Đề cương học môn Lịch sử Đảng

Chia sẻ: Nguyen Thai Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
687
lượt xem
257
download

Đề cương học môn Lịch sử Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học môn Lịch sử Đảng

 1. WWW.TAILIEUHOC.TK LỊCH SỬ với yêu cầu phát và hạn chế của quần chúng giới lần thứ hai Câu 20: TRình ta xây dựng và ĐẢNG triển của lịch sử “luận cương những năm bùng nổ. bày nội dung cơ phát triển thực cách mạng Việt chính trị” tháng 1932-1935 ? Câu 17: Trình bản của chỉ thị lực kháng chiến Câu1: Tác động Nam? 10 – 1930 của Câu13: trình bày bày vai trò của “Kháng chiến toàn diện như của chính sách Câu 5:Vai trò đảng cộng sản hoàn cảch lịch lãnh tụ Hồ Chí kiến quốc” ngày thế nào? thống trị thuộc của lãnh tụ Đông Dương. sử và những chủ Minh đối với 25 thán 11 năm Câu 24: Trình địa của thực dân HCM trong việc Câu10: Vì sao trương lớn của chủ trương 1945 của Ban bày sự chỉ đạo pháp đối với VN chuẩn bị về Xô viết nghệ đảng trong hội chuyển hướng Thường vụ của Đảng trong cuối thế kỷ XIX chính trị, tư tĩnh là đỉnh cao nghị trung ương chỉ đạo chiến Trung ương việc kết hợp hai đầu thế kỷ XX? tưởng và tổ của cao trào cách tháng lược cách mạng Đảng Cộng sản nhiệm vụ chiến Câu 2: Trình bày chức để thành mạng 1930- 7-1936. trong Hội nghị Đông Dương. lược chống đế vị trí, đặc điểm lập đảng chính 1931? Vì sao Câu 14:trình bày Trung ương lần Câu 21 : TRình quốc và chống và phong trào sách Việt nam? ngay khi mới ra thành quả và bài thứ VIII của bày nội dung cơ phong kiến trong đấu tranh của Câu 6:Tại sao đời đảng cộng học kinh nghiệm Trung ương bản của đường thời kỳ kháng giai cấp công ĐCSVN ra đời là sản Việt nam đã của cách mạng Đảng tháng 5- lối kháng chiến chiến chống nhân việt nam một tất yếu lịch phát động được thời kỳ 1936- 1941? chống thực dân thực dân Pháp trong những năm sử? cao trào cách 1939? Câu 18: Trình Pháp xâm lược (1946-1954). trước khi Đảng Câu 7:ý nghĩa mạng 1930- Câu 15: Vì sao bày nội dung và của Đảng. Câu 25: Trình cộng sản Việt của việc Đảng 1931. nói cao trào cách ý nghĩa lịch sử Câu 22: Trình bày nguyên nhân nam ra đời? CSVN ra đời. Câu 11:vì sao nói mạng 1936-1939 của bản chỉ thị bày những nội thắng lợi, ý Câu3: Trình bày Câu 8:trình bày cao trào cách là cuộc tổng “Nhật – Pháp dung cơ bản của nghĩa lịch sử của hoàn cảnh lịch nội dung cơ bản mạng 1930-1931 diễn tập lần thứ bắn nhau và đường lối do cuộc kháng sử và yếu tố đã của chính cương là cuộc tổng 2 của cách mạng hành động của Đại hội đại biểu chiến chống góp phần để vắn tắt và sách diễn tập đầu tháng 8/1945? chúng ta” ngày toàn quốc lần thực dân Pháp và lãnh tụ Nguyễn lược vắn tắt do tiên của cách Câu 16: Trình 12/3/1945 của thứ II của Đảng can thiệp Mỹ ái Quốc tiếp thu lãnh tụ Nguyễn mạng tháng 8- bày nội dung cơ Ban Thường vụ (2-1951) đã xác (1946-1954) được chủ nghĩa ái Quốc soạn 1945 ? bản của chủ Trung ương định. Câu 26: Trình Mác – Lênin? thảo và được Câu12:vì sao trương điều Đảng? Câu 23: Trong bày nội dung và Câu 4:Tại sao hội nghị thành đảng nhanh chỉnh chiến lược Câu 19: Trình tiến trình kháng ý nghĩa lịch sử con đường cứu lập Đảng CSVN chóng phục hồi cách mạng của bày nguyên nhân chiến chống của Nghị quyết nước Việt Nam 3-2-1930 thông hệ thống tổ ĐảNg Cộng sản thắng lợi, ý thực dân Pháp XV (1-1959) của do chủ tịch Hồ qua. chức của đảng Đông Dương khi nghĩa lịch sử của (1946-1954) BCHTƯ Đảng Chí Minh lựa Câu 9:trình bày và phong trào chiến tranh thế cách mạng tháng Đảng ta lãnh Lao Động Việt chọn là phù hợp nội dung cơ bản cách mạng của 8 năm 1945. đạo quân và dân Nam. WWW.TAILIEUHOC.TK
 2. WWW.TAILIEUHOC.TK Câu 27: TRình XHCN do Đại thứ V ( 1982 ) trương đổi mới cách mạng Việt quyền hành. cồn, ngăn chặn bày nội dung cơ hội đại biểu của Đảng. cảu đảng. Nam? Chia nước ta làm ảnh hưởng của bản đường lối toàn quốc lần Câu 34: Trình Câu 37: Trình 3 kỳ, để chia nền văn hoá tiến cách mạng thứ III của Đảng bày nội dung cơ bày bài học chủ rẽdân tộc ta. bộ thế giới vào DTDCND ở đề ra. bản đường lối yếu của Đại Trả lời: Dùngbạo lựcđể Việt Nam. miền Nam Việt Câu 31 : Trình đổi mới do đại hôịu đại biểu Câu 1; Tác dàn áp nhân dân 2- Tác động của Nam được Đại bày những thành biểu toàn quốc toàn quốc làan động của chính ta. chính sách thống hội Đại biểu quả và ý nghĩa lần thứ VI của thứ VIII của sách thống trị -Về kinh tế : trịthuộc địa đối toàn quốc lần của sự nghiệp Đảng đề ra. Đảng cộng sản thuộc địacủa Duy trì kinh tế với Việt Nam thứ III của Đảng cách mạng Câu 35: Nêu Việt Nam tổng thực dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX LĐViệt Nam (9- XHCN ở miền những đặt trưng kết. Mục tiêu phápđối ợc trongvòng lạc đầu thế kỷ XX 1960) đề ra. bắc từ 1954 đến cơ bản của chủ đến năm 2020 và nước ta, thực hậu, phụ thuộc Từ một xã hội Câu 28: trình bày năm 1975. nghĩa xã hội ở nhiệm vụ mục dân pháp thi h vào nền kinh tế phong kiến độc vị trí và mối C âu 32: Trình Việt Nam và tiêu chủ yếu vớiVN cuối thế nước pháp. Tiến lập, Việt Nam quan hệ giữa hai bày nộidung cơ phương hướng 1996-2000. kỷ XIX đầu hành chính đã mất hẳn chủ chiến lược cách bản đường lối cơ bản chỉ đạo Câu 38: Trình thế kỷ XX. sáchkhai quyền thống mạng do Đại cách mạng quá trình xay bày bài học nắm Trả lời: 1- thácthuộc địa nhất và trở thành hội đại biểu XHCN do Đại dựng và bảo vệ vững ngọn cờ Chính sách thống nhằm vơ vét tài xã hội thuộc địa toàn quốc lần hộ đại biểu toàn tổ quốc “cương ĐLDT và chủ trị thuộc địa của nguyên mang về nửa phong kiến, thứ III của của quốc lần thứ IV lĩnh xây dựng nghĩa xã hội . thực dân pháp chính quốc, bóc phụ thuộc vào Đảng LĐViệt CủA Đảng cộng đất nước trong Câu 39: Trình đối với Việt lột nhân công rẻ nước pháp. Nam (9-1960) đề sản Việt Nam thời kỳ quá độ bày nội dung,ý Nam cuối thế kỷ mạt, mở rộng thị -Biến đổi sâu ra. (12- 1976 ) đề ra. lên xã hội chủ nghía của bài XIX và đầu thế trường tiêu thụ sắc về kinh tế – Câu 29: Nguyên Câu 33: Trình nghĩa”.Do đạ i họckinh nghiệm kỷ XX. hàng hoá của TB xã hội : nhân thắng lợi,ý bàyquan điểm hội đại biểu tăng cường đoàn Sau khi xâm lư pháp. *Về kinh tế : nghĩa lịch sử của Đảng cộng toàn quốc lần kết dân tộcvà ành chính sách -Về văn hoá, xã Mang tính chất cuộc kháng sản VNvề cộng thứ VIIcủa đoàn kết quốc thống trị hội : Thi hành tư bản, thực dân, chiến chống Mỹ nghiệp hoá xã Đảng đề ra. tế. nôdịchvà bóc lột chính sách ngu nhưng đồng thời cứu nước (1945- hội chủ nghĩa Câu 36: Trình Câu 40: Tại sao nhân dân ta rất dân, lập nhà tù còn mang một 1975). được thể hiện bày về những sự lãnhđạo của tàn tệ. nhiều hơn phần tính chất Câu 30 : Trình trong nghị quyết thành tựu đạt ĐảngCSVN là -Về chính trị : trường học, đầu phong kiến. bày nội dung cơ đại hội đại biểu được sau 10 năm nhân tố hàng Thi hành ché độ độc nhân dân ta -Về xã hội :Bên bản đường lối toàn quốc lần thực hiện chủ đầu bảo đảm chuyên chế, trực bằng thuốc cạnh nhữngmâu cách mạng thắng lợi của tiếp nắm mọ phiệnvà rượu thuẫn cơ bản WWW.TAILIEUHOC.TK
 3. WWW.TAILIEUHOC.TK vốn có là giữa cách mạng. Song vai trò lãnh giai cấpđịa chủ lượng sản xuất nhân Việt Nam thành một lực nhân dân, trước do chính sách cai đạovì không đại phong kiến. tiến bộ nhất. còn có những lượng chính trị hết là nông dân trị phần đông diện cho một Hai mâu thuẫn -là giai cấp thực đặc điểm riêng: độc lập. vớiđịa chủ của thực dân PTSX tiên tiến, đó gắn chặtvới sự cách mạng. -Ra đời trước Do địa vị kinh tế phong kiến vẫn pháp,giai cấp địa chỉ cótheo giai nhau.Trong đó Bởi vì họ đại giai cấp tư bản. – xã hội và tiếp tục tồn tại, chủ cũng bị phân cấp công nhân, mâu thuẫn giữa diện cho một lực -Họ chịu ba tầng những đặc điểm nay xuất hiện hoá, một bộ nông dân mới toàn thểdân tộc lượng sản xuất lớp áp bức, bóc của mình giai một mâu thuẫn phận làm tay sai phát huyđược Việt Nam với đế được xã hội hoá lột của đế quốc, cấp công nhân mới, bao trùmlên cho thực dân vai trò tích cực quốc pháp và tay ngày càng cao. phong kiến và tư Việt Nam là tất cả mâu thuẫn pháp, một bộ của mình. sai là mâu thuẫn -Là giai cấp bản bản xứ. người duy nhất giữa toàn thể phận địa chủ + Các giai cấp chủ yếu. Mâu đứng ở vị trí -Phần lớn xuất có khả năng đưa dân tộc ta với đế nhỏ và vừa đã có mới xuất hiện: thuẫn đó ngày trung tâm, quyết thân từ nông dân nhân dân Việt quốc thực dân những phản ứng Giai cấp công càng trở nên sâu định nội dung, có quan hệ gắn Nam lên làm chủ pháp. Đâylà mâu đối vớichính nhân, giai cấp sắc và gay gắt. phương hướng bó với nông dân. vận mệnh của thuẫn cơ bản, sách thống trị tửan ra đời, giai Câu2:Trình bày phát triển của -Giai cấp công mình nắm trọn vừa là mâu của thực dân cấp tiểu tư sản vị trí, đặt điểm thời đại. nhân Việt Nam vẹn ngọn cờ dân thuẫn chủ yếu Pháp. ngày càng đông và phong trào b.Đặc điểm không chiuj ảnh tộc, dân chủ và của xã hội Việt + Giai cấp nông đảo. đấu tranh của Giai cấp công hưởng của chủ nghĩa xã hội Nam –một xã dân: chiếmhơn xã hội Việt Nam giai cấp công nhân Việt Nam những tư tưởng để lãnh đạo cách hội thuộc địa 90% dân số,bị có 2 mâu thuẫn nhân Việt Nam là sản phẩm trực cải lương. mạng nước ta đi của pháp. đế quốc địa chủ cơ bản. trong những tiếp của chính -Được thừa kế đến thắng lợi. -Về giai cấp: bóc lột nặng nề Một là: Mâu năm trước khi sách khai thác truyền thống bất a.Phong trào -Các giai cấp xã vì vậy căm thù thuẫn giữa toàn Đảng cộng sản thuộc địa của khuất của dân đấu tranh của hội bịbiến đổi: thực dân, phong thể dân tộc Việt Việt Nam ra chủ nghĩa thực tộc, lớn lên giai cấp công + Giai cấp chủ kiến, khao khát Nam với đế đời. dân Pháp. Tuy số được tiếp thu nhân Việt Nam thuộc địa phong độc lập và ruộng quốc pháp xâm a.Vị trí kinh tế lượng còn ít ngay chủ nghĩa trước khi Đảng kiến: Vốn là giai đất, họ tham gia lược và bọn tay xã hội chiếm 1,2% dân Mác – Lênin nên CSVN ra đời cấp thống trị nay tích cực vàocuộc sai. -giai cấp công số, nhưng đã có họ sớm có ý -Các cuộc đấu đầu hàng đế đấu tranh chống Hai là: Mâu nhân là một bộ đầy đủ đặc thức đấu tranh tranh của giai quốc,dựa đế quốc, phong thuẫn giữa nhân phận quan trọng điểm và phẩm cho sự nghiệp cấp công nhân vàochúng để áp kiến. Nhưng dân Việt Nam nhất cấu thành chất chung của giải phóng dân Việt Nam đã bức bóc lột nhân trong cuộc chủ yếu là giai lực lượng sản giai cấp công tộc và giải diễn ra ngay từ dân ta. Vì vậy CMDTDC, họ cấp nông dân với xuất của xã hội. nhân quốc tế, phóng giai cấp, khi mới được đây làđối tượng không thể đóng Đại diện cho lực giai cấp công từng bước trở hình thành để WWW.TAILIEUHOC.TK
 4. WWW.TAILIEUHOC.TK chống lại chế có ý thức, có tổ sớm đưa phong thuộc địa với lập (1919) đã thời đại. Nhiều Sinh ra trong một độ bóc lột tàn chức hơn, bắt trào tiến lên giai chủ nghĩa đế đóng vai trò to chiến sỹ yêu gia đình nho học bạo cảu thực đấu tổ chức đoạn cao hơn – quốc. lớn đối với nước vẫn tiếp yêu nước, lớn dân Pháp. Từ công hội. Bên giai đoạn đấu -Giai cấp công phong trào cộng tục đi tìm đường lên trên quê những hình thức cạnh các yêu tranh tự giác. nhân đã phát sản và sự ra đời cứu nước. hương giàu đấu tranh ban sách về kinh tế triển mạnh mẽ hàng loạt Đảng Nguyễn ái Quốc truyền thống đầu như: bỏ đã có những yêu Câu 3: Trình về số lượng và Cộng sản trên là một trong đấu tranh bất trốn tập thể, sách về chính trị. bày hoàn cảnh chất lượng, thế giới. những chiến sỹ khuất, lại được đập phá máy -Công nhân cũng lịch sử và yếu được trang bị lý b.Hoàn cảnh đó. tiếp nhận sự móc… đến tham gia vào tố đã góp phần luận Mác – trong nước 2. Các yếu tố đã giáo dục của gia những hình thức phong trào đấu để lãnh tụ Lênin, ý thức tổ -Sau thất bại góp phần để đình theo tư đấu tranh đình tranh yêu nước Nguyễn ái chức, chính trị và của các phong lãnh tụ Nguyễn tưởng yêu nước, công, bãi công… và giải phóng Quốc tiếp thu giác ngộ cách trào yêu nước ái Quốc tiếp thu thương dân… -Sau chiến tranh dân tộc. được chủ nghĩa mạng không theo các khuynh được chủ nghĩa tất cả đã hình thế giới lần thứ -Nhìn chung Mác – Lênin. ngừng được hướng chính trị Mác – Lênin. thành cho nhất, lực lượng phong trào đấu 1.Hoàn cảnh lịch nâng cao, chứng khác nhau, cách a. Yếu tố dân Nguyễn ái Quốc công nhân phát tranh của giai sử tỏ là một lực mạng nước ta tộc lòng căm thù triển đông đảo cấp công nhân a.Hoàn cảnh lượng chính trị đang lâm vào Nguyễn ái Quốc giặc Pháp xâm và tập trung hơn, thời kỳ này tuy quốc tế độclập cóp khả tình trạng khủng là người kế thừa lược và phong các cuộc đấu đã phát triển Cuối thế kỷ XIX năng tập hợp, hoảng sâu sắc một cách xuất kiến tay sai, trnah cũng nổ ra mạnh mẽ… đầu thế kỷ XX đoàn kết những về đường lối sắc nhứng giá trị thông cảm với liên tiếp, mạnh song vẫn còn là thời kỳ chủ người bị áp bức, cứu nước. truyền thống nỗi khổ của mẽ ở các vùng đang trong thời nghĩa tư bản lật đổ chủ nghĩa -Nhu cầu bức vưn hoá đẹp của nhân dân, ngay trung tâm công kỳ đấu tranh tự chuyển sang chủ tư bản, xây dựng thiết đặt ra lúc dân tộc. Đó là từ thời niên nghiệp: Hà Nội, phát. Phong trào nghĩa đế quốc. xã hội mới. này là cần phải truyền thống bất thiếu. Tuychịu Sài Gòn… 1925, đấu tranh của Cùng với mâu -Sự thắng lợi tìm ra một khuất, cần cù lao ảnh hưởng tinh công nhân BA giai cấp công thuẫn vốn có của cách mạng đường lối cứu động, yêu hoà thần yêu nước Son bãi công. Từ nhân cũng như giữa giai cấp vô tháng mười Nga nước đúng đắn, bình, trọng đạo của cha anh, 1919 đến 1925 phong trào dân sản và tư sản, (1917) mở ra đáp ứng được lý… mà nổi bật nhưng bằng suy có 25 cuộc đấu tộc lúc này đòi còn xuất hiện một thời đại những nhu cầu hơn cả là truyền nghĩ độc lập, trí tranh riêng biệt hỏi phải có sự những mâu mới trong lịch sử của cách mạng thống yêu nước. tuệ thiên tài đã của công nhân. chỉ dẫn cuả lý thuẫn mới, trong loài người. Việt Nam và phù -Yếu tố bản tạo cho Người -Phong trào đấu luận cách mạng đó có mâu thuẫn -Quốc tế cộng hợp với xu thế thân. một chí hướng tranh ngày càng khoa học để giữa các dân tộc sản được thành phát triển của hoàn toàn khác WWW.TAILIEUHOC.TK
 5. WWW.TAILIEUHOC.TK với các phong phẩm chất giàu Trong hành trình cách mạng vô nước Việt Nam tục nhưng đều kiến và con trào yêu nước lòng nhân ái, ham đi tìm đường sản, đang khủng không giành đường dân chủ đương thời. hiểu biết, có cứu nước, người -Năm 1920 tại hoảng sâu sắc được thắng lợi. tư sản. Đó là Người sớm hoài bão lớn, có đã có mặt ở châu đại hộiĐảng xã về đường lối. Một trong những một đòi hỏi tất nhận thấy chí cứu nước… âu – trung tâm hội Pháp vớiviệc -Sự sâm lược và nguyên nhân thất yếu của cách những hạn chế, những phẩm của những sự bỏ phiếu tán thống trị của đế bại là nhân dân mạng Việt Nam sai lầm của các chất đó đã được kiện lịch sử làm thành ra nhập quốcPháp không ta chưa có một đầu thế kỷ XX. nhà cách mạng rèn luyện và phát chấn động thế quốc tế cộng những làm cho đường lối cách b-HCM đã tìm tiền bối nên đã huy trong quá giới, Được tiếp sản và thành lập dân tộc ta mất mạng thích hợp thấy con đường chọn hướng đi trình hoạt động cận với những Đảng cộng sản độc lập, chủ với thời đại mới cứu nước đúng sang Tây Âu vừa cách mạng của biến cố lớn của Pháp, người quyền mà còn của lịch sử, thời đắn. để tâm xem xét Người. Nhờ thời đại, trực khẳng định sự kìm hãm nước ta đại đế quốc chủ -Ngày 5 –6-1911 tình hình, nghiên vậy, giữa nhiều tiếp tham gia vào lựa chọn dứt trongvòng lạc nghĩa và cách Hồ Chủ Tịch ra cứu lý luận và học thuyết, quan những hoạt khoát: Đứng hẳn hậu. mạng vô sản, đi tìm đường kinh nghiệm của điểm khác nhau, động chính trị sôi phía chủ nghĩa -Mâu thuẫn giữa chưa có một lực cứu nước cho các cuộc cách Người đã biết nổi, được nghiên Mác-Lênin và dân tộc Việt lượng lãnh đạo dân tộc. Người mạng điển hình tìm hiểu, phân cứu lý luận đã quốc tế cộng Nam với đế cps đủ điều kiện sang Pháp, trên thế giới, tích kết hợp lý giúp Nguyễn ái sản. quốc Pháp càng đưa cách mạng hướng về nơi có vừa tham gia lao luận với thực Quốc dần dần trở nên sâu sắc. giải phóng dân những tư tưởng động và đấu tiễn để tìm ra nhận thức được Câu 4: Tại sao -Đánh đuổi thực tộc đến thành tiến bộ “ Tự tranh trong hàng chân lý “ Muốn quy luật phát con đường cứu dân Pháp xâm công. do”, “Bình ngũ giai cấp cứu nước và triển của lịch sử nước Việt Nam lược, giành lại -Sự nghiệp giải đẳng”, “Bắc ái”. công nhân và giải phóng dân và chân lý của do ChủTịch nền độc lập của phóng dân tộc Người đị nhiều nhân dân lao tộc không có con thời đại. Đặc HCM lựa chọn nước nhà là một càng lâm vào nước ở châu âu, động các nước đường nào khác biệt, luận cương là phù hợp với đòi hỏi bức thiết cuộc khủng châu mỹ, châu để tìm đường con đường cách của Lênin về yêu cầu phát của dân tộc ta. hoảng sâu sắc phi…người cứu nước. Đó là mạng vô sản ”. vấn đề dân tộc triển của lịch -Ngay từ khi về đường lối muốn “xem xét” sự lựa chọn sáng -Yếu tố thời đại và vấn đề thuộc sử cách mạng thực dân Pháp cứu nước. Vấn họ là như thế suốt, đúng đắn, -Nguyễn ái địa đã mở ra Việt Nam ? bắt đầu xâm đề đặt ra lúc nào để trở về mang tầm vóc Quốc sinh ra và cánh cửa để a-Chủ Tịch lược nướcta, tuy này: Càn phải giúp đồng bào lịch sử. lớn lên trong thời Người đi đến HCM đi tìm con phong trào yêu tìm một con “cứu nước”. -Ngay từ thời đại có nhiều với chủ nghĩa đường cứu nước nước chống đường cứu nước -Trong thời gian trẻ, Người đã chuyển biến mác-Lênin và trong hoàn cảnh Pháp đã diễn ra khác với con sống và lao động bộc lộ những quan trọng. phong trào yêu mạnh mẽ liên đường phong ở nước ngoài, WWW.TAILIEUHOC.TK
