intTypePromotion=1

Đề kham khảo thi học sinh giỏi lớp 3

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
342
lượt xem
90
download

Đề kham khảo thi học sinh giỏi lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng. 1. A. my B. two C. five D. four 2. A. father B. mother C. ruler D. brother 3. A. ball B. fish C. robot D. ship 4. A. bedroom B. bathroom C. living room D. classroom 5. A. book B. pen C. big D. eraser

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kham khảo thi học sinh giỏi lớp 3

 1. §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng. 1. A. my B. two C. five D. four 2. A. father B. mother C. ruler D. brother 3. A. ball B. fish C. robot D. ship 4. A. bedroom B. bathroom C. living room D. classroom 5. A. book B. pen C. big D. eraser Bµi 2: ®iÒn ch÷ c¸i con thiÕu. 6. O__en you__ bo__k, plea__e. 7. Ho__ man__ pet__ d__ y__u ha__e? 8. Ma__ I go __ut? 9. He __s m__ fri___d. 10. Th__s is my fam_l__. Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng. 11. ….. the weather today? A. Where’s B. How’s C. What’s D. Who’s 12. …… has one cat and no dog. A. She B. I C. They D. We 13. What’s her name? ……………. A. His name’s Li. B. My name’s Li. C. I am Li. D. Her name’s Li. 14. How …… cats do you have? A. no B. many C. old D. are 15. How old are you? ………… A. I’m fine. B. He’s nine. C. I’m nine. D. She’s nine. Bµi 4: Nèi c©u hái trong cét A víi c©u tr¶ lêi thÝch hîp trong cét B. Cét A Cét B 16. Who’s that? a. I’m nine years old. 17. How many cats do you have? b. His name is Nam. 18. How old are you? c. That’s my mother. 19. What’s his name? d. It’s sunny. 20. How’s the weather today? e. I have two cats. Bµi 5: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n. My (21) ………… is Nga. That is my mother. Her (22) ……... is Lien. That is my father. (23) …………. name is Long. That is my (24) ………. Her name (25) ….…… Lan. Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau. 26. What’s your name? 27. How are you? 28. How old are you? 29. How’s the weather today? 30. How many pets do you have?
 2. §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. Who B. What C. Where D. And 2. A. your B. we C. he D. she 3. A. bird B. fish C. toy D. dos 4. A. father B. sister C. family D. mother 5. A. meet B. nice C. see D. open Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. Bµi 3: XÕp ch÷ c¸i thµnh tõ. 1. Th_ s is my cl_ssro_m. 1. cleso → ………………………. 2. Ho_ ol_ is _he? 2. boko → ………………………. 3. Th_ wea__er is s_nn_ today. 3. thraree → …………………….. 4. Nic_ to _eet _ou. 4. fymali → …………………….. 5. H_w ma_y toy_ do y_u h_ve? 5. thaborom → …………………. Bµi 4: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. How many pets do you have? Yes. I have some pets. I have some fish and three birds. I have two dogs and three cats. What about you? Do you have pets? Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. What’s his name? A. Oh. It’s sunny today. 2. Is this your school? B. His name’s Nam. 3. How’s the weather in Hue C. Yes. I have some pets. today? 4. Do you have any pets? D. She has three toys. 5. How many toys do you have? E. Yes, it is. And that is my classroom. Bµi 6: XÕp tõ thµnh c©u. 1. friend / he / my / is. 2. two / are / in / there / the / house / bathrooms. 3. rainy / Thai Binh / city / it’s.
 3. 4. have / toys / you / do / many / how ? 5. big / your / book / is? §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. book B. pen C. plane D. pencil 2. A. my B. her C. his D. me 3. A. today B. cloudy C. windy D. rainy 4. A. close B. big C. open D. have 5. A. living room B. bathroom C. house D. classroom Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. Tha_ is my sc___ol lib_a_y. 4. Wh_t is h_s n_me? 2. Sh_ ha_ a fi_h. 5. Wh_r_ is _he b_ll? 3. H_w ma_y ta_le_ a_e th_r_? Bµi 3: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. What’s her name? That’s my sister. Oh! She’s nice. Who is that? Her name’s Nga. Bµi 4: Chän tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng. brother how toys cat name …………. is the weather in Thai Binh today? This is my …………… His ………… is Hung. I have many …………… My pet is a ……………. Bµi 5: XÕp tõ thµnh c©u. 1. many / do / rulers / how / you / have? 2. years / nine / he / is / old. 3. is / bedroom / that / my. 4. Lan / friend / is / my. 5. has / birds / she / two. Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. How old is she? A. There are four.
 4. 2. What is her name? B. I have two dogs. 3. How’s the weather today? C. Her name is Linda. 4. How many books are there? D. It’s cloudy. 5. How many dogs do you have? E. She is eight. §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. that B. who C. how D. what 2. A. house B. bedroom C. bathroom D. kitchen 3. A. kitchen B. library C. living room D. bathroom 4. A. pet B. cat C. dog D. fish 5. A. have B. are C. am D. is Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. Th_s is m_ fam il_. 4. I_’s w_nd_ in Thai Binh. 2. H_ i_ nin_ yea__ ol_. 5. I ha___ ma_y t_ys. 3. T_at is _er b_thr___m. Bµi 3 : XÕp tõ thµnh c©u. 1. my / is / Phong / name. 2. you / old / how / are? 3. have / toys / how / you / do / many? 4. is / the / big / living room. 5. my / this / school / is. Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. Who is that? A. I have a fish and a bird. 2. How’s the weather today? B. That is my mother. 3. What’s his name? C. I am ten. 4. How old are you? D. It’s rainy and cloudy. 5. How many pets do you have? E. His name is Nam. Bµi 5: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. How many pets do you have? I have a fish and two birds. Yes. I have some pets. Do you have pets? I have two cats and three dogs. What about you? Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
 5. 1. How old are you? 2. How’s the weather today? 3. How many books are there? 4. How many pets do you have? 5. Do you have cats? §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. bedroom B. classroom C. living room D. bathroom 2. A. teacher B. sister C. mother D. father 3. A. two B. nine C. nice D. five 4. A. sunny B. windy C. rainy D> city 5. A. she B. he C. my D. you Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. _ow _an_ p_ts do yo_ _a_e? 4. _t’s r_i_y in Thai Binh. 2. I a_m n_ne ye_r_ o_d. 5. Wh_ _ is h_r na___? 3. T_i_ is my _am_ly. Bµi 3: XÕp tõ thµnh c©u. 1. is / my / school / this / new. 2. how / today / weather / is / the? 3. nice / bedroom / my / is / new / and / 4. toys / have / do / many / how / you? 5. I / ten / old / am / years. Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. Where is the ruler? A. That is my mother. 2. What is his name? B. Hi. I am Nam. 3. How is the weather today? C. Its on the table. 4. Who is that? D. His name is Peter. 5. Hello. My name is Minh. E. It’s sunny and windy. Bµi 5: Chän ®¸p ¸n ®ung. 1. ………… books are there? A. How B. How many C. How old D. What 2. I have …….. cats and dogs. A. nice B. fine C. one D. nine 3. There …….. some clouds in the sky. A. are B. is C. am D. have 4. What’s ……. name? A. it B. is C. it’s D. its 5. My school is …….. A. big B. nice D. fine D. A & B
 6. Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau. 1. What’s its name? 2. How old are you? 3. Is your school big? 4. How are you? 5. How is the weather today? §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. big B. it C. small D. nice 2. A. how B. what C. where D .the 3. A. has B. are C. is D. am 4. A. cloudy B. rainy C. weather D. windy 5. A. his B. she C. I D. my Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. Th_s is m_ hou__. 4. It’_ ra_n_ in Thai Binh c_ty. 2. I h_ve on_ cat. 5. H_w __d a_e yo_? 3. H_w’s t_e _ _athe_ today? Bµi 3: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. That is my school. A. I have one. 2. How many cats do you have? B. He’s ten. 3. Who’s she? C. She’s my friend. 4. How old is he? D. She’s nice. 5. This is my sister. E. Oh, it’s big. Bµi 4: XÕp tõ thµnh c©u. 1. old / she / nine / years / is. 2. are / the / three / books / on / there / table. 3. have / many / I / toys. 4. new / is / my / this / school. 5. many / rooms / are / how / there? Bµi 5: Chän ®¸p ¸n ®ung. 1. What’s …… name? ~ She’s Nga. A. your B. his C. my D. her 2. There are seven rooms …….. my house.
 7. A. on B. in C. at D. up 3. How’ the ……… today? ~ It’s sunny. A. sister B. family C. school D. pet 4. ………. have two brothers. A. I B. he C. she D. B & C 5. How many ……… are there? A. cloud B. cloudy C. cloud D. cloud’s Bµi 6: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. How old is she? That’s my sister. Her name is Hoa. She’s seven years old. Who’s that? What’s her name? §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. sunny B. windy C. cloudy D. family 2. A. bathroom B. library C. kitchen D. living room 3. A. am B. is C. have D .are 4. A. her B. his C. your D. he 5. A. fine B .five C. six D. eight Bµi 2: Chän ®¸p ¸n ®ung. 1. How old is Linda? ~ ………. is ten. A. She B. He C. I D. They 2. Hung ……. a ball. A. have B. has C .are D. am 3. How many ……. do you have? A. robot B .ball C. robots D. cars 4. There are …… bids in the house. A. one B. a C. an D .two 5. ………… are you? ~ I’m fine, thank you. A. Where B .What C. How D. Who Bµi 3: XÕp tõ thµnh c©u. 1. pets / have / do / many / you / how? 2. today / weather / how / is / the? 3. cats / has / two / she. 4. school / that / my / new / is. 5. two / are / in / house / bedrooms / there / the. Bµi 4: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
 8. 1. Wh_r_ are the b_l_s? 4. Viet _as fiv_ sh_ps. 2. I _a_e a dol_. 5. W_a_ is h_s na___? 3. I_’s clo_d_ tod_y. Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. What is her name? A. Its’ on the desk. 2. Do you have pets? B. Her name’s Li Li. 3. Where is the pen? C. I’m ten. 4. How’s the weather today? D. Yes. I have a dog. 5. How old are you? E. It’s cold and rainy. Bµi 6: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. Yes? Do you have toys? I have two balls and one robot. Excuse me. Yes. I have a doll and a ship. And you? Oh, they are nice. §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: XÕp c¸c tõ sau theo chñ ®Ò. ball library rainy classroom cat brother mother sunny fish doll school family weather pets toys Bµi 2: XÕp tõ thµnh c©u. 1. pets / have / do / many / you / how? 2. balls / are / the / where? 3. today / weather / how / the / is? 4. old / how / sister / your / is? 5. count / let’s / the / clouds. Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®ung. 1. ………. is your name? A. What B. Who C. Who D. How many 2. How many ……… are there? A. book B .pens C. eraser D. school bag 3. …….. this your new school? A. It’s B. Its C. Are D .Is 4. There is ……. cat. A. a B. one C. an D. A & B 5. I ……. a dog and some birds. A. is B. has C. have D. am Bµi 4: Tr¶ lêi c©u hái, dïng tõ gîi ý trong ngoÆc. 1. How old are you? (9)
 9. 2. How’s the weather today? (sunny) 3. How many chairs are there? (10) 4. What’s your name? (Peter) 5. What’s its name? (Thang Long School) Bµi 5: §iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n. Hello. My name ………… Minh. I am 8 years old. This is my ………. There’s a living …………, two bedrooms, a k ………. and a b ………… in my house. In the living room, there’s a t …….. and four chairs. In the b……….., there’s a bed and a TV. I love my room. Bµi 6: Hoµn thµnh bµi héi tho¹i. A: Hello. B: ……….. are you? A: I’m fine ………. you. And you? B: Fine, thanks. How’s the …………. today? A: It’s r ……….. c…………. B: Oh! §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. sunny B. cloudy C. windy D. my 2. A. library B. kitchen C. school D. classroom 3. A. robot B. cat C. ship D/ plane 4. A. mother B. father C. family D. sister 5. A. big B. small C. nice D. Hi Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. S_e ha_ ma_y to_s. 4. H_w _ld a_e y_u? 2. Wher_ _re th_ bal_s? 5. _ow is _he _e_the_? 3. _ho is t_a_? Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®ung. 1. What’s ……..name? A. your B. his C. her D. their 2. ……… the weather today? A. What’s B .How old C. How’s D. Who’s 3. ……… you have many pets? A. Is B. Are C. Am D. Do 4. ………. . is the book? A. What B. Who C. How D. Where 5. How …….. dogs are there? A. many B. old C. much D .are Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. How’s the weather today? A. She is 40 years old. 2. How many dogs do you have? B. Its hot ad sunny. 3. What’s her name? C. That’s my father.
 10. 4. Who’s that? D. Her name is Huong. 5. How old is your mother? E. I have two dogs. Bµi 5: XÕp tõ thµnh c©u. 1. is / sunny / today / it 2. old / is / how / brother / your? 3. this / bedroom / my / is. 4. are / the / robots / where? 5. cats / he / four / has. Bµi 6: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. How old is he? His is my father. He is 40 year old. Who is this? He is in the living room. Where is he now? §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. mother B. father C. brother D .teacher 2. A. he B. she C. my D. they 3. A. living room B. classroom C. kitchen D. bathroom 4. A. four B. fish C. five D. six 5. A. bird B. robot C. ball D. doll Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. _ho _s thi_? 4. _he_e a_e th_ ba_ls? 2. I _av_ ma_y d_gs. 5. T_e_e a_e t_o be_ro_ms. 3. He i_ n_ne yea_s ol_. Bµi 3: XÕp tõ thµnh c©u. 1. old / you / how / are? 2. there / one / living room / is. 3. clouds / there / how / are / many? 4. many he / balls / has. 5. is / sunny / it / and / today / windy. Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. Who’s that? A. I have a all and two robots. 2. What’s his name? B. Yes, I do. 3. How many toys do you have? C. That’s my friend.
 11. 4. Do you have pets? D. She is nine. 5. How old is she? E. His name is Minh. Bµi 5: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. He is eight years old. Hello, Mai. This is my brother. How old is he? What’s his name? Oh, she’s nice. His name is Binh. Bµi 6: Chän ®¸p ¸n ®óng. 1. ……. are you? ~ I’m fine. A. Where B. How C. What D. Who 2. There …… two cats. A. are B. on C. at D .is 3. This ….. my father. A. am B .are C. do D. is 4. She …… many dolls. A. have B. is C. has D. are 5. It’s ……. today. A. sun B. windy C. cloud D today §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. you B. father C. mother D. brother 2. A. cloudy B. rainy C. sunny D. weather 3. A. you B. yes C. I D. they 4. A. bedroom B. bathroom C. school D. house 5. A. toy B. bird C. fish D. cat Bµi 2: Chän ®¸p ¸n ®óng. 1. Who …… that? A. is B. are C. am D. do 2. ……..name’s Lan. A. She B. He C. I D. Her 3. How ….. is she? A. are B. name C. old D. many 4. ……… to meet you. A. This B. Nice C. Hi D. That 5. ……… is his name? A. What B. Who C. Where D. How old Bµi 3: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. Ho_ man_ toy_ doe_ sh_ hav_? 4. Ho_ o_d i_ _he? 2. I __ve tw_ ca_s. 5. It’_ s__ny in Ha Noi. 3. T__s is t_e _it_hen. Bµi 4: XÕp tõ thµnh c©u. 1. is / my / this / family.
 12. 2. to / you / nice / meet. 3. you / old / how / are? 4. have / many / toys / how / you / do? 5. I / two / have / pets. Bµi 5: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i. It is large. This is my house. It’s large, too. This is my room. Bµi 6: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. How old is she? A. Yes, I do. 2. How’s the weather today? B. I have a fish and two birds. 3. Who’s that? C. She’s nine. 4. Do you have any cats? D. That’s my sister. 5. How many pets do you have? E. It’s rainy in Ha Noi. §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. mother B. father C. sister D. student 2. A. ten B. five C. nice D. nine 3. A. robot B. cat C. plane D. doll 4. A. stand B. up C. down D. in 5. A. library B. fish C. school D. classroom Bµi 2: XÕp tõ thµnh c©u. 1. bedroom / is / nice / my 2. are / there / books / ten. 3. is / your / old / father how? 4. the / close / please / door. 5. Nam / have / and / fish / Lan / many. Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng. 1. How many ……. do you have? A. fish B. fishs C. a fish D. a fishs 2. This is my house. …… is big. A. I B. It C. They D. There 3. What’s ……… name? ~ It’s Thi Tran School. A. it B. it’s C. its D. it is 4. …….. has one cat and two birds. A. They B. I C. We D. Lan 5. There are …… clouds n the sky.
 13. A. a B. some C. an D. one Bµi 4: Chän tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng. this is and his my My name ……… Tom. ……….. is my father. ……….. name is Brown. That is ……… house. It is big …….. nice. Bµi 5: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. She _as tw_ ca_s. 4. Is _our p_en s__all? 2. He is e_gh_ ye_rs o_d. 5. Ye_, it i_. I_ is sm_ll. 3. Ho_ m_ny bo_ks d_es Lan h_ve? Bµi 6: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. Who is this? A. Yes, it 2. Is that your sister? B. She is Nga. 3. Do you have any birds? C. This is my new friend. He is Hai. 4. Is it sunny today? D. Yes, that is my sister. 5. What’s her name? E. No, I don’t have birds. §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. Bedroom B. Kitchen C. Classroom D. Living room 2. A. Father B. Family C. Sister D. Mother 3. A. Is B. At C. On D. In 4. A. Cat B .Pet C. Dog D. Toy 5. A. sunny B. today C. rainy D. windy Bµi 2: Söa lçi sai trong c¸c c©u sau. 1. How many toy do you have? 2. How is your name? ~ My name is Lan. 3. They are on the bedroom. 4. There are one cat in my house. 5. What’s the weather today? Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng. 1. …….. your book on the desk? ~ Yes, it is. A. Do B. Does C. Is D. Are 2. Does your brother ……. books? A. has B. have C. is D. are 3. …….. your book please. A. Open B. Stand C. Sit D. Have 4. How old is ………? ~ She’s nine years old. A. your mother B. your father C. your sister D. your brother
 14. 5. That’s my brother? ~ …………. A. What’s his name? B. What’s her name? C. What’s your name? D. What’s its name? Bµi 4: XÕp tõ thµnh c©u. 1. is / windy / it / today? 2. Lan / many / has / dogs / cats / and. 3. this / your / is / book? 4. have / I / birds / no. 5. do / have / and / any / you / fish? Bµi 5: Chän tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng. pets toys beautiful has have My name is Lan. I ………… two pets : a dog and a cat. My brother Quan ……….. no pets. He has many …………. He has seven robots and three ships. My friend Linh has no toys. She has many …………. She has four fish and three birds. They are ………… §Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3 Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i. 1. A. Name B. Classroom C. Library D. School 2. A. Brother B. Friend C. Sister D. Mother 3. A. How B. This C. That D. These 4. A. eraser B. ruler C. book D. please 5. A. see B. meet C. have D. yes Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. Her n_me is Li Li. 4. Th_t isn’t h_r cl___sroo_. 2. I a_ nin_ y___rs old. 5. Th_y ha_e sev_n p_ts. 3. Is _t sun__ i_ Ha Noi? Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng. 1. How many ……. do you have? A. cat B. dog C. book D. fish 2. How’s the……... today? ~ It’s cold and cloudy. A. Lan B. classroom C. weather D. house 3. Excuse me. ~ …………… A. Yes? B. Yes. C. No? D. No. 4. Is your school big? ~ ……………… A. No, they aren’t. B. No, it is. C. Yes, they are. C. No, it isn’t. 5. …….. I go out? ~ Sure. A. Do B. May C. Is D. Are Bµi 4: Ch÷a lçi sai trong mçi c©u sau.
 15. 1. Me name is Peter. 2. How are the weather today? 3. I has a dog and three cats. 4. Is your book big? ~ Yes, it isn’t. 5. My school isn’t. Its is small. Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi. Cét A Cét B 1. Hi. I’m Nam. A. I’m fine. Thank you. And you? 2. How are you today? B. No, I don’t. I have no pets. 3. This is my new friend. C. Hello. My name is Linda. 4. Do you have any pets? D. It’s Le Loi School. It is nice. 5. What’s its name? E. What is her name? Bµi 6: ViÕt c©u sau sang tiÕng Anh. 1. §©y lµ bè t«i. Bè t«i tªn lµ Hng. 2. Thêi tiÕt ë Hµ Néi h«m nay thÕ nµo? 3. §©y lµ trêng cña t«i. §ã lµ trêng TrÇn Phó. 4. B¹n cã nhiÒu ®å ch¬i kh«ng? 5. Nhµ t«i cã 7 phßng. Nã rÊt to.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản