intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương bài giảng: Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán doanh nghiệp

Chia sẻ: Lê Thị Thu Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:253

585
lượt xem
282
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp sinh viên nắm được kiến thức một cách chắc chắn sau khi đã học lý thuyết về tổ chức công tác kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, từ đó biết vận dụng kiến thức trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với việc quan sát, đi đến biết và hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, chứng từ kế toán, trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán cũng như ghi sổ kế toán của phần hành kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng: Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán doanh nghiệp

 1. Bé tµi chÝnh Häc viÖn tµi chÝnh ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc X©y dùng m« h×nh phßng thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp Chñ nhiÖm ®Ò tµi: PGS, TS.Ng« ThÕ Chi TS.NguyÔn §×nh §ç 1
 2. Hµ Néi, th¸ng 4 N¨m 2001 ban ®Ò tµi 1.PGS,TS.Ng« ThÕ Chi Phã HiÖu trëng Chñ nhiÖm ®Ò tµi 2.TS. NguyÔn §×nh §ç Trëng BM KTDN §ång chñ nhiÖm §T 3.TS.§oµn Xu©n Tiªn Trëng khoa KÕ to¸n Thµnh viªn 4.NCS.Tr¬ng ThÞ Thuû P. Trëng BM KTDN - 5.Ths.NguyÔn ThÞ Hoµ P. Trëng BM KTDN - 6.Ths.NguyÔn Vò ViÖt P. Trëng BM KTDN - 7.Ths.Th¸i B¸ C«ng GV Bé m«n KTDN - 8.Ths.§Æng ThÕ Hng GV Bé m«n KTDN - 9.Mai ThÞ BÝch Ngäc GV Bé m«n KTDN - 10.NguyÔn M¹nh ThiÒu Chuyªn viªn phßng QL khoa - C¸c Céng t¸c viªn: häc -§µo V¨n Thµnh -NguyÔn ThÞ Ngäc Th¹ch -Bïi ThÞ Thu H¬ng -NguyÔn Thu Hoµi -NguyÔn Xu©n Thµnh N¨m 2002, Bé m«n KTDN thùc hiÖn biªn tËp bæ sung chi tiÕt ®Ó triÓn khai ®Ò tµi nµy vµo gi¶ng d¹y cho sinh viªn hÖ ®¹i häc dµi h¹n chuyªn ngµnh kÕ to¸n. §Ò tµi cã sù ®ãng gãp thªm c«ng søc cña c¸c thÇy c« trong bé m«n: 2
 3. 1. ThÇy TrÇn V¨n Dung 2. C« TrÇn ThÞ BiÕt 3. ThÇy D¬ng Nh¹c 4. C« Bïi ThÞ Thuý 5. ThÇy NguyÔn V¨n DËu 6. ThÇy Ph¹m Toµn Th¾ng 7. ThÇy Mai Ngäc Anh 8. C« NguyÔn ThÞ Mü Trinh 9. C« §ç ThÞ Lan H¬ng 10. C« NguyÔn ThÞ Hång V©n §Ò c¬ng bµi gi¶ng thùc hµnh PhÇn 1 vµ 2: - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng 2.1. Môc ®Ých - Gióp sinh viªn n¾m ®îc kiÕn thøc mét c¸ch ch¾c ch¾n sau khi ®· häc lý thuyÕt vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tõ ®ã biÕt vËn dông kiÕn thøc trong thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp. - T¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn tiÕp cËn víi viÖc quan s¸t, ®i ®Õn biÕt vµ hiÓu vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n, tr×nh tù lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n còng nh ghi sæ kÕ to¸n cña phÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. 2.2. Yªu cÇu 3
 4. - Híng dÉn sinh viªn biÕt vµ hiÓu ®îc m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, c¸ch lËp còng nh thñ tôc cÇn thiÕt liªn quan ®Õn c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. - BiÕt vµ hiÓu ®îc tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung, Chøng tõ ghi sæ, tr×nh tù xö lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n. - BiÕt vµ hiÓu ®îc c¸ch ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, TGNH theo h×nh thøc NKC vµ CTGS. 2.3. Néi dung thùc hµnh 2.3.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 2.3.1.1. Giíi thiÖu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n - Bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung (S¬ ®å 1.1) - Bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc ph©n t¸n (S¬ ®å 1.2). 2.3.1.2. Giíi thiÖu s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n - S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKC (S¬ ®å 1.3) - S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc CTGS (S¬ ®å 1.4). 2.3.2. KÕ to¸n tiÒn mÆt 2.3.2.1. Giíi thiÖu chøng tõ kÕ to¸n + Chøng tõ kÕ to¸n trùc tiÕp: - PhiÕu thu (MÉu sè 01 - TT) (BiÓu 2a.1) - PhiÕu chi (MÉu sè 02 - TT) (BiÓu 2a.2) - Chøng tõ ghi sæ (BiÓu 2a.3) + Chøng tõ kÕ to¸n liªn quan kh¸c: - KhÕ íc vay 4
 5. - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy lÜnh tiÒn mÆt - uû nhiÖm chi (BiÓu 2a.4) - C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan kh¸c. 2.3.2.2. Tr×nh tù lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ - Giíi thiÖu vµ gi¶i thÝch tr×nh tù lu©n chuyÓn, xö lý chøng tõ thu tiÒn mÆt (S¬ ®å 2.1) - Giíi thiÖu vµ gi¶i thÝch tr×nh tù lu©n chuyÓn, xö lý chøng tõ vay ng©n hµng b»ng tiÒn mÆt (S¬ ®å 2.2) - Giíi thiÖu vµ gi¶i thÝch tr×nh tù lu©n chuyÓn, xö lý chøng tõ chi tiÒn mÆt (S¬ ®å 2.3). 2.3.2.3. Giíi thiÖu sæ kÕ to¸n * Sæ kÕ to¸n chi tiÕt (c¶ NKC + CTGS) - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt (BiÓu 2b.1) * Sæ kÕ to¸n tæng hîp: + H×nh thøc kÕ to¸n NKC: - NhËt ký chung (BiÓu 2c.1) - Sæ C¸i TK 111 (BiÓu 2c.2) + H×nh thøc kÕ to¸n CTGS: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ (BiÓu 2c.4) - Sæ C¸i TK 111 (BiÓu 2c.5) * Giíi thiÖu vµ gi¶i thÝch tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n (c¶ NKC vµ CTGS) (S¬ ®å 2.7) 5
 6. 2.3.3. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng 2.3.3.1. Giíi thiÖu chøng tõ kÕ to¸n + Chøng tõ kÕ to¸n trùc tiÕp - uû nhiÖm chi (BiÓu 2a.4) - SÐc (BiÓu 2a.5) + Chøng tõ kÕ to¸n liªn quan do ng©n hµng lËp vµ ph¸t hµnh - GiÊy b¸o Cã (BiÓu 2a.6) - GiÊy b¸o Nî (BiÓu 2a.7) - GiÊy b¸o sè d tµi kho¶n (Sao kª ng©n hµng) (BiÓu 2a.8) 2.3.3.2. Tr×nh tù lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ - Tr×nh tù lu©n chuyÓn vµ xö lý chøng tõ thu TGNH (S¬ ®å 2.4) - Tr×nh tù lu©n chuyÓn vµ xö lý chøng tõ chi TGNH (S¬ ®å 2.5) - Tr×nh tù lu©n chuyÓn vµ xö lý chøng tõ chi TGNH b»ng UNC (S¬ ®å 2.6) 2.3.3.3. Giíi thiÖu sæ kÕ to¸n * Sæ kÕ to¸n chi tiÕt (c¶ NKC + CTGS) - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TGNH (BiÓu 2b.2) * Sæ kÕ to¸n tæng hîp: + H×nh thøc NKC: - NhËt ký chung (BiÓu 2c.1) - Sæ C¸i TK 112 (BiÓu 2c.6) + H×nh thøc CTGS: - Sæ ®¨ng ký CTGS (BiÓu 2c.4) - Sæ C¸i TK 112 (BiÓu 2c.7) * Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n 6
 7. Giíi thiÖu vµ gi¶i thÝch tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n thu, chi TGNH (®· giíi thiÖu ë kÕ to¸n tiÒn mÆt) (S¬ ®å 2.7) Bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung S¬ ®å sè 1.1 (1) KÕ to¸n tr­ëng Bé phËn Bé phËn Bé phËn Bé phËn Bé phËn kÕ to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n tiÒn vµ TSC§ vµ giao chi phÝ tæng thanh vËt t­ dÞch vµ gi¸ hîp vµ to¸n ng© n thµnh kiÓm tra c«ng nî hµng Nh© viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ë ® n vÞ phô n ¬ thuéc 7
 8. Bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc ph©n t¸n S¬ ®å sè 1.2 (2) KÕ to¸n tr­ëng Bé phËn Bé phËn Bé phËn kÕ ho¹ch kÕ to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh v¨n tæng hîp phßng vµ kiÓm tra C¸c ® n vÞ phô thuéc cã tæ chøc kÕ to¸n tr­ ¬ ëng Tæ tr­ëng (ban) kÕ to¸n Bé phËn Bé phËn Bé phËn Bé phËn kÕ to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n chi kÕ to¸n tiÒn vµ TSC§ vµ phÝ vµ gi¸ ...... thanh to¸n vËt t­ thµnh 8
 9. S¬ ®å 1.3 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký Sæ NhËt ký Sæ, thÎ kÕ to¸n ®Æc biÖt chung chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c© ® sè n èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu. 9
 10. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ S¬ ®å 1.4 Chøng tõ gèc Sæ quü Bang tæng hîp Sæ, thÎ kÕ chøng tõ gèc to¸n chi tiÕt Sæ ® ký ¨ng Chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp Sæ C¸i chi tiÕt B¶ng c© ® n èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu. 10
 11. BiÓu 2a.1 §¬n QuyÓn MÉu sè C21-H vÞ: ..... PhiÕu thu sè: ..... Q§ sè: 999-TC/Q§/C§KT Ngµy 2 th¸ng 11 n¨m §Þa Ngµy....th¸ng....n¨m Sè: ...... 1996 chØ: .... 200... Nî: ......... cña Bé Tµi chÝnh Telefax:... Cã: ......... .. Hä tªn ngêi nép tiÒn:................................................................................. §Þa chØ:.................................................................................................... Lý do nép:.................................................................................................. Sè tiÒn: ....................................... (viÕt b»ng ch÷):.................................. ................................................................................................................... KÌm theo: ............................................. Chøng tõ gèc:............................ .................................................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).... ................................................................................................................... Ngµy.....th¸ng.......n¨m 200... Ngêi lËp Ngêi nép Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ phiÕu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)............................... + Sè tiÒn quy ®æi:.......................................................... 11
 12. BiÓu 2a.2 §¬n QuyÓn MÉu sè C21-H vÞ: ..... PhiÕu chi sè: ..... Q§ sè: 999-TC/Q§/C§KT Ngµy 2 th¸ng 11 n¨m §Þa Ngµy....th¸ng....n¨m Sè: ...... 1996 chØ: .... 200... Nî: ......... cña Bé Tµi chÝnh Telefax:.... Cã: ......... . Hä tªn ngêi nhËn tiÒn:............................................................................... §Þa chØ:.................................................................................................... Lý do chi:................................................................................................... Sè tiÒn: ....................................... (viÕt b»ng ch÷):.................................. ................................................................................................................... KÌm theo: ............................................. Chøng tõ gèc:............................ .................................................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).... ................................................................................................................... Ngµy.....th¸ng.......n¨m 200... Ngêi lËp Ngêi nop tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ phiÕu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý)............................... + Sè tiÒn quy ®æi:.......................................................... 12
 13. BiÓu 2a.3 Doanh nghiÖp:........ §Þa chØ:.......... Chøng tõ ghi sæ Ngµy ...... th¸ng ...... n¨m ...... Sè: ........ SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒn Nî Cã KÌm theo ......... chøng tõ gèc. Ngêi lËp KÕ to¸n trëng 13
 14. BiÓu 2a.4 uû nhiÖm chi Sè: ........ ChuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th/®iÖn LËp ngµy: ....... PhÇn do NH ghi Tªn ®¬n vÞ tr¶ Tµi kho¶n nî tiÒn: ................................. Sè tµi kho¶n:........ T¹i ng©n hµng: ............... tØnh, TP:......... Tµi kho¶n cã Tªn ®¬n vÞ nhËn tiÒn:............................. Sè tµi kho¶n:........ T¹i ng©n hµng: ............... tØnh, TP:......... Sè tiÒn b»ng sè Sè tiÒn b»ng ch÷:..................................... ................................................................... Néi dung thanh to¸n:................................. §¬n vÞ tr¶ tiÒn Ng©n hµng A Ng©n hµng B Ghi sæ ngµy Ghi sæ ngµy KÕ to¸n Chñ tµi KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n Trëng phßng kÕ kho¶n to¸n 14
 15. BiÓu 2a.5 Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam Chi nh¸nh: Hµ Néi SÐc Sè sÐc: Yªu cÇu tr¶ cho:................................................... PhÇn dµnh cho NH Sè CMT: ................... ngµy cÊp ............... n¬i cÊpghi §Þa chØ:.............................................................. TK Nî: Sè hiÖu tµi kho¶n:................................................ TK Cã: T¹i:......................................................................... Sè tiÒn b»ng ch÷:................................................ Sè tiÒn (b»ng sè): .............................................................................. Ngêi ph¸t hµnh:..................................................... §Þa chØ:.............................................................. Sè hiÖu tµi kho¶n: B¶o chi Ngµy ..... th¸ng .... ................., ngµy....th¸ng....n¨m........ n¨m ........ Ký tªn, ®ãng dÊu DÊu KÕ to¸n trëng Ngêi ph¸t hµnh 15
 16. S¬ ®å xö lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ thu tiÒn mÆt S¬ ®å sè: 2.1 (3) Ngêi nép tiÒn KÕ to¸n tiÒn KÕ to¸n trëng KÕ to¸n liªn Thñ quü mÆt quan B¾t ®Çu A (4) (1) (2) viÕt DuyÖt - ký 2,3 TiÒn 3 3 PhiÕu thu PhiÕu thu PhiÕu thu (3 liªn) (3) (5) Thu tiÒn 3 Ký nhËn PhiÕu thu (5) Nép tiÒn 2,3 (6) 2,3 PhiÕu thu PhiÕu thu (7) 2 2 (8) PhiÕu thu PhiÕu thu 2 (10) (9) PhiÕu thu Ghi sæ kÕ (11) (7) (12) to¸n tiÒn mÆt Ghi sæ kÕ Ghi sæ quü L­u C.tõ to¸n liªn quan B 16
 17. Ghi chó: - Thñ quü cã thÓ lËp thªm "biªn lai thu tiÒn" (2 liªn) - mét liªn lu; cßn mét liªn giao cho ngêi nép tiÒn. - Trêng hîp sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n, tr×nh tù xö lý, lu©n chuyÓn chøng tõ chØ kh¸c ë kh©u khai b¸o, nhËp chøng tõ vµo m¸y. Gi¶i thÝch: Tr×nh tù xö lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ thu tiÒn mÆt A- Ngêi nép tiÒn chuÈn bÞ tiÒn (1) KÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu thu (3 liªn). (2) Tr×nh kÕ to¸n trëng ký duyÖt (3 liªn) (3) PhiÕu thu chuyÓn tr¶ l¹i cho kÕ to¸n tiÒn mÆt (3 liªn) - lu liªn 1. (4) ChuyÓn liªn 2, 3 cho thñ quü (5) Thñ quü thu tiÒn vµ ký nhËn vµo phiÕu thu (2 liªn) (6) (7) ChuyÓn phiÕu thu cho ngêi nép tiÒn ký nhËn (2 liªn) - ngêi nép tiÒn gi÷ l¹i liªn 3, chuyÓn tr¶ liªn 2 cho thñ quü; thñ quü ghi sæ quü. (8) Thñ quü chuyÓn phiÕu thu (liªn 2) cho kÕ to¸n tiÒn mÆt. (9) KÕ to¸n tiÒn mÆt ghi sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. (10) (11) ChuyÓn phiÕu thu cho bé phËn liªn quan ghi sæ, sau ®ã chuyÓn tr¶ phiÕu thu vÒ cho kÕ to¸n tiÒn mÆt. (12) KÕ to¸n tiÒn mÆt lu phiÕu thu. B- KÕt thóc 17
 18. S¬ ®å xö lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn vay ng©n hµng S¬ ®å sè 2.2 + 8.1 (10) Bé phËn Bé phËn KÕ to¸n §¬n vÞ ®- Ng©n Ngêi lÜnh Bé phËn Thñ quü KT ng©n KT liªn trëng îc hëng hµng tiÒn kÕ to¸n hµng quan Chñ TK tiÒn tiÒn mÆt A KhÕ ­íc B¾t vay ®Çu (ChÊp (1) thuËn vµ KhÕ ­íc (1) KhÕ ­íc l­u vay vay (ký) chøng tõ) (2) (3) - GiÊy (4) - GiÊy lÜnh tiÒn lÜnh tiÒn mÆt (2) (4) mÆt (2) - UNC (3) - UNC (3) - GiÊy lÜnh tiÒn (4) mÆt (2) - UNC (3) (5) Chi (6) NhËn 1 tiÒn tiÒn GiÊy 1 GiÊy lÜnh tiÒn lÜnh (6) mÆt tiÒn 2 3 GiÊy GiÊy mÆt UNC UNC (6) UNC 1 nép tiÒn nép tiÒn 1 UNC (7) Ghi sæ PhiÕu (8) (7) PhiÕu KT thu thu GiÊy 1 lÜnh tiÒn (10) (8) mÆt (11 Nép tiÒn (8) NhËn tiÒn UNC 1 ) (10) GiÊy GiÊy Ghi sæ b¸o b¸o kÕ to¸n sè d­ (11) sè d­ TK TK L­u chøng tõ B 18
 19. (A) B¾t ®Çu (1) KÕ to¸n ng©n hµng viÕt khÕ íc chuyÓn cho kÕ to¸n trëng, chñ tµi kho¶n ký. (2) ChuyÓn tr¶ khÕ íc cho kÕ to¸n ng©n hµng. (3) KhÕ íc vay chuyÓn ra ng©n hµng, ng©n hµng chÊp thuËn. (4) KÕ to¸n ng©n hµng viÕt giÊy lÜnh tiÒn hoÆc UNC chuyÓn cho kÕ to¸n trëng vµ chñ tµi kho¶n ký, sau ®ã chuyÓn cho ng©n hµng (giÊy lÜnh tiÒn: 2 liªn; UNC viÕt 3 hoÆc 4 liªn). (5) Ng©n hµng lµm thñ tôc chi tiÒn (nÕu lÜnh tiÒn mÆt) hoÆc ký UNC vµ chuyÓn tr¶ cho ®¬n vÞ hëng tiÒn (1 liªn) kÕ to¸n ng©n hµng ®¬n vÞ (1 liªn). (6) Ngêi lÜnh tiÒn mÆt nhËn tiÒn tõ ng©n hµng (nÕu vay b»ng tiÒn mÆt) viÕt giÊy nép tiÒn. (7) KÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu thu, chuyÓn cho thñ quü thu tiÒn. (8) Thñ quü thu tiÒn. (9) KÕ to¸n ng©n hµng c¨n cø giÊy lÜnh tiÒn (uû nhiÖm chi) nhËn ®îc (liªn 1) ghi sæ kÕ to¸n, chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n liªn quan. (10) Bé phËn kÕ to¸n liªn quan ghi sæ kÕ to¸n, sau ®ã chuyÓn tr¶ chøng tõ cho kÕ to¸n ng©n hµng. (11) Cuèi ngµy ng©n hµng ph¸t hµnh giÊy b¸o sè d TK. (12) KÕ to¸n ng©n hµng lu chøng tõ. (B) KÕt thóc 19
 20. ************* S¬ ®å 2.3 (tr. 19) ******* 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2