Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn Hóa

Chia sẻ: Bùi Viết Thông | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:199

3
2.669
lượt xem
1.128
download

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề cương ôn thi tôt nghiệp môn Hóa có đáp án được biên soạn rất công phu, chi tiết, nội dung đi từ dễ đến khó giúp cho các em học sinh, các thầy cô giáo, quý phụ huynh dễ dàng học hỏi và học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn Hóa

 1. Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Hóa 1
 2. MỤC LỤC Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Hóa .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1. ESTE – CHẤT BÉO .................................................................................................. 14 A. BÀI TẬP ........................................................................................................................................ 14 CH3 ...................................................................................................................................................... 16 CH3 ...................................................................................................................................................... 18 A. HCOOCH2CH2CH3 75%, CH3COOC2H5 25% .............................................................................. 22 CH4 ⎯ X ⎯ X1 ⎯+ H⎯→ X2 ⎯+ O2 ⎯ ⎯ → X3 ⎯+⎯ X4 ..................................................... 22 ⎯→ ⎯→ ⎯2 O ⎯ , memgiam ⎯ ⎯→ X1 X4 có tên gọi là .................................................................................................................................... 22 B. ĐÁP ÁN ......................................................................................................................................... 22 7,4 1.3. nNaOH = 0,1mol ⇒ RCOONa = = 74 ⇒ R = 7 ..................................................................... 23 0,1 ⎛ 3n − 2 ⎞ 1.4. CnH2nO2 + ⎜ ⎟ O2 → nCO2 + H2O ................................................................................. 24 ⎝ 2 ⎠ 0,3 1.6. neste =0,3 mol ⇒ CM NaOH = = 1,5 M .......................................................................... 24 0,2 1.7. nCO 2 = 0,8 mol ⇒ số C = 8 ..................................................................................................... 24 1.8. Phương trình hóa học ................................................................................................................... 24 1.10. nancol < naxit → tính hiệu suất theo ancol ............................................................................. 24 3n − 2 1.12. Cn H 2 nO2 + O2 → nCO2 + nH 2O .............................................................................. 24 2 1.13. CH3COOC6H5 và HCOOC6H4-CH3 (có 3 đồng phân vị trí o, m, p) ................................... 24 1.14. Đó là este 2 đơn chức của ancol đa chức → nancol = 0,1 ....................................................... 24 1.15. nH 2 O = nCO2 → Este no đơn chức ......................................................................................... 24 1.16. Este có phản ứng tráng bạc phải là este của axit fomic.............................................................. 25 1.17. CTTQ của este là CnH2n-2O2 ..................................................................................................... 25 1.18. Viết 2 phương trình phản ứng ta có hệ phương trình ................................................................ 25 PV n P 1.19. Từ công thức : n = → 1 = 1 .................................................................................... 25 RT n2 P2 1.22. Vì số C trong muối và ancol như nhau nên CT cấu tạo este ...................................................... 25 1.23. Este đơn chức mà số mol NaOH lớn hơn số mol este tạo ra 2 muối ⇒ có 1 este có gốc phenyl và 2 este của cùng gốc axit .................................................................................................................. 25 1.27. Đáp án B (vì ancol sinh ra không bền ) ...................................................................................... 26 1.28. Phenol khó phản ứng được với CH3COOH nên ta dùng anhiđrit axetic (axit tách nước) → Đáp án D 26 ⎧74a + 74b = 22,2 1.30. Từ phương trình hóa học ta thiết lập được hệ ⎨ ............................................. 26 ⎩68a + 82b = 21,8 1.32. Đáp án C (đảo chỗ các axit được 3 este) .................................................................................... 26 1.57. neste = ½ nKOH → este 2 chức . meste = 146......................................................................... 27 1.58. Giải tương tự như bài 1.57, ta đặt công thức.............................................................................. 27 COOR1 ................................................................................................................................................ 27 1.59. Đáp án C , vì axit có nối đôi nên số C ≥ 3 → là este nên C ≥ 4 ............................................... 27 1.73. Đặt CTTQ : CnH2n+2-2kO4 mà 2 nhóm chức este có 2 liên kết đôi trong mạch có 1 liên kết đôi : → K = 3 ............................................................................................................................................ 27 2
 3. 1.74. Phương trình hóa học ................................................................................................................. 27 1.84. nNaOH dư = 0,3 mol. ...................................................................................................................... 28 1.85 . Phương trình hóa học ................................................................................................................ 28 1.102. neste = nNaOH = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng meste = 8,8 gam ⇒ Meste = 88u .............................. 29 1.103. Este X có công thức đơn giản là C2H4O .................................................................................. 29 1 1.104. – Nếu chỉ có Y hoặc Z tráng gương ⇒ neste = n Ag = 0,1 mol, vô lí (vì Meste ≥ 60)........................ 29 2 1.106. Ancol B tạo ra từ este 3 nhóm chức, tách nước có thể tạo ra propenal vậy B là glixerol. Phương trình hóa học: ......................................................................................................................... 30 1.107. - Z là CH3COONa và T là CH4 ................................................................................................ 30 ⇒ X là: CH2=CH-OCO-CH2-COOC6H5 (C11H10O4) → Đáp án C .................................................. 30 20 15,44 1.108. neste = = 0,227 mol ⇒ Mmuối = = 68 (HCOONa) ................................................... 30 88 0,227 1.109. Gọi khối lượng phân tử của este là M ta có ............................................................................. 30 1.110. Đốt cháy este no đơn chức mạch hở thì nH 2O = nCO2 . Khối lượng bình tăng chính là khối lượng H2O và CO2 bị hấp thụ. ....................................................................................................................... 30 CHƯƠNG 2. CACBOHIĐRAT ....................................................................................................... 31 A. BÀI TẬP ........................................................................................................................................ 31 2.8. Cặp gồm các polisaccarit là.......................................................................................................... 32 2.9. Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là ............................................................. 32 2.10. Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 29160 đvc. Số mắt xích (C6H10O5) có trong phân tử tinh bột đó là........................................................................................................................... 32 B. ĐÁP ÁN ......................................................................................................................................... 42 [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O............................................................ 42 2.4. nCO2 = nNa 2CO3 + nNaHCO 3 = 3 mol ( bảo toàn nguyên tố C) ....................................................... 43 2.5. Dùng Cu(OH)2. ............................................................................................................................. 43 + nH 2O 2.6. (C6H10O5)n ⎯⎯⎯→ n C6H12O6 ................................................................................. 43 14 2.20. msaccarozơ = 900. = 126 kg ........................................................................................... 44 100 Từ (1), (2), (3) tính được nCO2 = 6 mol ................................................................................................ 44 6 6 ...................................................................... 44 2n C5H6(OH)5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ C5H6(OH)5COONH4 + NH4NO3 + 2Ag ........................... 44 + H 2O men 2.31. (C6H10O5)n ⎯⎯⎯→ n C6H12O6 ⎯⎯ → 2nC2H5OH + 2 CO2 ........................................... 44 ⎯ 2.32. Phương trình hóa học: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O ........................................................ 44 Vì hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% nên................................................................................................ 45 20 100 100 nCO2 = = 0,2 mol ⇒ mxenlulozơ = 0,1.162. . = 25,31gam ........................................... 45 100 80 80 [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(OOCH3)3]n + 3nCH3COOH ..................................... 45 [C6H7O2(OH)3]n + 2n(CH3CO)2O→ [C6H7O2OH(OCOCH3)2]n + 2nCH3COOH .................................... 46 2.67. Năng lượng được dùng để tổng hợp glucozơ của 100 lá xanh là ............................................... 46 97,2 2.68. Khối lượng tinh bột có trong 50 gam là m = 50. = 48,6 gam ............................................. 46 100 [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH ................................... 46 Hiệu suất phản ứng tính theo (CH3CO)2O là ...................................................................................... 46 men C6H12O6 ⎯⎯ → 2C2H5OH + 2CO2.................................................................................................... 47 ⎯ 0,02m + 0,02m = 0,8 ⇒ m = 20 gam ..................................................................... → Đáp án B 47 3
 4. men C6H12O6 ⎯⎯ → 2C2H5OH + 2CO2.................................................................................................... 47 ⎯ CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O ..................................................................................................... 47 [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O............................................................ 47 + nH 2O (C6H10O5)n ⎯⎯⎯→ n C6H12O6 ...................................................................................................... 47 C5H6(OH)5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ C5H6(OH)5COONH4 + NH4NO3 + 2Ag ........................... 47 CHƯƠNG 3. AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN ........................................................................ 48 A. BÀI TẬP ........................................................................................................................................ 48 A. C2H5O2N. B. C3H7O2N. C. C4H10O4N2. D. C2H8O2N2 .................................. 48 NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5)............................................ 48 Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là .................................................................................................. 49 A. CH3CH2NHCH3, CH3NH2, (CH3)2NCH2CH3 ................................................................................ 49 B. C2H5NH2, (CH3)2CHNH2, (CH3)3CNH2 ......................................................................................... 49 A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, C2H5NH2, CH3NHCH3 ......................................................................... 49 B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3, C2H5NH2 .............................................................................................. 49 A. C4H7N B. C2H7N C. C4H14N D. C2H5N ....................................... 49 3.14. Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu quì tím là ....................................................... 50 Các chất A, B, D lần lượt là ................................................................................................................ 50 A. (C6H5)2NH, NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, CH3NH2 ........................................................................ 50 B. (C6H5)2NH, C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH ......................................................................... 50 A. 3 B. 2 C. 5 D. 4................................................................................................................... 51 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4................................................................................................................... 51 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 ..................................................... 51 A. C4H10N2O2 B. C5H12N2O2 C. C5H10NO2 D. C3H9NO4 ............................................. 52 A. C3H7O2N B. C4H8O2N C. C5H9O2N........................................... D. C5H12O2N2 53 D. Đimetylamin có cấu trúc đối xứng hơn metylamin ........................................................................ 53 3.44. Đốt cháy 1 mol amino axit H2N- (CH2)n- COOH phải cần số mol oxi là .................................. 53 H2N- CH2- CO- NH- CH- CO- NH- CH- CO-NH- CH2- COOH. ...................................................... 53 NH2 ...................................................................................................................................................... 53 A. CH3- CH2 - CH- COOH. ................................................................................................................ 54 NH2 ...................................................................................................................................................... 54 B. HOOC - CH2- CH2- CH- COOH. ................................................................................................... 54 NH2 ...................................................................................................................................................... 54 C. HOOC- CH- CH2- CH2- CH2- COOH............................................................................................ 54 NH2 ...................................................................................................................................................... 54 D. HOOC- CH2- CH2- CH2- CH- COOH ........................................................................................... 54 NH2 ...................................................................................................................................................... 54 NH2 ...................................................................................................................................................... 54 H2N-CH2-CO-NH-CH—CO-NH-CH — CO-NH- CH- COOH ......................................................... 55 Số amino axit khác nhau thu được là .................................................................................................. 55 A. C3H7NO2 B. C4H7NO4 C. C4H6N2O2 D. C5H7NO2.................................................................... 55 Số lượng các dung dịch có pH < 7 là .................................................................................................. 55 A. HOOC–CH2–CH2–CH–COOH. ..................................................................................................... 56 NH2 ...................................................................................................................................................... 56 B. HOOC–CH2–CH–CH2– COOH. .................................................................................................... 56 NH2 ...................................................................................................................................................... 56 C. H2N–CH2–COOH. .......................................................................................................................... 56 D. H2N–CH2–CH–COOH. .................................................................................................................. 56 NH2 ...................................................................................................................................................... 56 A. C2H3(NH2)(COOCH2- CH3)2 ......................................................................................................... 56 B. C3H5(NH2)(COOCH2- CH2- CH3)2 ................................................................................................ 56 D. C3H5NH2(COOH)COOCH(CH3)2 .................................................................................................. 56 4
 5. A. 4 B. 5 C. 8 D. 9..................................................................................................................... 56 A. H2N–CH2–CONH–CH2COOH. ..................................................................................................... 56 C. H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH. ................................................................................. 56 A. 4 B. 6 C. 8 D. 10................................................................................................................... 56 3.74. Phát biểu không đúng là ............................................................................................................ 57 3.75. Đốt cháy hết a mol một amino axit X được 2a mol CO2 và 0,5a mol N2. X là.......................... 57 Những dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là.................................................................. 57 A. C3H5N B. C3H7N C. CH5N D. C2H7N ..................................................................................... 58 3.89. Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là ..................................... 58 A. 5.104 B. 4.104 C. 3.104 D. 2.104 ........................................ 58 A. BCDEA .............................................................. B. DEBCA C. ADCBE D. EBACD 59 3.96. Sản phẩm cuối cùng của phản ứng thủy phân protein là ............................................................ 59 A. 1 B. 0 C. 2 D. 3...................................................................................................................... 59 A. 40,0% B. 32,0% C. 80,0% D. 53,3% ........................................................................................ 59 A. Amino axit X có công thức NH2-CH2-COOH ............................................................................. 59 B. ĐÁP ÁN ......................................................................................................................................... 59 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ..................................................................................................................... 60 → amin đơn chức bậc 1 là CnH2n-7NH2 , n ≥ 6 ........................................................... → Đáp án A 60 → Đáp án A........................................................................................................................................ 60 RCOONH3-R’ + NaOH → RCOONa + RNH2 + H2O ................................................................ 60 3.11. Vì X có cấu tạo đối xứng ⇒ Y cũng có cấu tạo đối xứng ........................................................ 61 NH3Cl .................................................................................................................................................. 61 → Đáp án A..................................................................................................................................... 61 0,01 mol X tác dụng vừa hết với 0,02 mol NaOH .............................................................................. 61 3.23. Chỉ có metyl benzoat, phenyl amoni clorua, protein → Đáp án A ............................................ 61 NH2-R(COOH)n + nNaOH → NH2-R(COONa)n + nH2O ............................................................. 61 6n + 3 2n + 3 Phương trình cháy: C n H 2 n + 3 N + O2 → n CO2 + H2O ........................................ 62 4 2 3.33. Lập được công thức phân tử là C3H7O2N mà X tác dụng được với H nguyên tử ..................... 62 3.34. mHCl phản ứng = 12,55 – 8,9 = 3,65 ......................................................................... nHCl = 0,1 62 3.38. Đặt công thức chung của 2 amin là RNH 2 ................................................................................ 63 3.39. Khi trung hòa RNH2 bằng HCl sẽ tạo ra muối, axit và amin đều hết ........................................ 63 3.41. Đặt công thức trung bình Cn H 2 n + 3 N ......................................................................................... 63 3.50. Từ ý (1) → MX = 147 và có 1 nhóm NH2 .............................................................................. 63 3.51. Meste = 3,07.29 = 89 ⇒ este đơn chức có dạng RCOOCH3. vậy R = 30 ................................ 63 → Đáp án A...................................................................................................................................... 63 → amino axit có 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH có dạng NH2R(COOH)2 ....................................... 64 y z y 1 CxHyOzN + ( x + − ) O2 → x CO2 + H2O + N2 ............................................................... 64 4 2 2 2 35,5 %Cl = .100 = 28,286 ⇒ M = 89 ..................................................................................... 64 M + 36,5 15000 3.65. nglyxin = = 240mol ........................................................................................................ 64 75 17,4 17,4 3.66. Số mol của 2 amin là n = = = 0,3mol ...................................................................... 64 M 58 → Đáp án A........................................................................................................................................ 65 5
