intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề Hóa Muối pứ với Axit 2

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

166
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề hóa muối pứ với axit 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Hóa Muối pứ với Axit 2

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 3. Baøi 22 (Phaàn tieáp theo)
 4. Caùc Coâng thöùc vieát phaûn öùng Caàn nhôù 3 coâng thöùc sau: Coâng thöùc 1: MUOÁI phaûn öùng vôùi Kyø tröôùc AXIT LOAÏI 1 Coâng thöùc 2: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 2 Coâng thöùc 3: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 3
 5. Hoaù trò CAO nhaát Coâng thöùc 2:(pöù vôùi HNO3, H2SO4 ñaëc) Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû Coù 2 nhoùm muoái phaûn öùng Nhoùm muoái 1: 2- - 2- - • KL: Ña hoaù trò KL: CO3 ; NO3 ; SO4 ; Cl ••Hoaù trò KL: Thaáp Nhoùm muoái 2: Sunfua, ñisunfua; sunfit Xaûy ra vôùi moïi kim loaïi
 6. Toùm laïi: Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Clang thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Khi gaëp: Muoái + (HNO3, H2SO4 ñaëc) Khoâng thoaû (*) , thì pöù xaûy ra theo coâng thöùc 1: ?
 7. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) a. Fe(NO3)2 +HNO3 (ñaëc)→ b. Fe(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → c. Al(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → d. FeCl2 +HNO3 (ñaëc) → e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) →
 8. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) b. Fe(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → c. Al(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → d. FeCl2 +HNO3 (ñaëc) → e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +2 a. Fe(NO3)2 +HNO3 (ñaëc)→ Fe(NO3)3 +NO2 + H2O Axit loaïi 2
 9. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) b. Fe(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → c. Al(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → d. FeCl2 +HNO3 (ñaëc) → e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +3 b. Fe(NO3)3 +HNO3 (ñaëc)→ khoâng xaûy ra Axit loaïi 1
 10. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) c. Al(NO3)3 +HNO3 (ñaëc) → d. FeCl2 +HNO3 (ñaëc) → e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: c. Al(NO3)3 +HNO3 (ñaëc)→ khoâng xaûy ra Axit loaïi 1
 11. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → d. FeCl2 +HNO3 (ñaëc) → e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +2 d. FeCl2 +HNO3 (ñaëc)→ Fe(NO3)3+NO2+H2O +FeCl3 Axit loaïi 2
 12. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +3 e. FeCl3 +HNO3 (ñaëc)→ khoâng xaûy ra Axit loaïi 1
 13. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc) → f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: f. AlCl3 +HNO3 (ñaëc)→ khoâng xaûy ra Axit loaïi 1
 14. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc) → l. MgCO3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +2 g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc)→ Fe(NO3)3+NO2 + Fe2(SO4)3 Axit loaïi 2 +H2O
 15. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc) → l. MgCO3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +3 h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc)→ khoâng xaûy ra Axit loaïi 1
 16. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc) → l. MgCO3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc)→ khoâng xaûy ra Axit loaïi 1
 17. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc) → l. MgCO3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: +2 k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc)→ Fe(NO3)3+NO2 + CO2 Axit loaïi 2 +H2O
 18. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) g. FeSO4 +HNO3 (ñaëc) → Pöù boå sung h. Fe2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → i. Al2(SO4)3 +HNO3 (ñaëc) → k. FeCO3 +HNO3 (ñaëc) → l. MgCO3 +HNO3 (ñaëc) → Giaûi: l. MgCO3 + HNO3 (ñaëc)→ Mg(NO3)2+ CO2↑+H2O Axit loaïi 1
 19. Coâng thöùc 2: Hoaù trò CAO nhaát Muoái + Axit loaïi 2 Muoái + H2O + SP. khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ÑK: Muoái phaûn öùng phaûi coù tính khöû (*) Aùp dung 2:(Trích ñeà ÑHQGHN - 1999) Cho 5,22 gam moät muoái cacbonat kim loaïi taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dd HNO3; thu ñöôïc 0,336 lit khí NO(ñkc). Tìm coâng thöùc muoái cacbonat
 20. Aùp duïng 2: HNO3 B1.Ñaët CTTQ M2(CO3)n NO B2.Vieát pöù 5,22 gam 0,336 lit B3.Laäp pt (*) Muoái? (ñkc) B4.Giaûi (*) Axit loaïi 2 M2(CO3)n + HNO3→ M(NO3)m +CO2↑+NO +H2O Hoaù trò thaáp Hoaù trò cao nhaát Muoái + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ Sp khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù oxi hoaù khöû)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2