intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề ôn thi vào lớp 10 THPT

Chia sẻ: Trinhvan Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

1.870
lượt xem
586
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề thi gồm 30 đề dành cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở thi tuyển vào Trung học phổ thông học tập và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi vào lớp 10 THPT

 1. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 01 Bài 1. x +3 x +2 x +2 x Cho bi u th c: P = + + : 1− x − 2 3− x x −5 x + 6 x +1 a) Rút g n P. b) Tìm x ∈ đ P < 0. 1 c) Tìm x đ nh nh t. P Bài 2. Cho hàm s : y = ax + b. Tìm a và b bi t r ng đ th c a hàm s đã cho th a mãn m t trong các đi u ki n sau: a) Đi qua đi m A(– 1; 3) và B(1; – 1). b) Song song v i đ ng th ng y = – 2x + 1 và qua đi m C(1; – 3). Bài 3. M t đ i công nhân ph i làm 216 s n ph m trong m t th i gian nh t đ nh. Ba ngày đ u, m i ngày đ i làm đúng theo đ nh m c. Sau đó m i ngày h đ u làm v t m c 8 s n ph m nên đã làm đ c 232 s n ph m và xong tr c th i h n 1 ngày. H i theo k ho ch m i ngày đ i ph i làm bao nhiêu s n ph m ? Bài 4. Cho đ ng tròn (O) đ ng kính AB c đ nh, m t đi m I n m gi a A và O sao cho OI < AI. K dây MN ⊥ AB t i I. G i C là đi m tu ý thu c cung l n MN sao cho C không trùng v i M, N, B. G i E là giao đi m AC và MN. a) Ch ng minh r ng: T giác IECB n i ti p. b) Ch ng minh r ng: ∆AME ∼ ∆ACM và AM2 = AE.AC c) Ch ng minh r ng: AE.AC – AI.BI = AI2. d) Xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đ ng tròn ngo i ti p ∆MCE nh nh t. 1 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 2. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 5. Gi i ph ng trình sau: x4 = 8x + 7. ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 02 Bài 1. 2x + 2 x x − 1 x x + 1 Cho bi u th c: P = + − . x x− x x+ x a) Rút g n P. b) So sánh P v i 5. 8 c) V i giá tr c a x làm P có ngh a, ch ng minh ch nh n m t giá tr P nguyên. Bài 2. Cho hàm s : y = (m2 + 2m + 2)x + 1. a) Ch ng t r ng hàm s luôn đ ng bi n v i m i giá tr c a m. b) Xác đ nh giá tr c a m đ đ th hàm s đi qua đi m A(1; 5). Bài 3. Nhà tr ng t! ch c cho 180 h c sinh đi tham quan. N u dùng lo i xe l n ch" m t l t h t h c sinh thì ph i đi u ít h n n u dùng lo i xe nh là 2 chi c. Bi t r ng m i xe l n ch" đ c nhi u h n m i xe nh 15 h c sinh. Tính s xe l n n u lo i xe đó đ c dùng. Bài 4. Cho đ ng tròn (O) và đi m A c đ nh n m ngoài đ ng tròn. T A k hai ti p tuy n AB, AC và cát tuy n AMN v i đ ng tròn (B, C, M, N thu c đ ng tròn và AM < AN). G i E là trung đi m c a dây MN và I là giao đi m th hai c a đ ng th ng CE v i đ ng tròn. 2 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 3. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Ch ng minh r ng: 4 đi m A, O, C, E cùng thu c m t đ ng tròn. b) Ch ng minh r ng: AOC = BIC . c) Ch ng minh r ng: BI // MN. d) Xác đ nh v trí c a cát tuy n AMN đ di n tích ∆AIN l n nh t. Bài 5. Tìm các giá tr c a m đ ph ng trình: mx4 – 10mx2 + (m + 8) = 0 có 4 nghi m x1, x2, x3, x4 (x1 < x2 < x3 < x4) th a mãn đi u ki n: x4 – x3 = x3 – x2 = x2 – x1. ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 03 Bài 1. 2 x −1 x +1 1 x Cho bi u th c: P = − − . x +1 x −1 2 x 2 a) Rút g n P. P b) Tìm x đ > 2. x Bài 2. Cho hàm s : y = x2 có đ th là parabol (P) và đ ng th ng (d) có ph ng trình y = 2mx – m + 1 (m là tham s khác 0). Tìm m sao cho đ ng th ng (d) c#t parabol (P) t i hai đi m phân bi t có hoành đ x1, x2 mà |x1 – x2| = 2. Bài 3. M t tàu thu$ ch y trên khúc sông dài 120 km, c đi và v m t 6 gi 45 phút. Tính v n t c c a tàu thu$ khi n c yên l%ng, bi t r ng v n t c dòng n c là 4 km/h. Bài 4. 3 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 4. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Cho ∆ABC cân t i A và A < 900 . V& m t cung tròn BC n m trong ∆ABC đ ng th i ti p xúc v i AB t i B, ti p xúc AC t i C. Trên cung BC l y đi m M và g i I, K, H l n l t là hình chi u vuông góc c a M trên BC, AB, AC. MB c#t IK t i E; MC c#t IH t i F. a) Ch ng minh r ng: T giác BIMK và t giác CIMH n i ti p. b) Ch ng minh r ng: Tia đ i c a tia MI là phân giác c a HMK . c) Ch ng minh r ng: T giác MEIF n i ti p và EF // BC. d) V& đ ng tròn (O1) đi qua M, E, K và đ ng tròn (O2) đi qua M, F, H. G i N là giao đi m th hai c a (O1) và (O2); D là trung đi m c a BC. Ch ng minh r ng: 3 đi m M, N, D th ng hàng. Bài 5. Gi i ph ng trình: (1995 − x)2 + (1995 − x)(x − 1996) + (x − 1996) 2 19 = . (1995 − x) 2 − (1995 − x)(x − 1996) + (x − 1996) 2 49 ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 04 Bài 1. x +1 x+2 x +1 Cho bi u th c: P = − − . x −1 x x −1 x + x +1 a) Rút g n P. 2 b) Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c Q = + x. P Bài 2. Trong m%t ph ng t a đ Oxy, cho đ ng th ng (d): y = mx + 1 và parabol (P): y = x2. a) Vi t ph ng trình đ ng th ng (d), bi t nó đi qua đi m A(1; 2). b) Ch ng minh r ng: V i m i giá tr c a m, đ ng th ng (d) luôn đi qua m t đi m c đ nh và c#t parabol (P) t i hai đi m phân bi t A, B. 4 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 5. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 3. N u hai vòi n c cùng ch y vào m t b c n thì sau 12 gi đ y b . Sau khi hai vòi cùng ch y 8 gi , ng i ta khoá vòi m t còn vòi hai ti p t'c ch y. Do tăng công su t lên g p đôi nên vòi hai đã ch y đ y ph n còn l i c a b trong 3,5 gi . H i n u m i vòi ch y m t mình v i công su t bình th ng thì ph i bao lâu m i đ yb ? Bài 4. Cho đ ng tròn (O; R) và hai đ ng kính AB, CD vuông góc v i nhau. Trong đo n OB l y đi m M (khác O). Tia CM c#t (O) t i đi m th hai là N. Đ ng th ng vuông góc v i AB t i M c#t ti p tuy n qua N c a (O) t i đi m P. a) Ch ng minh r ng: T giác OMNP n i ti p. b) Ch ng minh r ng: T giác CMPO là hình bình hành. c) Ch ng minh r ng: CM.CN không ph' thu c v trí đi m M. d) Ch ng minh r ng: Tâm đ ng tròn n i ti p ∆CND di chuy n trên cung tròn c đ nh khi M di chuy n trên đo n OB. Bài 5. ( )( ) Cho x + 3 x 2 + 3 y + 3 y 2 + 3 = 3 . Tính giá tr c a: A = x + y. ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 05 Bài 1. x2 − x 2x + x 2(x − 1) Cho bi u th c: P = − + . x + x +1 x x −1 a) Rút g n P. b) Tìm giá tr nh nh t c a P. 2 x c) Tìm x đ Q = nh n giá tr nguyên. P 5 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 6. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 2. Trong m%t ph ng t a đ Oxy, cho parabol (P): y = – x2 và đ ng th ng (d) đi qua đi m I(0; – 1), có h s góc k. a) Vi t ph ng trình đ ng th ng (d). b) Ch ng minh r ng: V i m i giá tr c a k, đ ng th ng (d) c#t parabol (P) t i hai đi m phân bi t A, B. G i x1, x2 là hoành đ c a A và B. Ch ng minh r ng: |x1 – x2| ≥ 2. Bài 3. Hai b n sông A và B cách nhau 126 km. M t tàu thu$ kh"i hành t A xuôi dòng v B. Cùng lúc đó có m t đám bèo trôi t( do theo cùng chi u v i tàu. Khi tàu đ n B li n quay ngay v và khi còn cách A m t kho ng 28 km thì g%p l i đám bèo trên. Tính v n t c riêng c a tàu thu$ và v n t c c a dòng n c, bi t r ng v n t c c a tàu thu$ l n h n v n t c c a dòng n c 14km/h. Bài 4. Cho ∆ABC nh n, tr(c tâm H. V& hình bình hành BHCE và D là đi m đ i x ng c a H qua BC. G i O là tâm đ ng tròn ngo i ti p tam giác ABC. a) Ch ng minh r ng: 5 đi m A, B, D, E, C cùng thu c m t đ ng tròn. b) G i I là trung đi m c a BC và F là giao đi m c a BE và CD. Ch ng minh r ng: 3 đi m O, I, F th ng hàng. c) G i G là giao đi m c a HO và AI. Ch ng minh r ng: G là tr ng tâm c a ∆ABC. d) Gi s) OH // BC, hãy tìm h th c liên h gi a cotgB và cotgC c a ∆ABC. Bài 5. Tìm c%p s (a; b) th a mãn đ ng th c: a − 1.b 2 = b − a − 1 sao cho a đ t GTLN. ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 06 Bài 1. 6 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 7. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- a +3 a +2 a+ a 1 1 Cho bi u th c: P = − : + . ( a +2 )( a −1 ) a −1 a +1 a −1 a) Rút g n P. 1 a +1 b) Tìm a đ − ≥ 1. P 8 Bài 2. Cho hàm s : y = 2x2 (1) a) V& đ th hàm s (1) và tìm trên parabol đi m cách đ u hai tr'c t a đ . b) Tìm các giá tr c a m đ đ ng th ng y = mx – 1 c#t parabol t i hai đi m phân bi t. c) Vi t ph ng trình đ ng th ng qua đi m N(0; – 2) và ti p xúc v i parabol. Bài 3. Tìm m t s có ba ch s sao cho khi ta l y ch s hàng đ n v đ%t v bên trái c a s g m hai ch s còn l i ta đ c m t s m i có ba ch s và l n h n ch s đ u 765 đ n v . Bài 4. Cho ∆ABC nh n n i ti p đ ng tròn (O). Đi m M b t kì thu c cung BC nh . K MA', MB', MC' l n l t vuông góc v i BC, CA, AB. a) K tên các t giác n i ti p trên hình v& và gi i thích. b) Ch ng minh r ng: 3 đi m A', B', C' th ng hàng (đ ng th ng Simson). c) Tìm v trí c a đi m M đ B'C' l n nh t. d*) G i A1, B1, C1 l n l t là các đi m đ i x ng c a M qua BC, CA, AB. Ch ng minh r ng: • A1, B1, C1 th ng hàng (đ ng th ng Steiner). • Đ ng th ng ch a ba đi m A1, B1, C1 luôn đi qua m t đi m c đ nh. Bài 5. Cho ba s d ng a, b, c, đ u nh h n 1. Ch ng minh r ng: Có ít nh t m t trong ba b t đ ng th c sau là sai: 1 1 1 a(1 − b) > ; b(1 − c) > ; c(1 − a) > . 4 4 4 7 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 8. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 07 Bài 1. x 1 2 x Cho bi u th c: P = 1 + : − − 1. x +1 x −1 x x + x − x −1 a) Tìm đi u ki n c a x đ P có ngh a và rút g n P. b) Tìm x nguyên đ Q = P − x nh n giá tr nguyên. Bài 2. Gi i h ph ng trình: x 2 + y 2 = 11 x + xy + y = 3 + 4 2 Bài 3. Trong m t bu!i liên hoan m t l p m i 15 v khách đ n d(. Vì l p đã có 40 h c sinh nên ph i kê thêm m t dãy gh n a thì m i đ ch ng i. Bi t r ng m i dãy gh đ u có s ng i ng i nh nhau và không ng i quá 5 ng i. H i l p h c lúc đ u có bao nhiêu dãy gh ? Bài 4. Cho n)a đ ng tròn tâm O đ ng kính AB. M là m t đi m b t kì trên cung AB (khác A, B). G i H là đi m chính gi a c a cung AM. K ti p tuy n Ax trên n)a m%t ph ng có ch a n)a đ ng tròn (O). BH c#t AM t i I và c#t Ax t i K; BM c#t AH t i S. a) Ch ng minh r ng: ∆BAS cân. b) Ch ng minh r ng: S thu c cung tròn c đ nh và KS ti p xúc v i đ ng tròn c đ nh khi M di chuy n trên cung AB. c) Đ ng tròn ngo i ti p ∆BIS c#t đ ng tròn (B; BA) t i đi m N. Ch ng minh r ng: Đ ng th ng MN luôn đi qua m t đi m c đ nh. 8 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 9. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 5. 1 Cho m ≠ 0 và ph ng trình: x 2 − mx − = 0. 2m 2 Ch ng minh r ng: Ph ng trình trên luôn có hai nghi m phân bi t x1, x2 và x + x 24 ≥ 2 + 2 . 1 4 ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 08 Bài 1. 2x x + x − x x + x x −1 x Cho bi u th c: P = − . + . x x −1 x − 1 2x + x − 1 2 x − 1 a) Rút g n P. b) V i giá tr nào c a x thì P nh nh t và tìm giá tr nh nh t đó. Bài 2. Gi i h ph ng trình: 1 x2 + y + =0 4 1 x + y2 + = 0 4 Bài 3. M t ng i mua hai lo i m%t hàng A và B. N u tăng giá m%t hàng A thêm 10% và giá m%t hàng B thêm 20% thì ng i đó ph i tr t t c là 232 nghìn đ ng. Nh ng n u gi m giá c hai lo i m%t hàng 10% thì ng i đó ph i tr t t c 180 nghìn đ ng. Tính giá ti n m i lo i hàng lúc đ u. Bài 4. 9 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 10. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Cho ∆ABC cân t i A n i ti p đ ng tròn (O); M là đi m b t kì trên đáy BC. Qua M v& đ ng tròn (D) ti p xúc v i AB t i B và đ ng tròn (E) ti p xúc v i AC t i C. G i N là giao đi m th hai c a (D) và (E). a) Ch ng minh r ng: N thu c (O). b) Ch ng minh r ng: MN luôn đi qua A và tích AM.AN không đ!i khi M di chuy n trên c nh BC c a ∆ABC. c) Ch ng minh r ng: T!ng hai bán kính c a hai đ ng tròn (D) và (E) có giá tr không đ!i. d) Tìm qu* tích các trung đi m I c a đo n DE. Bài 5. Cho bi u th c E = 99999 + 66666 3 . ( ) 2 Ch ng minh r ng: Không t n t i các s nguyên A, B đ E = A + B 3 . ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 09 Bài 1. x+2 x +1 1 Cho bi u th c: P = + − . x x −1 x + x +1 x −1 a) Rút g n P. b) Tính P khi x = 33 − 8 2 . 1 c) Ch ng minh r ng: P < . 3 Bài 2. Gi i h ph ng trình: 2x 2 − 15xy + 4y 2 − 12x + 45y − 24 = 0 x 2 + xy − 2y 2 − 3x − 3y = 0 Bài 3. 10 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 11. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Hai canô kh"i hành cùng m t lúc và đi t A đ n B. Canô th nh t ch y v i v n t c 20 km/h. Trên đ ng đi, canô th hai d ng l i 40 phút sau đó ti p t'c ch y. Tính chi u dài AB, bi t r ng hai canô đ n B cùng m t lúc và canô th hai ch y nhanh h n canô th nh t 4 km m i gi . Bài 4. Cho đ ng tròn (O; R) và AB < 2R c đ nh. M t đi m M di chuy n trên cung l n AB (M khác A và B). G i I là trung đi m c a AB; (O') là đ ng tròn đi qua M và ti p xúc v i AB t i A. Đ ng th ng MI c#t (O) và (O') l n l t t i N và P. Ch ng minh r ng: a) IA2 = IP.IM. b) T giác ANBP là hình bình hành. c) IB là ti p tuy n c a đng tròn ngo i ti p ∆MBP. d) Khi M di chuy n trên cung l n AB thì tr ng tâm G c a ∆PAB ch y trên m t cung tròn c đ nh. Bài 5. Tìm GTLN và GTNN c a bi u th c: A = x ( x2 − 6) bi t 0 ≤ x ≤ 3. ÔN THI VÀO L P 10 THPT Đ S 10 Bài 1. 3x + 9x − 3 1 1 1 Cho bi u th c: P = + + −2 : . x+ x −2 x −1 x +2 x −1 a) Rút g n P. 1 b) Tìm các s t( nhiên x đ là s t( nhiên. P c) Tính P khi x = 4 – 2 3 . Bài 2. Gi i h ph ng trình: 11 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 12. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- (x 2 + xy + y 2 ) . x 2 + y 2 = 185 (x 2 − xy + y 2 ) . x 2 + y 2 = 65 Bài 3. M t công nhân d( đ nh làm 72 s n ph m trong th i gian đã đ nh. Nh ng th(c t xí nghi p l i giao 80 s n ph m nên m%c dù ng i đó đã làm m i gi thêm 1 s n ph m mà th i gian hoàn thành công vi c v+n ch m h n so v i d( đ nh 12 phút. Tính năng su t d( đ nh, bi t r ng m i gi ng i đó làm không quá 20 s n ph m. Bài 4. Cho ∆ABC vuông cân t i A, trung tuy n AD. M là đi m b t kì trên đo n AD. G i N, P l n l t là hình chi u c a M trên AB, AC; H là hình chi u c a N trên DP. Trên n)a m%t ph ng b AB có ch a đi m C, k Bx ⊥ BA và g i E là giao đi m c a DP và Bx. a) Ch ng minh r ng: ∆EBN vuông cân. b) Ch ng minh r ng: 3 đi m B, M, H th ng hàng và t giác AHDB n i ti p. c) Xác đ nh v trí c a đi m M đ di n tích ∆AHB là l n nh t. d) Ch ng minh r ng: Đ ng th ng HN luôn đi qua m t đi m c đ nh khi M thay đ!i trên đo n AD. Bài 5. 5 − 3x Tìm GTNN c a bi u th c: A = . 1 − x2 − − + + ≥ ! " # $ % &' 12 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 13. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ( − = −) + =* + , % &' " $ - $ ./0 ! 1 + , 2 3% % &' 4 5 67 .8 9 (: ! 5 ; & 8 % , ?/ > 67 @5 A 67 % , 9 > :B ! ) C DE 67 F/ # B; BG H 5 7 I 8 - 4 &J K LM 0 N O/ B; P G QR
 14. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ^ &J 67 _% P ` < a / :Q @ b 4 @3 E c &d T O/e &J &J I ! f 67 > .P _ T: % - Y Y O/ 0 @? ` ; &J I @U 4 &J H 7 I 8 !0 @5 &J H . @/Y - @ ` _ ` i j &J K &J QC a @5 > - !0 ! Q k &J H . _ lm ` k &J K _ I ;m l a k &J K _ I G I # I ` a l 4
 15. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- " q ! " + , 2 3% % &' T l $ C 2 (: B ?/ 2 * r ?/ .5 _ . 0 " -B / f` B 3% d% / t " a ) u%L B , e # − = − − v _ ! / I ( − +T −( = + # − −T T − −T G 15 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 16. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- " 6 G\: C f ! " P . " - 6\ , e # m ( x − 3 p = 12 m x − 4) &J H L. - % &' #0 6] ] @5 % LG - T T % &' 0 T L.
 17. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- T − v D G@ / I x − + , $ % &' − −) = = )+ − + , 2 3% % &' 4 _% - :: A o ; T A o @5 .e0 < _% Dj , A o ^ e0 C 67 & Q - .8 Q < Dk% 6 &J K 4 - 6` 0 [:: O/ 0 O/ ` @5 /Y , e ` 6B` 0 k &J K LM + I " ` 6B` 0 @ LM &' I 5 aB c &J K &J QC ` M k ` aB ` _ I &' I 5 B; M k &J K _ G + ^ 5 8 1 `MG I 2 ` M; 5 = 3 ; a I G^ M a 4
 18. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ` v D ` @ T f ! " / I # 0 L6 ] L6 y T L6 y L6 y $ % &' − =T + =) " $ - $ 6 B0 * − + , 2 3% % &' 4 0 ' 7 Q< _ ' F0 & @5 4 I ): 4 J ! l &J Y 1 e 0 ' _ 4 @ Y D/! { > ) B > e ' F0 D ' .8 Q < 5 (:S ^ e0 C Y D/! " 0 ' 7 Q< _ F/ &J K LM m @5 4 &J H .9 5 &J K XRM` ⊥ . P 4 . 4 > . &J QR . G GT /Y O/ 4 E $ 3% d% ; Q . 4 ) v D DE# T::) + T::Z @5 T T:: + / I 18 Hà Vân (S u t m) Toan6789.wordpress.com
 19. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- T + − T + − − ` + − − − T − ` − 6 ` ) T I f` ≤ 5 ! H I D + , 2 3% % &' - 0 ' ' & @5 ; J 0 4 ' F0 C ' J 0 ' F0 5T J ^f A 0 ' > 1/ F0 n z &J K &J K &J QC `a T B - @/Y 6M 0 k z &J K _ @5 l D < mt 5 E 6I " ` O/ M 6 I #c t /4 z &J K LM @5 t 5 E 6I @ a O/ M 0 x / t @j
 20. Đ ÔN THI VÀO L P 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------- − + +T G + # + T −T T −T + + − G I 2 G\ C " GB < +T = . " 6 # (2 ) x +2 p+5= 2 x +2 2− x−4 ( )( ) + , 2 3% % &' 4 4 Y 1 610 .8 5 5 4 Y @ I (T: 50 Y d ^ e0 C DE &J " 4 B < 2 Z 50 T % LG # * − @5 &J H L. # 0 − 6y ( T " &J H L.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2