 6. WWW.TAILIEUHOC.TK người đã tham khâm phục các HCM. Người đã dân tộc với giải -Quá trình vận nhân dân thuộc ra “Việt Nam gia vào các hoạt cuộc cách mạng tìm thấy ở đấy phóng giai cấp động thành lập địa. Người viết thanh niên cách động chính trị và tư sản, nhưng những tư tưởng công nhân, nhân Đảng là một quá nhiều sách báo, mạng đồng chí phong trào đấu người cho rằng mới chỉ ra con dân lao động và trình đấu tranh đặc biệt là báo “ hội” (6/1925) có tranh của giai những cuộc cách đường giải giải phóng toàn và chuẩn bị lâu người cùng khổ” hạt nhân là CS cấp công nhân và mạng này là phóng cho dân xã hội. Cốt lõi dài, toàn diện và cuốn “bản án Đảng. Người lao động của “không đến tộc bị áp bức của con đường của Nguyễn ái chế độ thực dân sáng lập báo nước, được tiếp nơi”, vì nó không trên thế giới. cứu nước của Quốc- HCM là Pháp”được xuất thanh niên, tiếp tục với nhiều sự thực sự mang lại -Việc HCM bỏ HCM là độc lập những người bản tại Pari năm tục viết nhiều kiện lịch sử quan hạnh phúc cho phiếu tán thành tự do gắn liền cách mạng Việt 1925. tài liệu, bài trọng. nhân dân và quốc tế III và với chủ nghĩa xã Nam. Trong đó -Từ tháng 6/1923 giảng để huấn -Trong thực tiễn quyết định: cách thành lập Đảng hội - Đó là con người có vai trò đến cuối 1924 luyện cán bộ.Cái đấu tranh, qua mạng Việt Nam CS Pháp năm đường cứu nước hàng đầu, lớn tại Liên Xô, tài liệu này đã học tập và không thể đi theo 1920 khẳng định đúng đắn nhất vì nhất là lãnh tụ người hoạt động được tập hợp in nghiên cứucác con đường ày: sự lựa chọn dứt nó đáp ứng được HCM. trong Quốc tế lại thành cuốn học thuyết cách -Cách mạng khoát của ngưới: những yêu cầu -Sau khi trở chính sách, tham “Đường cách mạng khác nhau. tháng 10 thắng Đứng hẳn về khách quan của thành người gia nhiều hội mệnh”.(năm Hồ chủ Tịch đã lợi là một sự phía cách mạng sự ghiệp giải cộng sản, nghị quốc 1927). sớm nhận thức kiện đặt biệt tháng 10 và quốc phóng dân tộc Nguyễn ái Quốc tếquan trọng, -Thông qua các được những quan trọng. Nó tế cộng sản. Việt Nam và phù tíchd cực chuẩn tìm hiểu chế độ bài viết,tác chân lývề giai mở ra một thời -Sự lựa chọn đó hợp với xu thế bị về chính trị, Xô - Viết, phẩm… trên, cấp, dân tộc và đại mới lịch sử cũng là bước phát triển của tư tưởng và tổ nghiên cứu kinh người đã chuẩn thời đại. Người nhân loại, thời quan trọng, lịch sử . chức cho việc nghiệm tổ chức bị về chính trị và thấy rõ chủ đại quá độ từ khẳng định thành lập Đảng. Đảng kiểu mới tư tưởng cho nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản HCM đã tìm Câu 5: Vai trò -Từ năm 1920 của Lênin. việc thành lập chủ nghĩa thực lên chủ nghĩa xã thấy con đường của lãnh tụ đến giữa năm -Tháng 12/1924 Đảng nội dung dân là nguồng hội trên phạm cứu nước đúng HCM trong 1923, tại Pháp, Nguyễn ái Quốc quan điểm cách gốc của mọi sự vithế giới. đắn cho nhân việc chuận bị Nguyễn ái Quốc vế Quảng Châu mạng : đau khổ của giai -Cách mạng dân ta. Đó là con về chính trị ,tư đã thành lập (Trung Quốc) + Chỉ ra bản cấp công nhân và tháng 10 có ý đường giải tưởng và tổ “Hội liên hiệp Để trực tiếp chất phát động nhân dân lao nghĩa quyết định phóng dân tộc chức để thành các dân tộc chuẩn bị thành của chủ nghĩa động ở chính đốivới sự phát theo chủ nghĩa lập Đảng chính thuộc địa”.nhằm lập Đảng cộng thực dân. quốc cũng như ở triển tư tưởng Mác- Lênin, kết sách Việt Nam . tuyên truyền sản Việt Nam – +Xác định mối thuộc địa. Người chính trị của hợp giải phóng cách mạng trong người sáng lập liên hệ gắn bó WWW.TAILIEUHOC.TK
 7. WWW.TAILIEUHOC.TK giữa cách mạng kiện để thành nhất ở Việt -Sự khai thác và giành độc lập trào công nhân và tưởng của giai giải phóng dân lập Đảng Mát- Nam, ngày 3-2- bóc lột thuộc dân tộc tuy đã phong trào yêu cấp công nhân. tộcvà cách mạng Xít đã dần hình 1930 Đảng cộng địacủa tực dân diễn raliên tục nước Việt Nam. -Giai cấp công vô sản. cách thnàh. Tổ chức sản Việt Nam ra pháp đã làm gay mạnh mẽ, -Từ sự phân tích nhân muón lãnh mạng ở “ thuộc “Việt Nam thanh đời. gắt thêm các nhưng các phong vị chí kinh tế –xã đạo cách mạng địa” với cách niên đồng chí mâu thuẫn cơ trào đều lần hội của các giai được thì phải có mạng ở “chính hội” không còn Câu 6: Tại sao bản trong lòng lượt bị thất bại cấp trong Việt có Đảng CS. quốc”. phù hợp nữa. Đảng CSVN ra xã hội Việt Nam vì không đáp ứng Nam cho thấy -Sự thành lập +Đường lối Kết quả là sự ra đời là một tất . đượcnhững yều chỉ có giai cấp Đảng cộng sản chiến lược của đời của 3 tổ yếu lịch sử?. -Tình trạng cầu khách quan công nhân là giai là quy luật của cách mạng ở chức cộng sán và 1Hoàn cảnh lịch khủng hoảng của sự nghiệp cấp có sứ mệnh sự vận động của thuộc địa là giải nửa sau năm sử dẫn đến việc kinh tế – xã hội, giải phóng dân lãnh đạo cách phong trào công phóng dân tộc, 1929: “ Đông ra đời của Đảng đặc biệt là các tộc. mạng đến nhân từ tự phát tiến đến chủ dưong cộng sản là một tất yếu mâu thuẫn đân -Trong khi phong thắng lợi cuối thành tự giác,nó nghĩa xã hội. Đảng”, “An khách quan. tộc và giai cấp trào yêu nước cùng. được trang bị + Cách mạng là Nam cộng sản a.Hoàn cảnh đã dẫn đến nhu theo khuynh -Nhiệm vụ giải bằng lý luận sự nghiệp của Đảng” và “ quốc tế. cầu đấu tranh để hướng chính trị phóng dân tộc đã cách mạng của quần chúng nhân Đông dưong -Cách mạng tự giải phóng. khác nhauđang đặt lên vai giai chủ nghĩa Mác- dân. cộng sản Đảng tháng10 Nga -Độc lập dân bế tắc về đường cấp công nhân Lênin. +Thực hiện đoàn liên đoàn”. ( 1917) thắng lợi tộcvà tự do dân lối khuynh Việt Nam. -Nguyễn ái kết, liên minh -Một yêu cầu mở ra một thời chủlà nguyện hướng vô sản -Phong trào công Quốc là người quốc tế. cấp thiết đặt ra đại mới trong vọng tha thiết thắng thế: Phong nhân ra đời và Việt Nam đầu + Phải có Đảng là phải thống lịch sử nhân loại, của nhân dân ta: trào dân tộcđi phát triển là một tiên tìm thấy chủ cách mạng lãnh nhất những có tác dụng thức là nhu cầu bức theo khuynh quá trình lịch sử nghĩa Mác-Lênin đạo. người cộng sản tỉnh các dân tộc thiết của dân hướng vô sản. tự nhiên. Muốn và con đường -Thông qua hoạt Việt Nam trong đang đấu tranh tộc. -Đảng cộng sản trở thành phong giải phóng dân động của “Việt một Đảng duy giải phóng. 2-Sự ra đời của ra đời để giải trào tự giác nó tộc theo đường Nam thanh niên nhất. HCM đã -Những tư Đảng là kết quyết sự khủng phải được vũ lối cách mạng vô cách mạng đồng đảm nhiệm cách tưởng cách quảcủa một quá hoảng này. trang bằng lý sản. chí hội” phong mạng thống mạng cấp thiết trình lựa chọn 3-Đảng ra đời là luận của chủ -Nguyễn ái trào cách mạng nhất các tổ chức dựavào Các con cứu nước. kế quả của sự nghĩa Mác- Quốc thực hiện trong nước phát cộng sản, thành nước thuộcđịa. -Cuộc dấu tranh kết hợp chủ Lênin: Vũ khí lý công cuộc triển sôi nổi. lập một Đảng b-Trong nước. chống thực dân nghĩa Mác- luận và tư truyền bá chủ Những điều cộng sản duy Pháp xâm lược Lêninvới phong nghĩa Mác-Lênin WWW.TAILIEUHOC.TK
 8. WWW.TAILIEUHOC.TK vào Việt Nam, Liên đoàn), thúc Thành quả lớn ảnh hưởng của bị áp bức, xoá bỏ yêu nước, đã lập Đảng chuẩn bị về đẩy mạnh mẽ nhất của hội hệ tư tưởng tư hệ thống thuộc lãnh đạo phong CSVN 3-2-1930 chính trị, tư sự phát triển của nghị là đã quy tụ sản, xác lập ảnh địa của chủ trào cách mạng thông qua. tưởngvà tổ chức phong trào cách toàn bộ phong hưởng của hệ tư nghĩa thực dân, Việt Nam giành -Hội nghị thành cho việc thành mạng. trào công nhân và tưởng vô sản giành độc lập những thắng lợi lập Đảng 3-2- lập Đảng CS -Ngày 3-2- 1930 phong trào yêu trong cách mạng tiến bộ xã hội. to lớn. 1930: Hội nghị Việt Nam . thống nhất các nước dưói sự Việt Nam. -Đảng ra đời là Đánh gia về sự nhất trí thành lập -Chủ nghĩa Mác tổ chức CS thành lãnh đạo của Sự ra đời của kết quả tất yếu kiện Đảng Đảng duy nhất –Lênin được một Đảng: Đảng CSVN. Đảng đã mở đầu của cuộc đấu CSVN ra đời, lấy tên là Đảng truyền bá vào Đảng CSVN. Đội tiên phong thời đại mới tranh dân tộcvà lãnh tụ HCM đã CSVN, thông qua Việt Nam đã của giai cấp trong lịch sử đất giai cấp ở Việt viết: “ Việc chính cương vắn thúc đẩy phong Câu 7- ý nghĩa công nhân- với nước, thời đại Nam trong thời thành lập tắt và sách lược troà công nhân và của việc Đảng đường lối cách giai cấp công đại mới.Đảng là Đảnglà bước vắn tắt do phong trào yêu CSVN ra đời. mạng đúng đắn nhân và Đảng sự kết hợp giữa ngoặt vô cung Nguyễn ái quốc nước phát triển . Ngày 3 –2 – dẫn tới sự thống tiên phong của chủ nghĩa Mác- quan trọng trong khởi thảo. -Các phong trào 1930, hội nghị nhất về tư nó ở vị trí trung Lêninvới phong lịch sử cách -Chính cương đấu tranh từ năm hợp nhất các tổ tưởng và hành tâm cuả lịch sử, trào công nhân và mạng Việt Nam. văn tắt và sách 1925- 1929 chức CS đã động phong trào kết hợp mọi phong trào yêu Nó chứng tỏ lược vắn tắt, tuy chứng tỏ giai được tiến hành cách mạng cả phong trào yêu nước Việt Nam rằng giai cấp vô còn sơ lược cấp công nhân đã với sự chù trì nước. nước và cách trong những năm sản đã trưởng nhưng đã vạch trưởng thành và của lãnh tụ Đảng CS Việt mạng quyết định 20 của thế kỷ thành và đủ sức ra cho cách đang trở thành Nguyễn ái Quốc, Nam ra đời đánh mọi nội dung XX. lãnh đạo cách mạng Việt Nam một lực lượng hội nghị đã dấu một bước phương hương Cách mạng Việt mạng”. một đường lối độc lập. Tình thống nhất các ngoặt trọng đại phát triển của xã Nam trở thành cơ bản đúng hình khách quan tổ chức cộng trọng lịch sử hội Việt một bộ phận Câu 8: Trình đắn. Nội dung ấy đòi hỏi phải sản thành một nước ta. Nó Nam.Đây là thời của cách mạng bày nội dung cơ của đường lối: có một Đảng CS Đảng: Đảng chấm dứt thời đại nhân dân thế giới. bản của chính -“ chủ trương lãnh đạo. CSVN. kỳ cách mạng Việt Nam không Với đường lối cương vắn tắt làm tư sản dân -Ba tổ chức Hội nghị hợp nước ta ở trong chỉ lam lên lịch đung đắn, sáng và sách lược quyền cách cộng sản ra đời nhất các tổ chức tình trạng bế sử vẻ vang của tạo, từ khi ra đời vắn tắt do lãnh mạng và thổ địa (Đông dương CS CS ở Việt Nam tắc, khủng mình mà còn góp đến nay,Đảng tu Nguyễn ái cách mạng để đi Đảng, An Nam (3-2-1930) mang hoảng về đường phần vào sự CSVN đã tập Quốc soạn tới xã hội cộng CS Đảng, Đông tầm vóc đại hội lối cứu nước, nghiệp chung hợp, đoàn kết thảo và được sản”. Đây là dương CS Đảng thành lập Đảng. chấm dứt sự của các dân tộc với lựclượng hội nghị thành cuộc cách mạng WWW.TAILIEUHOC.TK
 9. WWW.TAILIEUHOC.TK giải phóng dân công và chia cho giai cấp vô sản BCHTW lâm lên con đường Lực lượng cách -Chưa xác định tộc thuộc phậm dân cày nghèo … trên thế giới, thời của Đảng cách mạng xã mạng: giai cấp rõ mâu thuẫn trù cách mạng vô -Dân chúng nhất là giai cấp họp hội nghị lần hội chủ nghĩa, công nhân và chủ yếu của sản ba gồm bao được tự do tổ vô sản pháp. thứ nhất tại bỏ qua thời kỳ nông dân là hai một xã hội thuộc nội dung gắn bó chức, nam nứ -Chính cươn vắn Hương Cảng (từ dự bị để làm xã động lực chính địa nên không với nhau: dân bình quyền, phổ tắt, sắch lược ngày 14 đến hội cách mạng của cách mạng nêu được vấn tộc, dân chủ và thông giáo dục vắn tắt là cương ngày 31 tháng 10 xã hội chủ nghĩa, Tư sản dân đề dân tộc lên chủ n-ghĩa xã theo công nông lĩnh đầu tiên của năm 1930). Hội bỏ qua “ thời kỳ quyền. hàng đầu mà hội. hoá … Đảng cộng sản nghị quết định tư bản”. -Sự lãnh đạo nặng về đấu -Nhiệm vụ của -Về lực lượng Việt Nam. đổi tên Đảng -Nhiệm vụ chủ của Đảng là tranh giai cấp, cuộc cách mạng cách mạng: Bao Câu 9: Trình bày thành Đảng yếu của cách điều kiện cốt về vấn đề cách về các phương gồm các giai cấp nội dung cơ bản Cộng sản Đông mạng Tư sản yếu cho sự mạng ruộng đất. diện chính trị, và tầng lớp như và hạn chế của “ Dương và thông dân quyền là thắng lợi của -Đánh giá không kinh tế – xã hội: công nhân, nông Luận cương qua bản “Luận đánh đổ các tàn cách mạng. đúng khả năng -Đánh đổ đế dân, tiểu tư sản, chính trị ” tháng cương chính tích phong kiến -Phương pháp cách mạng, mặt quốc Pháp và tri thức, tư sản 10 -1930 của tri”do Trần Phú và các hình thức cách mạng: phải tích cực, tinh bọn phong kiến, dân tộc và cá Đảng cộng sản khởi thảo, bóc lột tiền tư tập hợp quần thần yêu nước làm cho nước nhân yêu nước Đông Dương. b.Nội dung cơ bản, thực hành chúng tiến lên võ của các giai cấp, Việt Nam được thuộc tầng lớp a.Hoàn cảnh. bản của luận cách mạng thổ trang bạo động tầng lớp khác hoàn toàn độc địa chủ vừa và Đảng cộng sản cương địa cho thật triệt để giành chính ngoài công nông lập, dựng ra nhỏ, trong đó Việt Nam vừa -Luận cương để và đánh đổ quyền trong cách mạng chính phủ công giai cấp công mới ra đời đã khẳng định tính đế quốc chủ -Phải thực hiện giải phóng dân nông binh … nhân giai cấp bước ngay vào chất cách mạng nghĩa phqps, đem doàn kết quốc tộc. -Thủ tiêu các thứ lãnh đạo cách trận tuyến đấu Đông Dương lúc lại ruộng đất tế, Đảng phải -Chưa thấy quốc trái, thu hết mạng, tranh, lãnh đạo đầu là cách cho dân cày và liên lạc mật được sự phân sản nghiệp lớn -Đảng là đội quần chúng dáy mạng Tư sản làm cho Đông thiết với giai hoá trong giai của tư bản chủ viên tiên phong lên phong trào dân quyền:”Tư Dương hoàn toàn cấp vô sản thế cấp địa chủ nghĩa pháp để của giai cấp vô cách mạng rộng sản dân quyền độc lập. Hai giới và các dân phong kiến, nên giao cho chính sản, người lãnh lớn chưa từng có cách mạng là nhiệm vụ chiến tộc thuộc địa, không đề ra phủ công nông đạo cách mạng trước đó. thời kỳ dự bị để lược đó có quan nhất là vô sản được vấn đề lôi binh, thu hết Việt Nam. -Đang lúc phong làm xã hội cách hệ khăng khít Pháp kéo một bộ phận ruộng đất của -Đoàn kết chặt trào cách mạng mạng ”. Sau khi với nhau, không c-Hạn chế của giai cấp địa chủ đế quốc chủ chẽ với các dân phát triển đến thắng lợi sẽ tách rời nhau. luận cương trong cách mạng nghĩa làm của tộc bị áp bức và đỉnh cao, chuyển thẳng chính trị WWW.TAILIEUHOC.TK
 10. WWW.TAILIEUHOC.TK giải phóng dân đấu tranh của được đỉnh cao số cơ sở công sức tập hợp lực mà đỉnh cao là cờ độc lập dân tộc. quần chúng dưới đó? nghiệp ở Vinh – lượng rất to lớn. Xô Viết – Nghệ tộc và chủ nghĩa -Những hạn chế sự lãnh đạo của -Vì những Bến thuỷ là Vừa mới ra đời, Tĩnh là một xã hội, là đường trên được Đảng Đảng Cộng sản nguyên nhân trung tâm kỹ Đảng đã kịp thời phong trào quần lối cách mạng khắc phục dần Việt Nam đã chung của cao thuật lớn nhất lãnh đạo quần chúng tự giác và chống đế quốc trong quá trình phát triển mạnh trào cách mạng Trung Kỳ, tổ chúng đấu tranh rộng lớn chưa và chống phong lãnh đạo cách mẽ khắp ba 1930-1931, như chức cơ sở chống đế quốc từng có ở Đông kiến triệt để. mạng. miền Bắc – tác động của Đảng ở Nghệ Pháp và phong Dương, tiến -Cao trào đem lại Trung – Nam, cuộc khủng Tĩnh khá mạnh. kiến tay sai, công vào dinh cho công nhân, Câu 10: Vì sao phong trào phát hoảng kinh tế V. v… giành độc lập, tự luỹ cùa chủ nông dân và nhân Xô - Viết Nghệ triển thành cao thế giới (1929- -Đảng Cộng sản do. Hệ thống tổ nghĩa đế quốc và dân lao động Tĩnh là đỉnh cao trào cách mạng 1933)… Đặc Việt Nam mới ra chức Đảng vững bọn tay sai. ảnh nước ta niềm tin của cao trào diễn ra hết đợt biệt Đảng Cộng đời đã phát động chắc, các cấp bộ hưởng của cao vững chắc vào cách mạng này đến đợt khác sản Việt Nam ra được cao trào Đảng có năng trào vang đường lối cách 1930-1931? Vì cho tới giữa năm đời đã kịp thời 1930-1931. Vì: lực tổ chức thực dộikhắp Đông mạng giải phóng sao ngay sau khi 1931. lãnh đạo quần +Cao trào cách tiễn, Đảng có uy Dương và các giai cấp, giải mới ra đời +Nghệ Tĩnh là chúng cả nước mạng 1930-1931 tín trong quần thuộc địa. Đây là phóng dân tộc do Đảng Cộng sản nơi phong trào đứng lên đấu là kết quả tất chúngv.v… Sự cuộc tổng diễn Đảng ta lãnh Việt Nam đã cách mạng phát tranh. yếu của những ra đời của Đảng tập đầu tiên do đạo. phát động triển mạnh nhất: -Vì nguyên nhân mâu thuẫn kinh là nhân tố quyết Đảng ta lãnh -Cao trào đã được cao trào Khí thế phong riêng trong điều tế, chính trị trong định dẫn đến đạo, là bước cần khẳng định trên cách mạng trào sục sôi, kiện cụ thể của lòng xã hội Việt cao trào cách thiết chuẩn bị thực tế quyền 1930-1931? quyết liệt, rộng Nghệ Tĩnh: Nam lúc đó. mạng 1930- cho thắng lợi lãnh đạo, năng Xô Viết Nghệ khắp ở hai tỉnh Thuộc những +Tuy mới ra đời, 1931. cách mạng lực lãnh đạo Tĩnh là đỉnh cao Nghệ an, Hà tỉnh nghèo nhất song Đảng đã Câu 11: Vì sao Tháng 8/1945. cách mạng của của cao trào cách Tĩnh. Một hình Việt Nam, lại bị nắm bắt được nói: Cao trào -Cao trào cách giai cấp công mạng 1930- thức chính đế quốc phong quy luật phát cách mạng mạng 1930-1931 nhân mà đại 1931: quyền nhân dân kiến bóc lột triển khách quan 1930-1931 là khẳng định biểu là Đảng + Sau cuộc khởi kiểu Xô - Viết cùng cực, được của xã hội Việt cuộc tổng diễn đường lối cách ta” . nghĩa Yên Bái được thành thừa hưởng Nam. tập đầu tiên mạng Việt Nam -Cao trào đã xây (9-2-1930) của lập… những truyền +Đảng có đường của cách mạng do Đảng ta vạch dựng được khối Việt Nam Quốc Vì sao Xô Viết thống cách mạng lối chính trị đúng Tháng 8/1945. ra là đúng đắn. liên minh công dân đảng thất Nghệ Tĩnh đạt lâu đời của địa đắn ngay từ khi Cao trào cách Đó là đường lối nông trong thực bại, phong trào phương, có một mới ra đời, có mạng 1930-1931 giương cao ngọn tế. Lần đầu tiên WWW.TAILIEUHOC.TK
 11. WWW.TAILIEUHOC.TK giai cấp công tổng khởi nghĩa và phong trào chỉ chờ thời cơ -Những đảng đạo) có nhiệm những chủ nhân sát cánh tháng 8/1945. cách mạng của sẽ bùng lên. viên cộng sản, vụ tập hợp cơ trương lớn của cùng giai cấp -Cao trào đã để quần chúng -Từ năm 1933 những người yêu sở Đảng mới, Đảng trong Hội nông dân vùng lại các bài học những năm trở đi, những nước ỏ bên đào tạo bồi nghị Trung dậy chống đế kinh nghiệm: 1932-1935? cuộc đấu tranh ngoài bí mật gây dưỡng cán bộ, Ương tháng quốc và phong +Bài học kết -Từ cuối năm của công nhân đấu tranựng lại chuẩn bị triệu 7.1936. kiến, thành lập hợp chặt chẽ 1931, cách mạng nông dân, tiểu cơ sở cách tập Đại hội 1.Hoàn cảnh lịch chính quyền Xô nhiệm vụ chống Việt Nam bước thương tiểu mạng. Đảng. sử Viết. đế quốc chống vào thời kỳ vô chủvv… đòi -Tháng 6/1932- -Tháng 3/1935 a. Thế giới -Cao trào cách phong kiến thực cùng khó khăn và quyền lợi hàng Đảng ra bản Đại hội Đại -Chủ nghĩa phát mạng 1930-1631 hiện độc lập dân nhiều tổn thất ngày nối tiếp nổ “Chương trình biểu toàn quốc xít xuất hiện, rèn luyện đội tộc và người cày do kẻ thù gây ra. ra. hành động”… lần thứ nhất của nền chuyên ngũ đảng viên có ruộng. Tuy vậy quần -Mặc dù bị địch -Đến cuối năm Đảng được tiến chính phát xít quần chúng và +Xây dựng khối chúng vẫn khủng bố nặng 1934 đầu 1935, hành ở Mã Cao được thành lập đem lại cho họ liên minh công hướng theo cách nề, nhưng Đảng hệ thống tổ (Trung Quốc). ở Đức, ý Nhật… niềm tin vững nông làm nền mạng, tin tưởng vẫn không xa rời chức trong nước; Đại hội Đảng là -ĐạI hội Quốc chắc vào sức tảng cho việc vào sự lãnh đạo vị trí chiến đấu, các xứ uỷ Bắc một sự kiện lịch tế cộng sản lần mạnh và năng mở rộng mặt của Đảng, ra sức luôn bám sát và Kỳ, Trung Kỳ, sử quan trọng thứ VII (7/1935) lực sáng tạo của trận dân tộc che chở, giúp đỡ lãnh đạo quần Nam Kỳ, nhiều đánh dấu sự khôi họp tại mình. thống nhất. Đảng và cách chúng đấu tranh đoàn thể quần phục được hệ Matxcơva xác -Cao trào cách +Xây dựng chính mạng. chống khủng bố, chúng… lần thống tổ chức định kẻ thù chính mạng 1930-1931 quyền cách -Trước sự khôi phục và lượt được thành của Đảng từ của nhân dân lao và Xô Viết mạng, chính khủng bố dã phát triển phong lập. Phong trào trung ương đến động toàn thế Nghệ Tĩnh là quyền Xô Viết man của kẻ thù, trào cách mạng. dần dần khôi địa phương, từ giới là chủ nghĩa bước phát triển công nông. phong trào công -Trong nhà tù đế phục ở khắp nơi trtong nước ra phát xít. nhảy vọt của +Bài học về Xây nhân và nông dân quốc, các đảng trong nước. nước ngoài, sau -ở Pháp, tháng cách mạng Việt dựng Đảng ở không còn rầm viên cộng sản, -Sự giúp đỡ của những năm bị đế 1/1936 Mặt trận Nam, là cái mốc nước thuộc địa rộ, mạnh mẽ những người yêu Quốc tế cộng quốc Pháp và nhân dân Pháp đánh dấu sự nửa phong kiến. như trước nhưng nước luôn nêu sản. Đầu năm phong kiến tay được thành lập. trưởng thành của Câu 12: Vì sao lòng yêu nước cao khí phách, 1934, Ban lãnh sai khủng bố Tháng 6/1936 Đảng ta. Đảng nhanh căm thù đế quốc kiên cường đấu đạo hải ngoại trắng. Chính phủ “cánh Là cuộc tổng chóng phục hồi và phong kiến tranh, bảo vệ của Đảng được Câu 13: TRình tả” lên cầm diễn tập lần thứ hệ thống tổ tay sai vẫn quan điểm cách thành lập (Do Lê bày hoàn cảnh quyền. nhất để tiến tới chức của Đảng thường trực và mạng. Hồng Phong lãnh lịch sử và WWW.TAILIEUHOC.TK
 12. WWW.TAILIEUHOC.TK b.ở Đông phù hợp với tình chức bí mật; Thực hiện chủ diền, hầm mỏ Chủ trương đó thức tổ chức, Dương hình mới. không hợp pháp trương chính đến làng mạc, phù hợp với trào hình thức đấu -Do hậu quả +Xác định kẻ thù sang các hình sách mới, Đảng thôn xóm lưu cách mạng tranh công khai, khủng hoảng của nhân dân thức tổ chức đã vượt qua bao Thắng lợi to lớn thế giới và phù hợp pháp với kinh tế kéo dài Đông Dương lúc công khai, hợp trở lực, khó khăn đó, một lần nữa hựop với hình thức bất và chính sách này không phải pháp và nửa hợp do sự đàn áp của kiềm nghiệm nguyện vọng hợp pháp. Nội bóp nghẹt quyền là chủ nghĩa đế pháp vv… kẻ thù, những đường lối cách bức thiết của dung đấu tranh tự do dân chủ quốc nói chung -Những chủ xun hướng sai mạng của Đảng, nhân dân đông phong phú. Hình ciủa bọn phản mà là bọn phản trương đúng đắn lầm, tả hữu khẳng định Dương. thức đa dạng, động cầm quyền động thuộc địa và phù hợp đó khuynh trong nội những mục tiêu -Trên cơ sở liên linh hoạt, phù ở Đông Dương và bọn tay sai đem lại hiệu bộ phong trào. cơ bản của cách minh công nông, hợp, tập trung nên phần lớn các của chúng. quả: Đảng đã thu hút mạng đề ra là Đảng ta đã thành đông đào quần giai cấp và tầng +Chỉ rõ mục tiêu +Mặt trận dân được nhiều chính xác: đánh công trong việc chúng tuyên lớp nhân dân đấu tranh lúc này chủ Đông thắng lợi có ý đổ chủ nghĩa đế Xây dựng mặt truyền giáo dục, đều có yêu cầu chưa trực tiếp là Dương được nghĩa to lớn: quốc Pháp và trận dân tộc đấu tranh rèn chung, Trước đấu tranh giành thành lập Uy tín của Đảng giai cấp địa chủ thống nhất. Mặt luyện Xây dựng mắt là phải cải độc lập cho dân +Các phong trào lan rộng, thấm phong kiến, thực trận dân chủ lực lượng chính thiện đời sống. tộc, ruộng đất Đông Dương sâu vào những hiện độc lập dân thống nhất Đông trị của cách Phải thực hiện cho dân cày mà Đại hội, đấu tầng lớp quần tộc và người cày Dương đã hình mạng. các quyền tự do là đấu tranh tranh đòi dân chúng rộng rãi, có ruộng, đi lên thành bao gồm Trên thực tế dân chủ. chống bọn phản sinh, dân chủ… đã động viên, chủ nghĩa xã hội. mọi lực lượng nhân dân ta đã 2.Những chủ động thuộc địa, đã thu hút được giáo dục chính Hướng theo dân chủ và tiến thu được một số trương lớn của bọn phát xít, hàng triệu quần trị, Xây dựng tổ đường lối đó, bộ, không phân thành quả thiết Đảng chống chiến chúng vào phong chức, đoàn kết trong thời kỳ biệt cách mạng, thực: -Hội nghị tranh, đòi tự do trào đấu tranh do đấu tranh cho 1936-1939 Đảng quốc gia hay cải +Phong trào BCHTƯ Đảng dân chủ, cơm áo Đảng lãnh đạo. hàng triệu quần đề ra chủ trương lương, Người Đông Dương tháng 7/1936 họp và hoà bình. Câu 14: Trình chúng; thông qua cụ thể, chống Việt Nam hay Đại hội. tại Hương +Thành lập mặt bày thành quả những cuộc đấu bọn phản động người Pháp cũng +Phong trào đấu Cảng, do Lê trận thống nhất và bài học kinh tranh chính trị, thuộc địa, chống đấu tranh chống tranh đòi quyền Hồng Phong chủ nhân dân phản nghiệm của đấu tranh tư phát xít, chống phát xít, chống lợi dân sinh, dân trì đã chỉ ra nội đế Đông Dương. cách mạng thời tưởng rộng khắp chiến tranh, đòi chiến tranh, đòi chủ dung chuyển +Hội nghị chủ kỳ 1936-1939. từ thành thị đến quyền dân sinh dân sinh dân chủ. +Buộc thực dân hướng chỉ đạo trương chuyển 1.Thành quả nông thôn, từ nhà dân chủ. Đảng ta đã khéo Pháp phải ân xá chiến lược cho hình thức tổ máy đến đồn kết hợp các hình một số tù chính WWW.TAILIEUHOC.TK
 13. WWW.TAILIEUHOC.TK trị và thi hành lớn của quần của cách mạng trước mắt phù dân chủ thống chúng tuyên tạo điều kiện một số chính chúng. tháng 8/1945 hợp với tình hình nhất Đông truyền giáo dục, giành thắng lợi sách về lao -Chủ trương Dưới sự lãnh so sánh lực Dương đã được đấu tranh rèn hoàn toàn. Xây động. Xây dựng mặt đạo của Đảng, lượng, trình độ hình thành trên luyện Xây dựng dựng mặt trận 2.Bài học kinh trận dân chủ hết thời kỳ 1936- giác ngộ và khả thực tế. Mặt lực lượng chính dân tộc thống nghiệm sức rộng rãi, tạo 1939 phong trào năng đấu tranh trận dân chủ bao trị của cách nhất rộng rãi tạo -Xác định đúng điều kiện cho đấu tranh cách của quần chúng, gồm mọi lực mạng. Thông điều kiện cho phương hướng phong trào đấu mạng diễn ra sôi nhằm tạo điều lượng dân chủ qua thực hiện quần chúng đấu và mcụ tiêu cụ tranh của quần nổi, lôi cuốn kiện thuận lợi và tiến bộ, đấu tranh Đảng tranh, hình thức thể trước mắt là chúng phát triển đông đảo quần mới để tiến lên không phân biệt đã Xây dựng tổ chức và nội đòi hỏi của quy thuận lợi. chúng tham gia, đấu tranh cho cách mạng, quốc được đội quân dung hoạt động luật giành thắng Giải quyết đúng thôg qua cao trào mục tiêu lâu dài. gia hay cải chính trị quần phong phú linh lợi từng bước, mối quan hệ cách mạng Do có đường lối lương, không chúng đông đảo hoạt, động viên tạo điều kiện để giữa hình thức khẳng định đúng, có mục phân biệt Người có giác ngộ, có kịp thời trong tiến lên giành hoạt động, hình đường lối đánh tiêu sát hợp, đáp Việt Nam hay tổ chức. Đây là đấu tranh. Kết thắng lợi hoàn thức tổ chức đổ đế quốc và ứng nguyện người Pháp cũng thành quả lớn hợp tổ chức toàn. công khai, hợp giai cấp địa chủ vọng bức thiết đấu tranh chống nhất của Đảng hoạt động bí Mục tiêu lớn đó pháp và bí mật, phong kiến. của quần chúng phát xít, chống trong thời kỳ mất với tổ chức là độc lập dân không hợp pháp Thực hiện độc nên phong trào chiến tranh, đòi 1936-1939, đồng và hoạt động tộc, người cày để khắc phục tư lập dân tộc và đấu tranh rộng dân sinh dân chủ. thời là nhân tố, công khai, có ruộng. tưởng ngại khó, người cày có khắp, soi nổi Đảng ta đã khéo điều kiện chuẩn hướng hoạt Mục tiêu cụ thể chỉ bó mình trong ruộng tiến lên trong phạm vi cả kết hợp các hình bị cho thắng lợi động vào tổ trước mắt là các hình thức bí chủ nghĩa xã hội nước. thức tổ chức, cao trào cách chức bí mật làm chống bọn phản mật, đồng thời là chính xác. Trên cơ sở khối hình thức đấu mạng 1939- chủ yếu. Biết động ở thuộc địa ngăn ngừa có Vận dụng trong liên minh công tranh công khai, 1945. rút lui đúng lúc và tay sai, chống hiệu quả chủ thời kỳ 1936- nông vững chắc, hợp pháp với Cao trào cách khi không có phát xít, chống nghĩa công khai, 1939 là chống Đảng đã Xây hình thức bất mạng 1936-1939 điều kiện, kết chiến tranh đòi hợp pháp. bọn phản động dựng mặt trận hợp pháp. Nội đã để lại những hợp phong trào tự do cơm áo, Câu 15: Vì sao thuộc địa, chống dân tộc thống dung đấu tranh bài học quý báu: đấu tranh trong hoà bình của nói: Cao trào phát xít, chống nhất, một trong phong phú. Hình Kết hợp mục nước với phong Đảng có sức cách mạng chiến tranh, đòi những nhân tố thức đa dạng, tiêu trước mắt trào quốc tế. mạnh dấy lên 1936-1939 là quyền dân sinh quyết định thắng linh hoạt, phù với mục tiêu lâu một phong trào cuộc tổng diễn dân chủ, đó là lợi của cách hợp, tập trung dài giành thắng Câu 16: Trình cách mạng rộng tập lần thứ II những mục tiêu mạng. Mặt trận đông đào quần lợi từng bước, bày nội dung cơ WWW.TAILIEUHOC.TK
 14. WWW.TAILIEUHOC.TK bản của chủ phục vụ cho chỉnh chiến lược đã vạch rõ “ trắng hay da độc lập, tự do trang giành chính trương điều chiến tranh. cách mạng Hoàn cảnh Đông vàng để tranh cho toàn thể dân quyền. chỉnh chiến -Năm 1940 phát Nội dung chue Dướngẽ tiến lấy giải phóng tộc, thì chẳng Thứ năm : Đảng lược cách xít Nhật nhảy yếu của sự điều bước đến vấn dân tộc”. những toàn thể chủ trương Xây mạng của vào xâm lược chỉnh chiến lược đề dân tộc giải -Hội nghị TW quốc gia phải dựng Đảng lớn Đảng CS Đông Đông cách mạng của phóng…gây cho Đảng lần thứ 7 chịu mãi kiếp mạnh về mọi Dương khi Dương,Pháp, Đảng thể hiện tất cả các tầng (11-1940) tiếp trâu ngựa, mà mặt để làm tròn chiến tranh thế Nhật cấu kết qua nghị quyết lớp dân chúng tục khẳng định quyền lợi của vai trò tiên phong giới thứ hai với nhau thống hội nghị ban hiểu biết tinh quan điểm bộ phận giai cấp trong cuộc đấu bùng nổ. trị và đàn áp bóc chấp hành trung thần dân tộc giải chuyển hướng đến vạn năem tranh gianh độc a-Tình hình thế lột nhân dân ta. ương lần thứ 6 phóng”. chỉ đạo chiến cũng không đòi lập dân tộc. giới và trong -Chiến tranh và (11-1939), Hội nghị TW lược giương cao lại được…””… Câu 17:Trinh nước. chính sách thống NQTW lần thứ 7 Đảng lần thứ 6 ngọn cờ giải mà vấn đề bày vai trò của Ngày 1/9/1939 trị của Pháp- (11-1940), (11-1939) Xác phóng dân tộc ruộng đất cũng lãnh tụ HCM nước Đức phát Nhật làm cho NQTW lần thứ 8 định kẻ thù cụ của hội nghị TW không sao giải đối với chủ xít xâm lược Ba mâu thuẫn giữa (5-1941). thể, nguy hiểm lần thú 6 (11- quyết được”. trương chuyển Lan. Ngày toàn thể dân tộc Thứ nhất: Trên của cách mạng 1941) THứ hai: Tôn hướng chỉ đạo 3/9/1939 Anh, Việt Nam với đế cơ sở khẳng Đông Dương là -Hội nghị TW trọng quyền tự chiến lược cách Pháp tuyên chiến quốc xâm lược địnhhai nhiệm chủ nghĩa đế Đảng lần thứ 8 quyết của các mạng trong hội với đức. Chiến và bọn tay vụ chiến lược quốc và tay (5-1941)do dân tộc… nghị TW lần tranh thế giới saicủa chúng gay của cách mạng saiphản bội dân Nguyễn ái Quốc Thứ ba:Để thực thứ 8 của TW lần thứ hai bùng gắt hơn bao giờ DTDC, Đảng đã tộc. Hội nghị chù trì đã nêu bật hiện nhiệm vụ Đảng tháng 5- nổ và mau chóng hết, đòi hỏi phải kịp thời chuyển khẳng định “nhiệm vụ giải giải phóng dân 1951. lan ra khắp thế giải quyết cấp hướng chỉ đạo “Bước đường phóng dân tộc, tộc Đảng chủ Ngày 8-2- giới . bách nguyện chiến lược: tập sinh tồn của dân độc lập cho đất trương thành lập 1941 ở Đông Dương: vọng của toàn trung giải quyết tộc Đông Dưong nướclà một mặt trận Việt Nguyễn ái Thực dân Pháp thể nhân dân ta nhiệm vụ hàng không cócon nhiệm vụ truớc Nam độc lập Quốc- thực hiện chính lúc này không chỉ đầu là đánh đổ đường nào khác tiêncủa Đảng đồng minh gọi HCM về sách thống trị còn là dân sinh, đế quốc và tây hơn là con ta”…Trong lúc tắt là Việt minh. nước ở thời chiến, dân chủ mà là sai, giành độc đường đánh đổ này, nếu không Thứ tư: Đảng vùng Pắc nhằm vơ vét sức giành độc lập lập dân tộc. đế quốc Pháp giải quyết được chủ trương tiến Bó (Hà người, sức của dân tộc. -Thông cáo của chống tất cả vấn đề dân tộc hành chuẩn bị Quảng , của nhân dân ta b-Những chủ Đảng ngày 29-9- mọi ách ngoại giải phóng, khởi nghĩa vũ Cao trương điều 1939, TW Đảng xâm vô luận da không đòi được Bằng). WWW.TAILIEUHOC.TK
 15. WWW.TAILIEUHOC.TK Hội nghị ban Liên Xô một mắt của cách Minh gọi tắt là cờ của toàn 12-3-1945 của Đông Dương chấp hành TW nược XHCN, thì mạng là giải Việt Minh thay quốc. Ban Thường chấm dứt. Tuy Đảng lần thứ 8 cuộc chiến tranh phóng dân tộc cho mặt trận dân -Hội nghị coi vụTW Đảng. nhật thống trị họp ở Păc Bó từ lần này sẽ đẻ ra “ Trong lúc này tộc thống nhất trọng công tác a.Hoàn cảnh lịch Đông Dương ngày 10đền ngày nhiều nước nếu không giải phản đế Đông xây dựng Đảng, sử nhưng chính sách 19 –5-1941, do XHCN, sẽ do đó quyết được vấn Dương. ở lào tổ đào tạo cán bộ Thế giới: Cuối cai trị, bóc lột Nguyễn ái Quốc mà cách mạng đề dân tộc giải chức Ai Lào độc để Đảng có đủ năm q944. đầu của chúng không chủ trì. nhiều nước phóng, không lập Đồng Minh, năng lực lãnh năm 1945 cuộc có gì thay đổi. Với cương vị là thành công”. đòi được độc ơ Miên tổ chức đạo cách mạng chiến tranh thế Ngày đêm 9-3- người sáng lập +Nhận định về lập tự do cho ra Cao Miên độc Đông Dương đi giới thứ hai 1945 ra Đảng CSVN, phong trào cách toàn thể dân tộc lập đồng minh đến thắng lợi bước vào giai Ban Thường Vụ đại biểu quốc tế mạng ở Đông thì chẳng những để sau đó lập ra hoàn toàn. đoạn cuối. Hồng TW Đảng đã cộng sản, người Dương: “Mặc toàn thể quốc gia Đông Dương -Hội nghị TW quân Liên Xô họp (tại Đình đã cùng các đại dù sự đàn áp liên dân tộc còn chịu độc lập đồng lần thứ VIII (5/ đang tiến như vũ Bảng – Từ Sơn biểu tham dự miên và sức tàn mãi kiếp ngựa minh. 1941) do Hồ Chí bão về Béc lin. ở – Bắc Ninh) để hội nghị phân bạo của giặc trâu, mà quyền Hội nghị dự Minh chủ trì có ý Thái Bình đánh giá tình tích tình hình thế pháp, phong trào lợi của bộ phận kiến những điều nghĩa lịch sử: Dương phát xít hình và đề ra giới và tình hình cách mạng vẫn giai cấp đến kiện cho cuộc hoàn chỉnh việc Nhật đang nguy chủ trương mới. Đông sôi nổi một cách Việt Nam cũng khởi nghĩa vũ chỉ đạo chiến khốn, đường Nghị quyết của Dươngtrong mạnh mẽ…”đặc không đòi lại trang giành chính lược trong thời biển từ Nhật Ban Thường vụ hoàn cảnh chiến biệt hơn là cuộc được”. quyền. Hội nghị kỳ mới có ý xuống Đông TW Đảng được tranh, đề ra chủ khởi nghĩa bằng -Muốn đánh chỉ ra phương nghĩa quyết định Nam Châu á bị công bố trong trương chuyển vũ trang của Pháp đuổi Nhật hướng tiến hành đối với thắng lợi quân đồng minh bản chỉ thị Nhật hướng chỉ đạo nhân dân tỉnh phải có lực khởi nghĩa : khởi của Cách mạng khống chế. –Pháp bắn nhau chiến lược cách Bắc Sơn và Nam lượng thống nghĩa từng phần, tháng Tám năm Đông Dương: và hành động mạng bao gồm Kỳ cùng anh em nhất của tất từng địa phương 1945. Đêm 9-3-1945 của chúng ta” ra những nội dung binh lính Đô thẩy các dân tộc mở đường cho Câu 18: Trình Nhật nổ súng ngày 12-3-1945. sau: lương . Đông Dương. tổng khởi nghĩa, bày nội dung, ý làm đảo chính. b.Nội dung tình -Dự đoán sự phát +Những chủ -Theo đề nghị lập ra nước Việt nghĩa lịch sử Sau thời gian hình : Sự biến triển của tình trương mới của của Người , Hội Nam Dân chủ của bản chỉ thị ngắn quân Pháp đổi ngày 9-3- hình thế giới: Đảng: nghị quyết định Cộng hoà, lấy “Nhật-Pháp ở Đông Dương 1945 đã tạo ra “Nếu cuộc chiến Hội nghị khẳng thành lập mặt cờ đỏ sao vàng bắn nhau và tan rã. Sự cấu một cơ hội tốt tranh đế quốc định nhiệm vụ trận Việt Nam năm cánh làm lá hành động của kết Pháp – Nhật cho các điều lần trước đẻ ra chủ yếu trước độc lập Đồng chúng ta” ngày để thống trị kiện khởi nghĩa WWW.TAILIEUHOC.TK
 16. WWW.TAILIEUHOC.TK chín muồi nhanh thời kỳ khởi í nghĩa lịch sử: -Thắng lợi của phong kiến 2.ý nghĩa lịch sử đấu tranh đánh chóng. Đó là nghĩa cần phát -Bản chỉ thị là đường lối … của Cách mạng thắng hoàn toàn chính trị khủng động chiến tranh văn kiện quan giương cao ngọn -Kiên quyết tháng Tám năm chủ nghĩa phát hoảng ( thể hiện du kích ở những trọng có ý nghĩa cờ ĐLDT và dùng bạo lực 1945 xít tạo điều kiện kẻ thù cắn xé nơi có điều kiện, chỉ đạo cụ thể CNXH kết hợp cách mạng và -Đập tan ách thuận lợi cho nhau chí tử…) đẩy mạnh tuyên thúc đẩy tình thế đúng đắn hai biết sử dụng thống trị của cách mạng Lào, -Xác định nhiệm truyền xung cách mạng trực nhiệm vụ chống bạo lực cách thực dân, phát cách mạng Cam vụ của cách phong có vũ tiêps chín muồi đế quốc, chống mạng một cách xít, lật đổ chế puchia giành mạng : kẻ thù trang, thành lập nhanh chóng góp phong kiến. thích hợp, đập độ quân chủ thắng lợi. chính, kẻ thù cụ căn cứ địa … phần vào thắng -Thắng lợi của tan bộ máy Nhà giành độc lập, tự Câu 20 : Trình thể trước mắt và -Dự kiến thời cơ lợi của Cách đạo quân chủ nước cũ, lập ra do cho dân tộc, bày nội dung cơ duy nhất của khởi nghĩa : ‘Khi mạng tháng Tám lực của cách bộ máy Nhà thành lập nước bản của chỉ thị nhân dân Đông quân đồng minh năm 1945. mạng là công nước của nhân Việt Nam dân “Kháng chiến Dương là phát đổ bộ vào Câu19 : Trình nhân và nông dân. chủ cộng hoà, Kiến quốc” xít Nhật. ĐôngDương bày nguyên dân, mà còn là -Thắng lợi của Nhà nước dân ngày 25 tháng -Thay đổi khẩu đánh Nhật ; nhân thắng lợi, thắng lợi của sự nghệ thuật khởi chủ nhân dân 11 năm 1 9 45 hiệu “ đánh đuổi hoặc cách mạng ý nghĩa lịch sử nổi dậy của toàn nghĩa nghệ thuật đầu tiên ở Đông của Ban phát xít Pháp – Nhật bùng nổ và của Cách mạng dân bao gồm giai chọn thời cơ, Nam á. Thường vụ TW Nhật” bằng chính quyền tháng Tám năm cấp công nhân, đúng thời có. -Mở ra kỷ Đảng chính khẩu hiệu “Đánh cách mạng của 1945. nông dân, tiểu tư -Xây dựng Đảng nguyên phátư sáchĐD. đuổi phát xít nhân dân thành 1.Nguyên nhân sản, tư sản dân Mác-Lênin vững triển rực rỡ của a.Hoàn cảnh lịch Nhật”. lập, hoặc Nhật thắng lợi . tộc, những cá mạnh, có đường dân tộc , đưa dân sử -Thay đổi khẩu bị mất nước như -Sự kết hợp chặt nhân yêu nước lối cách mạng tộc ta bước vào -Thắng lợi của hiệu “ Đánh Pháp năm 1940 chẽ những điều tiến bọ. đúng, ăn sâu bám kỷ nguyên mới. Cách mạng đuổi phát xít hay quân đội kiện biin trong -a Thắng lợi rễ trong quần -Là thắng lợi tháng Tám đã Pháp – Nhật” viễn chinh của và bên ngoài, của chủ chúng, các của chủ nghĩa đem lại cho Việt bằng khẩu hiệu Nhật mất inh trong đó yếu tố trương lợi nguyên nhân trên Mác-Lênin ở Nam Thế và l ư “ Đánh đuổi phát thần thì khi ấy quyết định là dụng mâu được sự lãnh một nước thuộc cj mới, Đảng ta xít Nhật”. dù quân đồng toàn dân đoàn thuẫn kẻ thù: đạo của Đảng địa nửa phong từ một Đảng -Chủ trương về minh chưa đổ bộ kết dưới sự lãnh mâu thuẫn đã tạo nên sức kiến. hoạt động bất hình thức và vào, cuộc tổng đạo của Đảng, giữa chủ mạnh bảo đảm -Thắng lợi của hợp pháp trở phương pháp khởi nghĩa của ta đứng đầu là Chủ nghĩa đế cho tổng khởi Cách mạng thành Đảng cầm đấu tranh: Để vẫn có thể bùng tịch HCM. quốc và thế nghĩa thành công. tháng Tám góp quyền, nhân dân thích hợp với nổ và thắng lợi. lực địa chủ phần vào cuộc ta được giải WWW.TAILIEUHOC.TK
 17. WWW.TAILIEUHOC.TK phaóng khỏi này vẫn là cuộc chính quyền đồng ý để Pháp thiết, đúng đắn quyền, tranh thủ gửi tối hậu thư cuộc đời nô lệ cách mạng dân nhân dân. ra miền Bắc và sáng suốt đã thời gian hoà cho ta,Pháp gây trở thành người tộc giải phóng. +Về quân sự : thay Tưởng đưa cách mạng bình, chuẩn bị vụ thảm sát ở chủ đất nước Khẩu hiệu đấu Động viên lực trong thời hạn 5 Việt Nam vượt cho cuộc kháng phố Hàng Bún mình. tranh vẫn là lượng toàn dân năm. qua những khó chiến lâu dài. Hà Nội. -Cách mạng “Dan tộc trên trường kỳ kháng với hiệp định sơ khăn nghiêm Đảng ta đã thực Trước hành nước ta thời kỳ hết, tổ quốc trên chiến bộ ta tránh cuộc trọng, bảo vệ hiện sách lược động ngày càng này đứng trước hết’’ +Về ngoại giao : chiến đấu bất thành quả của hoà hoãn với lấn tới của thực những khó khăn +Kẻ thù chính Kiên trì nguyên lợi cùng một lúc cách mạng tháng Tưởng và sau đó dân Pháp, ta thử thách nghiêm của cách mạng tắc “Bình đẳng, chống lại nhiều tám và chuẩn bị hoà hoãn với không thể nhân trọng trực tiếp lúc này là thực tương trợ, thêm kẻ thù , tranh thủ điều kiện bước Pháp bằng việc nhượng được đe doạ sự tồn dân Pháp xâm bạn dớt thù. Đối thêm thời gian vào cuộc kháng ký hiệp định sơ nữa, nhân vong của đất lược . với quân đội hoà bình để chiến lâu dài bộ 6-3 – 1946 và nhượng nữa là nước. +Nhiệm vụ cơ Tưởng thực hiện chuẩn bị cho chống thực dáan tạm ước 14-9- mất nước. Vì a.Chủ trương bản trước mắt : “Hoa – Việt thân cuộc chiến đấu Pháp. 1946. Nhưng với vậy ngày đêm biện pháp của củng cố chính thiện”. Thực lâu daì chống Câu 21: Trình dã tâm xâm lược, 19-12-1946 Đảng quyền, chống hiện nguyên tắc thực dân Pháp. bày nội dung cơ cuối năm 1946 Đảng và chính Chủ trương của thực dân Pháp ngoại giao trên, -Ngày 14-6-1946, bản của đường Pháp phản bội phủ đã phát Đảng trong thời xâm lược, bài trước ngày 6-3- ta lại ký với lối kháng chiến mọi cam kết, động toàn quốc kỳ này được nêu trừ nội phản, cải 1946 Đảng ta đã Pháp bản tạm chống tực dân quyết cướp kháng chiến. ra trong bản chỉ thiện đời sống có sách lược hoà ước, tiếp tục Pháp xâm lược nước ta một lần 2.Nội dung cơ thị “Kháng chiến nhân dân. hoãn với Tưởng nhượng bộ cho của Đảng nữa. Trong khi bản của đường Kiến Quốc” ra -Biện pháp cụ và tay sai ở miền Pháp một số CSDD. vẫn tiếp tục tấn lối kháng chiến ngày 25/11/1947. thể để thực hiện Bắc để tập trung quyền lợi kinh 1.Hoàn cảnh lịch công Nam Bộ và Mục đích cuộc Chỉ thị “Kháng nhiệm vụ trên: lực lượng đánh tế, văn hoá ở sử sau khi ra Bắc, kháng chiến: chiến Kiến + Về nội chính : Pháp ở mi ền Việt Nam với Sau cách mạng Pháp đã liên tục Đánh thực đân Quốc” vạch rõ Xúc tiến bầu cử Nam. mục đích kéo dài tháng tám khiêu khích đánh pháp xâm lựơc nhiệm vụ chiến Quốc hội, thành -Từ ngày 6-3- thời gian hoà năm1945 nước ta chiếm Hải giành độc lập lược và nhiệm lập Chính phủ 1946 ta ký với hoãn, chuẩn bị còn nằm trong Phòng, Lạng thống nhất, hoàn vụ cần kíp của chính thức, xây Pháp hiệp định cho kháng chiến. vòng vây của Sơn, Hải thành nhiệm vụ cách mạng Việt dựng hiến pháp, sơ bộ, trong đó Đối sách trên chủ nghĩa đế Dương, Đà giải phóng dân Nam. xử lý bọn phản Pháp công nhận của Đảng ta mà quốc và phản Nẵng… Ngày tộc và phát triển -Cách mạng động, củng cố Việt Nam là đứng đầu là Chủ động đế quốc. 18-12-1946, ở chế độ đấu Đông Dương lúc nước tự do, ta Tịch HCM là cần Để bảo vệ chính Hà Nội, Pháp WWW.TAILIEUHOC.TK
 18. WWW.TAILIEUHOC.TK tranhân chủ nhân và dựa vào chính thực dân Pháp là chỉnh đường lối mạng riêng thích nghĩa đế quốc Lãnh đạo cách dân. sức mình. ngọn cờ chỉ đạo cách mạng dân hợp với đặc xâm lược. mạng là giai cấp -Tính chất của + Cuộc kháng quân ta chiến tộc dân chủ nhân điểm phát triển -Nhiệm vụ cơ công nhân. cuộc kháng chiến của ta là đấu và chiến dânđã được của từng dân bản của cách -cách mạng Việt chiến cuộc kháng thắngtrong cuộc vạch ra từ ngày tộc. Đảng bộ mạng Việt Nam giai đoạn +Cuộc kháng chiến nhân dân, kháng chiến thành lập Đảng. Việt Nam của Nam : Đánh đuổi này lầ cuộc cách chiến chống toàn dân đều chống Pháp và Yêu cầu mới Đảng CSDD đế quốc xâm mạng dân tộc thực dân Pháp là tham gia đánh can thiệp Mỹ. Đi của cuộc kháng được chuyển lược, giành độc dân chủ nhân tiếp tục sự giặc… đến kết thúc chiến đặt ra cho thành một Đảng lập và thống dân, dưới sự nghiệp của cuộc +Cuộc kháng chiến tranh lập Đảng ta riênglất tên là nhất, tự do dân lãnh đạo cách cách mạng thàng chiến toàn diện: lại hoà bình ở nhiềunhiệm vụ Đảng lao động tộc, xoá bỏ mạng của giai tám nên có tính kháng chiến trên Việt Nam. nặng nề, đòi hỏi Việt Nam và ra những tàng tích cấp công chất là cuộc dân tất cả các lĩnh Câu 22-Trình Đảng trở lại hoạt động công phong kiến và nhânthông qua tộc giải phóng. vực quân bày những nội hoạt động công khai. nửa phong kiến đảng lao động Vì vậy giải sự,chính trị,kinh dung đường khai để đẩy +Đại hội thông làm cho người Việt Nam nhất phóng dân tộc là tế, … lốicơ bản do cuộc kháng qua các văn kiện cày có ruộng, định sẽ tiến lên nhiệm vụ cấp +Kháng chiến đại hội đại chiến mauđến quan trọng, đặt phát triển chế chủ nghĩa xã hội. bách nhất. lau dài: Do biểutoàn quốc thắng lợi. biệt là bản độ dân chủ nhân -ý nghĩa: Đại hội + Cuộc kháng tương quan lực lần thứ II của Trong bối cảnh “Chính cương dân, tạo cơ sở đánh dấu bước chiến chống lượng ta- địch Đảng LĐViệt lịch sử đó, đại Đảng lao động cho chủ nghĩa xã trưởng thành thực dân Pháp chi phối nên ta Nam (2-1951) đã hội đại biểu Việt Nam” với hội . vượt bật của còn mang tính cần có thời gian xác định. toàn quốclần thứ nội dung cơ bản: -Đọng lực cách Đảng ta, Đại hội chất dân chủ để củng cố… 1.Hoàn cảnh lịch II đựoc triệu tập -Xác định đối mạng: Gồm giai II là “Đại hội mới, trong quá + Dựa vào sức sử tháng 2-1951 tại tượng của cách cấp công nhân, kháng chiến”. trinh kháng mình là chính: Bước vào năm chiêm hoá, mạng Việt Nam nông dân tiểu tư Câu 23: Trong chiến phải tực Phải giữ độc lập 1951 trước sự Tuyên Quang. là chủ nghĩa đế sản thành thị, tiến trình hiện cải cách vềđường lối phát triển nhanh 2.Nội dung cơ quốc xâm lược, tiểu tư sản tri kháng chiến dân chủ, thực chính trị, chủ chóng của cách bản của Đại hội cụ thể lúc này là thức, tư sản dân chống tực dân chất là người động và phát mạng Việt Nam + Quyết định đế quốc Pháp và tộc, nhân dân Pháp (1946- cày có ruộng. tiển thêm thực sáu 5 năm kháng thành lậpở mỗi can thiệp Mỹ, yêu nước tiến 1954) Đảng ta Phương trâm lực của cuộc chiến, đòi nưởctên bán đảo bọn phong kiến bộ. Nền tảng là đã lãnh đạo của cuộc kháng kháng chiến … hỏiĐảng ta phải Đông Dương phản động. Kẻ khối liên minh quân và dân ta chiến: toàn dân, Đường lối kháng bổ sung , phát một Đảng có thù chính là chủ công nông lao Xây dựng và toàn diện, lâu dài chiến chống triển và hoàn cương lĩnh cách động trí thức. phát triển thực WWW.TAILIEUHOC.TK
 19. WWW.TAILIEUHOC.TK lực kháng chiến nhất, thống nhất lực lượng vũ Xây dựng nền nghiệp, hoãn nợ, phương. Đảng cường sự lãnh toàn diện như Việt Nam và liên trang. văn hoá mới của xoá nợ nhằm đã lãnh đọ Xây đạo của Đảng. thế nào? Việt thành Mặt +Củng cố và Đảng. hạn chế sự bóc dựng và phát Trong hai năm Để đưa cuộc trận liên hiệp phát triển +Năm 1950 lột của địa chủ. triển bộ đội chủ 1948-1949, kháng chiến quốc dân Việt thương nghiệp, Đảng đề ra chủ +Năm 1953, lực. Đảng kết nạp chống thực dân Nam (Mặt trân tài chính, ngân trương cải cách quyết định phát +Năm 1949, hơn 50 vạn đảng Pháp (1946- Liên Việt) vào hàng. giáo dục theo động quần Trung ương viên. Đầu năm 1954) đến thắng tháng 3-1951. +Ban hành thuế đường lối giáo chúng nông dân Đảng quyết định 1950, toàn Đảng lợi, Đảng ta lãnh +Tháng 3/1951, nông nghiệp, dục mới. Phong triệt để giảm tô, thành lập Đại có hơn 76 vạn đạo nhân dân ta khối liên minh ba thuế xuất, nhập trào xoá nạn mù thực hiện giảm đoàn 308-Đại đảng viên, cơ sở từng bước vừa nước Việt – khẩu, thuê hàng chữ ở vùng tự do tức, chia lại đoàn quân chủ đảng được Xây Xây dựng lực Lào- Campuchia hoá… năm 1951, phát triển mạnh. ruộng công đầu tiên của dựng ở hầu hết lượng, vừa được thành lập, ngân hàng quốc -Từng bước cải +Tháng 12/1953 Quân đội nhân các làng xã, xí chiến đấu thắng dựa trên nguyên gia Việt Nam cách dân chủ về Quốc hội thông dân Việt Nam. nghiệp và trong lợi từng bước, tắc tự nguyện, được thành lập, kinh tế, đem lại qua luật cải cách +Đến giữa năm các lực lượng vũ tiến lên giành bình đẳng, mậu dịch quốc quyền lợi ruộng ruộng đất. Cuộc 1954, bộ đội chủ trang. Công tác thắng lợi hoàn tương trợ và tôn doanh cũng ra đất cho nông vận động giảnm lực của ta đã có giáo dục chính toàn. trọng chủ quyền đời. dân. tô và cải cách 6 đại đoàn bộ trị tư tưởng và Nội dung Xây của nhau, nhằm -phát triển nền +Từ năm 1946 ruộng đất đã binh, một đại đạo đức cách dựng thực lực tăng cường khối văn hoá giáo dục đến năm 1949, thực hiện ở một đoàn công binh, mạng cho đảng kháng chiến bao đoàn kết chiến trong kháng Đảng đề ra chủ số địa phương lực lượng vũ viên được đẩy gồm các mặt đấu của ba dân chiến. trương giảm to trong vùng tự do. trang tập trung mạnh. sau: tộc trên bán đảo +Tháng 7/1948 – 25% , tịch thu -Xây dựng lực có khoảng 33 Câu 24: Trình -Xây dựng và Đông Dương. Hội nghị văn hoá ruộng đất của lượng vũ trang vạn người. bày sự chỉ đạo củng cố hệ -Xây dựng từng toàn quốc đã bọn đế quốc, nhân dân. +Xây dựng của Đảng lao thống chính trị: bước nền kinh họp, đồng chí Việt gian cho +Lực lượng vũ Đảng vững động Việt Nam +Đảng ta đã ra tế kháng chiến. Trường Chinh đã dân cày, tạm cấp trang nhân dân mạnh để lãnh trong việc kết sức Xây dựng, +Coi trọng phát trình bày bản ruộng đất vắng gồm 3 thứ quân đạo cuộc kháng hợp hai nhiệm củng cố và tổ triển sản xuất, bản báo cáo: chủ cho nông làm nòng cốt cho chiến đến thắng vụ chiến lược chức hệ thống nhất là sản xuất “Chủ nghĩa Mác dân. toàn dân kháng lợi. chống đế quốc chính quyền và nông nghiệp, và văn hoá Việt +Từ năm 1949 chiến. Cùng với Cuộc kháng và chống phong các tổ chức quần bảo đảm yêu Nam” vạch rõ đến năm 1953, việc phát triển chiến ngày càng kiến trong thời chúng, củng cố cầu ăn no, đánh đường lối, thực hiện chính quân du kích và lớn mạnh đòi kỳ kháng chiến Mặt trận thống thắng cho các phương châm sách thuế nông bộ đội địa hỏi phải tăng chống thực dân WWW.TAILIEUHOC.TK
 20. WWW.TAILIEUHOC.TK Pháp (1946- cày có ruộng, một qúa trình đất cho nông thực dân, lấy hiện người cày đất là một nhân 1954) phát triển chế vừa Xây dựng dân. ruộng đất của có ruộng, giải tố quyết định Trong cuộc độ dân chủ nhân lực lượng vừa -Đảng ta chủ Việt gian đem phóng sức sản toàn bộ cuộc kháng chiến của dân gây cơ sở chiến đấu, giành trương tiếp tục chia cho nông xuất để phát vận động thực nhân dân ta cho chủ nghĩa xã thắng lợi từng thực hiện việc dân không có triển mạnh mẽ hiện chính sách chống thực dân hội. Ba nhiệm bước tiên lên tịch thu ruộng ruộng hoặc kinh tế, cải ruộng đất của Pháp và can vụ đó khăng khít giành thắng lợi đất của bọn thiếu ruộng. thiện đời sống, Đảng trong cuộc thiệp Mỹ, Đảng với nhau. Song hoàn toàn. thực dân và bọn Đến năm 1953 bồi dưỡng sức kháng chiến. ta xác định cách nhiệm vụ chính Đảng ta đã ra việt gian để chia tính từ liên khu dân, đẩy mạnh Câu 25: TRình mạng Việt Nam trước mứt là sức Xây dựng và cho nông dân. IV trở ra, Đảng kháng chiến đến bày nguyên có hai đối tượng: hoàn thành giải củng cố hệ -Trung ương còn ta đã tạm cấp thắng lợi hoàn nhân thắng lợi, Đối tượng chính phóng dân tộc, thống chính trị, chủ trương: cho nông dân toàn. ý nghĩa lịch sử là chủ nghĩa đế lúc này phải tập Xây dựng từng “Dùng phương 189.434 ha ruộng -Cuộc vận động của cuộc kháng quốc xâm lược, trung lực lượng bước nền kinh pháp cải cách mà đất của thực dân giảm tô và cải chiến chống cụ thể là đế vào việc kháng tế kháng chiến. dần dần thu hẹp và địa chủ, cách ruộng đất thực dân Pháp quốc Pháp và can chiến để quyết Xây dựng lực phạm vi bóc lột ruộng đất vắng đã được thực và can thiệp thiệp Mỹ. Đối thắng xâm lược. lượng vũ trang của địa chủ chủ. hiện ở một số Mỹ (1946-1954). tượng phụ là Trong quá trình nhân dân ba thứ phong kiến bản -Tháng 4/1953 địa phương trong a.Nguyên nhân phong kiến, cụ kháng chiến, quân, Xây dựng xứ (trong phạm Đảng thông qua vùng tự do. Qua thắng lợi thể là phong Đảng ta đã khéo Đảng vững vi không có hịa cương lĩnh cuộc vận động Cuộc kháng kiến phản động. léo kết hợp hai mạnh để lãnh cho Mặt trận ruộng đất và giảm tô và cải chiến chống Nhiệm vụ cơ nhiệm vụ chiến đạo cuộc kháng thống nhất quyết định thực cách ruộng đất, thực dân Pháp và bản của cách lược chống đế chiến đến thắng chống thực dân hiện cải cách lực lượng tinh can thiệp Mỹ mạng Việt Nam quốc và chống lợi. Pháp xâm lược). ruộng đát ở vùng thần và vật chất của nhân dân ta là đánh đuổi bọn phong kiến để Song song với -Thực hiện tự do, nhằm của hàng chục giành được đế quốc xâm đưa kháng chiến việc tập trung đường lối đó, từ mục đích: xoá triệu nông dân thắng lợi là do lược, giành độc đến thắng lợi. lực lượng thực năm, 1947 đến bỏ quyền chiếm được động viên các nhân tố cơ lập và thống Đưa kháng chiến hiện nhiệm vụ năm 1953 Đảng hữu ruộng đất mạnh mẽ hơn, bản sau: nhất thực sự cho đến thắng lợi là chống đế quốc, ta đã lãnh đạo của đế quốc, phục vụ cho tiền -Có sự lãnh đạo dân tộc, xoá bỏ một sự nghiệp Đảng ta từng nông dân đấu xoá bỏ chế độ tuyến. Các mặt của Đảng với những di tích chiến đấu và tổ bước cải cách tranh thực hiện chiếm hữu hoạt động của đường lối chính phong kiến và chức toàn diện, dân chủ về kinh giảm tô 25% đã ruộng đất của kháng chiến đều trị và quân sự nửa phong kiến, vĩ đại. Quá trình tế đem lại tịch thu ruộng giai cấp địa chủ được đẩy mạnh. đúng đắn, đoàn làm cho người kháng chiến là quyền lợi ruộng đất của bọn phong kiến, thực Cải cách ruộng kết nhất trí, liên WWW.TAILIEUHOC.TK
Đồng bộ tài khoản