 6. → Đáp án C ....................................................................................................................................... 65 → Đáp án D....................................................................................................................................... 66 HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + 2NaOH → NH2C3H5 (COONa)2 + C2H5OH + H2O ........................... 66 CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ......................................................................... 67 A. BÀI TẬP ........................................................................................................................................ 67 A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn ................................................................... 67 C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng ............................................. 67 4.2. Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime ............................................................... 67 A. CH3-CH=CH-CH3 và CH2=CH-C6H5 .......................................................................................... 68 4.9. Dựa vào nguồn gốc, sợi dùng trong công nghiệp dệt, được chia thành ....................................... 68 A. 2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/5......................................................................................................... 69 A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi...................................................................................... 69 4.25. Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon- 6,6......................... 69 4.35. Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là ............................................................................ 70 A. Tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,6 ........................................................................................................ 70 D. Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit ................................................................................................. 71 A. 1 B. 2 C. 3 ............................................................................................................................... 71 D. 4 ...................................................................................................................................................... 71 A. 1:2 B. 1:1 C. 2:1 D. 3:1.......................................................................................................... 71 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 .................................................................................. 71 CH3COOH(1), CH2=CH-COOH(2), NH2-R-COOH(3), HCHO(3), C2H4(OH)2(4), C6H5NH2 (5), C6H5OH (6). ........................................................................................................................................ 71 B. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân trans ......................... 72 A. Hệ số polime hóa càng lớn thì khối lượng polome càng lớn ....................................................... 72 C. Tùy phản ứng mà mạch polilme co thể bị thay đổi...................................................................... 72 CH3 ...................................................................................................................................................... 72 A. 3 B. 4 C. 5 D. 2...................................................................................................................... 75 Các chất X,Y trong sơ đồ trên không thể là ....................................................................................... 75 Tinh bột ⎯ ⎯→ Glucozơ ⎯ Ancol etylic ⎯ Buta-1,3-đien ⎯ ⎯→ ⎯→ ⎯→ Caosu buna...................... 76 A. 2 B. 3 C. 5. D. 4 ............................................................................................... 76 A. 40% B. 80% C.60%..................................... D.79% 76 A. C3H3N, C4H6, C8H8 ........................................................................ B. C2H3N, C4H6, C8H8 76 A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH ......................................................................... 77 B. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH .................................................................. 77 A. 12,04.1021 B. 12,04.1022 C. 12,04.1020 D. 12,04.1023 .................................... 77 A. 6. B. 5 C. 4 D. 3 ......................................................................... 77 4.92. Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng ............................................................................ 77 B. ĐÁP ÁN ......................................................................................................................................... 78 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ..................................................................................................................... 79 4.12. Để thu được 280 gam poli etilen cần 280 gam etilen ................................................................. 79 4.13. Ta có nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol ..................................................................................................... 79 Δm = 0,1.44 + 0,1.18 =6,2 gam .................................................................................... → Đáp án B 79 Khối lượng polime bằng khối lượng etilen trung hợp = 0,9.28 = 25,2 gam ....................................... 79 4.15. Tương tự 4.14. ta có ................................................................................................................... 79 [CH2-CH=CH-CH2]a[CH2-CH(C6H5)]b với số mol là x...................................................................... 80 [CH2-CH=CH-CH2]a[CH2-CH(CN)]b ................................................................................................. 80 Phương trình hóa học: C2nH3nCln + Cl2 → C2nH3n-1Cln+1 + HCl ...................................................... 80 6
 7. 2 100 10 Vì hiệu suất là 20% nên nmetan = . = ............................................................................. 80 62,5 20 62,5 → Đáp án C ........................................................................................................................................ 80 (C6H10O5)n ⎯ nC6H12O6 ⎯ 2nC2H5OH ⎯ nC4H6 ⎯ ⎯→ ⎯→ ⎯→ ⎯→ (C4H6)n ..................................... 80 10 80 60 Khối lượng cao su buna m = . .54n. = 1,6 tấn → Đáp án D ......................................... 80 162n 100 100 o 4.83. n CH2=CH-CH=CH2 ⎯t⎯xt → ( CH2-CH=CH-CH2 )n ............................................................. 80 , ⎯ 4.91. Số mắt xích của polietilen bằng số phân tử etilen đem trùng hợp ............................................. 81 CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI ................................................................................... 81 A. BÀI TẬP ........................................................................................................................................ 81 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8........................................................................................... 82 A. 8 B. 6 C. 4 D. 5................................................................................... 82 5.11. Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau ....................................... 82 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6................................................................................................................. 82 5.22. Khí CO và H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây ............................ 83 A. 31,45 B.40,59 C. 18,92 D. 28,19 ..................................................................................... 84 B. Cu, Zn, Fe đều có thể điều chế được từ nguyên liệu oxit bằng phương pháp nhiệt luyện ............. 85 5.46. Cho các chất Na2O, Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO. Số oxit bị H2 khử khi nung nóng là ............ 85 A. 1M B. 1,8M C. 1,725M D. 1,25M ............................................................................................ 86 A. Vật bằng Al - Cu để trong không khí ẩm ....................................................................................... 86 A. H2S B. S C. SO3 D. SO2 ........................................................................................................... 86 A. 0,1M B. 0,25M C. 0,5M D. 1,0M............................................................................................. 89 A. H2, NO2 B. H2, NH3 C. N2, N2O D. NO, NO2 ......................................................................... 89 5.89. Tiến hành bốn thí nghiệm sau ...................................................................................................... 89 Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là ......................................................................................... 90 5.90. Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là ...................................................................... 90 Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là ................................................................ 90 A. 1,2M B. 1,5M C. 1,0M D. 0,75M................................. 90 A. 5/6 ..................................................... B. 6/3 C. 10/3 D. 5/3 90 B. Tinh thể sắt là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá ............................................................................. 91 D. Tinh thể cacbon là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá...................................................................... 91 B. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ .......................................... 91 A. 3 B. 5 C. 6 D. 4...................................................................................................................... 91 B. ĐÁP ÁN ......................................................................................................................................... 92 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ..................................................................................................................... 93 5.16. Khối lượng clo trong 27,1 gam chất rắn là................................................................................ 93 ∆m = (71 - 60)a = 11a ........................................................................................................................ 93 5.24. phương trình hoá học ................................................................................................................. 94 5.32. nH 2 = 0,35 mol. chỉ có Mg, Fe tạo muối nên ta có ............................................................... 94 → Đáp án A......................................................................................................................................... 94 → Đáp án B ......................................................................................................................................... 95 Số nguyên tử Na trong mẫu = 1,204.1023.9 = 10,836.1023 .............................................................. 95 1,32.500 2.500 5.45. n( NH 4 ) 2 SO4 = = 0,0625mol , nCuSO4 = = 0,0625mol .................................... 96 132.100 160.100 5.48. Phương trình hóa học ................................................................................................................ 96 5.60. Gọi số mol Fe, Cu lần lượt là x, y .............................................................................................. 97 5.63. Gọi số mol Na, Ba lần lượt là x, y .............................................................................................. 98 Số mol HCl để hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng 2nO → nHCl = 2mol .......................................... 99 5.80. Hai khí không màu đó là N2 và N2O ...................................................................................... 100 7
 8. 2,6 →x= vậy mAl = 23,4 gam → Đáp án C ............................................................................... 100 3 5.92. Phương trình hoá học ............................................................................................................... 101 4AgNO3 + 2H2O ⎯ ⎯→ 4Ag + 4HNO3 + O2 ............................................................................. 101 2NaCl + H2O ⎯ ⎯→ 2NaOH + Cl2 + H2 .................................................................................. 101 CHƯƠNG 6...................................................................................................................................... 102 KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM .............................................................. 102 A. BÀI TẬP ...................................................................................................................................... 102 C. Năng lượng ion hoá thứ nhất của Cs là nhỏ nhất trong tất cả các kim loại ......................................... 103 6.13. Tính khử của các nguyên tử Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là ....................... 104 6.14. Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do ..................................................... 104 6.15. Khi nung hỗn hợp gồm: Al, CuO, MgO, FeO (lượng vừa đủ), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được chất rắn A gồm các chất nào A. Cu, Al2O3 , Mg, Fe B. Cu, FeO, Mg, Al2O3 1 04 6.16. Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố: Al, Na, Mg, Fe (ở trạng thái cơ bản) có số electron độc thân lần lượt là ................................................................................................................................... 104 6.17. Cho 13,7 gam kim loại Ba vào 200 ml dung dịch FeSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được kết tủa có khối lượng là .......................................................................................... 104 6.18. Cho các chất: MgO, CaCO3, Al2O3, dung dịch HCl, NaOH, CuSO4, NaHCO3. Khi cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là ..................... 104 6.19. Để tinh chế quặng boxit (Al2O3 có lẫn SiO2 và Fe2O3) người ta cho quặng (dạng bột) lần lượt tác dụng với các chất: ........................................................................................................................ 104 6.20. Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 được dung dịch A. Cô cạn A được chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là .................................................................................................................................................... 104 6.21. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hiđroxit lưỡng tính là ...................................................... 104 6.22. Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình ..................................................... 104 6.23. Khi cho kim loại Mg vào dung dịch chứa đồng thời các muối: Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta thu được chất rắn B gồm 2 kim loại. hai kim loại đó là ........................................................................................................................................................ 104 6.24. Cho sơ đồ biến hoá: ................................................................................................................. 104 X + H2O ⎯dp ⎯→ A + B↑ + C↑ ....................................................................................................... 104 ⎯ mn 0 B+ A ⎯t ⎯→ X + Y + H2O .............................................................................................................. 104 0 B+ C ⎯t ⎯→ D ................................................................................................................................. 105 Các chất A, B, C, D, X, Y lần lượt là ............................................................................................... 105 6.25. Cho mẩu Na vào dung dịch các chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2(1), CuSO4(2), KNO3 (3), HCl(4). Sau khi các phản ứng xảy ra xong, ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết tủa là ................................. 105 6.26. Vật liệu thường được dùng để đúc tượng, sản xuất phấn viết bảng, bó bột khi bị gãy xương là ........................................................................................................................................................... 105 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4................................................................................................................. 106 6.46. Kim loại không tác dụng với dung dịch (NH4)2SO4 là ........................................................... 107 6.48. Trong các dung dịch (NH4)2SO4, AlCl3, NaHSO4, NaHCO3, BaCl2, ...................................... 107 A. 0,2 B. 0,28 C. 0,1 D. 0,14 ................................................................................................. 107 A. 2 B. 3 C. 11 D. 12............................................................................................................. 107 6.56. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là.............................................................. 107 Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng ..................................................................... 108 6.66. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong kim loại kiềm là .......................................................... 109 6.70. Kim loại kiềm cháy trong oxi cho ngọn lửa màu tím hoa cà là ............................................... 109 A. 250 B. 200 C. 150 D. 100 ................................................................................ 109 8
 9. 6.77. Hoá chất NaOH có thể làm khô các khí nào trong số các khí sau ........................................... 109 6.78. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của NaHCO3 .................................................. 110 A. 45% B. 53% C. 60% D. 14% ................................................................................................... 112 B. ĐÁP SỐ........................................................................................................................................ 113 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ................................................................................................................... 114 o NaNO3 ⎯t ⎯→ NaNO2 + ½O2 ............................................................................................................ 114 a nO2 = = 0,1mol → a = 0,2 Vậy mNaOH = 0,24 = 8gam → Đáp án :A ............................................. 114 2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H 2O .................................................................................................. 115 8Al + 3NO3 + 5OH + 2H2O → 8 AlO 2 + 3 NH 3 ........................................................................... 115 2K+ H2O → 2 KOH + H 2 ............................................................................................................... 115 - Ống 2 Fe2O3 + 3H2 → 2 Fe + 3H 2O ............................................................................................... 116 4M +nO2 → 2 M 2On ......................................................................................................................... 116 (x + y)M = 16,2 thay nx = 0,6 mol, ny = 1,2mol .............................................................................. 116 6.47. nCO 2 = 1,5mol nNaOH= 0,4mol ................................................................................................. 116 → NaOH dư vậy sản phẩm là Na2CO3 và NaOH → Đáp án D ....................................................... 116 Với H2O: Ba + 2 H2O → Ba (OH ) 2 + 3H 2 ........................................................................................ 116 2Al + 2OH + 2 H 2O → 2 AlO2 + 3H 2 ↑ ......................................................................................... 116 Áp dụng định luật bảo toàn electron ................................................................................................. 116 H+ + OH- → H 2O ............................................................................................................................. 117 37 1 6.59. nHCl= 1250000.1,19. . = 15079mol ............................................................................. 117 100 36,5 8,5 6.65. Nhận xét 5,6 lít khí nặng 8,5 gam → Mkhí = = 34 → H2S .......................................... 118 0,25 6.67. Khi luyện thêm 2,8 gam Li vầo 28,8 gam X thì .................................................................... 118 m + 2,8 .100 =13,29 ; m = 4,2 - 2,8 = 1,4 gam ........................................................................... 118 (28,8 + 2,8) 6.71. pH = 13 → [OH-] = 0,1M, nOH ⎯ = 0,1 mol ....................................................................... 118 6.72. Gọi số mol của Na2CO3, KHCO3 lần lượt là x, y .................................................................... 119 Na2CO3 + HCl ⎯ ⎯→ NaHCO3 + NaCl ....................................................................................... 119 + 2H + 2e ⎯ ⎯→ H2 .......................................................................................................................... 119 nH 2 = 0,1 → nNa = 0,2 mol, vậy mNa = 4,6 gam............................................................ → Đáp án A 119 2Al2O3 ⎯ ⎯→ 4Al + 3O2↑ .............................................................................................................. 120 0 2Al(OH)3 dư ⎯t ⎯→ Al2O3 + 3H2O ............................................................................................... 120 17,88. 1 2 + 0,16.35,5 + 0,04.96 = 18,46 gam → Đáp án A....................................................... 121 Ba(OH)2 + CO2 ⎯ ⎯→ BaCO3 + H2O ........................................................................................... 122 CHƯƠNG 7. CRÔM - SẮT - ĐỒNG ......................................................................................... 123 A. BÀI TẬP ...................................................................................................................................... 123 Fe ⎯+ X Fe2(SO4)3 ⎯+Y FeCl3 ⎯⎯→ Fe(OH)3 ...................................................................... 123 ⎯→ ⎯→ +Z 7.8. Hợp kim của Fe có từ 0,01% → 2%C và một lượng rất ít Si, Mn, Cr, Ni,... là ......................... 124 A. Gang xám giòn không đúc được còn gang trắng đúc được .......................................................... 124 A. 0,48% B. 0,38% C. 0,84% D. 3,08% ...................................................................................... 124 7.13. Quặng có giá trị trong sản xuất gang là.................................................................................... 124 A. 0,10 B. 0,15 C. 0,20................................................................ D. 0,015 125 9
 10. A. 21,40 B. 13,24 C. 23,48 D. 26,60 ......................................................................................... 125 A. 19 B. 21 C. 17 D. 38 ............................................................................................. 125 A. 76,0% B. 15,2% C. 84,4% D. 24,0% ...................................................................................... 125 A. 0,18 B. 0,32 C. 0,36 D. 0,16........................................................................... 126 A. 60% B. 20% C. 50% D. 40% .................................. 126 A. 82,86% B. 80,56% C.86,95% D. 99,43%..................................................................... 127 A. 35,26% B. 58,00% ..................................................... C. 32,56% D. 28,00% 127 A. 52,6% B. 46,7% C. 56% D. 45,6%..................................................... 128 7.55. Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NaNO3, Fe(NO3)2 ta thu được chất rắn là ......................... 128 7.65. Nung nóng m gam hốn hợp A gồm oxit sắt FexOy và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất 100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M. thấy có 6,72 lít khí H2 (đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt (FexOy) và giá trị của m là ............................................................................................................................................. 129 A. 113 B. 195 C. 115 D. 192............................................................................ 131 Giá trị của m là .................................................................................................................................. 132 A. Một chất oxi hóa gặp một chất khử sẽ có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra.................................... 133 Muối X có thể là ................................................................................................................................ 134 A. 6 B. 5 C. 4 D. 7.................................................................................................................... 134 B. ĐÁP ÁN ....................................................................................................................................... 135 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ................................................................................................................... 135 C + O2 → CO2 ................................................................................................................................... 136 7.18. FexOy + yCO ⎯ xFe + yCO2 .............................................................................................. 136 ⎯→ n FeCl2 = nFeO = 3nNO = 0,015 mol → C = 0,15M...................................................... → Đáp án B 136 31,92 56 x x 3 % Fe = = → = (Fe3O4) → Đáp án C ....................................................... 136 44,08 56 x +16 y y 4 Fe2O3 ⎯+ ⎯→ hh X ⎯+ HNO3 → Fe +3 .............................................................................................. 136 ⎯CO ⎯⎯ 7.30. Phương trình hoá học ............................................................................................................... 138 7.34. Phương trình hoá học .............................................................................................................. 139 7.35. Phương trình hoá học .............................................................................................................. 139 → Đáp án A....................................................................................................................................... 140 CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 ........................................................................................................ 141 0,1.56 Từ (1), (2) giải được x = y = 0,1mol ⇒ %Fe = .100 = 46,7% → Đáp án B ........................... 141 12 Số mol axit cần để hòa tan axit phải bằng số mol oxi trong oxit ...................................................... 142 Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl..................................................................................... 142 Nồng độ các muối Cu(NO3)2, Al(NO3)3 lần lượt là: 0,2M và 0,4M → Đáp án C ........................... 142 ⎯⎯→ Đáp án B ............................................................................................................................. 143 Áp dụng quy tắc đường chéo ............................................................................................................ 144 7.104. MCl2 a mol M(NO3)2 a mol ............................................................................................. 144 Vậy nN ( Fe ( NO3 ) 2 ) = 0,7 – 0,25 = 0,45 ............................................................................................... 144 → Đáp án A....................................................................................................................................... 145 CHƯƠNG 8...................................................................................................................................... 146 A. BÀI TẬP ...................................................................................................................................... 146 B. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S, sau đó lội qua dung dịch Ca(OH)2 .................................... 146 D. Cho từng khí đi qua dung dịch Ca(OH)2, sau đó lội qua dung dịch Br2 ...................................... 146 8.8. Để phân biệt 2 chất khí CO2 và SO2 ta chỉ cần dùng một thuốc thử là ...................................... 147 A. 1 B. 2 C. 3 D, 4.................................................................................................................... 148 A. X1, X3, X4 B. X1, X4 C. X3, X4 D. X1, X3, X2, X4 ................................ 148 10
 11. 8.27. Để phân biệt Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 có thể dùng .............................................................. 148 8.30. Để phân biệt 3 khí H2S, NH3, SO2 có thể dùng........................................................................ 149 8.32. Phân biệt dung dịch các muối: NaCl, Ba(NO3)2, K2S .............................................................. 149 A. 4 B. 2 C. 3 D. 5.................................................................................................................... 150 AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2 ....................................................................... 151 A. 5 B. 3 C. 2 D. 1 ............................................................ 151 B. ĐÁP SỐ........................................................................................................................................ 151 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ................................................................................................................... 152 8.2 Cho lội qua dung dịch H2S ..................................................................................................... 152 8.4 Dùng Ba(OH)2 ........................................................................................................................ 152 - (NH4)2SO4 vừa có khí vừa có kết tủa . ........................................................................... → Đáp án B 152 8.6 Dùng HCl ............................................................................................................................... 153 8.7 Dùng Ba(OH)2 ........................................................................................................................ 153 - (NH4)2SO4 Vừa có khí vừa có kết tủa. ............................................................................ → Đáp án B 153 → Đáp án D....................................................................................................................................... 153 → Đáp án D....................................................................................................................................... 153 CHƯƠNG 9...................................................................................................................................... 154 A. BÀI TÂP ...................................................................................................................................... 154 9.2. Ta tiến hành các thí nghiệm sau ................................................................................................. 154 Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là ...................................................... 154 A. 1 B. 4 C. 3 D. 5 ......................................................................................... 154 A. Nút bông tẩm nước vôi trong hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước vôi ............................. 155 C. Nút bông tẩm dấm ăn hoặc sụt ống dẫn khí vào chậu đựng dấm ăn ............................................ 155 A. Vật liệu nano có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học, y học, điện tủ ........................ 155 9.10. Câu ca dao “lúa chiêm lấp ló đầu bờ ....................................................................................... 155 A. Ozon là một khí có tác dụng làm hoa quả chín từ từ để kéo dài ngày sử dụng ............................ 156 C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi ......................... 156 A. Cầm bằng tay có đeo găng ........................................................................................................... 156 A. SO2 B. N2 C. CO2 D. SO3 ...................................................................................................... 157 D. Cả ba nguyên nhân trên ................................................................................................................ 157 A. Cao su tự nhiên, cao su cloropren, protit, xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ.................................... 157 C. Cao su tự nhiên, cao su Buna-S, cao su cloropren, protit, xenlulozơ, saccaoơ, tinh bột .............. 157 A. H2S tan được trong nước .............................................................................................................. 160 B. H2S bị CO2 trong không khí oxi hóa thành chất khác .................................................................. 160 C. H2S bị oxi trong không khí oxi hóa chậm thành chất khác .......................................................... 160 D. H2S bị phân hủy ở nhiệt độ thường tạo ra S và H2 ....................................................................... 160 9.43. Khí CO2 thải ra nhiều được coi là ảnh hưởng xấu đến môi trường vì : ................................... 160 A. Rất độc ................................................................ B. Tạo bụi cho môi trường 160 C. Gây hiện tượng mưa axit ................................................................. D. Gây hiệu ứng nhà kính 160 A. H2S B. H2SO4 C. SO2 D. SO3 .................................................................................................. 160 A. Dùng giấm pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch ............................................... 160 C. Dùng dung dịch amoniac pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch......................... 160 A. Nước ruộng có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học .......................................... 161 C. Nước thải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa vi khuẩn gây bệnh ............................................... 161 A. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi ....................................................................... 161 D. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi bôi kem đánh răng vào vết bỏng ............. 161 A. Chỉ ninh xương với nước ............................................................................................................. 161 A. Nồng độ H2S đã vượt quá 4 lần nồng độ tối đa cho phép. Không khí bị ô nhiễm ............................ 162 11
 12. C. Nồng độ H2S đã vượt quá 2 lần nồng độ tối đa cho phép. Không khí bị ô nhiễm............................. 162 B. ĐÁP SỐ........................................................................................................................................ 162 C. HƯỚNG DẪN GIẢI ................................................................................................................... 163 Mg2+ + 2e → Mgo............................................................................................................................. 163 Vậy khối lượng C mà 2 triệu dân tiêu tốn trong 1 năm(365 ngày) là ............................................... 163 9.28. Khối lượng Pb(C2H5)4 trong 1 gallon xăng m= 2 .1,65 = 3,3 gam......................................... 163 = 1,586.104 tấn → Đáp án C .................................................................................................. 163 7,7.1010 90 Khối lượng SO2 thoát ra trong 1 năm là: mSO2 = .64. = 1,836.1010 gam ........................ 163 32 100 = 1,582 tấn → Đáp án A ................................................................................................................... 163 1 E = 10.10.0,5. = 5 cal .................................................................................................................... 163 10 n Na2CO3 = 106. 2,352 = 249,3 gam ................................................................................... → Đáp án A 164 −7 1,875.10 CM = = 3,75.10 −6 (mol/lit) = 3,75.10-3 mol/m3 ................................................................ 164 0,05 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): .................................... 164 Câu 7: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là ... 165 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): ................................ 170 Câu 31: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là. 173 Câu 37: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ ........................................................................................................................ 173 Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): ......................... 174 Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): ........................................ 175 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): ................................ 176 Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận ................................................ 176 Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có thể là ........................................................................................................................................................... 176 Câu 16: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với .................................................. 177 Câu 19: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư ......... 177 Câu 36: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.......................................................................................................................................... 179 Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là 179 Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là ..................................... 179 Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): ......................... 179 Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): ........................................ 180 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): .............................. 181 Câu 10: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là ................................... 182 Câu 12: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng 182 Câu 13: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là ............................ 182 Câu 27: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là ............. 184 PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II ......................... 185 Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): ....................... 185 CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là ..... 185 Giá trị của m là ............................................................................................................................... 185 Mã đề thi 195 ................................................................................................................................... 186 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): .................................... 187 A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. .............................................................................. 187 D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. ............................................................................... 187 Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm .............. 187 12
 13. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II ................................ 190 Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): .............................. 190 Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là ............................................................................... 191 Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): ............................................ 191 A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. ............................................................................... 191 B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH. ............................................................................. 191 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): ................................ 192 CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4) ................ 193 A. 4 B. 6 C. 3 D. 2 ................................................................................................................. 193 A. 3 B. 5 C. 4 D. 1 ................................................................................................................. 193 Các dd (dung dịch) X, Y, Z lần lượt là.............................................................................................. 194 A. NO B. NO2 C. N2 D. N2O ................................................................................................ 194 A.0,224 B.0,448 C.0,896 D.1,120 ............................................................................................ 195 A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 ................................................................................................................. 195 A. H2NC4H8COOH ........................ B. H2NC3H6COOH C. H2NC2H4COOH D. H2NCH2COOH 195 Câu 36 : Cho phản ứng hoá học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ...................................................... 196 A. 25,8 B. 12,9 C. 22,2 D. 11,1 .............................................................................................. 196 A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 ................................................................................................................. 196 A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 ................................................................................................................. 196 A. C3H6O, C4H8O ........................... B. C2H6O, C3H8O C. C2H6O2, C3H8O2 D. C2H6O, CH4O 196 A. HCHO B. (CHO)2 C. CH3CHO D. C2H5CHO .................................................................... 196 A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 ................................................................................................................. 196 A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 ................................................................................................................. 196 Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): ......................... 196 Câu 45 : Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là ................. 196 A. CH3COOH, CH3OH .................................................................................... B. C2H4, CH3COOH 197 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007...................................................... 198 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A ......................................................................................................... 198 Mã đề thi 748.................................................................................................................................... 198 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007...................................................... 199 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B ......................................................................................................... 199 Mã đề thi 629 ................................................................................................................................... 199 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 ......................................................................... 199 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A ......................................................................................................... 199 Mã đề thi 439 ................................................................................................................................... 199 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008...................................................... 199 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A ......................................................................................................... 199 Mã đề thi 329.................................................................................................................................... 199 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008...................................................... 200 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B ......................................................................................................... 200 Mã đề thi 195 ................................................................................................................................... 200 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 ......................................................................... 200 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A, B..................................................................................................... 200 Mã đề thi 420 ................................................................................................................................... 200 13
 14. CHƯƠNG 1. ESTE – CHẤT BÉO A. BÀI TẬP 1.1. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm : A. Hai muối và hai ancol B. Hai muối và một ancol C. Một muối và hai ancol D. Một muối và một ancol 1.2. Cho 8,6g este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi X ở 2730C và 1 atm. Mặt khác cho 8,6g X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g muối. Công thúc cấu tạo đúng của X là A. H-COOCH2-CH=CH2 B. CH3-COOCH2-CH3 C. H-COOCH2-CH2-CH3 D. CH3-COOCH=CH2 1.3 Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B hơn kém nhau một nhóm -CH2- Cho 6,6g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4g hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo chính xác của A và B là A. CH3-COOC2H5 và H-COOC2H5 B. CH3-COO-CH=CH2 và H-COO-CH=CH2 C. CH3-COOC2H5 và CH3-COOCH3 D. H-COOCH3 và CH3-COOCH3 1.4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Tên gọi của este đem đốt là A. etyl axetat B. metyl fomiat C. metyl axetat D. propyl fomiat 14
 15. 1.5. Cho 6g một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 100ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là A. etyl axetat B. metyl fomiat C. metyl axetat D. propyl fomiat 1.6. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dung vừa hết 200ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là A. 0,5M B. 1,0M C. 1,5M D. 2,0M 1.7. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este hai chức tạo bởi ancol no và axit đơn chức chưa no có một nối đôi ta thu được 17,92 lít khí CO2(đktc) thì este đó được tạo ra từ ancol và axit nào sau đây? A. etylen glicol và axit acrylic B. propylenglycol và axit butenoic C. etylen glicol, axit acrylic và axit butenoic D. butandiol và axit acrylic 1.8. Cho 4,4g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,8g muối natri. Công thức cấu tạo của E có thể là A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 1.9. Xà phòng hoá a gam hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần 300ml dung dịch NaOH nồng độ 1M. Giá trị của a là A. 14,8g B. 18,5g C. 22,2g D. 29,6g 1.10. Đun nóng 18g axit axetic với 9,2g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc có xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32g este. Hiệu suất của phản ứng là A. 35,42 % B. 46,67% C. 70,00% D. 92,35% 1.11. Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este thì thu được 0,22g CO2 và 0,09g H2O. Số đồng phân của chất này là A. 3 B. 4 C, 5 D. 6 1.12. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp hơi hai este no, mạch hở, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 19,72 lít khí CO2 (đktc). Xà phòng hoá hoàn toàn cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17g một muối duy nhất. Công thức của hai este là A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7 B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 và HCOOC4H9 D. CH3COOC2H5 và CH3COOC2H5 1.13. Hợp chất thơm A có công thức phân tử C8H8O2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH thu được hai muối. Số đồng phân cấu tạo của A phù hợp với giả thiết trên là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 1.14. Cho 0,1mol este A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ đều đơn chức và 6,2g một ancol B. Vậy công thức của B là A. C2H4(OH)2 B. CH2(CH2OH)2 C. CH3-CH2-CH2OH D. CH3-CH2-CHOH-CH2OH 1.15. Chia m (gam) một este X thành hai phần bằng nhau. Phần một bị đốt cháy hoàn toàn thu được 4,48 l khí CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Phần hai tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của m là A. 2,2g B. 6,4g C. 4,4g D. 8,8g 1.16. Số đồng phân là este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (tráng bạc) ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1.17. Đốt cháy hoàn toàn 1 g một este X đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc) và 0,72g H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H8O2 B. C5H10O2 C. C4H6O2 D. C5H8O2 1.18. Cho 10,4g hỗn hợp X gồm axit axetic và este etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng A. 33,3% B. 42,3% C. 57,6% D. 39,4% 1.19. Làm bay hơi 10,2 g một este A ở áp suất p1 thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 6,4 g khí O2 ở cùng nhiệt độ, áp suất p2 (biết p2=2p1). Công thức phân tử của A là A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C3H2O4 D. C5H10O2 1.20. Xà phòng hoá hoá hoàn toàn 89g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol. Số gam xà phòng thu được là A. 91,8g B. 83,8g C. 79,8g D. 98,2g 1.21. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1mol este (RCOO)3R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2g muối và 9,2 gam ancol. Công thức phân tử của este là A. (C2H5COO)3C3H5 B. (C2H3COO)3C3H5 15
 16. C. (C2H3COO)3C4H7 D. (C3H7COO)3C3H5 1.22. Cho 4,4g chất X (C4H8O2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam ancol và m2 gam muối. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ancol và phân tử muối bằng nhau. Giá trị của m1, m2 là A. 2,3g và 4,1g B. 4,1g và 2,4g C. 4,2g và 2,3g D. 4,1g và 2,3g 1.23. Cho 0,15mol hỗn hợp hai este đơn chức phản ứng vừa đủ với 0,25mol NaOH và tạo thành hỗn hợp hai muối và một ancol có khối lượng tương ứng là 21,8g và 2,3g. Hai muối đó là A . CH3COOC6H5 và CH3COOC2H5 B. CH3COOC6H5 và CH3COOCH3 C. HCOOC6H5 và HCOOC2H5 D. HCOOC6H5 và CH3COOCH3 1.24. Este X đơn chức chứa tối đa 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z biết rằng Y, Z đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X có thể là A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOC2H5 C. HCOOCH=CH2 D. HCOOCH2CH=CH2 1.25. Este X đơn chức chứa tối đa 5 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z biết rằng Y, Z đều có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu đồng phân phù hợp với cấu tạo của X? A. 2 B. 3 C.4 D.5 1.26. Xà phòng hoá este A đơn chức no chỉ thu được một chất hữu cơ B duy nhất chứa natri. Cô cạn, sau đó thêm vôi tôi xút rồi nung ở nhiệt độ cao được một ancol C và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 2:3. Công thức phân tử este là A. C3H4O2 B. C2H4O2 C. C4H6O2 D. C3H6O2 1.27. Cho este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2. Điều khẳng định nào sau đây là sai: A. X là este chưa no đơn chức B. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng C. X có thể làm mất màu nước brom D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit 1.28. Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây? A. CH3COOH B. CH3CHO C. CH3COONa D. (CH3CO)2O 1.29. Cho 7,4g este X no, đơn chức phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6g kết tủa. Công thức phân tử của este là A. HCOOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H3 1.30. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8g. Tỷ lệ giữa nHCOONa : nCH3COONa là A. 3 : 4 B. 1 : 1 C. 1 : 2 D. 2 : 1 1.31. Thuỷ phân 0,1 mol X bằng NaOH vừa đủ sau đó lấy sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3- /NH3 thu được 0,4 mol Ag. Công thức cấu tạo của este có thể là A. HCOOC2H5. B. HCOOCH2-CH=CH3. C. HCOOC2H3. D. HCOOC=CH2. CH3 1.32. Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. 1.33. Cho 0,0125 mol este đơn chức M với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối. Tỉ khối của M đối với CO2 bằng 2. M có công thức cấu tạo là A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H3COOCH3 1.34. Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng bạc cho sản phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là A. HCOOCH2-CH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. HCOOC(CH3)=CH2 D. CH3COOCH=CH2 1.35. Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 1270C và 600 mmHg thu được thể tích là 8,32 lít. Công thức cấu tạo của X là A. C2H5OOC-COOC2H5 B. C2H5OOC-CH2-COOC2H5 C. C5H7COOC2H5 D. (HCOO)3C3H5 1.36. Khối lượng este metyl metacrylat thu được là bao nhiêu khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 96 gam ancol metylic, giả thiết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 60%. 16
 17. A. 180 gam B. 186gam C. 150 gam D. 119 gam 1.37. Những hợp chất trong dãy sau thuộc loại este: A. Xăng, dầu nhờn bôi trơn máy, dầu ăn. B. Dầu lạc, dầu dừa, dầu cá. C. Dầu mỏ, hắc ín, dầu dừa. D. Mỡ động vật, dầu thực vật, mazut. 1.38. Hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân có công thức đơn giản là C2H4O. Cho 4,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,4 gam muối. Công thức cấu tạo của 2 este là A. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7-i. B. n-C3H7OCOH và HCOOC3H7-i. C. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7-n. D. C2H5COOC3H7-i và CH3COOC2H5 1.39. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H6O2. Cho 4,3 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 4,7 gam một hợp chất hữu cơ Y. Công thức phân tử của Y là A. C3H5O2Na. B. C4H5O2Na. C. C3H3O2Na. D. C2H3O2Na. 1.40. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O2. Cho 5,1 gam hợp chất X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng thu được một hợp chất hữu cơ Y có khối lượng là 7,1 gam. Công thức phân tử của Y là A. C4H7O3Na. B. C2H3O2Na. C. C4H6O4Na2. D. C4H5O4Na2. 1.41. Chất béo là este được tạo bởi : A. Glixerol với axit axetic. B. Ancol etylic với axit béo. C. Glixerol với các axit béo. D. Các phân tử aminoaxit. 1.42. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol metyl axetat bằng dung dịch NaOH dư 20% so với lượng phản ứng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A ta được chất rắn khan B. Khối lượng của B là A. 18,4 gam. B. 24,4 gam. C. 18 gam. D. 16,4 gam. 1.43. Một este X (chỉ chứa C,H,O và một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi của X đối với O2 bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 0,3 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH=CH-CH3. B. C2H5COOCH=CH2. C. HCOOCH=CH-CH2-CH3. D. CH2=CH-COO-C2H5. 1.44. Để tăng hiệu suất phản ứng este hoá cần: A.Tăng nồng độ một trong các chất ban đầu. B. Dùng chất xúc tác H2SO4 đặc. C. Tách bớt este ra khỏi hỗn hợp sản phẩm. D. Tất cả các yếu tố trên. 1.45. Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2. A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với xút cho một muối và một anđehit. B tác dụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5 D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5 1.46. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no). A. Este thuộc loại no B. Este thuộc loại không no C. Este thuộc loại no, đơn chức D. Este thuộc loại không no đa chức. 1.47. Quá trình nào không tạo ra CH3CHO? A. Cho vinyl axetat vào dung dịch NaOH B. Cho C2H2 vào dung dịch HgSO4 đun nóng C. Cho ancol etylic qua bột CuO, to D. Cho metyl acrylat vào dung dịch NaOH 1.48. Cho các chất C2H5Cl, CH3COOH, CH3OCH3, C3H5(OH)3, NaOH, CH3COOC2H5. Số các cặp chất có thể phản ứng được với nhau là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 1.49. Este đa chức tạo ra từ glixerol và hỗn hợp C2H5COOH và CH3COOH, có số công thức cấu tạo là A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 1.50. X là este đơn chức, tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4M thu 105 gam chất rắn và 54 gam ancol. Cho toàn bộ ancol trên qua CuO dư, đun nóng, lấy sản phẩm tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 1,8mol Ag. Vậy X là 17
 18. A. CH2=CH-COOCH3 B. CH3COOCH2-CH2-CH3 C. CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3 D. CH3COOCH(CH3)2 1.51: Chất tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo 2 muối là A. HCOOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2 C. CH3COO-CH2-C6H5 D. COO-C2H5 COO-CH3 1.52: X có công thức phân tử C5H10O2. Cho X tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A. 8 B. 9 C. 5 D. 6 1.53: Cho các chất: CH3COOC2H5, C6H5NH2, C2H5OH, C6H5CH2OH, C6H5OH, C6H5NH3Cl, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1.54. Cho 23,6 gam hỗn hợp CH3COOCH3 và C2H5COOCH3 tác dụng vừa hết với 300ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được là A. 24,6g B. 26g C. 35,6g D. 31,8g 1.55. Thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm thì thu được ancol nào trong các ancol sau? A. CH2(OH)-CH2-CH2OH C. CH2(OH)-CH(OH)-CH3 B. CH2(OH)-CH2OH. D. CH2(OH)CH(OH)CH2OH. 1.56. Hỗn hợp X đơn chức gồm 2 este A, B là đồng phân với nhau. Cho 2,15 gam hỗn hợp X bay hơi thu được 0,56 lít hơi (đktc) este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp X bằng 100ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 36,6 gam chất rắn khan. Vậy CTCT este là A.CH2=CH-COO-CH3. B. CH3COOCH=CH2 C. HOOCO-C=CH2 D. HCOOCH=CH-CH3 CH3 1.57. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,05 mol este của một axit đa chức với một ancol đơn chức, tiêu tốn hết 5,6 gam KOH. Mặt khác khi thuỷ phân 5,475 gam este đó thì tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của este là A. CH2(COOCH3)2 B. CH2(COOC2H5)2 C. (COOC2H5)2 D. CH(COOCH3)3 1.58. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,05 mol este của một axit đa chức với ancol đơn chức, tiêu tốn hết 5,6 gam KOH. Mặt khác khi thuỷ phân 5,475 gam este đó thì tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp A.1 B. 2 C. 3 D. 4. 1.59. Este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit đơn chức không no có một liên kết đôi C=C. Có công thức tổng quát là A. CnH2n-4 O2 ( n ≥ 4) B. CnH2n-2 O2 ( n ≥ 3) C. CnH2n-2 O2 ( n ≥ 4) D. CnH2nO2 ( n ≥ 4) 1.60. Cho các chất: CH≡CH, CH3COOC(CH3)=CH2, CH2=CH2, CH3-CH2COOH, C2H5OH, CH3-CHCl2, CH3COOCH=CH2, CH3COOC2H5, C2H5COOCHCl-CH3. Có bao nhiêu chất tạo trực tiếp ra etanal chỉ bằng một phản ứng ? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 1.61. Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là A. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2 C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 1.62. Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R1COOH, R2COOH với glixerol sẽ thu được bao nhiêu este tác dụng được với Na? A. 10 B. 8 C. 9 D. 11 1.63. Đun nóng hỗn hợp 3 axit R1COOH, R2COOH, R3COOH với etanđiol thì thu được tối đa bao nhiêu este không tác dụng được với Na? A. 3 B. 5 C. 6 D. 9 1.64. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 3 este thu được 8,8g CO2 và 2,7g H2O, biết trong 3 este thì oxi chiếm 25% về khối lượng. Khối lượng 3 este đem đốt là A. 2,7g B. 3,6g C. 6,3g D. 7,2g 18
 19. 1.65. Cho glixerol tác dụng với axit axetic có H2SO4 xúc tác thì tác thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm chức este ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 1.66. Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc ) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức B. Chất Y tan vô hạn trong nước C. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O 1.67. Cho etanđiol tác dụng với axit fomic và axit axetic thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm chức este ? A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 1.68. Cho phản ứng xà phòng hoá sau : (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH ⎯ ⎯→ 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 Trong các chất trên chất nào được coi là xà phòng A. C3H5(OH)3 B. NaOH C. C17H35COONa D. (C17H35COO)3C3H5 1.69. Chỉ số axit của chất béo là A. Số mg KOH cần để thuỷ phân 1g chất béo B. Số mg KOH cần để trung hoà lượng axit tự do trong 1g chất béo C. Số mg K cần để phản ứng với lượng axit dư trong chất béo D. Số gam NaOH cần để thuỷ phân hoàn toàn lượng chất béo đó 1.70. Hiđro hoá hoàn toàn m(g) triolein (glixerol trioleat) thì thu được 89g tristearin (glixerol tristearat). Giá trị m là A. 84,8g B. 88,4g C. 48,8g D. 88,9g 1.71. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng bạc. Hai chất Y, Z tương ứng là A. HCOONa, CH3CHO. B. HCHO, CH3CHO. C. HCHO, HCOOH. D. CH3CHO, HCOOH. 1.72. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y chứa các nguyên tố C, H, O khối lượng phân tử đều bằng 74 biết X tác dụng được với Na, cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy X, Y có thể là A. C4H9OH và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO C. OHC-COOH và C2H5COOH D. OHC-COOH và HCOOC2H5 1.73. Công thức tổng quát của este không no có một liên kết đôi C=C, hai chức, mạch hở có dạng A. CnH2nO4 (n > 3) B. CnH2n-2O4 (n > 4) C. CnH2n-2O2 (n > 3) D. CnH2n-4O4 (n > 4) 1.74. X là hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng 1 ancol no, đơn chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O2 (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50g dung dịch NaOH 20% đến phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 7,5 gam B. 37,5 gam C. 13,5 gam D.15,0 gam 1.75. Trong các loại hợp chất có tính tẩy rửa sau đây, loại hợp chất nào chứa thành phần xà phòng là chủ yếu A. Bột giặt OMO B. Bánh xà phòng tắm C. Nước rửa chén D. Nước Gia-ven 1.76. Thành phần chính của bột giặt tổng hợp là A. C12H25 –C6H4–SO3Na B. C17H35COONa C. C12H25C6H4 – SO3H D. (C17H35COO)3C3H5 1.77. Hiđro hoá chất béo triolein glixerol (H=80%). Sau đó thuỷ phân hoàn toàn bằng NaOH vừa đủ thì thu được bao nhiêu loại xà phòng? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1.78. Nhận xét nào sau đây là sai ? A. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá B. Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng 19
 20. C. Chất tẩy rửa tổng hợp có thể giặt rửa được trong nước cứng D. Có thể dùng xà phòng để giặt đồ bẩn và dầu mỡ bôi trơn máy 1.79. Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85% tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri stearat (về khối lượng). Biết hiệu suất thuỷ phân là 85% A. 1,500 tấn B. 1,454 tấn C. 1,710 tấn D. 2,012 tấn 1.80. Dầu mỡ (chất béo)để lâu ngày bị ôi thiu là do A. Chất béo vữa ra B. Chất béo bị oxi hoá chậm trong không khí tạo thành anđehit có mùi C. Chất béo bị thuỷ phân với nước trong không khí D. Chất béo bị oxi và nitơ không khí chuyển thành amino axit có mùi khó chịu. 1.81. Khi đốt 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị của a là A. a = 0,3 B. 0,3 < a < 0,4 C. 0,1 ≤ a ≤ 0,3 D. 0,2 ≤ a ≤ 0,3 1.82. Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu được 1 mol muối và x (x ≥ 2) mol ancol. Vậy este X được tạo thành từ: A. Axit đơn chức và ancol đơn chức B. Axit đa chức và ancol đơn chức C. Axit đa chức và ancol đa chức D. A xit đơn chức và ancol đa chức 1.83. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng C. Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ động vật rắn D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước 1.84. Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5 M thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,6 M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COOC2H5 B. (CH3COO)2C2H4 C. (CH3COO)3C3H5 D. C3H5(COOCH3)3 1.85. Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 8,2 B. 10,2 C. 19,8 D. 21,8 1.86. Muốn phân biệt dầu nhớt bôi trơn máy với dầu nhớt thực vật, người ta đề xuất 3 cách: 1. Đun nóng với dung dịch NaOH, để nguội cho sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm là dầu thực vật. 2. Chất nào tan trong dung dịch HCl là dầu nhớt. 3. Cho và nước chất nào nhẹ nổi trên bề mặt là dầu thực vật. Phương án đúng là A. 1, 2 và 3 B. Chỉ có 1 C. 1 và 2 D. 2 và 3 1.87. Để xà phòng hóa hoàn 1,51 gam một chất béo cần dùng 45ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số xà phòng hóa chất béo là A. 151 B. 167 C. 126 D. 252 1.88: Một loại mỡ chứa 40% olein, 20% panmitin và 40% stearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m kg mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là A. 1,209 B. 1,3062 C. 1,326 D. 1,335 1.89. X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Để thuỷ phân hoàn toàn 7,04 gam chất X người ta dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này đã lấy dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Số công thức cấu tạo thoả mãn của X là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 20
Đồng bộ tài khoản