Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
156
lượt xem
49
download

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6 bao gồm các ví dụ tham khảo, các bài tập mẫu, bài tập trắc nghiệm, kiến thức nâng cao, và một số các công thức đã được rút ra, được đức kết để áp dụng giải bài tập trắc nghiệm một cách nhanh nhất, dể hiểu nhất phục vụ cho các bạn ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6

 1. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo OLEÂFIN (ANKEN): Ñieàu kieän röôïu: Röôïu ñôn chöùc, no, Soá C ≥ 2 Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 170OC Hoaëc Al2O3, to≈ 400oC hôi röôïu Phaûn öùng: ÑKpöù CnH2n CnH2n+1OH + H2O ( n≥ 2) H2SO4ñ Ví duï: C2H5OH C2H4 + H2O 170OC
 2. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: -X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc, - A laø chaát khí duy nhaát - G: Glyxerin D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br
 3. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A laø chaát khí duy nhaát D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br D: CH2-CH = CH2 A: CH3-CH = CH2 Cl
 4. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A: CH3-CH = CH2 D: CH2-CH-CH2 X: CH2-CH-CH3 Cl Br Br OH D: CH2-CH = CH2 Y: CH3-CH2-CH2-OH Cl
 5. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. Thí Sinh: B laø olefin Sai
 6. Caàn nhôù: X H2SO4ñ to Olefin ⇒ X: Röôïu ñôn, no H2SO4 ñ Olefin Röôïu ñôn, no to EÂte ( Do moïi röôïu taùch nöôùc ñeàu coù theå taïo eâte)
 7. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Ñieàu kieän röôïu: Moïi Röôïu Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 140OC Hoaëc Al2O3, to≈ 200oC hôi röôïu Phaûn öùng: Phuï thuoäc chöùc röôïu !
 8. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Röôïu ñôn ÑKPÖÙ R-OH + HO-R’ R-O-R’ + H2O Röôïu ña m R(OH)n + n R’(OH)m ÑKPÖÙ Rm-(O)n.m-R’n + n.m H2O
 9. Toùm laïi caàn nhô:ù ( Röôïu ñôn chöùc, no) H2SO4ñ CnH2n CnH2n+1OH to (CnH2n+1)2O (*) (*) => Molefin
 10. Vôùi ñôn chöùc, no H2SO4ñ Röôïu X Saûn phaåm Y Neáu dY/X 1 ⇒ Y: ete
 11. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. B:EÂte Thí Sinh: B laø olefin
 12. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=1,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=1,7 >1 ⇒(B):EÂte ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 13. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH (CnH2n+1 )2O + H2O (1) to=140 (1) ⇒(B): (CnH2n+1 )2O Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 1,7 MA (14n + 1).2 +16 = 1,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7
 14. Aùp duïng 3: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, B: olefin vôùi dB/A=0,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B.
 15. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=0,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=0,7 < 1 ⇒(B):olefin Röôïu (A): (Ñôn, no) ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 16. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH CnH2n + H2O (1) to=170 (1) ⇒(B): CnH2n Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 0,7 MA 14n = 0,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): CH3-CH=CH2
 17. Aùp duïng 4: Ñun röôïu A coù MA
 18. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) o t B2.Vieát pöù MA 1 ⇒(B):eâte ÑaëT CTTQ (A): R(OH)n H2SO4ñ 2R-(OH)n R-On- R nH2O (1) (B) dB/A= 2R+16n 1,419 R+17n
 19. Ñun 132,8 g hh X:AOH;BOH;ROH vôùi H2SO4 ñ ôû 140oC ta thu ñöôïc 11,2g hh goàm 6 eâte coù soá mol baèng nhau. Maëc khaùc ñun noùng hh X vôùi H2SO4 ñ ôû 170oC thì thu ñöôïc hh Y chæ goàm coù 2 Olefin khí (ôû ñieàu kieän thöôøng). a. Xaùc ñònh CTPT-CTCT cuûa caùc röôïu, (H=100%) b. Tính % (theo m) cuûa hh X. c. Tính %(theo m) cuûa hh Y.
 20. Ñun röôïu A vôùi H2SO4ñ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=0,6086 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. Bieát MA ≤ 90 ñvC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản