intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP THỰC TẾ

Chia sẻ: Lê Quốc Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

174
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các môn học chuyên ngành - Yêu cầu đối với môn học: Nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thao tác nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định của Nhà trường và nơi đến thực tập, hoàn thành từng bước của công việc được giao, đạt kết quả tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP THỰC TẾ

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP THỰC TẾ (Ngành Văn học) Chương trình đào tạo: Cử nhân văn học HÀ NỘI – 2007
  2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC TẬP THỰC TẾ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Thực tập thực tế - Mã môn học: - Số tín chỉ: 3 - Loại môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: + Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học + Nghiệp vụ báo chí và sáng tác - Các môn học kế tiếp: Các môn học chuyên ngành - Yêu cầu đối với môn học: Nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thao tác nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định của Nhà trường và nơi đến thực tập, hoàn thành từng bước của công việc được giao, đạt kết quả tốt. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lí thuyết: 0 + Làm bài tập trên lớp: 0 + Thảo luận: 0 + Hoạt động theo nhóm: 0 + Tự học: 5 giờ + Thực hành: 40 giờ tín chỉ ở các cơ quan nghiên cứu văn học nghệ thuật, các trường cao đẳng, trung học phổ thông, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, các Hội nhà văn trung ương và địa phương, các đơn vị quân đội v.v… 2
  3. 2. Mục tiêu của môn học 2.1. Kiến thức: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên được củng cố và nắm vững thêm các kiến thức về văn học, lý luận văn học, lý thuyết về nghệ thuật, các thể loại báo chí, các thể loại sáng tác văn học. 2.2. Kĩ năng: Sinh viên có kỹ năng quan sát thực tập thực tế, có các kỹ năng thực tiễn về nghiên cứu văn học, giảng dạy văn học, nghiệp vụ báo chí và sáng tác. 2.3. Thái độ: Hình thành thái độ ứng xử nghề nghiệp với lĩnh vực được thực tập (nghiên cứu, giảng dạy, làm báo, sáng tác), có thái độ khách quan, công bằng, khoa học trong học tập, trong đánh giá, nhận xét các hiện tượng của cuộc sống, thêm yêu thích ngành học mà sinh viên đang theo học. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học Thực tập thực tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và thực tập thực tế về hoạt động nghiên cứu văn học, giảng dạy văn học, các hoạt động báo chí (phóng viên, biên tập, dựng chương trình…), các hoạt động sáng tác (các thể loại văn học nghệ thuật). Môn học cũng giúp sinh viên có các kỹ năng nghiệp vụ cụ thể: tổ chức cấu trúc và thực hiện bài nghiên cứu văn học, thiết kế bài giảng và thực hành giảng dạy văn học, cách lấy tin và viết tin, biên tập bài báo in, báo nói, báo hình, thực hiện các sáng tác văn chương nghệ thuật. Môn học còn trang bị cho sinh viên phương pháp khoa học trong cách đánh giá, nhận xét, cách phát hiện, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề một cách khách quan, đúng đắn. 3
  4. 4. Nội dung chi tiết môn học Phần 1. Nội dung thực tập thực tế - Về nghiên cứu văn học: + Tập hợp, thống kê tư liệu, xử lý, phân tích các dữ liệu văn học. + Thực hiện bài nghiên cứu văn học: chọn đề tài, xác định vấn đề, tổ chức cấu trúc (các luận điểm, luận cứ, luận chứng), diễn giải, phân tích cụ thể. + Hoàn thiện bài viết (với giả định để in và công bố). - Về giảng dạy văn học: + Chọn bài giảng theo chỉnh thể văn học (trào lưu, tác giả, tác phẩm), hoặc theo thể loại (thơ, văn xuôi, kịch, lý luận văn học). + Thiết kế bài giảng theo yêu cầu bài học trong sách giáo khoa và sách giáo viên. + Giảng dạy bài học theo giáo án đã soạn. + Kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu bài học của học sinh. - Về nghiệp vụ báo chí: + Viết tin, bài (theo nghiệp vụ phóng viên). + Thực hành biên tập, dựng băng, tổ chức chương trình phát thanh, truyền hình. + Thực hiện các thao tác xuất bản sản phẩm báo chí. - Về nghiệp vụ sáng tác: + Thâm nhập thực tế. + Chọn đề tài và thể loại sáng tác. + Thực hiện các tác phẩm văn xuôi / thơ / kịch. + Hoàn thiện tác phẩm (với giả định để in). Phần 2. Báo cáo kết quả thực tập thực tế 4
  5. - Hoàn thành và nộp Nhật ký thực tập thực tế. - Hoàn thiện và nộp Kết quả thực tập thực tế (bài nghiên cứu, giáo án giảng dạy, bài báo, tác phẩm đã sáng tác… ). 5. Hình thức tổ chức dạy học 5.1. Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Thực Tự Nội Tổng Lí thuyết Bài tập Thảo hành học dung luận 1 40 giờ 40 giờ 2 5 giờ 5 giờ Tổng 40 giờ 5 giờ 45 giờ 5.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Tuần 1 (Buổi 1). Chuẩn bị thực tập thực tế Thời Hình gian, Nội dung Yêu cầu sinh viên thức địa điểm chính chuẩn bị - Phổ biến nội quy, quy chế, - Hiểu và nắm vững Thực - 3 giờ, nội dung, cách thức, thời gian, nội quy, quy chế, nội hành trên lớp địa điểm thực tập thực tế. dung, cách thức, thời - Phân bổ, nhận kế hoạch thực gian, địa điểm thực tập thực tế. tập thực tế. - 2 giờ, - Chuẩn bị tư trang, ở nhà phương tiện, các điều kiện khác để đi thực tập thực tế. Tuần 1 (Buổi 2). Nội dung thực tập thực tế 5
  6. Thời Hình gian, Nội dung Yêu cầu sinh viên thức địa điểm chính chuẩn bị - Tìm hiểu ban đầu về cơ quan, - Làm quen với cán Thực 5 giờ, đơn vị đến thực tập thực tế. bộ, nhân viên nơi đến hành tại nơi thực tập thực tế, tìm thực tập hiều bộ máy tổ chức, thực tế những hoạt động chính của cơ quan, - Khảo sát tư liệu. đơn vị. - Tập hợp, thống kê tư liệu, phân tích, xử lý các dữ liệu. Tuần 1 (Buổi 3 + 4 + 5). Nội dung thực tập thực tế Thời Hình gian, Nội dung Yêu cầu sinh viên thức địa điểm chính chuẩn bị 15 giờ, - Chọn đề tài, xác định vấn đề. Chuẩn bị theo yêu cầu Thực tại nơi - Tổ chức cấu trúc bài nghiên của lĩnh vực thực tập hành thực tập cứu / Thiết kế bài giảng / Cấu thực tế (nghiên cứu / thực tế tạo bài báo / Thâm nhập thực tế giảng dạy / làm báo / sáng tác) Tuần 2 (Buổi 1 + 2 + 3). Nội dung thực tập thực tế 6
  7. Thời Hình gian, Nội dung Yêu cầu sinh viên thức địa điểm chính chuẩn bị 15 giờ, Thực hiện bài nghiên cứu văn Chuẩn bị theo yêu cầu Thực tại nơi học / Giảng dạy bài học theo thực hiện mục tiêu cụ hành thực tập giáo án đã soạn / Viết tin, bài; thể (nghiên cứu / thực tế biên tập; xuất bản sản phẩm giảng dạy / làm báo / báo chí / Thực hiện các tác sáng tác) phẩm văn xuôi, thơ, kịch Tuần 2 (Buổi 4 + 5). Báo cáo kết quả thực tập thực tế Thời Hình gian, Nội dung Yêu cầu sinh viên thức địa điểm chính chuẩn bị Tự 5 giờ, - Hoàn thiện sản phẩm thực tập Văn bản / băng, đĩa học tại nơi thực tế. chứa nội dung sản thực tập - Nộp kết quả thực tập thực tế phẩm thực tập thực tế thực tế (nhật ký thực tập thực tế; bài hoặc tại nghiên cứu / giáo án giảng dạy / trường bài báo / tác phẩm văn học) 6. Chính sách đối với môn học 7
  8. - Sinh viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học, tham gia đầy đủ số giờ thực tập thực tế theo quy định (80% số giờ). - Chuẩn bị tốt trước khi đến nơi thực tập thực tế. Có quan hệ tốt với mọi người nơi đến thực tập thực tế. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà trường và nơi đến thực tập thực tế. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ thực tập thực tế. Hoàn thiện và nộp sản phẩm thực tập thực tế đúng hạn. - Sinh viên vi phạm quy định tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm tương ứng hoặc không có điểm cho toàn môn học. 7. Kiểm tra, đánh giá môn học Nội dung kiểm tra, Hình thức kiểm tra, đánh Trọng số đánh giá giá 1. Tinh thần, thái độ thực - Điểm danh hiện nhiệm vụ, ý thức tổ - Kiểm tra sự chuẩn bị 20% (2 điểm) chức kỷ luật - Quan sát tại nơi thực tập thực tế - Kiểm tra sự chuẩn bị 2. Nội dung thực tập thực - Quan sát tại nơi thực 40% (4 điểm) tế tập thực tế - Tham khảo ý kiến của nơi thực tập thực tế Đánh giá qua nhật ký 3. Báo cáo kết quả thực thực tập thực tế và sản 40% (4điểm) tập thực tế phẩm thực tập thực tế 9. Phương thức hướng dẫn của giảng viên 8
  9. - Tập trung sinh viên để phổ biến nội quy, quy chế thực tập thực tế, thông báo tình hình nơi đến thực tập thực tế, hướng dẫn kỹ năng thực hiện nhiệm vụ được giao. - Thống nhất với nơi đến thực tập thực tế những nội dung, yêu cầu, kế hoạch của đợt thực tập thực tế. - Giám sát quá trình thực tập thực tế của sinh viên, giải đáp những thắc mắc, yêu cầu của sinh viên phát sinh trong quá trình thực tập thực tế. - Tham gia đánh giá kết quả thực tập thực tế của sinh viên. DUYỆT CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIẢNG VIÊN PGS. TS Hà Văn Đức PGS. TS Đoàn Đức Phương 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2