intTypePromotion=1

Đề ôn số 8_Các bài tập trắc nghiệm và ôn thi đại học 2007

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
279
lượt xem
71
download

Đề ôn số 8_Các bài tập trắc nghiệm và ôn thi đại học 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn số 8_các bài tập trắc nghiệm và ôn thi đại học 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn số 8_Các bài tập trắc nghiệm và ôn thi đại học 2007

 1. Ñeà oân soá 8:
 2. CAÙC Baøi taäp traéc nghieäm oân thi ñai hoïc - 2007 NGUYEÃN TAÁN TRUNG ( TTLT CLC VÓNH VIEÃN)
 3. Ví duï 1: (A): C H O N phaûn öùng ñöôïc vôùi 2 7 2 NaOH. Vaäy (A) coù theå laø: A. Amino axit C. Este cuûa amino axit B. Muoái amoni D. A, B, C ñeàu ñuùng
 4. Gôïi yù: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Caùc hôïp chaát thöôøng gaëp Amino axit Muoái cuûa amin Este cuûa mino axit Hôïp chaát nitro Muoái amoni Caùc hôïp chaát ñaëc bieät Ureâ: (NH2)2CO Caproâlactam: C6H11ON Caùc loaïi tô: Tô Caproân, Tô nilon, Tô enaêng
 5. Gôïi yù: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Amino axit Ureâ: (NH2)2CO Este cuûa mino axit Muoái amoni Caproâlactam: Muoái cuûa amin C6H11ON Hôïp chaát nitro Caùc loaïi tô Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥ 1
 6. Nhoùm C, H, O, N Caùch tính ∑LKπ Amino axit (1) B1. Tính ∑lkπ khi N Este cuûa minoaxit (2) coù hoaù trò (III) Muoái amoni (3) CxHyOzNt Muoái cuûa amin (4) 2.x +2 + t - y = K ∑lkπ= Hôïp chaát nitro (5) 2 Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥1
 7. Gôïi yù: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Amino axit (1) Muoái cuûa amin (4) Este cuûa mino axit (2) Hôïp chaát nitro (5) Muoái amoni (3) Caùch tính ∑LKπ B1. Tính ∑lkπ khi N coù hoaù trò (III) B2. Tính ∑lkπ theo: (1), (2), (5) CxHyOzNt ∑LKπ= K 2.x +2 + t - y = K ∑lkπ= (3), (4) 2 ∑LKπ= K + 1
 8. Toùm laïi: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Amino axit (1) Muoái cuûa amin (4) Este cuûa mino axit (2) Hôïp chaát nitro (5) Muoái amoni (3) CxHyOzNt (1), (2), (5): ∑LKπ= K 2.x +2 + t - y = K ∑lkπ= (3),(4): ∑LKπ=K+1 2 Ví duï : (A): C2H7O2N ∑lkπ= K 2 .2 +2 + 1- 7 K= =0 2
 9. Ví duï 1: (A): C H O N phaûn öùng ñöôïc vôùi 2 7 2 NaOH. Vaäy (A) coù theå laø: A. Amino axit C. Este cuûa amino axit B Muoái amoni B. D. A, B, C ñeàu ñuùng Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥ 1 (A): C2H7O2N ( K= 0 ) ◙ Muoái amoni CH3COO-NH4 ◙ Muoái cuûa amin HCOO-NH CH 3 3
 10. Ví duï 2: (A): C3H9O2N Vaäy (A) coù theå laø: A. Amino axit C. Este cuûa amino axit B. Muoái amoni D. Hôïp chaát nitro
 11. Nhoùm C, H, O, N Caùch tính ∑LKπ Amino axit (1) B1. Tính ∑lkπ khi N Este cuûa minoaxit (2) coù hoaù trò (III) Muoái amoni (3) CxHyOzNt Muoái cuûa amin (4) 2.x +2 + t - y = K ∑lkπ= Hôïp chaát nitro (5) 2 Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥1
 12. Toùm laïi: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Amino axit (1) Muoái cuûa amin (4) Este cuûa mino axit (2) Hôïp chaát nitro (5) Muoái amoni (3) CxHyOzNt (1), (2), (5): ∑LKπ= K 2.x +2 + t - y = K ∑lkπ= (3),(4): ∑LKπ=K+1 2 Ví duï : (A): C3H9O2N ∑lkπ= K 2 .3 +2 + 1 - 9 = 0 K= 2
 13. Ví duï 2: (A): C3H9O2N (1), (2), (5): Vaäy (A) coù theå laø: ∑LKπ= K A. Amino axit D. (3),(4): B. Muoái amoni C. Este cuûa amino axit ∑LKπ= k+1 D. Hôïp chaát nitro (A): C3H9O2N ( K= 0 ) Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥ 1
 14. Ví duï 3: Este A coù %O=44,44%. Vaäy A coù CTPT laø: A. C6H4O4 C. C6H12O4 B C6H8O4 B. D. C6H14O4 16. 4 %O= .100= 44,44 MA ⇒ Ma = 144 ⇒ Soá H = 144 – 64 -72 = 8
 15. Ví duï 4: Este ñôn chöùc A coù %O=43,24%. Vaäy A coù soá nguyeân töû C baèng: A 3 A. C. 5 B. 4 D. 6 Gôïi yù: 16. 2 %O= .100= 43,24 MA ⇒ Ma = 74 ⇒ Soá C = (74 – 32) :12 = 3,5
 16. Ví duï 5: Ñun röôïu etylic vôùi H2SO4 ñaëc, 170oC; thu ñöôïc hoãn hôïp hôi A goàm 4 chaát khí. Vaäy hhA coù: A A. C2H4, H2O hôi, H2, CO2 B. C2H4, H2O hôi, SO2, CO2 C. C2H4, H2O hôi, H2, SO2 D. A, B, C ñeàu sai H2SO4 ñ C2H5OH C2H4 + H2O 170 oC C2H5OH + H2SO4 →SO2 + CO2 + H2O
 17. Ví duï 6: Keát luaät naøo ñuùng? A.Andehyt chæ coù tính chaát ñaëc tröng laø deã bò oxi hoaù B. Saûn phaåm ñun chaát höõu cô A vôùi H2SO4 ñaëc, 170oC laø olefin C. RX laø este; (R:Goác hydrocacbon) C D. Glicol laø thuaät ngöõ chung ñeå chæ röôïu coù soá nhoùm (-OH)=soá C
 18. °Daãn xuaát halogen: Laø hôïp chaát höõu cô chöùa C, H, X; (X: Cl, Br) °Este: Laø saûn phaåm cuûa phaûn öùng giöõa axit vôùi röôïu ◙ R-OH + H-X R-X + H2O
 19. Ví duï 6: Andehyt ñôn chöùc A coù %O=36,36. Vaäy teân goïi A laø: A. Propanal C. Pentantal B. Butanal D. Etanal D Gôïi yù: 16. 1 %O= .100= 36,36 MA ⇒ Ma = 44 ⇒ Soá C = (74 – 16) :12 = 2,3
 20. OÂn 7: Röôïu X coù soá nhoùm (OH) baèng soá C. Ñoát 0,25 mol Röôïu X thì soá mol oxi toái thieåu caàn seõ baèng : A. 1,25 mol C. 0,875 mol B. 0,5 mol D. 0,75 mol
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2