ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: Tiếng Việt lớp 4

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
547
lượt xem
147
download

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: Tiếng Việt lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn ? ( Trích Việt Nam thân yêu...Tiếng Việt 4 ) a, Tìm bốn từ ghép gần nghĩa với từ đất nước. b, Giải nghĩa từ: Biển lúa Đặt một câu với từ đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: Tiếng Việt lớp 4

  1. ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI §Ò sè 10                             M«n thi: TiÕng  ViÖt líp 4  (Thêi gian 60 phót) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­ C©u 1:  ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i ! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n ?  ( TrÝch ViÖt Nam th©n yªu...TiÕng  ViÖt 4 ) a, T×m bèn tõ ghÐp gÇn nghÜa víi tõ ®Êt níc. b, Gi¶i nghÜa tõ: BiÓn lóa      §Æt mét c©u víi tõ ®ã C©u 2:  Gi¶i thÝch ng¾n gän ý nghÜa cña hai c©u tôc  ng÷ sau:     ­ Qu¹ t¾m th× r¸o, s¸o t¾m th× ma.     ­ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n. C©u 3:  T×m tr¹ng ng÷, chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c¸c c©u  sau: ­ Buæi s¸ng, nói ®åi, thung lòng, lµng b¶n ch×m  trong biÓn m©y mï. ­ Lóc t¶ng s¸ng, lóc chËp tèi, ë qu∙ng ®êng nµy,  d©n lµng qua l¹i rÊt nhén nhÞp. C©u 4:   Trong bµi Vµm Cá §«ng (TiÕng ViÖt 3, tËp 1 ),  nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt: " §©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh rîng lóa, vên c©y Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Chë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy." §äc ®o¹n th¬ trªn , em c¶m nhËn ®îc vΠ®Ñp ®¸ng quý  cña dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo?  C©u 5:      ViÕt bµi v¨n ng¾n (kho¶ng 20 dßng) t¶ mét  c©y cã bãng m¸t ë s©n trêng (hoÆc n¬i em ë) mµ em c¶m  thÊy gÇn gòi vµ g¾n bã.
  2. ---------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản