intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề Ôn Hóa 9

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

354
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn hóa 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Ôn Hóa 9

 1. Ñeà oân 9:
 2. CAÙC Baøi taäp traéc nghieäm oân thi ñai hoïc - 2007 NGUYEÃN TAÁN TRUNG ( TTLT CLC VÓNH VIEÃN)
 3. Ví duï 1: Cho (A) vaøo dd HNO3, thu ñöôc ddB, thaáy coù khíí maøu naâu thoaùt ra. Vaäy (A) coù theå laø: kh maøu naâu A. Fe2O3 B. FeO B C. CuO D. Al2O3 Oxit KL + HNO3 → → Muoái + NO2↑ + H2O (A): Oxit cuûa KL (hoaù trò thaáp)
 4. Ví duï 2: Khi cho Fe pöù vôùi dd AgNO3 ,seõ thu ñöôïc A. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 D. A,B,C ñuùng
 5. Fe phaûn öùng vôùi dd AgNO3 Giaùo khoa Fe + 2 AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2 Ag (1) Sau (1) coøn AgNO3 thì: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag (2) Toùm laïi: Fe+ AgNO3 ? Fe(NO3)3 ? Fe(NO3)2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3
 6. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi Fe + 2 AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2 Ag (1’) Fe + 3 AgNO3→ Fe(NO3)3 + 3 Ag (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nAg + nFe 2 3 Saûn Fe2+ Fe3+ Fe3+ phaåm 2+ 3+ Fe dö Fe Fe2+ Fe Ag+:dö
 7. Ví duï 2: Khi cho Fe pöù vôùi dd AgNO3 ,seõ thu ñöôïc A. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 D A,B,C ñuùng D. Fe(NO3)3 Fe+AgNO3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3
 8. Ví duï 3: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong ddAgNO3 ; thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 24,2 gam B. 18 g C. 8,32g D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc
 9. Gôïi yù: Fe(NO3)3 Fe+AgNO3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe Fe(NO3)3 0,1 mol 0,1 mol ⇒ mmuoái = 0,1 . 242 = 24,2 g Fe Fe(NO3)2 0,1 mol 0,1 mol ⇒ mmuoái = 0,1 . 180 = 18 g
 10. Ví duï 3: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong AgNO3 thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 5,4 gam B. 7,26 g C. 8,32g D Khoâng xaùc ñònh ñöôïc D. Fe Fe(NO3)3 mmuoái = 24,2 g Fe Fe(NO3)2 mmuoái = 18 g
 11. Ví duï 4: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong 220ml ddAgNO3 1M ; thu ñöôïc m gam raén moät loaïi muoái saét. Vaäy m coù giaù trò : A. 23,76 gam B. 21,6 g C. 25,112g D. 28,6 g
 12. nAg+ nFe =2,2 2 3 Saûn Fe2+ Fe3+ Fe3+ phaåm 2+ 3+ Fe dö Fe Fe2+ Fe Ag+:dö ⇒ Ag+ : Heát ⇒ nAg =n Ag+ = 0,22 mol
 13. Ví duï 4: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong 220ml ddAgNO3 1M ; thu ñöôïc m gam raén moät loaïi muoái saét. Vaäy m coù giaù trò : A. 23,76 gam A C. 25,112g B. 21,6 g D. 28,6 g nAg= 0,22 mol
 14. Ví duï 5: Ankan laø nhöõng A. Hidrocacbon maø trong phaân töû chæ chöùa lieân keát ñôn B. Hidrocacbon khoâng coù maïch voøng C. Hidrocacbon maïch thaúng D Hidrocacbon no D. khoâng coù maïch voøng
 15. Ví duï 6: Nhöõng caëp chaát naøo laø ñoàng ñaúng cuûa nhau A. CH3 – CH2 – O – CH3 vaø CH3CH2CH2OH B. CH3CH(CH3)2vaø CH3CH2CH2CH3 C C2H5NH2 vaø CH3CH2CH2NH2 C. D. C3H6 vaø C4H8
 16. Ví duï 7: A F C2H5OH +NaOH X +NaOH, xt,to B D↑ E G (C,H,O) 1. X coù theå laø: A. CH3COOCH3 B. CH3COO CH =CH2 C. HCOO C2H5 D. CH3 COO CH = CHCl
 17. Ví duï 7: A F C2H5OH +NaOH X +NaOH, xt,to B D↑ E G !. X:CH3COO CH =CH2 C,H,O H-CHO 2. E coù % O ( tính theo khoái löôïng) baèng : A . 53,33 A B. 34,78 C. 43,24 D. 50
 18. Ví duï 7: A F C2H5OH +NaOH X +NaOH, xt,to B D↑ E G !. X:CH3COO CH =CH2 H-CHO 3. G coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp: A. Sobit A B. Axit oxalic C. Etyloxalat D. Axit axetic
 19. Ví duï 8: Cho 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe phaûn öùng heát vôùi ddHCl. Sau phaûn öùng coâ caïn thu ñöôïc 42,55 gam muoái khan. Theå tích H2 (ÑKC) thu ñöôïc baèng: A. 8,96L B. 0,08L C. 11,2L D. 16,8L
 20. Gôïi yù 1: Kim Loaïi pöù vôùi Axit loaïi 1 n H+ =2 nH m Mn+= m M pöù 2 pö + H+ Mn+ M Muoái Muoái Goác axit m Muoái = mMn++ m Goác axit
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2