Đề cương môn Xây dựng Đảng

Chia sẻ: Hoài Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

3
2.242
lượt xem
817
download

Đề cương môn Xây dựng Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học thuyết Mác – Lênin về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ chặt chẽ và khoa học là công cụ quan trọng để quản lý tình hình nhập xuất, dự trữ, bảo quản sử dụng và thúc đẩy việc cung cấp đồng bộ các loại vật liệu cần thiết cho sản xuất, đảm bảo tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí vật liệu, tránh hư hỏng và mất mát…....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn Xây dựng Đảng

 1. Đề cương môn Xây dựng Đảng
 2. MỤC LỤC Đề cương môn : Xây dựng Đảng ................................................................................... 3 Vận dụng xây dựng Đảng ở nước ta: ............................................................................ 8 Vấn đề 3: Xây dựng Đảng về chính trị ......................................................................... 9 Xây dựng Đảng về chính trị có tầm quan trọng đặc biệt bởi lẽ: ..................................... 9 Muốn xây dựng Đảng về chính trị thì cần làm: ........................................................... 10 Vấn đề 4: ..................................................................................................................... 11 2.1. Nguyên tắc tính Đảng ............................................................................................ 12 2.2. Tính khoa học trong công tác Đảng ...................................................................... 13 2.3. Nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói và làm ..................... 13 3. Nội dung công tác tư tưởng của Đảng..................................................................... 14 3.1. Công tác nghiên cứu lý luận, tồng kết thực tiễn .................................................... 14 3.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.................................................................... 14 3.3. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt công tác tuyên truyền. ........................................................................................................... 14 3.4. Giáo dục phẩm chất đạo đức trong điều kiện thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế:.................................................................................................................................. 15 3.5. Dự báo xu hướng phát triển của tình hình, diễn biến tư tưởgn từng thời kỳ ...... 15 4. Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới ............................................... 15 4.1. Một số định hướng trong công tác tư tưởng hiện nay ......................................... 15 4.2. Nâng cao tính chiến đấu sắc bén của công tác tư tưởng ...................................... 16 5. Giải pháp Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng ............................................... 16 VD : .............................................................................................................................. 27 Vấn đề 6 : Xây dựng đội ngũ cán bộ. ........................................................................... 30 I. Khái niệm. ............................................................................................................... 30 II. Tính tất yếu khách quan phải đổi mới đội ngũ cán bộ. ........................................... 30 2, Vị trí, vai trò của cán bộ ............................................................................................ 30 3, Yêu cầu của thời đại mới ........................................................................................... 31 4, Tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ............................................................. 31 Vấn đề 7: Xây dựng đội ngũ Đảng viên. ..................................................................... 39 2. Vị trí, vai trò của người Đảng viên cộng sản ....................................................... 39 Ý nghĩa của việc xác định đúng tiêu chuẩn Đảng viên: ............................................... 41 Tiêu chuẩn đảng viên ĐCS VN, được ĐCS VN xác định:.......................................... 41
 3. Đề cương môn : Xây dựng Đảng 7 vấn đề cơ bản Vấn đề 1:Học thuyết Mác – Lênin về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản. vai trò, sứ mệnh của Đảng, Đảng ra đời dựa trên nguyên tắc CNXH + phong trào công nhân. - C.Mác – ĂngGen với việc xây dựng chính Đảng độc lập của giai cấp công nhân: + C.Mác – ĂngGen đã vạch ra những tư tưởng làm xuất phát điểm về Đảng cách mạng của giai cấp công nhân. + C.Mác – ĂngGen đề ra những lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng. + C.Mác – ĂngGen thành lập đồng minh những người cộng sản (1847 – 1852) .Đảng cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân. + C.Mác – ĂngGen soạn thảo “ tuyên ngôn Đảng cộng sản” và “ điều lệ đồng minh những người cộng sản” + C.Mác – ĂngGen đã thành lập Quốc tế thứ nhất (1864 – 1872) + Quốc tế thứ hai được ph.ĂngGen sáng lập ra ( 1889 – 1914) - Lênin kế thừa, phát triển tư tưởng của Mác – ĂngGen sáng lập ra Đảng kiểu mới: + cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Lênin bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. + Lênin cho rằng cần phải có Đảng kiểu mới – Đảng thực sự cách mạng của giai cấp công nhân. + Năm 1903 Lênin thành lập Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga. + Tháng 3/1919 Lênin thành lập Quốc tế thứ ba (1919- 1943).
 4. + 1904 Lênin đã cho ra đời tác phẩm “ một bước tiến, hai bước lùi”, tác phẩm đã đề ra được những cơ sở tổ chức để xây dựng Đảng. a).Vai trò của Đảng: GCCN là cơ sở xã hội -giai cấp của Đảng ,là nguồn bố sung lực lượng của Đảng . Còn Đảng là đội tiên phong chính trị của GCCN và của toàn xã hội , có nhiệm vụ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac -Lênin , phân tích đúng đắn hoàn cảnh lịch sử cụ thể trong mỗi giai đoạn cách mạng , đề ra mục tiêu , phương hướng , đường lối , chính sách đúng ,phù hợp với yêu cầu phát triển khách quan của đất nước .Đồng thời Đảng giáo dục, tổ chức lãnh đạo GCCN và tòan thể ND thực hiện công cuộc xoá bỏ chế độ xã hội cũ , xây dựng thành công chế độ xã hội mới, XHCN tiến lên CNCS. Giữa Đảng và GCCN luôn có mối liên hệ hữu cơ không thể tách rời. Với một ĐCS chân chính thì sự lãnh đạo của Đảng chính là sự lãnh đạo của GC, Đảng với giai cấp là thống nhất nhưng Đảng có trình độ lý luận và tổ chức cao nhất để lãnh đạo cả GC và dân tộc vì thế không thể lẫn lộn Đảng với GC b)Sứ mệnh của Đảng :Trong lịch sử , chính đảng nào cũng mang tính chất giai cấp, cũng tiêu biểu cho hệ tư tưởng của một GC nhất định . ĐCS là đội tiên phong của GCCN, cái quyết định bản chất GC của Đảng là lấy CN Mac-Lênin làm nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động. Khẳng định bản chất GCCN của Đảng không có nghĩa là tách rời Đảng, giai cấp với các tầng lớp NDLĐ, với toàn thể dân tộc . ĐCS là đại biểu trung thành cho lợi ích của GCCN, của NDLĐ và của cả dân tộc. c)Đảng ra đời dựa trên nguyên tắc CNXH + phong trào công nhân. Các nhà sáng lập CNXH đã khẳng định rằng : thông qua các cụôc đấu tranh chống GCTS , GCCN phát triển từ trình độ tự phát lên trình độ tự giác, chuyến từ GC "tự nó"thành GC"vì nó".Quá trình đó tất yếu phải diễn ra ở trong mọi phong trào công nhân nhưng nó diễn ra nhanh hay chậm , thuận lợi hay khó khăn thì lại phụ thuộc vào việc truyền bá chủ nghĩa Mac -Lênin diễn ra như thế nào,có thắng các trào lưu xã hội -dân chủ và cơ hội chủ nghĩa trong phong trào
 5. công nhân hay không ? Nếu phong trào chỉ dừng ở trình độ "tự nó" thì nó chỉ mới mang ý thức công liên chủ nghĩa .Phải có CN Mác soi sáng ,GCCN mới đạt tới trình độ nhận thức lý luận về vai trò lịch sử của mình. Sự thâm nhập của CN Mác vào phong trào CN dẫn đến sự hình thành chính đảng của GCCN. Đảng chính là sự kết hợp phong trào CN với CNXHKH Đến lượt mình , chính đảng của GCCN lại là nhân tố cơ bản , chủ yếu tiếp tục quá trình kết hợp ấy bằng cách không ngừng tổng kết , bổ sung phát triển CNXH khoa học, tiệp tục tuyên truyền giác ngộ CNXHKH để đẩy mạnh phong trào CN Ở nước ta , sự ra đời chính đảng của GCCN là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào CN và phong trào yêu nước chân chính. Đảng Cộng sản là nhân tố bảo đảm cho GCCN hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Vấn đề 2: 8 nguyên lý xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mac-Lenin: 1. Chủ nghĩa Mac là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Đảng cộng sản đứng trên nền tảng lợi ích của giai cấp vô sản, phải có hệ tư tưởng của giai cấp vô sản để lãnh đạo cách mạng. Đảng phải có chủ nghĩa, có học thuyết làm tư tưởng. Lenin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng … chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Lý luận tiên phong của Đảng cộng sản chính là lý luận của chủ nghĩa Mác-Lenin. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nòng cốt không có nghĩa là vận dụng một cách máy móc, rập khuôn từng câu, từng chữ của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin mà phải nắm lấy cái bản chất khoa học, cách mạng và sáng tạo của chủ nghĩa Mác. Đồng thời phải biết phân tích cụ
 6. thể tình hình của thực tiễn cách mạng để hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn. 2. Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức, và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, giác ngộ nhất của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mac-Lenin chỉ rõ sự ra đời của Đảng cộng sản là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa khoa học cộng sản với phong trào công nhân. Đảng cộng sản mang bản chất của giai cấp công nhân, luôn đứng vững trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân để lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, … Đảng cộng sản là đội tiên phong, là hạt nhân lãnh đạo, tiên phong cả về lý luận và hành động. Lenin nhận định: “Tính Đảng không chỉ thể hiện ở lời nói mà còn ở việc làm”. Tính tiên phong về mặt tổ chức khẳng định Đảng là hình thức tổ chức cao nhất, là tổ chức “cầm quyền” đối với xã hội. Cán bộ, đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức của Đảng, có sự giác ngộ về tổ chức và phải bằng hành động có tổ chức để chiến đấu cho nhiệ m vụ của Đảng, tuân thủ mọi nguyên tắc trong Đảng. Đảng cộng sản có tính tổ chức và kỷ luật chặt chẽ nhất, nghiêm minh nhất, môi trường rèn luyện khắt khe nhất. 3. Khi có chính quyền, Đảng là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội và là một bộ phận của hệ thống đó. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chính sách, chủ trương, … Đường lối ấy phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng. Để lãnh đạo xã hội, Đảng phải tổ chức ra Nhà nước, chỉ đạo hoạt động của Nhà nước, liên kết với Nhà nước. Để lãnh đạo được xã hội và Nhà nước, Đảng phải có đủ năng lực, trí tuệ và phẩm chất, bản lĩnh để hoạch định đường lối đúng cho toàn xã hội, có khả năng thể chế hóa đường lối và tổ chức thực hiện đường lối đó.
 7. 4. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tổ chức hoạt động của Đảng. Các cán bộ, đảng viên trong Đảng có quyền bình đẳng, tự do thể hiện các quan điểm của mình; có quyền bầu ra ban lãnh đạo và bãi nhiễm những người không có năng lực. Mac-Anghen nhấn mạnh: dân chủ phải đi đôi với tập trung, kỷ luật chặt chẽ, thiểu số phục tùng đa số, toàn Đảng phục tùng trung ương, kiên quyết chống chia rẽ, bè phái trong Đảng. Dân chủ để phát huy năng lực, trí tuệ, phẩm chất của các đảng viên trong mọi họat động của Đảng. Tập trung để thống nhất về ý chí và hành động, để tạo nên sức mạnh tổng hợp. 5. Đảng là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Đảng phải có đường lối chung do đại hội Đảng toàn quốc đề ra, không cho phép bất kỳ một tổ chức nào đi ngược lại đường lối chung của Đảng. Nền tảng của khổi thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức chính là lý luận của chủ nghĩa Mac-Lenin. Tự phê bình và phê bình để nhanh chóng phát hiện sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa, tìm ra ưu điểm để phát huy. Có như vậy, Đảng mới không ngừng được củng cố và phát triển. Lênin coi tự phê bình và phê bình là quy luật về sự phát triển của đảng cách mạng. Tự cao tự đại, không thấy sai làm khuyết điểm của mình, dấu diếm những sai lầm, khuyết điểm ấy là một trong những nguyên nhân làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng. 6. Đảng phải gắn bó chặt chẽ với quần chúng, kiên quyết đấu tranh để ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu xa rời quần chúng.
 8. Để thoát khỏi nghèo khổ, bị áp bức bóc lột, có đời sống ấm no hạnh phúc, nhân dân chỉ có con đường duy nhất là làm cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng chân chính. Đảng muốn tồn tại, muốn khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội thì đảng phải dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân thì đảng mới có cơ sở, mới thực hiện được sứ mệnh vẻ vang của mình. Đảng phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích của quần chúng nhân dân, bất kể một hành vi nào đi ngược lại lợi ích đó đều phải điều chính và xử lý kịp thời. Đảng phải không ngừng tăng cường mối liên kết của mình với quần chúng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, giáo điều 7. Đảng phải tích cực kết nạp những đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động của Đảng, phải thường xuyên đưa ra những người không đủ tiêu chuẩn và những phần tử cơ hội ra khỏi Đảng. Những người được kết nạp phải là người có phẩm chất đạo đức, có năng lực, có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cán bộ đảng viên. Đối với những phần tử cơ hội, chủ nghĩa cá nhân thì Đảng phải nhanh chóng phát hiện, xử lý và loại ra khỏi Đảng kịp thời. 8. Tính quốc tế của Đảng cộng sản: Đảng cộng sản cũng là một bộ phận của giai cấp vô sản trên thế giới, cùng đấu tranh chống áp bức bóc lột, để giải phóng con người, giải phóng giai cấp vô sản, đưa giai cấp công nhân lên làm chủ xã hội. Vận dụng xây dựng Đảng ở nước ta: Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.
 9. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lenin: _ Tập trung dân chủ _ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách _ Tự phê bình và phê bình _ Kỷ luật nghiêm minh _ Đoàn kết thống nhất trong Đảng Đảng cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là đày tớ trung thành của nhân dân, phải thường xuyên củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn, tự đổi mới. Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, dân tộc Việt Nam. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hoàn thiện đường lối đổi mới, tăng cường công tác tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. Vấn đề 3: Xây dựng Đảng về chính trị Xây dựng Đảng về chính trị có tầm quan trọng đặc biệt bởi lẽ: Đây là điều kiện đầu tiên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 1.
 10. Bất cứ đảng phái nào cũng chỉ có thể lãnh đạo xã hội khi củng cố được quyền lực của mình về mặt chính trị. Trong thực tế thì các Đảng phái chỉ sau khi đã nắm được thực quyền về chính trị mới có thể lãnh đạo xã hội, theo định hướng của mình. Là nội dung quan trọng để xây dựng lực l ượng, tập hợp quần chúng 2. nhân dân và mọi tầng lớp, giai cấp, mọi thành phần kinh tế Có thống nhất được về chính trị thì mới có khả năng tập hợp lực lượng toàn xã hội. Khi không xây dựng được nền tảng chính trị thống nhất tất sẽ dẫn đến sự khu biệt về nguồn lực xã hội xuất phát từ mục đích các giai tầng khác nhau là khác nhau. Là cơ sở để thống nhất tư tưởng và hành động 3. Nói thống nhất chính trị để thống nhất tư tưởng và hành động là vì chỉ khi có định hướng chính trị được toàn xã hội chấp nhận, ủng hộ thì mới có thể có thống nhất về tư tưởng và hành động. Nói cách khác, thống nhất về chính trị là tiền đề để thống nhất về tư tưởng và hành động. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đường lối, nhiệm vụ chính trị 4. của Đảng còn quyết định tổ chức, bộ máy, chức năng, nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Xây dựng Đảng về chính trị còn cần thiết bởi trong điều kiện Đảng cầm quyền những quyết sách của Đảng không chỉ ảnh hưởng đến nội bộ Đảng mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội trên diện sâu và rộng. Muốn xây dựng Đảng về chính trị thì cần làm:
 11. -Xây dựng cương lĩnh chính trị, đường lối chính trị, nhiệm vụ chính trị đúng đắn cho từng thời kỳ cách mạng. -Phải đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định đường lối, bảo vệ đường lối, cụ thể hóa đường lối. -Trên cơ sở đường lối đúng đắn phải cụ thể hóa các chủ trương, phương hướng, kế hoạch cho từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực hoạt động. -Phải tổ chức thực hiện và qua tổ chức thực hiện mà bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chính sách. -Phải trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn mà phát triển các quan điểm đổi mới của Đảng và xác định rõ thêm con đường, giải pháp đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vấn đề 4: Xây dựng Đảng về tư tưởng : Vai trò, ý nghĩa xây dựng Đảng về tư tưởng? Giải pháp để xây dựng Đảng vữngmạnh về tư tưởng? 1. Vai trò ý nghĩa Xây dựng Đảng về tư tưởng . Xây dựng Đảng là hoạt động xây dựng Đảng về mặt trí tuệ, tư tưởng và chính trị, là công tác cách mạng trên lĩnh vực ý thức của con người, là làm cho chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần trong Đảng và giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.
 12. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng có ý nghĩa, vai trò to lớn, là một bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Thực tiễn lịch sử 80 năm qua đã chứng minh được điều này. Từ khi Đảng ra đời cho đến nay công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng trong sự thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng XHCN. Trong tình hình hiện nay, công tác tư tưởng của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng: + Tăng cường sự nhất trí tư tưởng trong Đảng, sự thống nhất về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đấu tranh chống diễn biến hoà bình, giữ vững trận địa tư tưởng XHCN, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- lênin và tư tưởng HCM, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng của nhân dân. + Cung cấp luận cứ khoa học cho việc cụ thể hoá và phát triển đường lối chính sách của Đảng và nhà nước trong thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm nước ta và thế giới ngày nay. Thành tựu đáng quý nhất của công tác tư tưởng trong giai đoạn này là trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới, chú trọng tổng kết các sáng kiến của nhân dân để khẳng định, cổ vũ và đưa vào cuộc sống, củng cố niềm tin, lý tưởng ngay cả khi cách mạng gặp nhiều khó khăn, khơi dậy sức mạnh sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua nhiều thử thách, lập được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 2. Một số nguyên tắc công tác tư tưởng 2.1. Nguyên tắc tính Đảng - Đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, đường lối chính sách của Đảng.
 13. - Lấy chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng , lý luận và phương pháp công tác. - Bảo vệ ý thức hệ giai cấp công nhân, bảo về những vấn đề cốt tử của cách mạng( vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ nghĩa M-L, tư tưởng HCM, con đườgn đi lên XHCN, nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất Đảng…) 2.2. Tính khoa học trong công tác Đảng - Phải đảm bảo nọi dung chính xác, chân thực - Phân tích các quá trình hiện tượgn xã hội một cách khách quan, toàn diện, có quan điểm lịch sử cụ thể. - Khi tiến hành công tác tư tưởgn phải dựa trên các quy luật: quy luật tư tưởg, tâm lý, sư phạm. - Phải lấy thuyết phục làm chính, không áp đặt. - Phát huy trí tuệ, độc lập suy nghĩ một cách có căn cứ, lắng nghe những ý kiến về sự thống nhất, thảo luận dân chủ không quy kết. 2.3. Nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói và làm - Hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội, và tư tưởng đặt ra. - Lý giải những vấn đề vướng mắc trong hiện tại, thuyết phục mọi người cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn. - Bám sát đối tượng, phù hợp với hoàn cảnh thực tế, không động viên chung chung.
 14. 3. Nội dung công tác tư tưởng của Đảng 3.1. Công tác nghiên cứu lý luận, tồng kết thực tiễn - Là một mặt quan trọng của cuộc đất tranh giai cấp( là một trong 3 hình thức đấu tranh cơ bản: chính trị, kinh tế, lý luận) - Là con đường cơ bản để giải quyết mọi vấn đề cách mạng Việt Nam, nhất là về mô hình, giải pháp đi lên XHCN. 3.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM, đường lối quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. - Trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Xây dựng niềm tin để hành động tự giác. 3.3. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt công tác tuyên truyền. - Tăng cường lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản, văn học, văn nghệ, báo đài, sách, băng hình. Đảm bảo: + Phản ánh đúng quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước. + Tăng cường sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dngj của nhân dân, của cán bộ đảng viên cả vùng sâu vùng xa xôi hẻo lánh… + Quản lý chặt chẽ những văn hoá phẩm từ nước ngoài đưa về. + Kiện toàn lãnh đạ cơ quan báo chí, xuất bản.
 15. 3.4. Giáo dục phẩm chất đạo đức trong điều kiện thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế: - Nêu cao tinh thần yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ lao động, sản xuất, công tác, học tập. - Chống chủ nghĩa cá nhân, thụ động, ỷ lại, chống lối sống thực dụng. 3.5. Dự báo xu hướng phát triển của tình hình, diễn biến tư tưởgn từng thời kỳ - Kịp thời phát hiện và giải quyết nhanh, đúng những vấn đề nảy sinh. - Dự báo tâm trạng từng đối tượng nhân dân để có biện pháp công tác tư tưởng hiệu quả. 4. Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới Công tác tư tưởng của Ðảng đang đứng trước một bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến phong phú, khẩn trương, phức tạp với nhiều đặc điểm mới cần đặc biệt quan tâm, đánh giá. Khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới được các nước với nhiều nỗ lực mới, can thiệp tích cực nên theo một dự báo lạc quan: giai đoạn khó khăn nhất có thể đã qua, song tiến trình phục hồi sẽ chậm chạp và mong manh. Xu thế hình thành thế giới đa cực với những tương quan chính trị - kinh tế - quân sự mới ngày càng rõ. Trong bối cảnh đó, cùng với tăng cường hợp tác giải quyết những vấn đề toàn cầu, xu hướng cạnh tranh giữa các nước, nhất là các nước lớn sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn, đặc biệt trên các địa bàn chiến lược, trong đó có Biển Ðông. Tình hình mới đó sẽ tác động nhiều mặt đối với nước ta cả tích cực và tiêu cực trong thời gian tới. 4.1. Một số định hướng trong công tác tư tưởng hiện nay
 16. - Chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng nước ta. - Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là lựa chọn duy nhất, đúng đắn. - Chế độ ta là chế độ do nhân dân lao động làm chủ. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ. - Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Tăng cường phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. - Phát triển văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, kết hợp tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 4.2. Nâng cao tính chiến đấu sắc bén của công tác tư tưởng - Xây dựng niềm tin, ý chí kiên định tư tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu con đường đi lên CNXH. - Xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quan hệ quốc tế. - Nâng cao cảnh giác, chống diễn biến hoà bình. - Dũng cảm khai phá những vấn đề chưa có trong tiền lệ nhưng phải ngăn ngừa sự chệch hướng. 5. Giải pháp Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều này, công tác tư tưởng
 17. cần phải chú ý đi đầu, bởi tư tưởng, nhận thức bao giờ cũng tác động đến hành động, chi phối và quyết định cho hành động. Việc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính là làm trong sạch, vững mạnh Đảng ta từ bên trong, từ cốt lõi. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng rất đặc biệt, bởi nó nằm trên lĩnh vực ý thức, tinh thần, tác động vào khía cạnh nhận thức của con người, là họat động rất khó khăn, cần phải có tính chính xác, khoa học, hợp quy luật tâm lý, để thuyết phục mọi người chứ ko để cưỡng ép được. Các biện pháp xây dựng Đảng về tư tưởng: ( các biện pháp này tớ tìm và lọc lại những phần tốt nhất, mọi người đọc tham khảo nhé) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của  chính quyền các cấp về công tác tư tưởng – văn hoá, thực hiện nghiêm túc phương châm "Toàn bộ hệ thống chính trị chăm lo công tác tư tưởng để hăng hái hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ". Mọi cấp ủy, tổ Đảng và cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm làm công tác tư tưởng. Đổi mới và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách. Để có  một đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tư tưởng vừa có tâm, vừa có tài thì phải đổi mới quy hoạch, đào tạo và sử dụng; phải có những chế độ, chính sách đãi ngộ thoả đáng. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận, giáo dục  lý luận. Cán bộ làm công tác tư tưởng cần có một nền tảng lý luận chuyên sâu và có khả năng vận dụng linh họat vào hoàn cảnh thực tiễn . Nâng cao nhận thức của cán bộ và quần chúng nhân dân về vai trò của công tác tư tuởng.
 18. Đổi mới mạnh mẽ việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong các  trường Chính trị, các trường Đại học, Cao đẳng và các trường Phổ thông. Khắc phục tư tưởng xe m nhẹ, coi chính trị là một môn phụ, học một cách chiếu lệ, đối phó. Đổi mới nội dung học và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng, cần có nhiều hình thức học tập chính trị sinh động và lôi cuốn. Triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết của  Đảng. Cần đổi mới việc biên soạn các tài liệu phục vụ cho học tập nghị quyết, phương pháp truyền đạt nghị quyết cần đi vào những nội dung chủ yếu, trọng tâm, nêu bật được phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện của nghị quyết. Tránh bệnh phô trương, hình thức, giáo điều. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng làm công tác tư  tưởng. Phải xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, tất cả đảng viên dù ở cương vị và lĩnh vực công tác nào đều phải tham gia trực tiếp làm công tác tư tưởng ở nơi mình sống, làm việc, sinh hoạt. Xây dựng chế độ định kỳ để cán bộ chủ chốt các cấp, các nghành, các  địa phương, đơn vị xuống cơ sở xem xét thực tiễn, trực tiếp nghe dân nói và đối thoại với nhân dân. Đây là biện pháp có tác dụng trực tiếp và có sức lan tỏa rộng rãi. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác tư tưởng theo  hướng hiện đại hóa, đáp ứng những yêu cầu trước những đòi hỏi mới. Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác nghiên cứu giáo dục lý luận,  tổng kết thực tiễn theo hướng bám sát yêu cầu hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao sự thống nhất về nhận thức và về tổ chức thực
 19. hiện chủ trương, chính sách. Qua đó, xác định những điểm cần bổ sung, hoàn thiện hoặc sửa đổi, rút ra những kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao sự thống nhất về ý chí và hành động, về nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng và trong nhân dân. Gắn kết chặt chẽ việc học tập quán triệt nghị quyết với nghiên cứu vận  dụng sáng tạo xây dựng chương trình hành động sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, với sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Công tác tư tưởng phải hướng mạnh về cơ sở, mở rộng dân chủ, tăng  cường đối thoại. Tăng cường thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Thực hiện định kỳ cán bộ lãnh đạo các cấp xuống cơ sở trực tiếp lắng nghe, đối thoại, trả lời được những vấn đề bức xúc mà quần chúng đặt ra. Tăng cường bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là lực lượng cốt cán của các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng truyền thanh ở cơ sở; biên soạn những tài liệu phổ biến trong nhân dân phải thật sự ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hiện và phù hợp với từng đối tượng để việc triển khai học tập, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Siết chặt sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng.  Xử lý nghiêm khắc và kịp thời hơn những vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát ngôn và giữ gìn bí mật của Đảng, của Nhà nước. Kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm những vụ việc nổi cộm trong Đảng mà dư luận quan tâm. Nâng cao hơn nữa cảnh giác chủ động tiến công và không ngừng đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật độ của các thế lực thù địch. Trong lãnh đạo hoạt động báo chí, một mặt cần chỉ đạo tăng c ường bài viết có tác dụng đẩy lùi tiêu cực, mặt khác cần kịp thời đưa tin đảm bảo định hướng đúng đối với dư luận xã hội; ngăn ngừa nhưng tin, bài có nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, gây tác động xấu trong quần chúng nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, truyền thông. 
 20. Vấn đề 5: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng : thế nào là tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ? 1. Thế nào là tổ chức cơ sở Đảng ? Điều 21_ chương V_Điều lệ ĐCSVN ghi rõ : Tổ chức Đảng ở đơn vị cơ sở như xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác có từ 3 Đảng viên chính thức trở lên sẽ lập tổ chức cơ sở Đảng. 2. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng: Điều 21, chương V-Tổ chức cơ sở Đảng, Điều lệ Đảng khoá X nêu rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Như vậy theo Điều lệ Đảng: Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm: chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở.” 2.1. Vai trò: _Tổ chức cơ sở Đảng là cơ sở nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Theo Tư tưởng Hồ chí Minh: “Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”. Chủ tịch Hồ Chí Minh : “ Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ”. _ Tổ chức cơ sở Đảng là cầu nối giữa Đảng với dân, là tổ chức đầu tiên của Đảng, nằm trong quần chúng, lãnh đạo quần chúng; là nơi nắm bắt tâm tư,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản