intTypePromotion=3

Đề cương ôn thi điện tử số

Chia sẻ: Lê Minh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
405
lượt xem
130
download

Đề cương ôn thi điện tử số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn thi điện tử số', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi điện tử số

 1. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 1 Trư ng ðH Công Nghi p TP.HCM Khoa Công ngh ði n T B môn ði n T Công Nghi p ð CƯƠNG ÔN THI MÔN ðI N T S (H TRUNG C P, CAO ð NG & ð I H C) Ngày c p nh t: 06/06/2008 S câu: 424 CHƯƠNG 1 : H TH NG S ð M 1. S bát phân tương ñương c a s nh phân 110100.11 là: a. 64.6 b. 64.3 c. 34.6 d. 34.3 2. S th p phân tương ñương c a s nh phân 110100.11 là: a. 64.6 b. 52.75 c. 34.3 d. 34.6 3. S th p l c phân tương ñương c a s nh phân 110100.11 là: a. 64.6 b. 64.3 c. 34.C d. 34.3 4. S nh phân tương ñương c a s bát phân 75.3 là: a. 01110101.0011 b. 101111.011 c. 111101.110 d. 111101.011 5. S th p phân tương ñương c a s bát phân 75.3 là: a. 61.375 b. 61.75 c. 47.375 d. 47.75 6. S th p l c phân tương ñương c a s bát phân 75.3 là: a. 3D.3 b. 3D.6 c. CD.6 d. CD.3 7. S nh phân tương ñương c a s th p phân 25.375 là: a. 10011.011 b. 10011.11 c. 11001.011 d. 11001.11 8. S bát phân tương ñương c a s th p phân 25.375 là: a. 23.6 b. 23.3 c. 31.6 d. 31.3 9. S th p l c phân tương ñương c a s th p phân 25.375 là: a. 19.6 b. 19.C c. 13.6 d. 13.C 10. S BCD8421 tương ñương c a s th p phân 29.5 là: a. 11101.1 b. 00101001.0101 c. 101001.101 d. 00101001.101 11. S nh phân tương ñương c a s th p l c phân 37.E là: a. 11111.111 b. 11111.0111 c. 110111.111 d. 110111.0111 12. S bát phân tương ñương c a s th p l c phân 37.E là: a. 77.7 b. 77.34 c. 67.34 d. 67.7 13. S th p phân tương ñương c a s th p l c phân 37.E là: a. 55.875 b. 55.4375 c. 31.875 d. 31.4375 14. S th p phân tương ñương c a s BCD 00110010.0100 là: a. 50.25 b. 32.4 c. 32.1 d. 62.2 15. Mã BCD c a s th p phân 251 là: a. 10 0101 0001 b. 0100 0101 0001 c. 0010 0101 0001 d. 0010 0101 001 16. Mã quá 3 c a s th p phân 47 là: a. 110010 b. 100111 c. 1111010 d. 101111 17. S th p phân tương ñương c a s nh phân có mã quá ba 01100100 là: Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 2. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 2 a. 64 b. 144 c. 100 d. 97 18. S th p l c phân tương ñương c a s nh phân có mã quá ba 01100100 là: a. 64 b. 61 c. 100 d. 97 19. S bát phân tương ñương c a s nh phân có mã quá ba 01100101 là: a.145 b. 142 c. 101 d. 98 20. Mã Gray tương ñương c a s 110010 B là: a. 111100 b. 101010 c. 101101 d. 101011 21. Mã Gray tương ñương c a s nh phân có mã quá ba 011001 là: a. 010101 b. 010001 c. 011101 d. 010110 22. S bù 1 c a s nh phân 1010 là: a. 0101 b. 1001 c. 1011 d. 0110 23. S bù 2 c a s nh phân 1010 là: a. 0101 b. 0110 c. 1100 d. 1000 24. S th p phân tương ñương c a s nh phân 10000000 là: a. 100 b. 102 c. 128 d. 127 25. S th p phân tương ñương c a s nh phân 1111 là: a. 1111 b. 16 c. 65 d.15 26. S th p phân tương ñương c a s nh phân 10000001 là: a. 129 b. 128 c. 127 d. 126 27. S th p l c phân tương ñương c a s nh phân 11111111 là: a. FF b. 128 c. 255 d. 377 28. S th p phân tương ñương c a s bát phân 36 là: a. 30 b. 26 c. 44 d. 38 29. S th p phân tương ñương c a s bát phân 257 là: a. 267 b. 247 c. 157 d. 175 30. S th p phân tương ñương c a s th p l c phân 7FF là: a. 71515 b. 2047 c. 3777 d. 7000 31. S nh phân tương ñương c a s th p l c phân 7FF là: a. 00111111111 b. 10000000000 c. 71515 d. 11111111111 32. S nh phân 4 bit bi u di n ñư c t i ña bao nhiêu s ? a. 4 b. 8 c. 1111 d. 16 33. S nh phân 8 bit bi u di n ñư c t i ña bao nhiêu s ? a. 256 b. 255 c. 11111111 d. 10000000 34. Trong h th ng bát phân có bao nhiêu s có 2 ch s ? a. 256 b. 100 c. 64 d. 63 35. Trong h th ng th p l c phân có bao nhiêu s có 2 ch s ? a. 256 b. 100 c. 64 d. 63 36. Trong h th ng nh phân ký hi u LSB mang ý nghĩa sau: a. Bit có tr ng s nh nh t b. Bit có tr ng s l n nh t. c. S có nghĩa nh t d. S ít nghĩa nh t 37. Trong h th ng nh phân ký hi u MSB mang ý nghĩa sau: a. Bit có tr ng s nh nh t b. Bit có tr ng s l n nh t. c. S có nghĩa nh t d. S ít nghĩa nh t 38. M t con s trong s nh phân ñư c g i là: a. Bit b. Byte c. Nipple d. Word Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 3. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 3 39. Ph i dùng m t s nh phân có bao nhiêu bit ñ di n t s th p phân 500 ? a. 500 b. 5 c. 9 d. 10 40. Ph i dùng m t s nh phân có bao nhiêu bit ñ di n t s th p phân 1000? a. 512 b. 5 c. 9 d. 10 41. 1 Kbit b ng bao nhiêu bit? a. 1000 b. 1024 c. 8000 d. 8192 42. 4 Kbit b ng bao nhiêu bit? a. 4 b. 1000 c. 4000 d. 4096 43. 4 Mbit b ng bao nhiêu bit? a. 4 b. 4000000 c. 4194304 d. 16777216 44. 1 Kbyte b ng bao nhiêu bit? a. 8000 b. 1024 c. 1000 d. 8192 45. 2 Kbyte b ng bao nhiêu byte? a. 2000 b. 2048 c. 2 d. 1024 46. ð di n t s th p phân 999 thì s bit c a s nh phân ít hơn s bit c a s BCD là bao nhiêu bit? a. 9 b. 4 c. 2 d.3 47. Các s nh phân sau s nào không ph i là s BCD: a. 1001 0011 b. 1011 0101 c. 0101 0111 d. 0011 1001 48. S bù hai c a m t s nh phân: a. Là chính s nh phân ñó b. S bù 1 c ng thêm 1 c. ð i bit 0 thành 1 m t thành 0 c a s bù 1 d. Bù c a s bù 1 49. 11011B + 11101B b ng bao nhiêu ? a. 101000B b. 110110B c. 111000B d. 111010 B 50. 110110 B - 11101 B b ng bao nhiêu ? a. 11001B b. 10101B c. 11011B d. 10011B Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 4. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 4 CHƯƠNG 2 : ð I S BOOLE VÀ C NG LOGIC V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i ph n t bù x sao cho: 51. a. x + x = 1 b. x + x = 0 c. x + x = x d. x + x = x 52. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i ph n t bù x sao cho: a. x. x = 1 b. x. x = 0 c. x. x = x d. x. x = x 53. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i các h ng s 0 và 1 sao cho: a. x + 0 = 0 ; x.1 = 1 b. x + 0 = x ; x.1 = 1 c. x + 0 = x ; x.1 = x d. x + 0 = 0 ; x.1 = x 54. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i các h ng s 0 và 1 sao cho: a. x + 1 = x ; x.0 = x b. x + 1 = 1 ; x.0 = x c. x + 1 = x ; x.0 = 0 d. x + 1 = 1 ; x.0 = 0 55. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x + x = x b. x + x = 2x c. x + x = 0 d. x + x = 1 56. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x.x = x2 b. x.x = x c. x.x = 0 d. x.x = 1 57. V i m i ph n t X thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. X = 0 b. X = 1 c. X = X d. X = X 58. V i m i ph n t x và y thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x + y = x + y b. x + y = x + y c. x + y = x.y d. x + y = x. y 59. V i m i ph n t x và y thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x. y = x + y b. x. y = x+y c. x. y = x.y d. x. y = x . y 60. V i m i ph n t x, y và z thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x + y + z = x.y.z b. x + y + z = x . y . z c. x + y + z = x + y + z d. x + y + z = x + y + z 61. V i m i ph n t x, y và z thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x. y.z = x . y . z b. x. y.z = x.y.z c. x. y.z = x + y + z d. x. y.z = x + y + z 62. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.1. Bi u th c ñ i s logic c a ngõ ra Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B HÌNH 2.1 63. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.2. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B HÌNH 2.2 64. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.3. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 5. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 5 A Y B HÌNH 2.3 65. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.4. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B HÌNH 2.4 66. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.5. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A. B + A .B b. Y = A.B + A . B c. Y = A + B A Y B HÌNH 2.5 67. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.6. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A. B + A .B b. Y = A.B + A . B c. Y = A + B A Y B HÌNH 2.6 68. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.7. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C c. Y = A.B.C A B Y C HÌNH 2.7 69. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.8. Bi u th c ñ i s c a Y là: c. Y = A.B.C d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C A B Y C HÌNH 2.8 70. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.9. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C c. Y = A.B.C A B Y C HÌNH 2.9 71. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.10. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C c. Y = A.B.C Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 6. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 6 A B Y C HÌNH 2.10 72. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.11. Bi u th c ñ i s c a Y là: a. Y = A b. Y = A c. Y = A. A d. Y = A + A A Y HÌNH 2.11 73. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.12. Bi u th c ñ i s c a Y là: a. Y = A b. Y = A. A c. Y = A d. Y = A + A A Y HÌNH 2.12 74. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.12a. Bi u th c ñ i s c a Y là: a. Y = ( B + A + I0)( B + A + I1)(B + A + I2)(B + A + I3) b. Y = B A I0 + B AI1 + B A I2 + BAI3 c. Y = B A I3 + B A I2 + B A I1 + BA I0 d. T t c ñ u sai I0 I1 Y I2 I3 HÌNH 2.12a B A 75. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.13. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B HÌNH 2.13 76. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.13a. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 7. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 7 A Y B HÌNH 2.13a 77. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.13b. Bi u th c ñ i s c a Y là: A Y B HÌNH 2.13b d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 78. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.13c. Bi u th c ñ i s c a Y là: A Y B HÌNH 2.13c d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 79. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.13d. Bi u th c ñ i s c a Y là: A Y B HÌNH 2.13d d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 80. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.14. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 81. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.15. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B HÌNH 2.15 82. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.16. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 8. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 8 83. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.17. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A+B+C c. Y = A.B.C A B Y C HÌNH 2.17 84. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.18. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A+B+C c. Y = A.B.C A B Y C HÌNH 2.18 85. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.19. Bi u th c ñ i s c a Y là: a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B + C.D d. Y = (A+B)(C+D) 86. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.20. Bi u th c ñ i s c a Y là: a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B + C.D d. Y = (A+B)(C+D) 87. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.21. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C + D a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B.C.D 88. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.22. Bi u th c ñ i s c a Y là: d. Y = A + B + C + D a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B.C.D Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 9. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 9 89. Cho Z= A.B + C.D + 0 thì hàm ñ o c a Z là: ( ) a. Z = ( A + B ).(C + D ).1 b. Z = ( A + B ). C + D .1 ( ) d. Z = A + B .(C + D ).0 c. Z = A + B.C + D.1 90. Cho Z= A.BC + C.D thì hàm ñ o c a Z là: ( )( ) ( )( ) a. Z = A + B + C . C + D b. Z = A + B + C . C + D d. Z = (A + B + C ).(C + D ) c. Z = A + B + C.C + D 91. Cho Z= A + B + C + D + E thì hàm ñ o c a Z là: a. Z = A.B.C.D.E b. Z = A.B.C.D.E c Z = A.B.C.D.E d. Z = A.B.C.DE 92. Cho Z= A.C + B + C + D.E thì hàm ñ o c a Z là: ( )( ( )) a. Z = A + C.B.C.D + E b. Z = A + C . B.C. D + E ( ) d. Z = (A + C ).B.C.(D + E ) c Z = A + C.B.C. D + E 93. Cho Z= A + B + C + D + E thì hàm ñ i ng u c a Z là: a. Z ' = A.B.C.D.E b. Z ' = A.B.C.D.E c Z ' = A.B.C.D.E d. Z ' = AB.C.DE 94. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.23. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.23 95. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.24. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.24 96. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.25. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 10. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 10 a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.25 97. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.26. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.26 98. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.27. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.27 99. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.28. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.28 100. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.29. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.29 101. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.30. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 11. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 11 a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 0 HÌNH 2.30 102. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.47. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 0 HÌNH 2.47 103. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.48. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 HÌNH 2.48 104. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.49. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y HÌNH 2.49 105. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.50. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 0 HÌNH 2.50 106. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.51. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 12. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 12 a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 1 HÌNH 2.51 107. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.52. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y HÌNH 2.52 108. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.31. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y HÌNH 2.31 109. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.32. N u tín hi u ñưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y HÌNH 2.32 110. Cho sơ ñ m ch logic như hình 2.33. N u tín hi u ñưa vào A và B l n lư t là xung vuông có t n s 500 Hz và 0,5 Hz thì ngõ ra Y : a. Có tín hi u xung vuông t n s 0,5 Hz b. Có tín hi u xung vuông t n s 500 Hz c. Có tín hi u xung vuông t n s 25 Hz d. Luân phiên có tín hi u xung vuông t n s 500Hz trong 1s sau ñó m c th p trong 1s. A Y B HÌNH 2.33 111. Cho m ch logic như hình 2.34. Ngõ ra Y = A khi: Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 13. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 13 a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 101 112. Cho m ch logic như hình 2.34a. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 113. Cho m ch logic như hình 2.44. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 114. Cho m ch logic như hình 2.45. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 115. Cho m ch logic như hình 2.46. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 116. Cho m ch logic như hình 2.53. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 117. Cho m ch logic như hình 2.54. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 118. Cho m ch logic như hình 2.35. Ngõ ra Y = A khi: Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 14. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 14 a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 101 d. b1b2b3 = 110 119. Cho m ch logic như hình 2.35a. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 101 d. b1b2b3 = 110 120. Cho m ch logic như hình 2.36. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 101 d. b1b2b3 = 110 121. Cho m ch logic như hình 2.37. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 101 d. b1b2b3 = 001 122. Cho m ch logic như hình 2.38. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d. b1b2b3 = 001 123. Cho m ch logic như hình 2.39. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 010 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d. b1b2b3 = 001 124. Cho m ch logic như hình 2.40. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 001 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d. b1b2b3 = 101 125. Cho m ch logic như hình 2.41. Ngõ ra Y = A khi: Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 15. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 15 a. b1b2b3 = 001 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d. b1b2b3 = 101 126. Cho m ch logic như hình 2.42. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 001 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d. b1b2b3 = 101 127. Cho m ch logic như hình 2.43. Ngõ ra Y = A khi: a. b1b2b3 = 001 b. b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d. b1b2b3 = 101 128. Hàm Y = f(A,B) có 4 tích chu n (minterm) là: a. m0 = A + B ; m1 = A + B ; m2 = A + B ; m3 = A + B b. m0 = A.B ; m1 = A .B ; m2 = A. B ; m3 = A . B c. m0 = A . B ; m1 = A .B ; m2 = A. B ; m3 = A.B d. m0 = A + B ; m1 = A+ B ; m2 = A +B ; m3 = A + B 129. Hàm Y = f(A,B) có 4 t ng chu n (maxterm) là: a. M0 = A + B ; M1 = A + B ; M2 = A + B ; M3 = A + B b. M0 = A.B ; M1 = A. B ; M2 = A .B ; M3 = A . B c. M0 = A . B ; M1 = A .B ; M2 = A. B ; M3 = A.B d. M0 = A + B ; M1 = A + B ; M2 = A + B ; M3 = A + B Cho hàm Boole f(A,B,C,D) = ∑(0,2,3,8,9,11,13,15) + d10 . Bi u th c ñ i s logic (d ng 130. t ng các tích) g n nh t c a hàm trên là: a. f(A,B,C,D) = A.D + B .C + B . D b. f(A,B,C,D) = A. B + A.D + B .C + B . D c. f(A,B,C,D) = A.D + A. B + A . B .C + A . B . D d. f(A,B,C,D) = A.D + A. B . C + A . B .C + A . B . D Cho hàm Boole f(A,B,C,D) = ∑(0,2,8,9,10,11,13,15) + d3 . Bi u th c ñ i s logic (d ng 131. t ng các tích) g n nh t c a hàm trên là: a. f(A,B,C,D) = A.D + B .C + B . D b. f(A,B,C,D) = A.D + B . D c. f(A,B,C,D) = A.D + A. B + A . B .C + A . B . D d. f(A,B,C,D) = A.D + A. B . C + A . B .C + A . B . D 132. Cho hàm Boole f(A,B,C,D) = ∏(2,4,6,10,12,13,14,15) .d5 . Bi u th c ñ i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a hàm trên là: Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 16. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 16 a. f(A,B,C,D) = (A+ B +C)(B+ C + D )( C + D ) b. f(A,B,C,D) = ( A + B )( B +C)( C +D) c. f(A,B,C,D) =(A+ B +C)( B + C )( C + D )( C + D ) d. f(A,B,C,D) = ( A +D)( B +C)( C +D) 133. ð i s Boole là m t c u trúc ñ i s ñư c ñ nh nghĩa trên: a. T p h p s nh phân b. T p h p s th p phân c. T p h p s th p l c phân d. T p h p s th c 134. Trên t p h p ñ i s Boole, c ng AND có giá tr là 1 khi: a. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 b. T t c các ngõ vào ñ u b ng 1 c. Có 1 ngõ vào b ng 1 d. Không xác ñ nh ñư c. 135. Trên t p h p ñ i s Boole, c ng OR có giá tr là 1 khi: a. Có 1 ngõ vàob ng 1 b. Có 1 ngõ vàob ng 0 c. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 d. T t c các ngõ vào ñ u b ng 1 136. Trên t p h p ñ i s Boole, c ng NAND có giá tr là 1 khi: a. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 0 b. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 c. Có 1 ngõ vào b ng 1 d. Có 1 ngõ vào b ng 0 137. Trên t p h p ñ i s Boole, c ng NOR có giá tr là 1 khi: a. Có 1 ngõ vào b ng 1 b. Có 1 ngõ vàob ng 0 c. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 d. T t c các ngõ vào ñ u b ng 0 138. Bi u th c c ng XOR (EXOR) có 2 ngõ vào a, b: a. ab + ab b. ab + ab c. ab + ab d. ab + ab 139. Bi u th c c ng XNOR (EXNOR) có 2 ngõ vào a, b: a. ab + ab b. ab + ab c. ab + ab d. ab + ab 140. Trên t p h p ñ i s Boole, giá tr ngõ ra c ng XOR(EXOR) có 2 ngõ vào a, b là 1 khi: a. a = 0, b tùy ý b. a = 1, b tùy ý d. a ≠ b c. a = b 141. Trên t p h p ñ i s Boole, giá tr ngõ ra c ng XNOR (EXNOR) có 2 ngõ vào a, b là 1 khi: a. a = 0, b tùy ý b. a = 1, b tùy ý d. a ≠ b c. a = b 142. Cho m t ngõ vào x thu c t p h p ñ i s Boole, phép toán (x + x) có giá tr là: a. x b. 2x c. 0 d. 1 143. Cho m t ngõ vào x thu c t p h p ñ i s Boole, phép toán (x.x) có giá tr là: a. x2 b. x c. 1 d. 0 144. x là ngõ vào bù c a x thu c t p h p ñ i s Boole th a: a. x + x = 1; x.x = 0 b. x + x = 0; x. x = 1 c. x + x = 1; x. x = 1 d. x + x = 0; x. x = 0 145. Cho m t ngõ vào x thu c t p h p ñ i s Boole, phép toán (x + 1) có giá tr là: a. x b.1 c. 0 d. Không xác ñ nh ñư c. 146. Cho a, b là 2 ngõ vào thu c t p h p ñ i s Boole, ch n câu ñúng: a. a + b = a + b b. a + b = a.b c. a + b = a.b d . a + b = ab 147. Cho a, b là 2 ngõ vào thu c t p h p ñ i s Boole, ch n câu ñúng: a. a.b = a + b b. a.b = a.b Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 17. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 17 c. a.b = a + b d. ab = a + b 148. Cho x, y, z là 3 ngõ vào thu c t p h p ñ i s Boole, phép toán (x + y.z) có giá tr b ng: a. x.(y + z) b. (x+y).(x+z) c. y + x.z d. (x+y).z 149. Giá tr c a phép toán ñ i s Boole (x + x.y) b ng: a. x + y b. x.y c. x d. y 150. Giá tr c a phép toán ñ i s Boole x(x + y) b ng: a. x2 + x.y b. x + y c. x.y d. x 151. Giá tr c a phép toán ñ i s Boole (x + x.y ) b ng: b. x + x a. x + y c. x d. x.y 152. Bi u th c c ng NAND 2 ngõ vào A, B: a. C = A.B b. C = A.B c. C = A.B d. C = A.B 153. Bi u th c c ng NOR 2 ngõ vào A, B: a. C = A + B b. C = A + B c. C = A + B d. C = A + B 154. Giá tr hàm Boole F ñư c t o b i các bi n nh phân, các phép toán AND, OR, NOT, d u =, d u () là: a. M t s nguyên b. 0 ho c 1 c. M t s th c d. N m trong kho ng (0, 1) 155. Bi u th c rút g n c a hàm Boole F = ABC + A C: b. F = AB + A a. F = AB + C d. F = BC + A c. F = BC + A C 156. Bi u th c rút g n c a F = ABC + A B C + A : a. F = A + C b. F = B + A c. F = A + B d. F = A + C 157. Bi u th c rút g n c a F = A B C + A BC + ABC: a. F = A B + AB b. F = B C + A B d. F = A C + ABC c. F = A C + BC 158. Bi u th c rút g n c a F = (A + B)( A + B) : c. F = A + B a. F = A b. F = A + B d. F = B 159. D ng chu n 1 là: a. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 1 b. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 1 c. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 0 d. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 0 160. D ng chu n 2 là: a. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 1 b. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 1 c. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 0 Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 18. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 18 d. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 0 161. Trên bìa Karnaugh n bi n, s ô k c n nhau t i ña mà ta có th liên k t là: c. 2n a. n b. 2n d. (n – 1) 162. Khi liên k t 2n ô k c n nhau trên bìa Karnaugh, s bi n ñư c lo i ñi là: a. 1 bi n b. 2 bi n c. (n – 1) bi n d. n bi n 163. ðơn gi n hàm Boole F(A,B,C,D) = ∑ (2,6,7,8,9,10,11,13,14,15) sau dùng bìa Karnaugh 4 bi n ñư c: a. F = A B + AD + BC + CD b. F = A B + CD + ABD + BCD c. F = A B + CD + ACD + BCD d. F = A B + CD + ABD + ABC 164. ðơn gi n hàm Boole F(A,B,C,D) = ∏ (0,1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14) sau dùng bìa Karnaugh 4 bi n ñư c: b. F = B.D a. F = B + D c. F = B.D d. F = B + D Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 19. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 19 CHƯƠNG 3 : H T H P 165. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Bi t ngõ ra b ng 1 n u các bi n vào có các bit 1 nhi u hơn bit 0 và ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c ñ i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a hàm ra là: a. y = AB + AC + BC b. y = A B + A C + B C c. y = A B + A C + B C d. y = A B + A C + B C 166. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Bi t ngõ ra có m c ñi n th cao (logic 1) n u các ngõ vào có m c ñi n th cao nhi u hơn các ngõ vào có m c ñi n th th p (logic 0) và ngõ ra có m c ñi n th th p trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c ñ i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a ngõ ra là: a. y = (A+ B )(A+ C )(B+ C ) b. y = (A+B)(A+C)(B+C) c. y = ( A +B)( A +C)( B +C) d. y = ( A + B )( A + C )( B + C ) 167. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ñương c a ngõ vào nh hơn 3 (v i A là MSB và C là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c ñ i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a hàm ra là: a. y = A B + B C b. y = A C + B C c. y = A B + A C d. y = AB + AC 168. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ñương c a ngõ vào nh hơn 3 (v i A là MSB và C là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c ñ i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a hàm ra là: a. y = A( B + C ) b. y = A (B+C) c. y = A(B+C) d. y = A ( B + C ) 169. M ch t h p có 4 ngõ vào là A, B, C, D và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ñương c a ngõ vào nh hơn 10 (v i A là MSB và D là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c ñ i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a hàm ra là: a. y = A + B C b. y = A + A B C c. y = A B + A B + B C d. y = A + BC 170. M ch t h p có 4 ngõ vào là A, B, C, D và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ñương c a ngõ vào nh hơn 10 (v i A là MSB và D là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c ñ i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a hàm ra là: a. y = (A+B)(A+C) b. y = ( A + B )( A + C ) c. y = ( A + B )( A +B+ C ) d. y = ( A + B +C)( A + C ) 171. M ch c ng nh phân bán ph n HA th c hi n phép c ng 2 s h ng m t bit cho k t qu là t ng và s nh . G i A, B là hai ngõ vào và S, C là hai ngõ ra (S là t ng, C là s nh ). Bi u th c ñ i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a các ngõ ra S là: a. S = A B b. S = A B c. S = A B + A B d. S = AB + A B 172. M ch c ng nh phân bán ph n HA th c hi n phép c ng 2 s h ng m t bit cho k t qu là t ng và s nh . G i A, B là hai ngõ vào và S, C là hai ngõ ra (S là t ng, C là s nh ). Bi u th c ñ i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a ngõ ra C là: a. C = A B b. C = A B c. C = AB d. C = AB 173. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là 2 ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). ð Y k t n i v i I2 ph i ñi u khi n như sau: a. G=0 ; BA=10 b. G=1 ; BA=10 c. G=0 ; BA=01 d. G=1 ; BA=01 Biên so n: B môn ði n t Công nghi p
 20. ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng và ð i h c. 20 MUX 4 – 1 I3 I2 I1 I0 Y G B A HÌNH 3.1 174. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là 2 ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). ð Y k t n i v i I1 ph i ñi u khi n như sau: a. G=0 ; BA=10 b. G=1 ; BA=10 c. G=0 ; BA=01 d. G=1 ; BA=01 175. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u ñi u khi n G=1 ; BA=11 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ñ ng và ngõ ra Y m c th p 176. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u ñi u khi n G=1 ; BA=00 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ñ ng và ngõ ra Y m c th p 177. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u ñi u khi n G=0 ; BA=01 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ñ ng và ngõ ra Y m c th p 178. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u ñi u khi n G=0 ; BA=11 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ñ ng và ngõ ra Y m c th p 179. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u ñi u khi n G=1 ; BA=00 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ñ ng và ngõ ra Y m c th p 180. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.1, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). Bi u th c ñ i s logic c a ngõ ra Y là : a. Y = G( I0 B A + I1 B A + I2B A + I3BA ) b. Y = G( I0BA + I1 B A + I2B A + +I3 B A ) c. Y = G ( I0BA + I1 B A + I2B A + +I3 B A ) d. Y = G ( I0 B A + I1 B A + I2B A + I3BA ) 181. Cho m ch h p kênh 4 – 1 như hình 3.2, trong ñó I0 – I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào ñi u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Biên so n: B môn ði n t Công nghi p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản