intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề Ôn Hóa 18

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

166
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng do Trung tâm luyện thi chất lượng cao Vĩnh Viễn cung cấp, nội dung gồm 17 trang, được trình bày dưới dạng file PDF.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Ôn Hóa 18

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C H C H O Caùc hchc coù nhoùm Andehyt O HCOOH Este hoaëc Muoái cuûa HCOOH Gluxit: Glucozô; Mantozô
 3. Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C H Phaûn öùng O Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO COOH Ví duï: CH3CHO + Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓
 4. Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C H Phaûn öùng O Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ Caùch 2: R(CHO)n + 2n AgNO3 CHO +3n NH3 + n H2O → COONH → R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓
 5. Phaûn öùng traùng göông Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ Caùch 2: R(CHO)n + 2n AgNO3 CHO +3n NH3 + n H2O → COONH → R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓ Caàn nhôù: + Ag2O C OH + NH3 C H O O AgNO3 C O-NH4 NH3,H2O O
 6. Phaûn öùng traùng göông + Ag2O C OH + NH 3 C H O O AgNO3 C O-NH4 NH3,H2O O Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 a. HCHO + Ag2O NH3(dö) ddAgNO3 b. HCOOH + Ag2O NH3(dö) c. Glucoâzô + Ag2O
 7. Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 a. HCHO +2 Ag2O CO2↑+H2O+4Ag NH3(dö) ddAgNO3 HO H C H + 2 Ag2O C OH +4 Ag NH3(dö) O O CO2↑+H2O C H +Ag2O C OH O ddAgNO3 O NH3(dö)
 8. Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 b. HCOOH +Ag2O CO2↑+H2O+2Ag NH3(dö) ddAgNO3 HO H C OH +Ag2O C OH +2 Ag NH3(dö) O O CO2↑+H2O C H +Ag2O C OH O ddAgNO3 O NH3(dö)
 9. Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 c. Glucô +Ag2O NH3(dö) H C CH –CH2 ddAgNO3 HO C CH –CH2 OH OH NH3(dö) O 4 4 O OH OH 4 C H +Ag2O C OH O ddAgNO3 O NH3(dö)
 10. Phaûn öùng traùng göông Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ Caùch 2: R(CHO)n + 2n AgNO3 CHO +3n NH3 + n H2O → COONH → R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓ Caàn nhôù 2: nAg Soá =2n = 2. nhoùm n hchc(pö) -CHO
 11. Phaûn öùng traùng göông nAg Soá =2n = 2. nhoùm n hchc(pö) (-CHO) Ví duï 1: Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát vôùi ddAgNO3/NH3; thu ñöôïc 0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy Ag nhoùm - CHO Thaáy: nAg =4 = 2. 2 n A(pö) Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO)
 12. Phaûn öùng traùng göông nAg Soá =2n = 2. nhoùm n hchc(pö) (-CHO) Caàn nhôù: - HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 chöùc vì : HCHO coù CTCT: H C H ddAgNO3 1 mol HCHO 4mol Ag O NH3(dö)
 13. Phaûn öùng traùng göông nAg Soá H C H =2n = 2. nhoùm n hchc(pö) (-CHO) O ddAgNO3 1 mol X(C,H,O) 4 mol Ag NH3(dö) ⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO) TH2 X: H-CHO
 14. Phaûn öùng traùng göông ddAgNO3 1 mol X(C,H,O) 4 mol Ag NH3(dö) ⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO) TH2 X: H-CHO Ví duï 3: (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997) Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù %O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc. 37,21 Khi cho 1 mol A pöù vôùùi ddAgNO3/NH3 pöù vô (dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag Tìm A? (dö) ñöôï Ag.
 15. Ví duï 4: (ÑHQGTP.HCM – 1999) -Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát A caàn theå tích oxi baèng theå tích CO2 sinh baèng theå tích ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát Hoû thuoä loaï chaá gì? gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO3 trong NH3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag Tìm A? Ag. -Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùùi ddAgNO3/NH3 pöù vô (dö) ta thu ñöôïïc 2 mol Ag. (dö) ñöô Ag
 16. Ví duï 5: (ÑHBK TP.HCM – 1996) Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù hôï chaá höõ khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng Laáy cuøng soá á mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd so mol AgNO3/NH3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2 3 3 X sinh ra muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z Bieát A Z. taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô thì khí vaø B taùc duïng vôùi NaOH hay H2SO4 cuõng ñieàu taïo thaønh khí voâ cô Xaùc ñònh caùc thaønh khí voâ cô. CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2