Đề ôn hóa số 17

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
108
lượt xem
15
download

Đề ôn hóa số 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn hóa số 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn hóa số 17

 1. Baøi 5 GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Coù 3 loaïi sau: Taïo Anken (olefin) Taïo eâte Taïo saûn phaåm ñaëc bieät
 3. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo OLEÂFIN (ANKEN): Ñieàu kieän röôïu: Röôïu ñôn chöùc, no, Soá C ≥ 2 Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 170OC Hoaëc Al2O3, to≈ 400oC hôi röôïu Phaûn öùng: ÑKpöù CnH2n CnH2n+1OH + H2O ( n≥ 2) H2SO4ñ Ví duï: C2H5OH C2H4 + H2O 170OC
 4. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: -X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc, - A laø chaát khí duy nhaát - G: Glyxerin D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br
 5. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A laø chaát khí duy nhaát D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br D: CH2-CH = CH2 A: CH3-CH = CH2 Cl
 6. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A: CH3-CH = CH2 D: CH2-CH-CH2 X: CH2-CH-CH3 Cl Br Br OH D: CH2-CH = CH2 Y: CH3-CH2-CH2-OH Cl
 7. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. Thí Sinh: B laø olefin Sai
 8. Caàn nhôù: X H2SO4ñ to Olefin ⇒ X: Röôïu ñôn, no H2SO4 ñ Olefin Röôïu ñôn, no to EÂte ( Do moïi röôïu taùch nöôùc ñeàu coù theå taïo eâte)
 9. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Ñieàu kieän röôïu: Moïi Röôïu Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 140OC Hoaëc Al2O3, to≈ 200oC hôi röôïu Phaûn öùng: Phuï thuoäc chöùc röôïu !
 10. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Röôïu ñôn ÑKPÖÙ R-OH + HO-R’ R-O-R’ + H2O Röôïu ña m R(OH)n + n R’(OH)m ÑKPÖÙ Rm-(O)n.m-R’n + n.m H2O
 11. Toùm laïi caàn nhô:ù ( Röôïu ñôn chöùc, no) H2SO4ñ CnH2n CnH2n+1OH to (CnH2n+1)2O (*) (*) => Molefin
 12. Vôùi ñôn chöùc, no H2SO4ñ Röôïu X Saûn phaåm Y Neáu dY/X 1 ⇒ Y: ete
 13. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. B:EÂte Thí Sinh: B laø olefin
 14. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=1,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=1,7 >1 ⇒(B):EÂte ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 15. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH (CnH2n+1 )2O + H2O (1) to=140 (1) ⇒(B): (CnH2n+1 )2O Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 1,7 MA (14n + 1).2 +16 = 1,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7
 16. Aùp duïng 3: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, B: olefin vôùi dB/A=0,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B.
 17. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=0,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=0,7 < 1 ⇒(B):olefin Röôïu (A): (Ñôn, no) ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 18. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH CnH2n + H2O (1) to=170 (1) ⇒(B): CnH2n Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 0,7 MA 14n = 0,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): CH3-CH=CH2
 19. Aùp duïng 4: Ñun röôïu A coù MA
 20. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) o t B2.Vieát pöù MA 1 ⇒(B):eâte ÑaëT CTTQ (A): R(OH)n H2SO4ñ 2R-(OH)n R-On- R nH2O (1) (B) dB/A= 2R+16n 1,419 R+17n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản