Đề cương kinh tế chính trị

Chia sẻ: Bùi Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
145
lượt xem
31
download

Đề cương kinh tế chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề cương kinh tế chính trị', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương kinh tế chính trị

  1. Câu 1 : Khai niêm hang hoa và 2 thuôc tinh cua hang hoa? ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ *KN hang hoa: ̀ ́ +ĐN: HH là san phâm cua lao đông có thể thoa man nhu câu nao đó cua con ngươi và dung để trao đôi vơi nhau. ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ +Như vây 1 vât là hang hoa khi thoa man: _Là san phâm cua lao đông ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ̉ ̉ ̉ ̣ _Thoa man nhu câu cua con ngươi, có ich tưc là có giá trị sư dung. ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̣ _ Hang hoa dung để trao đôi (giá tri) ̀ ́ ̀ ̉ ̣ * 2 thuôc tinh cua HH: giá trị và giá trị sử dung. ̣ ́ ̉ ̣ +Giá trị sư dung: là công dung cua san phâm thoa man nhu câu nao đó cua con ngươi. ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ Đăc điêm: ̣ ̉ _Giá trị sư dung thể hiên ơ viêc sư dung hay tiêu dung, nó là nôi dung vât chât cua cua cai, là pham trù vinh viên. ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̃ ̃ _Là thuôc tinh cua HH, nó ko phai là giá trị sư dung cho ban thân ngươi sx HH mà là giá trị sd cho ngươi khac, cho ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ XH thông qua mua ban-trao đôi. ́ ̉ _GTSD cua HH chỉ đươc thể hiên trong tiêu dung, trong KT HH là vât mang giá trị trao đôi. ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ _GTSD do thuôc tinh TN cua vât chât quyêt đinh. ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ _KHKT phat triên ngươi ta cang phat hiên thêm nhưng thuôc tinh mơi cua san phâm và lơi dung chung để tao ra ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ nhưng giá trị sư dung mơi. ̣ => GTSD rât phong phú đa dang để thoa man nhu câu đa dang cua con ngươi. ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ̉ +Giá trị hang hoa: ̀ ́ _Để nghiên cưu giá trị hang hoa thì ta phai băt nguôn tư biêu hiên bên ngoai cua nó tưc là giá trị trao đôi. ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ Giá trị trao đôi: là quan hệ tỷ lệ về số lương mà GTSD nay trao đôi vơi GTSD khac. ̉ ̀ ̉ ́ VD: 1m vai= 10 kg thoc =>giá trị trao đôi ̉ ́ ̉ Hai HH khac nhau có giá trị sd khac nhau. Để so sanh 2 HH nay trao đôi đươc vơi nhau thì phai tim đươc điêm ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ chung: đêu là sp cua lao đông, để sx ra nhưng ngươi lđ đã phai hao phí slđ cua minh. Và thưc chât trao đôi ơ đây là ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ trao đôi slđ. 1 lương vai it hơn trao đôi đươc vơi 1 lương thoc nhiêu hơn (1m vai = 10kg thoc) Nhưng lương lđ hao ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ phí để sx chung là ngang nhau. Hao phí slđ kêt tinh trong hang hoa là giá trị HH. Và giá trị chinh là ND, là cơ sơ cua ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ giá trị trao đôi, con GT trao đôi là hinh thưc biêu hien cua giá trị ra bên ngoai. ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ _GT cua HH là lđxh cua ngươi sx HH kêt tinh trong HH. Môt vât có GTSD nhưng ko do lđ cua con ngươi thì vât đó ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ko có giá tri. VD: ko khi, nươc, anh sang...1 vât có GTSD do lđ tao ra nhưng ko đem ra trao đôi thì ko có giá trị (san ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ phâm tư cung tư câp). ̉ ́ Thưc chât cua quan hệ trao đôi là ngươi ta trao đôi lương lao đông hao phí cua minh chưa đưng trong HH. Vì vây ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ GT HH là biêu hiên quan hệ giưa nhưng ngươi sx HH vơi nhau. Đây là thuôc tinh XH cua HH. GT HH là 1 pham trù ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ lich sư găn liên vơi nên sx HH. Vì sx HH và có HH thì mơi có GT HH. Trong môi quan hệ trao đôi thì GT là cai cơ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ban bên trong con GT trao đôi là biêu hiên bên ngoai. ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ =>Kêt luân: Là HH thì phai có 2 thuôc tinh là GT và GTSD, 2 thuôc tinh nay vưa thông nhât vưa mâu thuân nhau. ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̃ Chung thông nhât vì vơi moi HH đêu có GT và GTSD. Chung mâu thuân thì biêu hiên ra ngoai băng cac cuôc khung ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ hoang KT: HH ê, thưa, cung mâu thuân vơi câu, do HH hinh thưc, mâu mã ko phù hơp vơi nhu câu. Đôi voi ngươi ̉ ́ ̃ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ́ sx HH, họ tao ra GTSD nhưng muc đich cua họ ko phai là GTSD mà là GT HH. Ngươc lai đôi voi ngươi mua, họ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ quan tâm đên GTSD để thoa man nhu câu tiêu dung cua minh nhưng muôn có GTSD thì phai trả GT cho ngươi sx no. ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ Vây trươc khi thưc hiên GTSD phai thưc hiên GT HH. ̣ ̣ ̉ ̣ *ý nghĩa : - nâng cao năng lưc cạnh tranh của hàng hóa nươc ta hiện nay cần chú ý 2 thuộc tính hh  biện pháp nâng capo năng lưc cạnh tranh. - Phải giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sp  hang hóa có giá cả hơp lý (bp cụ thể) - phải nâng cao giá trị sư dụng của hàng hóa (bpct)
  2. Câu 2: Nôi dung và tac dung cua quy luât giá tri? ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ *Nôi dung quy luât GT: ̣ ̣ _Tinh tât yêu: Quy luât GT là quy luât căn ban cua sx và trao đôi HH, Ơ đâu có sx và trao đôi HH thì ơ đó có sư tôn ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ tai và phat huy tac dung cua quy luât GT. ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ _Nôi dung: Theo quy luât GT sx và trao đôi HH phai dưa trên cơ sơ hao phí SLĐ XH cân thiêt. Đôi vơi sx: trong sx ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ đẻ tôn tai và phat triên ngươi sx phai có hao phí SLĐ vá biêt, sx ra HH phù hơp hao phí XH cân thiêt để sx ra HH đo. ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ́ Trong lưu thông: viêc trao đôi cung phai dưa trên cơ sơ hao phí lđ Xh cân thiêt, nghia là trao đôi theo nguyên tăc ̣ ̉ ̃ ̉ ̀ ́ ̃ ̉ ́ ngang giá nhăm đam bao quyên lơi cua môi bên tham gia trao đôi. ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̃ ̉ _Biêu hiên cua QL GT: Sư vân đông cua QL GT thông qua sư vân đông cua giá cả HH. Vì GT là cơ sơ cua giá cả ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ nên giá cả phụ thuôc GT. HH nao nhiêu thì giá cả cao và ngươc lai. Trên thị trương ngoai GT, giá cả con phụ thuôc: ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ canh tranh, cung câu, sưc mua cua đông tiên. Cac nhân tố nay lam cho giá cả tach rơi GT nhưng tông giá cả = tông ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ giá tri. Giá cả lên xuông xoay quanh GT. Thông qua sư vân đông cua giá cả thị trương mà quy luât GT phat huy tac ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ dung. ̣ *Tac dung cua QL GT: ́ ̣ ̉ a)Điêu tiêt sx và lưu thông HH. ̀ ́ Điêu tiêt sx là điêu hoa, phân bố cac yêu tố sx giưa cac nganh, cac linh vưc cua nên KT thông qua sư biên đông cua ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ giá cả HH trên thị trương dươi tac đông cua qui luât cung câu. Nêu cung GT, HH ban chay, lai cao, ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̃ thị trương sx sẽ đổ xô vao cac nganh đo; TLSX và SLĐ đươc chuyên dich vao nganh đó sẽ tăng lên. Ngươc lai nêu ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ nganh có cung > câu, giá cả HH giam xuông, HH ê, ngươi sx có thể lỗ nên phai thu hep quy mô sx hoăc chuyên sang ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ nganh khac có giá cả cao hơn. ̀ ́ Điêu tiêt lưu thông cua QL GT cung thông qua giá cả trên thị trương. Sư biên đông cua giá cả thị trương lam HH ̀ ́ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ dich chuyên tư nơi có giá cả thâp (cung>câu) đên nơi có giá cả cao (cung < câu) lam cho lưu thông HH thông suôt. ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ Kêt quả là cac măt hang đươc phân bố 1 cach hơp lý giưa cac vung. ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ b) Kich thich cai tiên kỹ thuât, hơp lý hoa sx, tăng NSLĐ, LLSX XH tăng nhanh . ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ Để đưng vưng trong thị trương canh tranh và tranh bị phá san ngươi sx HH phai tim moi cach để hạ hao phí lđ cá ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ biêt xuông thâp hơn hoăc băng hao phí lđ XH. Muôn vây ngươi sx phai cai tiên kỹ thuât, hơp lý hoa sx, nâng cao ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ trinh độ ngươi lđ, thưc hiên tiêt kiêm... nhơ đó lam tăng NSLĐ và LL SX XH đươc thuc đây manh me. ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̃ c) Thưc hiên sư lưa chon tư nhiên và phân hoa ngươi sx HH thanh kẻ giau, ngươi ngheo. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ Trong quá trinh canh tranh dươi tac dung cua QL GT và 1 số quy luât KT khac dân đên 2 hiên tương trai ngươc ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ́ ̣ ́ nhau. Nhưng ngươi sx có đk sx tôt, có trinh đô, có KHKT... nên có hao phí lđ cá biêt nhỏ hơn hao phí lđ XH cân thiêt ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ thì trơ thanh ngươi giau. Ngươc lai nhưng ngươi ko có đk thuân lơi , lam ăn kem coi thua lô, phá san trơ thanh ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ̉ ̀ ngươi ngheo. ̀ Tac dung nay cua QL GT có ý nghia: ́ ̣ ̀ ̉ ̃ _1 măt QL GT chi phôi sư lưa chon TN, đao thai cac yêu kem, kich thich cac nhân tố tich cưc phat triên-> tac đông ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ tich cưc. ́ _Măt khac phân hoa XH thanh giau ngheo, tao sư bât binh đăng trong XH-> tac đông tiêu cưc ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ * ý nghĩa việc nghiên cứu nd, tác động của QLGT : => Ý nghĩa lý luận : ơ nươc ta hiện nay quy luật giá trị vẫn còn tồn tại và phát huy giá trị, mang tính tất yếu khách quan (gt) => Ý nghia thực tiên: ̃ ̃ Quy luật giá trị đã và đang phát huy tác dụng ntn (biểu hiện) và biện pháp cụ thể để phát huy tác động tích cưc, hạn chế tác động tiêu cưc của QLGT. +Vơi Nhà nươc: _NN ko nên ap đăt gia, cố đinh giá mà để giac cả tư biên theo môi quan hệ thị trương. ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ _NN chỉ can thiêp giá khi cân thiêt. VD: trơ giá cho nông dân. ̣ ̀ ́ _NN có biên phap han chế tiêu cưc cua quy luât GT han chế phân hoa giau ngheo. ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ +Vơi doanh nghiêp: ko ngưng giam GT cá biêt cua HH theo giá cả thị trương để ko phá san: giam GT cua HH và ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ tăng NSLĐ
  3. Câu 3: Hang hoa SLĐ. Phân tich 2 thuôc tinh cua no?̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ *SLĐ và điêu kiên biên SLĐ thanh HH: ̀ ̣ ́ ̀ +SLĐ: hay năng lưc lđ là toan bộ nhưng năng lương thể chât, tinh thân tôn tai trong 1 cơ thể đem ra vân dung môi ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ khi sx. +Đk để biên SLĐ thanh HH: ́ ̀ _Ngươi lđ phai đươc tư do về thân thê, có quyên sơ hưu SLĐ cua minh thì mơi đem ban SLĐ đươc. Trong XH nô ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ lê: chiêm hưu nô lê, pk ngươi nô lệ và nông nô ko có 2 quyên trên=> phait thủ tiêu chế độ CHNL để biế SLĐ thanh ̣ ́ ̣ ̀ ̀ HH. _Ngươi có SLĐ nhưng họ mât hêt TLSX -> buôc phai lam thuê ban SLĐ. Vây đk thư 2 là ngươi lđ phai là ngươi ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ko có TLSX. * 2 thuôc tinh cua HH SLĐ ̣ ́ ̉ Gôm giá trị và GT sư dung: ̀ ̣ a)Giá trị HH SLĐ: +GT HH là hao phí lđ XH cân thiêt cua ngươi sx HH kêt tinh trong HH. ̀ ́ ̉ ́ +GT HH SLĐ là hao phí lđ XH cân thiêt để sx và tai sx SLĐ. Nhưng SLĐ chỉ tôn tai như năng lưc con ngươi sông ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ muôn tai sx ra năng lưc đó ngươi công nhân phai tiêu dung 1 lương tư liêu sinh hoat nhât đinh. Vây GT SLĐ đươc ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ xac đinh gian tiêp thông qua GT nhưng tư liêu sinh hoat để tai sx SLĐ. ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ +GT HH SLĐ do 3 bộ phân sau hơp thanh: ̣ ̀ _GT nhưng TLSH về vât chât và tinh thân cân thiêt để tai sx SLĐ, duy trì đơi sông công nhân. ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ _GT nhưng TLSH vât chât và tinh thân cân thiêt cho con cai cua công nhân. ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ _Phí tôn để đao tao công nhân để họ đat đên trinh độ nhât đinh. ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ +Tiên lương cao hay thâp phụ thuôc vao đk đât nươc trong tưng thơi kì do trinh độ phat triên KT khac nhau, khí hâu ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ thơi tiêt anh hương...->đk hoan canh ls quyêt đinh tiên lương nhiêu hay it. ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ +Khac vơi HH thông thương giá trị HH SLĐ bao ham cả yêu tố tinh thân và lich sư vì ngoai nhu câu vât chât ngươi ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ công nhân con có nhu câu về tinh thân, văn hoa...vì nhu câu đó phụ thuôc hoan canh ls, trinh độ văn minh phat triên kt ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ cua môi nươc.. ̉ ̃ +Sư biên đôi cua GT SLĐ: môt măt sư tăng nhu câu trung binh cua XH về HH và dich vu, về hoc tâp và trinh độ lanh ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ nghề đã lam tăng GT SLĐ. Măt khac sư tăng NSLĐ XH cung lam giam GT SLĐ. ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ b) Giá trị sd cua HH SLĐ: ̉ +Giá trị sd: Là công cụ để tjhoa man nhu câu nao đó cua con ngươi. ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ +Giá trị sd cua HH SLĐ: thoa man nhu câu ngươi mua SLĐ, GT sd cua HH SLĐ đươc sư dung vao trong quá trinh ̉ ̉ ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ lao đông ̣ Giá trị sd cua HH SLĐ có tinh chât đăc biêt khac HH thông thương ơ chỗ HH thông thương khi sd thì GT SD mât ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ dân con HH SLĐ tao ra GT mơi lơn hơn GT ban thân no. Hay noi cach khac HH SLĐ là nguôn gôc dinh ra GT thăng ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ dư. Viêc phat hiên ra HH SLĐ và 2 thuôc tinh cua HH SLĐ là vân đề giai quyêt mâu thuân CT chung cua TB, xuât hiên ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̃ ̉ ́ ̣ trong lưu thông đông thơi ko phai trong lưu thông: TB xuât hiên trong lưu thông vì nhơ lưu thông ngươi ta mua ̀ ̉ ́ ̣ đươc HH đăc biêt: HH SLĐ. TB ko phai trong lưu thông vì quá trinh tao ra giá trị mơi ko phai trong lưu thông mà ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ trong quá trinh sx. ̀ Đăng sau quan hệ mua ban binh đăng là quan hệ boc lôt vì giá trị thăng dư thuôc về nhà TB, công nhân là ngươi tao ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ra m nhưng ko đươc phân nao. ̀ ̀ SLĐ là nguôn gôc cua cai GT, vì vây để tich luy, để thuc đây tăng trương và phat triên kT thì phai chăm lo phat triên ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̃ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̉ nguôn lưc con ngươi cả về thể lưc, trí lưc và đông thơi phat triên thị trương SLĐ, sd nguôn lưc SLĐ có hiêu qua, ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ phat triên GD và đao tao. ́ ̉ ̀ ̣ => KL: _Phai phat triên thị trương SLĐ thì SLĐ mơi đươc phân bố vao cac nganh, linh vưc cân thiêt có hiêu qua. ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ _HH SLĐ là 1 pham trù KT bôc lộ rõ net dươi CNTB là điêu kiên để tiên chuyên thanh TB. Tuy nhiên nó ko phai là ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ cai quyêt đinh có boc lôt hay ko có boc lôt. ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ • Ý nghĩa lí luận : là chìa khóa giải thích mâu thuẫn chung trong công thưc của tư bản.. • Ý nghĩa thực tiễn : SLD chính là nguồn gốc tạo ra của cải nói chung và gt mơi nói riêng => cần quan tâm đén việc SX, tái SX, chất lương lao động. Quan tâm nâng cao chất lương cuộc sống ngươi LD, cải thiện đơi sống vật chất tinh thần chăm lo sưc khỏe ng LD Quan tâm công tác giáo dục và đào tạo đội ngũ LD để nâng cao chất lương LD toàn XH
  4. Câu4: Cac phương phap sx GT thăng dư? ́ ́ ̣ *ĐN: Giá trị thăng dư là 1 bộ phân cua GT mơi dôi ra ngoai GT SLĐ do công nhân lam thuê tao ra và bị nhà TB ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ chiêm không. ́ *Cac phương phap sx GT thăng dư ́ ́ ̣ a)Giá trị thăng dư tuyêt đôi: ̣ ̣ ́ GT thăng dư đươc sx ra băng cach keo dai ngay lđ trong đk thơi gian lđ tât yêu ko thay đôi, nhơ đó keo dai thơi ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ gian lđ thăng dư goi là GT thăng dư tuyêt đôi. Đây là giai đoan phat triên đâu tiên cua sx TBCN khi kỹ thuât con ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ thâp, tiên bộ châm chap. ́ ́ ̣ ̣ Sơ đô: Giả sư ngay lđ 8h: 4h là lđ tât yêu, 4h là thơi gian lđ thăng dư. ̀ ̀ ́ ́ ̣ ,___,___,___,___,___,___,___,___, -----------,--------- ----------,-------- thơi gian lđ thơi gian lđ ́ ́ tât yêu thăng dư ̣ Tỷ suât GT thăng dư: ́ ̣ m’= 4 x100% = 100% 4 TB keo dai ngay lđ thêm 2h : thơi gian lđ tât yêu ko thay đôi 4h ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__, -------,-------- ----------,---------- thơi gian lđ thơi gian lđ tât yêu ́ ́ thăng dư ̣ Tỷ suât GT thăng dư: ́ ̣ m’= 6 x100% = 150% 4 Vây keo dai thơi gian lđ trong đó thơi gian lđ tât yêu ko đôi => tỷ suât giá trị thăng dư tăng lên do thơi gian lđ thăng ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ dư tăng. VD trên m’ tăng tư 100%->150%. _Ngoai thơi gian lam viêc công nhân con phai ăn ngủ nghỉ ngơi giai trí để phuc hôi sưc khoe, công nhân lai có phong ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ trao đinh công đoi rut ngăn thơi gian lam viêc. Vì vây ko thể keo dai ngay lđ, thơi gian lđ chỉ keo dai trong 1 giơi han ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ nhât đinh. ́ ̣ b)San xuât giá trị thăng dư tương đôi: ̉ ́ ̣ ́ Khi sx TBCN phat triên đên giai đoan công nghiêp cơ khi, ký thuât đã tiên bộ lam cho năng suât lđ tăng lên nhanh ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ chong thì cac nhà TB chuyên sang phương thưc boc lôt dưa trên cơ sơ tăng năng suât lđ, boc lôt GT thăng dư tương ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ đôi. GT thăng dư đươc tao ra băng cach rut ngăn thơi gian lđ tât yêu trong đk độ dai cua ngay lđ ko đôi, nhơ đó keo dai ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ tương ưng thơi gian lđ thăng dư. ̣ Sơ đô: Giả sư ngay lam viêc 8h: 4h là lđ tât yêu, 4h là thơi gian lđ thăng dư. ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ,___,___,___,___,___,___,___,___, -----------,--------- ----------,-------- thơi gian lđ thơi gian lđ ́ ́ tât yêu thăng dư ̣ Tỷ suât GT thăng dư: ́ ̣ m’= 4 x100% = 100% 4 Giả đinh ngay lđ ko đôi: công nhân chỉ cân 3h lđ là thơi gian lđ tât yêu, 5h thơi gian lđ thăng dư. ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ,___,___,___,___,___,___,___,___, -------,-------- ------------,------------ thơi gian lđ thơi gian lđ tât yêú ́ thăng dư ̣ Tỷ suât GT thăng dư: ́ ̣ m’= 5 x100% = 166% 3 Như vây tỷ suât GT thăng dư đã tăng tư 100% lên 166%. ̣ ́ ̣ Tuy nhiên để rut ngăn thơi gian lđ tât yêu: tăng năng suât lđ trong cac nganh sx ra nhưng tư liêu sinh hoat thuôc pham ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ vi tiêu dung cua công nhân hay tăng NSLĐ trong cac nganh sx ra TLSX để sx ra nhưng tư liêu sinh hoat đo. ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ c)Giá trị thăng dư siêu ngach: ̣ ̣
  5. _Cac Mac goi GT thăng siêu ngach là hinh thưc biên tương cua GT thăng dư tương đôi vì chung đêu dưa trên cơ sơ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ phat triên NSLĐ măc dù GT thăng dư siêu ngach dưa vao phat triên NSLĐ cá biêt con GT thăng dư tương đôi dưa ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ vao phat triên NSLĐ XH. =>Vây GT thăng dư siêu ngach là GT thăng dư thu trôi hơn GT thăng dư thông thương nhơ GT cá biêt cua HH thâp ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ hơn nhơ tăng NSLĐ băng cach cai tiên kỹ thuât hơp lý hoa sx...nó chỉ do 1 số nhà TB có kỹ thuât tiên tiên thu đươc. ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ Vây nên nó ko biêu hiên môi quan hệ giưa TB vơi cac nhà TB ̣ ̉ ̣ ́ ́ * Ý nghĩa lí luận : giải quyết rõ hơn mâu thuẫn trong công thưc chung của tư bản, m tạo ra ntn * Ý nghĩa thực tiễn : nếu xem xét dươi góc độ nền kt thì đây chính là biện pháp kích thích phát triển sản xuất nâng cao lơi nhuân của doanh nghiệp trong mọi nền kinh tế kể cả nc ta (bpct,VD: DN Việt Nam, nâng cao lơi nhuân bằng bp sản xuất gt thặng dư trong đk chưa cải tiến kỹ thuật )
  6. Câu 5: Thưc chât và đông cơ tich luy tư ban? ́ ̣ ́ ̃ ̉ *Thưc chât tich luy TB: ́ ́ ̃ Hinh thai điên hinh cua CNTB là tai sx mơ rông. ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ Tai sx mơ rông TBCN là sư lăp lai quá trinh tai sx vơi quy mô lơn hơn trươc, muôn vây phai biên 1 phân GT thăng ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ dư thanh TB phụ thêm. Viêc sd GT thăng dư lam TB hay sư chuyên hoa GT thăng dư trơ lai thanh TB đươc goi là ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ tich luy TB. ̃ Thưc chât cua tich luy TB là TB hoa giá trị thăng dư hay quá trinh tai sx ra TB vơi quy mô ngay cang mơ rông. ́ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ VD: năm 1: quy mô sx là 80c + 20v + 20m 10m: tiêu dung ̀ 10m: tich luy=8c + 2v ́ ̃ năm 2: quy mô sx là 88c + 22v + 22m Nghiên cưu tich luy TB Mac chỉ ro: ́ ̃ ̃ _Môt la: nguôn gôc duy nhât cua tich luy TB là giá trị thăng dư do công nhân lam thuê tao ra. TB tich luy chiêm tỷ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ́ lệ ngay cang lơn trong toan bộ TB. ̀ ̀ ̀ _Hai la: quá trinh tich luy TB đã lam cho quyên sơ hưu trong nên KT HH biên thanh quyên chiêm đoat TBCN. Nên ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ sx TBCN dân đên kêt quả là nhà TB ko nhưng chiêm đoat 1 phân lđ cua công nhân mà con là ngươi sơ hưu hơp ̃ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ phap lđ ko công đo. Nhưng điêu đó ko vi pham qui luât giá tri. ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ *Đông cơ cua tich luy TB ̣ ̉ ́ ̃ Đông cơ thuc đây tich luy TB và tai sx mơ rông là quy luât KT tuyêt đôi cua CNTB – quy luât GT thăng dư. Quy luât ̣ ́ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ nay chỉ rõ muc đich sx cya nhà TB là GT và sư tăng thêm GT. Để thưc hiên muc đich đo, cac nhà TB ko ngưng tich ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ luy để mơ rông sx, là phương tiên căn ban để tăng cương boc lôt công nhân. ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ Do tac đông cua quy luât canh tranh ngay cang gay găt, khôc liêt. ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣
  7. Câu 6: Lơi nhuân, tỷ suât lơi nhuân. Cac nhân tố anh hương tơi tỷ suât lơi nhuân? ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ *Lơi nhuân: ̣ _Giưa GT HH và chi phí sx TBCN luôn luôn có 1 khoang chênh lêch cho nên sau khi ban HH (giá cả = giá tri) nhà ̉ ̣ ́ ̣ TB ko nhưng bù đăp đủ số TB đã ưng ra mà con thu đươc số tiên lơi ngang băng vơi giá trị thăng dư. Số tiên nay goi ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ là lơi nhuân: P. ̣ G = c + v + m = k + m -> G = k + p ĐN: Lơi nhuân là giá trị thăng dư, là kêt quả cua TB ưng trươc, là hinh thưc biên tương cua GT thăng dư (m). ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ So sanh p – m: ́ +Giông nhau: ́ _Về lương đêu có chung 1 nguôn gôc là kêt quả lđ ko công cua công nhân lam thuê ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ _Về chât: Thưc chât lơi nhuân và GT thăng dư đêu là môt, lơi nhuân chăng qua chỉ là 1 hinh thai thân bí hoa cua GT ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̉ thăng dư. ̣ Theo Cac Mac: GT thăng dư hay là lơi nhuân chinh là phân GT dôi ra cua GT HH so vơi chi phí sx cua nó nghia là ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̃ phân dôi ra cua tông số lương lđ chưa đưng trong HH so vơi số lương lđ đươc trả công chưa đưng trong HH ̀ ̉ ̉ +Khac nhau: ́ _Lơi nhuân che dâu nguôn gôc cua no, cho răng GT thăng dư ko phai chỉ do lđ lam thuê tao ra, che dâu ban chât boc ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ lôt. ̣ _GT thăng dư vach rõ nguôn gôc, ban chât boc lôt, GT thăng dư do công nhân lam thuê tao ra. ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ *Tỷ suât lơi nhuân: ́ ̣ +Là tỷ lệ tinh theo % giưa GT thăng dư và toan bộ TB ưng trươc hay bộ phân chi phí sx TBCN: ́ ̣ ̀ ̣ p’ = m x100% = p . 100% ; c+v k m’ = m . 100% v + Lơi nhuân là hinh thưc chuyên hoa cua GT thăng dư nên tỷ suât lơi nhuân cung là sư chuyên hoa cua tỷ suât GT ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̉ ́ thăng dư => chung có môi quan hệ chăt chẽ vơi nhau. ̣ ́ ́ ̣ Nhưng m’, p’ có sư khac nhau: ́ _Về măt lương: p’ < m’ (suy ra tư công thưc) ̣ _Về măt chât: ̣ ́ -m’ phan anh trinh độ boc lôt cua nhà TB vơi công nhân lam thuê. ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ - p’ chỉ phan anh mưc doanh lơi cua viêc đâu tư TB. ̉ ́ ̉ ̣ ̀ +Tỷ suât lơi nhuân cho nhà TB biêt TB cua họ đâu tư vao đâu thì có lơi hơn. Vì vây viêc thu lơi nhuân và theo đuôi ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ tỷ suât lơi nhuân là đông lưc thuc đây cac nhà TB, là muc tiêu canh tranh cua cac nhà TB. ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ *Nhưng nhân tố anh hương đên tỷ suât lơi nhuân: ̉ ́ ́ ̣ +Tỷ suât GT thăng dư: tỷ suât lơi nhuân (P’) tỉ lệ thuân vơi tỷ suât GT thăng dư (m’) => P’ cao khi m’ cao và ngươc ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ lai. +Tiêt kiêm tư ban bât biên: trong đk m’ và TB khả biên (v) ko đôi, nêu TB bât biên (c) cang nhỏ thì tỷ suât lơi nhuân ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ P’ cang lơn. CM dưa vao công thưc: P’ = m ̀ ̀ c+v +Câu tao hưu cơ cua TB: trong đk m’ ko đôi câu tao hưu cơ c/v tỷ lệ nghich vơi P’. Nghia là câu tao hưu cơ cang ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ cao thì tỷ suât lơi nhuân cang giam và ngươc lai. ́ ̣ ̀ ̉ ̣ +Tôc độ chu chuyên cua TB: P’ tỷ lệ thuân vơi tôc độ chu chuyên. Vì nêu tôc độ chu chuyên cang lơn thì tỷ suât GT ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ thăng dư hang năm cang tăng lên -> P’ cang tăng. ̣ ̀ ̀ ̀ Như vây lí luân nghiên cưu vach rõ thưc chât boc lôt cua quan hệ sx TBCN:-thưc tiên: m’ và p’ là nhưng chỉ tiêu KT ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̃ quan trong phan anh hiêu quả hoat đông cua doanh nghiêp. Nó cung là muc tiêu cua cac doanh nghiêp. DN nao cung ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̃ muôn tôi đa hoa lơi nhuân. ́ ́ ́ ̣
  8. Câu 7: Ban chât đia tô TBCN và cac hinh thưc đia tô TBCN: ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ *Ban chât đia tô TBCN: ́ ̣ _Ban chât: nó là 1 phân giá trị thăng dư con lai sau khi đã khâu trư đi phân lơi nhuân binh quân mà nhà TB kinh ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ doanh nông nghiêp phai trả cho đia chu. ̣ ̉ ̣ ̉ _Vì vây TB kinh doanh nông nghiêp muôn kinh doanh họ phai thuê ruông đât, thuê công nhân để sx. Ngoai lơi nhuân ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ binh quân nhà TB kinh doanh nông nghiêp phai thu thêm đươc 1 phân GT thăng dư dôi ra nưa : lơi nhuân siêu ngach. ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ Lơi nhuân siêu ngach nay tương đôi ôn đinh và lâu dai, và nhà TB phai trả cho đia chủ dươi hinh thai đia tô TBCN. ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ So sanh đia tô pk và đia tô TBCN: ́ ̣ ̣ ́ +Giông nhau: _Quyên sơ hưu ruông đât đươc thưc hiên về măt kinh tê. ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ _Là kêt quả cua sư boc lôt đôi vơi ngươi lđ. ́ ̉ ́ ̣ ́ +Khac nhau: ́ ̣ Đia tô pk ̣ Đia tôTBCN Về Gôm toan bộ giá trị thăng dư do nông ̀ ̀ ̣ Là 1 phân giá trị thăng dư ngoai ̀ ̣ ̀ lươn nghiêp tao ra, có khi lam cả phân san ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ g ̉ phâm cân thiêt ̀ ́ Về Phan anh môi quan hệ giưa 2 giai ̉ ́ ́ phan anh môi quan hệ giưa 3 g/c: ̉ ́ ́ chât́ câp: điạ chủ và nông dân; g/c đia chủ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ đia chu, TB kinh doanh ruông đât, ́ trưc tiêp boc lôt nd ́ ́ ̣ cn lam thuê; Đia chủ boc lôt cn gian ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ tiêp thông qua hoat đông TB. *Cac hinh thưc đia tô TBCN: ́ ̀ ̣ ̣ a)Đia tô chênh lêch: ̣ +Xuât phat tư đăc điêm cua sx nông nghiêp khac so vơi sx CN. Ruông đât là tư liêu sx chủ yêu cua nông nghiêp, bị ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ giơi han cả về số lương và chât lương ̣ ́ +Ban chât: Đia tô chênh lêch là phân lơi nhuân vươt ra ngoai lơi nhuân binh quân, thu đươc trên nhưng ruông đât có ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ đk sx thuân lơi hơn; nó là số chênh lêch giưa giá cả sx chung đươc quyêt đinh bơi đk sx trên ruông đât xâu nhât và ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ giá cả sx cá biêt trên ruông đât tôt và trung binh. ̣ ̣ ́ ́ ̀ +Thưc chât cua đia tô chênh lêch là lơi nhuân siêu ngach, nguôn gôc cua nó là 1 phân GT thăng dư do công nhân ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ nông nghiêp tao ra. Đia tô chênh lêch găn liên vơi đôc quyên kinh doanh ruông đât theo lôi TBCN. ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ Có 2 hinh thưc đia tô chênh lêch: ̀ ̣ ̣ +Đia tô chênh lêch 1: găn liên vơi ruông đât có độ mau mơ tư nhiên và vị trí đia lý thuân lơi. ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ +Đia tô chênh lêch II: găn vơi thâm canh, nó là kêt quả cua đâu tư thêm TB trên cung 1 đơn vị diên tich nhăm để ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ tăng thêm độ mau mơ cua đât đai -> nâng cao NSLĐ-> giá trị cá biêt nông san phâm giam -> thu đươc lơi nhuân ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ siêu ngach. ̣ _Loai đia tô nay xuât hiên do: khi con thơi han hơp đông thuê ruông thì nhà TB kinh doanh thu lơi nhuân siêu ngach ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ nhưng khi hêt han hơp đông thì chủ ruông tim cach nâng cao mưc đia tô để chiêm lây lơi nhuân siêu ngach đó => TB ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ muôn thuê dai han ruông đât nhưng đia chủ chỉ cho thuê ngăn han. Chinh vì vây đây là nguyên nhân dân đên tinh ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̀ trang đât đai bị căn côi ̣ ́ ̀ ̃ b) Đia tô tuyêt đôi: ̣ ̣ ́ +Là đia tô mà tât cả cac nhà TB kinh doanh nông nghiêp đêu phai nôp cho đia chủ dù ruông đât đó tôt hay xâu. Đây là ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ loai đia tô thu trên tât cả moi thư ruông đât. ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ +Nguyên nhân xuât hiên: do có sư đôc quyên về tư hưu ruông đât đã can trơ tư do canh tranh lam cho nông nghiêp ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ lac hâu hoen CN cả về măt KT lân kĩ thuât. Vì vây câu tao hưu cơ nông nghiêp thâp hơn câu tao hưu cơ công nghiêp ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ => giá trị thị trương cua nông san phâm cao hơn giá cả sx: vì linh vưc nông nghiêp ko tham gia binh quân hoa lơi ̉ ̉ ̉ ̃ ̣ ̀ ́ nhuân. Phân lơi nhuân siêu ngach dôi ra ngoai lơi nhuân binh quân trơ thanh đia tô tuyêt đôi. Vây đia tô tuyêt đôi là ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ phân lơi nhuân lơi nhuân siêu ngach dôi ra ngoai lơi nhuân binh quân đươc hinh thanh do câu tao hưu cơ trong nông ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ nghiêp thâp hơn câu tao hưu cơ trong công nghiêp. Nó là số chênh lêch giưa giá trị nông san phâm và giá cả sx chung ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ cua nông san phâm. ̉ ̉ *So sanh đia tô chênh lêch và đia tô tuyêt đôi: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ +Giông nhau: đêu là lơi nhuân siêu ngach, nguôn gôc cua chung đêu là 1 bộ phân GT thăng dư do lđ cua công nhân ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ lam thuê trong linh vưc nông nghiêp tao ra. ̀ ̃ ̣ ̣ +Khac nhau: ́ _Đôc quyên kinh doanh ruông đât là nguyên nhân sinh ra đia tô chênh lêch. ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ _ Đôc quyên sơ hưu ruông đât là nguyên nhân sinh ra đia tô tuyêt đôi. ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản