Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10

Chia sẻ: Nguyen Van Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
1.239
lượt xem
768
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề kiểm tra một tiết môn vật lý 10 giúp bạn ôn tập tốt hơn, rèn thêm những kĩ năng cần thiết để có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra, có thêm tư liệu ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10

  1. HỌ VÀ TÊN- LỚP: ĐIỂM/10 KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2) --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CB A. Phần câu hỏi trắc nghiệm ( 6 điểm ) Caùc em choïn caùc caâu ñuùng A,B C hoaëc D ghi vaøo phieáu traû lôøi ôû trang sau: Câu 1: Đồ thị sau có các quá trình ( 1 → 2 → 3 → 1 ) theo thứ tự nào sau đây : A. đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích B. đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích C. đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt D. đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt Câu 2: Một vật chuyển động lên đỉnh dốc có độ cao z so với mặt đất. Thế năng của vật tại đỉnh dốc A. có giá trị phụ thuộc cách chọn gốc thế năng B. luôn lớn hơn 0 C. luôn bằng - mgz D. luôn bằng mgz Câu 3: Chọn câu sai : A. Động lượng là đại lượng vectơ B. Ðộng lượng luôn được tính bằng tích khối lựợng và vận tốc của vật C. Ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối luợng luôn luôn dương D. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương Câu 4: Động năng của vật không đổi khi A. vận tốc của vật tăng bốn lần , khối lượng của vật giảm hai lần B. vận tốc của vật tăng gấp đôi , khối lượng của vật giảm bốn lần C. vận tốc của vật tăng gấp đôi , khối lượng của vật giảm hai lần D. vận tốc của vật tăng bốn lần , khối lượng của vật giảm bốn lần Câu 5: Câu nào nói về lực tương tác phân tử là không đúng : A. lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đâỷ phân tử B. lực hút phân tử có thể bằng lực đâỷ phân tử C. lực tương tác phân tử coi như không đáng kể khi các phân tử ở rất xa nhau D. lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đâỷ phân tử Câu 6: Chọn câu đúng : Công suất được xác định bằng A. công thực hiện trên một đơn vị độ dài B. công sinh ra trong một đơn vị thời gian C. tích của công và thời gian thực hiện công D. giá trị của công mà vật có khả năng thực hiện Câu 7: Chọn câu đúng : Trong hệ toạ độ ( OT, OV) , đường đẳng nhiệt của một lượng khí lý tưởng là : A. đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ B. đường thẳng vuông góc với trục OV C. đường thẳng vuông góc với trục OT D. đường hyperbol Câu 8: Lực nào trong những lực sau đây thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt đường nằm ngang : A. lực kéo vật B. trọng lực C. lực ma sát D. phản lực của mặt đường Câu 9: Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt đến độ cao cực đại thì A. động năng cực đại.thế năng bằng không B. động năng bằng không, thế năng cực đại C. động năng bằng thế năng cực đại D. động năng bằng nửa thế năng Câu 10: Phát biểu nào sai khi nói về các chất khí? A. Các phân tử khí ở rất gần nhau B. Chất khí không có thể tích và hình dạng riêng C. Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa nó và nén được dễ dàng Câu 11: Trong trường hợp nào sau đây, cơ năng của vật được bảo toàn : A. không có lực cản, lực ma sát tác dụng lên vật B. vận tốc của vật không đổi C. Chỉ có trọng lực ( lực hấp dẫn ) tác dụng lên vật D. vật chuyển động theo phương ngang Câu 12: Định luật Sác-lơ chỉ áp dụng được trong quá trình : A. Khối khí đựng trong bình không đậy kín B. Khối khí giãn nở tự do C. Giữ nhiệt độ của khối khí không đổi. D. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệt Câu 13: Trong quá trình đẳng nhiệt cuả một lượng khí lý tưởng, khi thể tích giảm đi một nửa thì : A. áp suất tăng 2 lần B. áp suất tăng 4 lần C. áp suất giảm 4 lần D. áp suất giảm 2 lần Câu 14: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định A. thể tích, nhiệt độ, khối lượng B. áp suất, thể tích, khối lượng C. áp suất, khối lượng, nhiệt độ D. áp suất, nhiệt độ, thể tích Câu 15: Hệ thức nào sau đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng? p1 p 2 V1 V2 A. p1V1T2 = p2V2T1 B. p1V1 = p2V2 C. = D. T = T T1 T2 1 2 Câu 16: Động năng của vật tăng khi A. gia tốc của vật tăng B. vận tốc của vật có giá trị dương C. gia tốc của vật giảm D. lực tác dụng lên vật sinh công dương
  2. Câu 17: Đường biểu diễn trong hình nào sau đây không phải là đường đẳng tích : A. hình 1 B. hình 3 C. hình 4 D. hình 2 Câu 18: Chọn câu sai : A. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là 2 dạng trong số các dạng thế năng B. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng C. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật tại vị trí đó D. Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B. Phần bài tập tự luận :( 4 điểm ) Bài 1 : Một vật có khối lượng 10 kg, trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc cao 4m, mặt dốc nghiêng góc 300 so với phương ngang. Chọn gốc thế năng ở chân dốc. Lấy g = 10m/s2 a) Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc . ( 1 điểm ) b) Vận tốc của vật tại chân dốc là 6m/s. Tính lực ma sát giữa vật và mặt dốc. ( 1,5 điểm ) ( Áp dụng định lý động năng hoặc định luật bảo toàn năng lượng để giải toán ) Bài 4 : Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm3 hyđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 0C. Hỏi thể tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17 0C. ( 1,5 điểm ) BÀI LÀM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. HỌ VÀ TÊN- LỚP: ĐIỂM/10 KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2) ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CB A. Phần câu hỏi trắc nghiệm ( 6 điểm ) Caùc em choï n caùc caâu ñuùng A, B C hoaëc D ghi vaøo phi eáu traû l ôøi ôû trang sau: Câu 1: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định A. áp suất, nhiệt độ, thể tích B. thể tích, nhiệt độ, khối lượng C. áp suất, thể tích, khối lượng D. áp suất, khối lượng, nhiệt độ Câu 2: Động năng của vật tăng khi A. vận tốc của vật có giá trị dương B. lực tác dụng lên vật sinh công dương C. gia tốc của vật tăng D. gia tốc của vật giảm Câu 3: Một vật chuyển động lên đỉnh dốc có độ cao z so với mặt đất. Thế năng của vật tại đỉnh dốc A. có giá trị phụ thuộc cách chọn gốc thế năng B. luôn lớn hơn 0 C. luôn bằng - mgz D. luôn bằng mgz Câu 4: Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt đến độ cao cực đại thì A. động năng bằng nửa thế năng B. động năng bằng thế năng cực đại C. động năng bằng không, thế năng cực đại D. động năng cực đại.thế năng bằng không Câu 5: Hệ thức nào sau đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng? p1 p 2 V1 V2 A. = B. T = T C. p1V1 = p2V2 D. p1V1T2 = p2V2T1 T1 T2 1 2 Câu 6: Trong quá trình đẳng nhiệt cuả một lượng khí lý tưởng, khi thể tích giảm đi một nửa thì : A. áp suất tăng 4 lần B. áp suất tăng 2 lần C. áp suất giảm 4 lần D. áp suất giảm 2 lần Câu 7: Lực nào trong những lực sau đây thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt đường nằm ngang : A. lực ma sát B. phản lực của mặt đường C. lực kéo vật D. trọng lực Câu 8: Phát biểu nào sai khi nói về các chất khí? A. Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu B. Các phân tử khí ở rất gần nhau C. Chất khí không có thể tích và hình dạng riêng D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa nó và nén được dễ dàng Câu 9: Chọn câu sai : A. Động lượng là đại lượng vectơ B. Ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối luợng luôn luôn dương C. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương D. Ðộng lượng luôn được tính bằng tích khối lựợng và vận tốc của vật Câu 10: Trong hệ toạ độ ( OT, OV) , đường đẳng nhiệt của một lượng khí lý tưởng là A. đường thẳng vuông góc với trục OV B. đường hyperbol C. đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ D. đường thẳng vuông góc với trục OT Câu 11: Chọn câu sai : A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật tại vị trí đó B. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là 2 dạng trong số các dạng thế năng C. Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật D. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng Câu 12: Câu nào nói về lực tương tác phân tử là không đúng : A. lực hút phân tử có thể bằng lực đâỷ phân tử B. lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đâỷ phân tử C. lực tương tác phân tử coi như không đáng kể khi các phân tử ở rất xa nhau D. lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đâỷ phân tử Câu 13: Đường biểu diễn trong hình nào sau đây không phải là đường đẳng tích : A. hình 1 B. hình 4 C. hình 2 D. hình 3 Câu 14: Trong trường hợp nào sau đây, cơ năng của vật được bảo toàn : A. vận tốc của vật không đổi B. vật chuyển động theo phương ngang C. Chỉ có trọng lực ( lực hấp dẫn ) tác dụng lên vật D. không có lực cản, lực ma sát tác dụng lên vật Câu 15: Đồ thị sau có các quá trình ( 1 → 2 → 3 → 1 ) theo thứ tự nào sau đây : A. đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích B. đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích C. đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt D. đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt
  4. Câu 16: Động năng của vật không đổi khi A. vận tốc của vật tăng bốn lần , khối lượng của vật giảm hai lần B. vận tốc của vật tăng gấp đôi , khối lượng của vật giảm bốn lần C. vận tốc của vật tăng gấp đôi , khối lượng của vật giảm hai lần D. vận tốc của vật tăng bốn lần , khối lượng của vật giảm bốn lần Câu 17: Chọn câu đúng : Công suất được xác định bằng A. giá trị của công mà vật có khả năng thực hiện B. công thực hiện trên một đơn vị độ dài C. công sinh ra trong một đơn vị thời gian D. tích của công và thời gian thực hiện công Câu 18: Định luật Sác-lơ chỉ áp dụng được trong quá trình : A. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệt B. Khối khí giãn nở tự do C. Giữ nhiệt độ của khối khí không đổi. D. Khối khí đựng trong bình không đậy kín PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. Phần bài tập tự luận ( 4 điểm ) Bài 1 : Một vật có khối lượng 5 kg, trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc cao 2,5 m, mặt dốc nghiêng góc 300 so với phương ngang. Chọn gốc thế năng ở chân dốc. Lấy g = 10m/s2 a) Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc ( 1 điểm ). b) Tính vận tốc của vật khi đến chân dốc. Biết lực ma sát giữa vật và mặt dốc có độ lớn 23 N. ( 1,5 điểm ) ( Áp dụng định lý động năng hoặc các định luật bảo toàn để giải bài 1 và 2 ) Bài 2 : Một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ 10 0C và áp suất 105 Pa được nén đẳng nhiệt đến áp suất 1,5.105 Pa. Hỏi thể tích sau khi nén tăng hay giảm bao nhiêu lần so với thể tích ban đầu ? ( 1 điểm ) BÀI LÀM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản