toán.<br /> 1.2.1. Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán.<br /> Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán cũng là tài sản. Để phản ánh sự biến<br /> động của tài sản, tổng hợp thông tin về tài sản trong quản lý thì đối tượng cụ thể của tổ<br /> chức hạch toán kế toán phải nghiên cứu các vấn đề sau:<br /> a. Tổ chức hạch toán kế toán theo giai đoạn. (3 giai đoạn)<br /> - Giai đoạn 1: Giai đoạn hạch toán ban đầu: là gai đoạn vận dụng phương pháp chứng từ<br /> để ban hành một chế độ chứng từ và vận dụng chế độ chứng từ đó vào đơn vị hạch toán<br /> cơ sở.<br /> Giai đoạn thu thập thông tin: phương tiện là chứng từ gốc.<br /> Giai đoạn xử lý thông tin.<br /> Giai đoạn trình bày thông tin.<br /> -<br /> <br /> Giai đoạn 2: Giai đoạn ghi sổ kế toán: là giai đoạn vận dụng phương pháp sổ kế<br /> toán để ban hành 1 hệ thống sổ kế toán và vận dụng hệ thống sổ kế toán vào từng<br /> đơn vị cơ sở.<br /> <br /> Bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp.<br /> Sổ là phương tiện để xử lý thông tin, phản ánh thông tin một cách hệ thống theo trình<br /> tự thời gian.<br /> -<br /> <br /> Giai đoạn 3: Giai đoạn lập báo cáo kế toán và vận dụng chế độ báo cáo kế toán đã<br /> ban hành để tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất, tình hình tài chính của đơn<br /> vị phục vụ cho các đối tượng quản lý.<br /> <br /> b. Tổ chức hạch toán kế toán theo phần hành<br /> Phần hành kế toán là từng đối tượng kế toán cụ thể, mỗi đối tượng kế toán ứng với<br /> một phần hành kế toán. Trong mỗi phần hành kế toán lại được phản ánh theo 3 gia đoạn:<br /> -<br /> <br /> Lập chứng từ<br /> <br /> -<br /> <br /> Ghi sổ kế toán<br /> <br /> -<br /> <br /> Lập báo cáo kế toán.<br /> Các phần hành kế toán: vật liệu, công cụ dụng cụ, tiền lương, tài sản cố định, chi<br /> phí sản xuất, giá thành.<br /> <br /> c. Tổ chức bộ máy kế toán và phân công lao động kế toán.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n lµ sù ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n theo tõng bé phËn chuyªn<br /> m«n ho¸ nghiÖp vô kÕ to¸n (Theo phÇn hµnh) hoÆc theo chu tr×nh (Giai ®o¹n) h¹ch to¸n<br /> kÕ to¸n víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ sù liªn kÕt gi÷a c¸c bé phËn, c¸c thµnh viªn trong tæ chøc<br /> nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë mét ®¬n vÞ.<br /> Nh­ vËy bé m¸y kÕ to¸n gièng nh­ mét cç m¸y, nã bao gåm c¸c phÇn tö (tõng c¸n<br /> bé kÕ to¸n), c¸c bé phËn (tõng tæ kÕ to¸n). Gi÷a c¸c phÇn tö, c¸c bé phËn cã mèi liªn kÕt<br /> chÆt chÏ víi nhau (Theo mét trËt tù trong mét hÖ thèng) vÒ quan hÖ cung cÊp sè liÖu, ®èi<br /> chiÕu sè liÖu, quan hÖ chÆt trÏ víi nhau trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña h¹ch to¸n<br /> kÕ to¸n.<br /> Tuú theo ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh,<br /> tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n mµ c¸c ®¬n vÞ c¬ thÓ lùa chän m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n vµ bé m¸y<br /> kÕ to¸n t­¬ng øng víi m« h×nh kÕ to¸n cho phï hîp.<br /> Ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ do sù ph©n c«ng, t¹o lËp<br /> mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng viÖc víi nh÷ng tÝnh<br /> chÊt kh¸c nhau.<br /> Trong bé m¸y kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh vµ kÕ to¸n tæng hîp ®Òu cã chøc n¨ng<br /> nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n riªng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë ®¬n vÞ. C¸c kÕ to¸n phÇn hµnh th­êng<br /> ®­îc chuyªn m«n ho¸ s©u theo mét hoÆc mét sè phÇn hµnh. Khi ®· ®­îc ph©n c«ng ë<br /> phÇn hµnh kÕ to¸n nµo, th× kÕ to¸n ®ã ph¶i ®¶m nhiÖm tõ giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu tíi<br /> c¸c giai ®o¹n kÕ to¸n tiÕp theo nh­: ghi sæ kÕ to¸n phÇn hµnh, ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu<br /> trªn sæ theo thùc tÕ, lËp b¸o c¸o phÇn hµnh ®­îc giao. Trong qu¸ tr×nh ®ã c¸c kÕ to¸n<br /> phÇn hµnh cã mèi quan hÖ cã tÝnh chÊt t¸c nghiÖp víi nhau. §ång thêi c¸c kÕ to¸n phÇn<br /> hµnh ®Òu cã mèi quan hÖ víi kÕ to¸n tæng hîp trong viÖc cung cÊp sè liÖu ®¶m b¶o cho<br /> kÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn chøc n¨ng tæng hîp.<br /> KÕ to¸n tæng hîp ®­îc ph©n c«ng c«ng t¸c kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c phÇn<br /> hµnh kÕ to¸n, nh»m thùc hiÖn tæng hîp sè liÖu theo yªu cÇu qu¶n lý chung toµn ®¬n vÞ.<br /> Trong qu¸ tr×nh nµy, kÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn ghi sæ c¸i tæng hîp cho tÊt c¶ c¸c phÇn<br /> hµnh vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu ®ét xuÊt.<br /> BÊt kú bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc nµo ®Òu ph¶i cã ng­êi l·nh ®¹o<br /> cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ cã n¨ng lùc tæ chøc c«ng t¸c kÕ<br /> to¸n trong ph¹m vi ®¶m nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản